Zenei fogalmak és kifejezések


Zenei fogalmak és kifejezések

a bene placito     tetszés szerint
a due          mindketten
a piacere        tetszés szerint
a prima vista      első látásra énekelni, lapról játszani
abszolút hallás     képesség, amellyel az ember eredeti magasságán tudja meghatározni a hangot
abszolút zene      a programzene ellentéte
accelerando       gyorsítva
ad libitum       tetszés szerint
adagio         lassan, igen lassan
affettuoso       érzelmesen
affrettando       nekiiramodva, sietve
agitato         izgatottan
air           ének, ária (szvitekben éneklő, dallamos tétel)
akkord         különböző magasságú hangok egyidejű megszólalása (lásd hármashangzat)
al fine         végig
allegretto       gyorsacskán
allegro         gyorsan
allemande        páros ütemű, lassú német néptánc. Régi szvitzenében nyitó vagy II. tétel
alt           sötét színezetű, mély női hang
ambitus         hangterjedelem
andante         lassan, lépésben
andantino        lassacskán
animato         lelkesen
appassionato      szenvedélyesen
atonalitás       hangnemnélküliség
attacca         indíts
ballada         drámai elbeszélés
bariton         középfekvésű férfihang
barokk         1600-1750-ig uralkodó zenei stílus
basszus         sötét színezetű, mély fekvésű férfihang
battuta         ütem, ütés
bel canto        szép ének. Régi olasz éneklési stílus
ben, bene        jól
bicinium        kétszólamú ének
blattolni        lásd a prima vista
boleró         lassú, hármas ütemű spanyol néptánc
bourrée         élénk, páros ütemű francia tánc. A barokk szvitzenében gyakori
brillante        csillogóan
brio          lendület
bé (b)         módosítójel, amely az utána következő hangot fél hanggal leszállítja (cesz, desz, esz)
calando         lassulva és halkulva
calmato, calmo     nyugodtan
cantabile, cantando   énekelve
cantus primus      fődallam, amelyet kísérőszólamok vesznek körül
canzone         dal, ének
capriccio        szeszély. Szabad formában írt zenemű
capriccioso       szeszélyesen
cavatina        kis terjedelmű áriácska
chaconne        változatok egy hármas ütemű dallam felett. Régi táncforma
chanson         dal
ciklus         sorozat
clavecin        csemballó, a zongora őse, a 16-17. század közkedvelt billentyűs hangszere
coda          befejező rész
commodo, comodo     kényelmesen
con tristezza      szomorúan
concerto grosso     több tételből álló, szólóhangszerre vagy szolisztikus csoportra és zenekarra írt barokk zenélési forma
concitato        izgatottan
corona         megállás
courante        hármas ütemű francia tánc, a régi szvitek gyakori tétele
crescendo        fokozatosan erősödve, növekvő hangerővel
da capo         elölről
da capo al fine     (D. c. al fine) a zeneművet elölről ismételni a végét jelentő fine szóig
da capo ária      a 17-18. század gyakori áriatípusa, amelyben a középrész után nem írták le újra az első részt, hanem a D. c. al fine jelzéssel utaltak az ismétlésre
dal segno        (a) jeltől
deciso         határozottan
decrescendo       fokozatosan halkulva, csökkenő hangerővel
disztonál        hamisan énekel
divisi         megosztva
dolce          lágyan, édesen, gyengéden
dolcissimo       nagyon lágyan
dolente         fájdalmasan
doloroso        fájdalmasan
domináns        a klasszikus dúr-moll rendszer V. fokára épülő akkord, utána legtöbbnyire az alaphangnem következik
doppio         kétszeres
dovce          lágyan
drámai szoprán     kissé sötét színezetű, magas női hang
due           kettő
duett          két szólóhangra vagy szólóhangszerre írt zenemű
durata         időtartam
e            és
echo          visszhang
ed           és
eguale         egyenletesen
ellenpont        (punctus contra punctum, Kontrapunkt) több szólamű szerkesztési elv, legfejlettebb alakjai: a kánon és a fúga
előjáték        operákat, operafelvonásokat, baletteket vagy oratóriumokat bevezető zene. Míg a nyitány önálló, zárt zenei formát jelent, addig az előjáték megszakítás nélkül torkollik a cselekménybe
energico        erélyesen
epizód         közjáték. A rondóformákban a főtéma ismétlődései közé beékelt, azzal ellentétes hangzású zenei anyag
eroico         hősiesen
espressivo       érzéssel, kifejezéssel
eufónia         széphangzás, jóhangzás
fantázia        kötetlen, rögtönzésszerű zenei forma
fermata         korona, nyugvópont. A vele jelölt hang vagy szünet értékét megnyújtja, zenei nyugvópontot jelent
feroce         vadul
fieramente       büszkén
flebile         panaszosan
főhármashangzatok    valamely hangsor I., IV. vagy V. fokára épített hármashangzatok neve
forte          hangosan, erősen
fortepiano       erősen, majd halkan
fortissimo       nagyon hangosan, nagyon erősen
forzando, forzato    erősítve, hangsúlyosan
fúga          (futás, kergetőzés) az ellenpont művésztének legmagasabb rendű formája, amelyben a belépő szólamok egymást utánozzák (imitálják). A főszólam neve dux, a dominánson lép be a comes, és az ellentétet képviseli a contrasubjectum
funebre         gyászosan
fuoco          tűz
furioso         dühödten
g-kulcs         (violinkulcs) a második vonalon jelöli a g hang helyét
gagliarda        hármas ütemű, élénk tempójú, régi olasz ugrótánc
gavotte         páros ütemű, ünnepélyes jellegű régi francia tánc
gigue          többnyire páratlan ütemű, élénk tempójú tánc. A 17-18. század táncszvitjének utolsó tétele
giocoso         tréfásan
giusto         pontosan
gli altri        a többiek
glissando        siklás
gradatamente      fokozatosan
grandioso        hatalmasan
grave          súlyosan, igen lassan
grazioso        kecsesen
gridando        kiáltva
habanera        páros ütemű, kubai eredetű spanyol tánc
hangfogó        (sordino, Dämpfer) vonós és rézfúvós hangszereknél alkalmazott szerkezet a hangerősség csökkentésére
hangszerelés      egy zeneműnek több hangszerre vagy zenekarra való alkalmazása
hangérték        a hangok időtartamát jelöli
hármashangzat      klasszikus értelemben egy hangsor első, harmadik és ötödik hangjának együttese. Van dúr, moll, szűkített és bővített hármashangzat
himnusz         ünnepélyes hangzású dicsőítő dal
homofónia        olyan többszólamú zene, amelyben egy vezető szólam mellett a többi szólam csak a kíséret szerepét tölti be, a polifónia ellentéte
imitáció        utánzás; olyan többszólamú zenei szerkesztésmód, amelyben a kezdő szólamot a később belépő szólamok leutánozzák (kánon, fúga)
impetuoso        viharosan
impromptu        rögtönzés; kis terjedelmű, szabad formájú zenemű
improvizáció      rögtönzés
in rilievo       kidomborítva
incalzando       sietősen
intermezzo       közjáték, közzene
kádencia        nagyobb áriákban vagy versenyművekben az énekes vagy a hangszeres művész virtuóz szólója. Régente rögtönzésszerűen előadott, formailag kötetlen zenei részlet
kamarazene       kis hangszeres együttesre írt zenemű
kánon          az imitáció legszigorúbb változata, amelyben az első szólam valamennyi lépését a belépő további szólamok pontosan követik
koloratúrszoprán    rendkívül mozgékony, díszítéseket, futamokat könnyen éneklő, magas női hangfajta
korál          protestáns egyházi népének
kvartett        négy hangszer vagy énekes együttese (lásd vonósnégyes)
kvintett        öt hangszerre vagy énekhangra írt mű
kvintváltó dallamok   a régi magyar népdalok között gyakran előforduló típus, amelynek második része az elsőt öt hanggal (kvint) mélyebben pontosan megismétli
lamento         kesergő, drámai hangvételű, hosszabb arioso, a 17. század operáiban gyakori
ländler         a lassú keringő régebbi, népi formája
languendo        vágyakozóan
lapról olvasás     lásd a prima vista
largamente       szélesen, lassan
larghetto        kissé szélesen, lassacskán
largo          szélesen; a leglassúbb tempó jelölése
lauda          vallásos dicsőítő ének
legato         kötve, kötötten; a hangok megszakítás nélkül kövessék egymást. Jele: kötőív
leggiero        könnyedén
lento          lassan
lieto          vidáman
lírai szoprán      lágy színezetű, magas női hang
lírai tenor       lágy színezetű, magas férfihang
lontano         távolról
lugubre         komoran
lunga          hosszan
lusingando       hízelegve
madrigál        többszólamú, kíséret nélküli (a capella) társas ének
maestoso        fenségesen
maggiore        dúr
malinconico       mélabúsan
mancando        csökkentve
marcatissimo      nagyon nyomatékosan
marcato         nyomatékosan
marche funèbre     gyászinduló
marziale        harciasan
mazurka         a keringőnél lassúbb, hármas ütemű lengyel nemzeti tánc
meno          kevésbé
menüett         hármas ütemű, mérsékelt tempójú, régi francia udvari tánc. A klasszikus szvit- és szimfóniairodalomban gyakori
messa          mise
mesto          búsan
metronóm        rugós szerkezetű, állítható sebességű ingamozgást végző készülék. A zeneművekben található metronómjelzés (pl. M. M. = 100) azt jelenti, hogy a készülék hányat kattanjon percenként
mezza voce       félerős hangon
mezzoforte       (mf) középerősen
mezzopiano       félhalkan
mezzoszoprán      a szoprán és alt hangszín közötti női hang
minore         moll
miserioso        titokzatosan
missa          mise
moderato        mérsékelt tempóban
moduláció        átmenet egy hangnemből valamely más hangnembe
molto          nagyon (pl. molto allegro = nagyon gyorsan)
morbido         szelíden
morendo         elhalóan
mosso          mozgalmasan
motetta         a 15-16. századtól kezdve, imitációs felépítésű, többszólamú énekes kompozíció. Míg a madrigál világi, addig a motetta főként vallási tárgyú műfaj
moto          mozgás
musette         duda; francia pásztortánc. Jellegzetessége a dudaszerű kísérőszólam
musica         muzsika, zene
neumák         a korai középkor hangjegyírása
noktürn         szerenádhoz hasonló, lírai zenemű
non           nem
nyitány         operákat, baletteket bevezető önálló zenedarab. Később önálló, programmal bíró zenemű
opera          dalmű, daljáték, énekes színjáték
opera buffa       vígopera
opera seria       komoly opera
opus          mű, munka. A zeneszerző adott alkotásának sorszámát jelenti, az alkotó életművén belül. Pl.: op. 36
orchester        lásd zenekar
ordinario        rendes módon
orgonapont       hosszan kitartott hang, amly körül a többi szólam mozog, és változtatja a harmóniákat
ostinato        makacs; egy adott ritmus vagy dallamfordulat többszöri ismételgetése
parlando        elbeszélő, kötetlen tempójú előadási mód
partitúra        vezérkönyv; a karmester szólama, amelyben valamennyi énekelt vagy hangszeren játszott szólam megtalálható, áttekinthető és jól olvasható
passacaglia       hármas ütemű, olasz vagy spanyol eredetű tánc, a chaconne-hoz hasonló
passione        szenvedély
patetico        pátosszal
pauza          (pause) szünet
pavane         páros ütemű, méltóságteljes, olasz vagy spanyol eredetű énekes körtánc
perdendosi       elhalóan
pesante         súlyosan
piacevole        kedvesen
piangendo        panaszosan
pianissimo       nagyon halkan
piano          halkan
pizzicato        pengetve; a vonós hangszereknél használatos játékmód. Jelölése: pizz. Ha ismét vonóval folytatják, arco jelölést alkalmaznak
più           több (pl. più forte = több erővel, erősebben)
poco          kissé (pl. poco piano = kissé halkan)
poco a poco       fokról fokra
poi           azután
polifónia        olyan többszólamú zenei szerkesztésmód, amelyben minden szólamnak önálló szerepe és jelentősége van. A homofónia ellentéte
poliritmika       többritmusúság; az egyes szólamok különböző ritmusúak
politonalitás      többhangneműség; olyan zenemű, amelyben két vagy több hangnem egy időben szerepel
precipitando      nekirohanva
preklasszikus stílus  a kései barokk, a klasszikát megelőző zenei korszak jelölése
prelúdium        előjáték
prestissimo       nagyon gyorsan
presto         gyorsan, sebesen
prima, primo      első
psalmus         zsoltár
quasi          mintegy
quieto         nyugodtan
quodlibet        "ahogy tetszik"; régi társas muzsikálási mód, amikor olyan önmagukban is önálló vagy különböző dallamokat énekeltek vagy muzsikáltak, amelyek együtt is jól hangzanak
ragtime         néger eredetű, páros ütemű amerikai tánc
rallentando       lassítva
rapidamente       gyorsan
rapido         gyorsan, sebesen
rapszódia        fantáziaszerű, nemzeti motívumokra épülő hangszeres zenemű
recitativo       olyan éneklésmód, amely ritmikájában és lejtésében pontosan követi a szöveget, előadásmódja ezért inkább deklamálás jellegű. A régi operákban és oratóriumokban vagy kantátákban az áriákat előzi meg
recitativo accompagnato zenekarral kísért recitativo
recitativo secco    többnyire csemballón megszólaltatott, akkordokkal kísért recitativo
relatív hallás     amikor egy megadott hanghoz viszonyítva következtetünk a következő hangok magasságára. Ellentéte az abszolút hallás
religioso        áhítatosan
repetizione       ismétlés
replica         ismétlés
requiem         gyászmise
ricercare        fúgaszerű kompozíció
rinforzando       erősödve
risoluto        határozottan
risvegliato       frissen
ritartando       lassítva
ritenuto        fokozatosan lassítva, visszatartva
románc         szabad formában írt, érzelmes zenedarab
rondó          régi francia körtánc, főelve: a rondótéma többszöri visszatérése; a klasszikus szimfóniák utolsó tétele
rubato         csapongva; egy-egy hang értékének önkényes meghosszabbítása vagy megrövidítése
rustico         parasztos
sarabande        régi spanyol szólótánc: lassú, súlyos, hármas ütemű. A szvitzenében rendszerint a courante és a gigue között található
scherzando       játékosan
scherzo         tréfa; a klasszikus szimfóniák vagy szonáták vidám karakterű tétele. A menüettből fejlődött, szerkezete vele azonos. A romantikus zenében önálló karakterdarab
scorrevole       folyamatosan
secco          szárazon, röviden
seconda, secondo    második
segno          jel
segue          következik
seguidilla       gyors, hármas ütemű spanyol tánc
semplice        egyszerűen
sempre         mindig
sentimento       érzéssel
senza          nélkül
serrando        gyorsítva
sforzando, sforzato   hangsúlyozva, erősen
siciliano        régi olasz pásztorének
simile         hasonlóan
sin, sino        -ig
smorzando        elhalóan
solo          egyedül
sonoro         zengzetesen
sostenuto        visszatartva
sotto voce       fojtott hangon
spianato        simán (egyenletesen)
spiritozo        lelkesen
stílus         valamely kor, művész vagy műfaj ismertetőjeleinek összessége
stranscinando      vontatottan
strepitoso       zajosan
stretta         gyors, élénk tempójú, virtuóz ária
stringendo       hajtva (gyorsítva)
subito         hirtelen
szerenád        esti zene; egyszerűbb, több tételes forma hangszeres vagy énekes együttesekre
szimfonikus költemény  zenekarra írt, irodalmi, képzőművészeti vagy történelmi program ihlette, szabad formájú kompozíció
szimfónia        több tételes zenekari forma; zenekarra írt szonáta
szolfézs, szolmizáció  a kottáról éneklés legegyszerűbb és legcélravezetőbb módja, az iskolai énekoktatás módszere
szonáta         több tételes, hangszeres forma. A tételek többnyire: I. gyors, szonátaforma; II. lassú, dal- vagy variációs forma; III. mérsékelt vagy élénk táncforma (menüett vagy scherzo); IV. gyors, rondóforma
szonátaforma      a klasszikus zenében rendszerint háromrészes: expozíció (fő-, mellék- és zárótéma), kidolgozás, visszatérés (az expozíció megismétlése), esetleg coda (zárórész)
szonatina        kis szonáta
szoprán         magas fekvésű, világos színezetű női vagy gyermekhang
szubdomináns      valamely hangsor IV. fokára épülő hármashangzat
szünet         egyes szólamok időleges szünetelésére szolgáló jelzések
szvit          a 17. században kialakult több tételes hangszeres forma; stilizált táncok sorozata
tacet          hallgat; az illető szólam a tételben nem szerepel
taktus         lásd ütem
taktusvonal       ütemvonal; az egyes ütemeket egymástól elválasztó függőleges vonal a kottában
tangó          argentin eredetű népies tánc, a húszas évek közkedvelt társasági tánca
tanto          nagyon
téma          zenei gondolat
temperálás       mérséklés; a régi hangrendszerekben más hangmagassága volt a fisz és gesz stb. hangoknak. Az oktávot Werckmeister osztotta 12 egyenlő félhangra, így a fenti hangok egymással azonosak lettek
tempo          a zenemű időmértékének, sebességének meghatározása
teneramente       gyengéden
tenor          világos színezetű, magas férfihang
tenuto         tartva
tétel          olyan, önmagában zárt zenedarab, amely valamilyen ciklikus formának (szonáta, szimfónia, szvit) egy része
thesis         súlyos ütemrész. Ellentéte az arsis = súlytalan ütemrész
tokkáta         billentyűs hangszerre írt virtuóz, szabad formájú zenedarab
tonika         alaphangnem; valamely hangsor I. fokára épülő akkord
tornando        visszatérve
törzshangok       az előjegyzés nélküli hangsor (c-dúr) módosítatlan hangjai
törzshangsor      előjegyzés nélküli hangsor (c-dúr)
tosto          sebesen
tranquillo       nyugodtan
transzponálás      valamely zenemű áthelyezése más hangnembe
tremoló         a vonó szapora fel-le mozgatásával előidézett hanghatás
tricinium        három énekhangra írt zenemű
trilla         két szomszédos hang lehető leggyorsabb váltakozó megszólaltatása
trió          három hangszerre írt zenemű vagy már értelemben egyes részes formák (tartós forma: menüett, scherzo) középső része
triola         három, egyenlő értékű hangból álló egység, amely egy mérőütés időtartama alatt szólal meg
triste         szomorúan
troppo         túlságosan
tutta (la) forza    teljes erővel
tutti          a teljes zenekar vagy énekkar belépését jelzi szólórészek után
unisono         egyszólamúan
uniti          együtt
ütem          metrikus egység, amely mindig két főhangsúly közé esik
ütemmutató       törtszám, amely a zenemű vagy egy zenei részlet metrikus alapbeosztását mutatja (pl. 4/4)
ut sopra        mint előbb
üveghang        a vonós hangszereken a húr bizonyos csomópontjának gyenge érintésével képezhető harmonikus felhangok
valcer         keringő; a múlt század divatos, hármas ütemű, lendületes társastánca
variáció        valamely zenei téma átalakulása olyképpen, hogy e megváltoztatott formában is felismerhető legyen az eredeti gondolat
veloce         sebesen
versenymű        (concerto) szólóhangszerre írt zenekarkíséretes, több tételes zenemű
vibrato         rezgetett (hang)
vide          lásd
vigoroso        erélyesen
villanella       népies dallamokon alapuló olasz táncdal, utcai dal
villotta        a villanella elődje
viola          brácsa, mélyhegedű
violento        hevesen
vivace         élénken, gyorsan
vivacissimo       nagyon élénken, nagyon gyorsan
vivo          élénken
voce          hang
vokális zene      énekhangra írt és előadott zene. Ellentéte az instrumentális (hangszeres) zene
volti subito      gyorsan lapozz, fordíts
vonósnégyes       két hegedűre, brácsára és gordonkára írt zenemű, egyben maga az együttes neve
zenekar         hangszerjátékosok együttese. Van vonós-, fúvószenekar, valamint vonós, fúvós és ütőhangszerekből álló szimfonikus zenekar
zongorakivonat     zenekari mű zongoraátirata

                   [Nők enciklopédiája; Rejtvényböngészde]Hátra Kezdőlap Előre