Vallások istenei, alapítói, mitológiai nevei


Vallások istenei, alapítói, mitológiai nevei és egyéb kifejezései

azték
bráhman
buddhista
egyiptomi
germán
görög és római
inka
kelta
konfuciánus
maja
mezopotámiai
ókínai
szláv
taoista
védikus

                  AZTÉK

Kecalkoatl (Quetzalcoatl)      a "Tollaskígyó" és vetélytársa,
Teszkatlipoka (Tezcatlipoca)    a "Füstölgő Tükör": mindketten nappá változtak
Vicilopocstli (Vitzilopochtli)   "Déli Kolibri": a Nap, a háború és a
                   vadászat istene
Tlalok (Tlaloc)           "növesztő": az eső, a mennydörgés és minden ehető növény
                   ura; ugató béka
Csikomékoatl (Chicomécoatl)     "Két Kígyó": a kukorica istennője
Sipe-Totek (Chipe-Totec)       "megnyúzott urunk": a tavasszal újjászülető
                   növények istene
Szivakoatl (Sivacoatl)        "kígyóasszony", más néven
Tonacin (Tonatzin)          "anyánk": a föld istennője

                  BRÁHMAN

Aditi     Visnu felesége, az istenek anyja, a határtalan ég
Áditják    Aditi leszármazottai
Brahmá     főisten, mindent átható világszellem, mindenek ura
Brihaszpati  a papság őse, az istenek tanítómestere
Dhárma     mindent irányító nagy világtörvény
Djausz-Pitar  az égi atya, a hímnemű teremtő erő
Djává-Prithivi Ég-Föld, egyetemes szülőpár, az istenek és az emberek megteremtője
Ganésa     Síva és Káli fia; bölcsesség, tudományok
hinduizmus   reformált és modernizált brahmanizmus
Indhra     az istenek vezére
Jama      alvilági bíró, a halál istene
Káli      Síva felesége
Káma      szerelem, vágy
Krisna     Vasudéva fia; isteni hős, alakja összeolvadt Visnuéval
Laksmi     Visnu felesége; jó szerencse, szépség
Manu      a napisten fia, a pradzsápatik őse
Mitra     nap, szövetségkötés
Nirriti    pusztulásistennő és -isten
Nárájana    az őstojás, amelyből Brahmá keletkezett
Pardzsanja   eső
Pradzsápatik  az emberi nem ősei
Ráma      holdisten, a Rámájana főhőse
Ráma-Csandra  lásd Ráma
Rudra     vihar
Sata-Rúpá   Brahmá leánya, az első nő
Sésanága    a kígyók királya
Síva      Brahmával és Visnuval az ind szentháromság tagja; rombolás, megtisztulás
Sri      bőség, szerencse
Szaraszvati  Brahmá felesége; beszéd, műveltség
Tvastar    isteni művész, az emberi és állati világ formálója; termékenység
Váju      levegő, szél
Varuna     legfőbb bíró
Vasudéva    napisten, alakja eggyévált Krisnáéval
Visnu     a nap megtestesülése

                 BUDDHISTA

Abhidhamma-pitaka a Tri-pitaka harmadik része; elméleti tanítások
boddhi-szátva   megvilágosult ember
Buddha       (Sziddhártha Gautama) vallásalapító (i. e. 560-480 körül)
dalai láma     a lámaizmus világi vezetője
dhármák      az ember anyagi összetevői, mintegy 100 darab
hiná-jána     kis szekér vagy keskeny út; aszketikus irányzat
láma        tibetiül szerzetes
lámaizmus     a mahá-jána népszerűsített formája, imamalmokkal
mahá-jána     nagy szekér vagy széles út; tömegirányzat
Nirvána      a hiná-jánában a teljes megsemmisülés, a mahá-jánában a
          boldogság hona; eléréséhez nem szabad: ölni, elvenni más
          tulajdonát, érinteni más asszonyát, hazudni, bort inni
pancsen láma    a lámaizmus szellemi vezetője
Szutta-pitaka   a Tri-pitaka második része; beszédek az életbölcsességről
Tri-pitaka     három kosár; a buddhizmus legrégebbi, páli nyelvű irata
Vinája-pitaka   a Tri-pitaka első része; a fegyelmezett életmód szabályai

                 EGYIPTOMI

Amon     (Thébában) kosfej, két magas toll, napkorong; a levegő, a
       termékenység istene. Az Újbirodalom korában első az istenek
       között, kultusza állami jelleget öltött; azonosult Rével
       Amon-Ré néven
Amszet    Hórusz gyermeke
Anat     a háború istennője, Ré leánya
Anubisz   sakálfejű; a temetők, a balzsamozás istene, a "szívek
       számlálója"
Anuket    a nílusi zuhatagok vidékének védője
Ápisz    Memphisz szent bikája, a termékenység istene
Apofisz   kígyó, Ré legnagyobb ellensége, a felhőzet megtestesítője
Apuaut    temetők, halottak istene
Aton     napisten
Básztet   az örömök istennője
Bész     szakállas törpe; a vajúdó asszonyok, gyermekágyas anyák,
       a házitűzhely jóindulatú istene
Duamutef   Hórusz fia
Epet     a szülést segítő vízilóistennő
Geb     a Föld istene, Nut férje
Hapi     a Nílus istene
Harpokratész a gyermek Hórusz neve
Hathor    szerelem, vidámság, bőség, ég istennője, a zene és a tánc barátja
Heket    a szülés istennője
Henti-Imentu Anubisszal eggyéolvadt halotti isten
Heper    (Heliopolisz) napisten
Hnum     termékenység, alkotás istene; fazekaskorongon alkotta az isteneket
       és az embereket
Honszu    hold- és hadisten, Amon fia
Hórusz    sólyom alakú égisten, Alsó- és Felső-Egyiptom kettős koronáját
       viseli; a fáraók védelmezője, az élők istene
Ihi     a zene istene, Hathor fia
Imhotep   eredetileg Dzsószer király tanácsadója, később a gyógyítás istene
Ízisz    Ozirisz húga és felesége; anyaistennő
Kebehszenuf Hórusz gyermeke
Maat     igazság, jog, rend istennője
Mandulisz  napisten
Min     termékenységisten, Koptosz sivatagi terület védőistene
Mnevisz   Héliopolisz szent bikája
Montu    Théba főistene, a háború istene
Mut     keselyűistennő, Amon felesége
Nechbet   Elkab város keselyű alakú istennője
Nefertem   Ptah és Szahmet fia, az ifjúság istene
Neftisz   Ízisz, Ozirisz és Széth nővére, Széth felesége, a halottak istennője
Néith    háború, fegyverek istennője
Nut     égistennő; gyermekei a csillagok, naponta felfalja, majd
       újraszüli őket
Ozirisz   a Föld jóságos királya, a holtak istene, a túlvilág bírája;
       öccse, Széth meggyilkolja, feltámad
Pahet    oroszlánfejű viharistennő
Ptah     (Memphisz) a világ teremtője, kézművesek, művészek pártfogója
Ré      sólyomfej, napkorong, jobb kezében ankhjel, az élet jelképe;
       napisten, a világ teremtője
Resef    hadisten, eredetileg a mennydörgés kánaáni-föníciai istene
Su      a levegő istene
Szahmet   háborúistennő
Szelket   skorpióistennő, a zsigerek oltalmazója
Szerapisz  Ozirisz és a görög Zeusz, Aszklépiosz és Dionüszosz
       összevonásából keletkezett isten, a világ ura, gyógyító
Szesat    az írás istennője
Széth    sivatagisten; testvére, Ozirisz meggyilkolása miatt a gonoszság
       megszemélyesítője lesz
Szobek    krokodilnak ábrázolt Nílus-isten
Szokárisz  Memphisz környékén a halottak istene
Szóthisz   a Szíriusz istennője, a Nílus áradásának megindítója
Tefnut    Su nővére és felesége
Thot     íbiszfejű; holdisten, a bölcsesség, az írás és a számolás istene,
       jelvénye az írópaletta
Toerisz   vajúdó asszonyok, gyermekágyas anyák oltalmazója
Uto     kígyóistennő, Alsó-Egyiptom védője

                  GERMÁN

Áz    a két isteni nemzetség egyike, a Vánok legyőzői
Baldr   Odin és Frigg fia, napisten, Loki cselszövéssel elveszejti
Bragi   költészet
Brünhild a legjelentősebb, legismertebb valkűr
Donar   Thor neve az ófelnémet mitológiában
Fafnir  Hreidmar fia, törpe
Fenris  farkas, Loki gyermeke
Forseti  Baldr és Nanna fia; jog-, igazságosságisten, viszályok elsimítója
Freyja  Freyr nővére, a szerelem istennője
Freyr   a ván Nerthus és Niörd fia, termékenységisten, az ázok közé kerül
Frigg   Odin neje, a házitűzhely védője
Gerd   óriáslány, Freyr felesége
Heimdall Loki megölője, az ázok egyike
Hel    a halottak birodalmának úrnője, Loki gyermeke
Hödur   Baldr fivére, testvére gyilkosa
Hreidmar Otr, Fafnir és Regin apja, varázsló
Hrungnir óriás, Thor párviadalban csellel legyőzi
Hugin   Odin vállán ülő holló, a gondolat megtestesítője
Iduna   Idunn neve az ófelnémet mitológiában
Idunn   az örök ifjúságot adó aranyalmák őrzője
Kvazir  az emberiség tanítója, bölcse, két törpe féltékenységből megöli
Loki   a cselszövő tűzisten, Baldr halálát okozta
Midgard  kígyó, Loki gyermeke
Mimir   óriás, a világfa gyökerei között őrizte a bölcsesség kútját
Munin   Odin vállán ülő holló, az emlékezet megtestesítője
Nanna   Baldr felesége, halálában is követi férjét
Nerthus  a vánok Földanyja, a béke istennője
Niörd   Nerthus fivére és férje, a termékenység és gazdagság istene
Nornák  a világfa tövében lakó istennők, akik eldöntik az emberek sorsát
Odin   germán főisten, az ázok atyja
Otr    Hreidmar fia, törpe; vidra alakjában úszkál
Regin   Hreidmar fia, törpe
Siegfried (Sigurd) a Nibelung-mondakör főhőse
Slepnir  Odin nyolclábú lova
Surtr   a tűz birodalmának ura
Thor   Odin fia, mennydörgés- és esőisten
Thrym   óriás, akit Thor a kalapácsával megölt
Tyr    hadisten, Odin fia
Valhalla az ázok országa, hadistenként Odin lakhelye
Vali   Odin fia
Valkűrök Odin követei, a harc eldöntői, az elesett hősök Valhallába kísérői
Ván    a két isteni nemzetség egyike
Vidar   Odin fia
Wotan   Odin neve az ófelnémet mitológiában
Ymir   óriás, Odin a testéből alkotta a földet

                GÖRÖG ÉS RÓMAI

görög     római

Adónisz          Aphrodité kedvese, gyönyörű ifjú vadász
Agamemnón         a görög sereg fővezére a trójai háborúban
Aiaié           mesés sziget, Kirké lakóhelye
Aidósz           szemérmesség, becsületérzés
Aigeusz          Thészeusz apja, az Égei-tenger névadója
Aigisz           Zeusz pajzsa
Aiglé           a Heszperiszek kertjét őrző nimfák egyike
Aineiasz    Aeneas   Aphrodité és Ankhiszász fia, az Itáliába menekült trójaiak vezére
Aiolosz    Aedus    a szelek királya
Airéné     Pax     Hóra, a béke istennője
Akhelóosz         folyamisten
Akherón          az alvilág egyik folyója
Akhilleusz         Peleusz és Thetisz fia, a trójai háború hőse
Aktaión          Arisztaiosz fia, szenvedélyes vadász
Alküoné          Aiolosz leánya, az istenek jégmadárrá változtatták / a Pleiászok egyike
Amaltheia         kecske, amely a csecsemő Zeuszt táplálta
Amazónok          harcias asszonynép
Ambroszia         a menádok egyike
Ambrózia          az istenek tápláléka és illatszere
Ampelosz          egy szatír és egy nimfa fia, Dionüszosz kedveltje
Amphión          Zeusz és Antiopé fia, lantjátékáról híres thébai király
Amphitrité         Poszeidón felesége
Andraszteia        nimfa, Zeusz dajkája
Andromakhé         Hektor felesége
Andromeda         Perszeusz felesége, halála után az égre helyezték
Antaiosz          Gaia fia
Antikleia         Odüsszeusz anyja
Antiphatész        emberevő óriás
Aphrodité   Venus    szépség, szerelem
Apollón    Apollo   Zeusz és Létó fia; gyógyítás, jóslás, művészet, nap
Arész     Mars    háború
Argó            a csodálatos hajó, amelyen az argonauták Kolkhiszba utaztak
Argosz           Gaia fia, ezerszemű szörnyalak / Odüsszeusz hűséges vén kutyája
Artemisz    Diana    Zeusz és Létó leánya; női erény, asszonyok, vadászat, Hold
Aszklépiosz  Aesculapius gyógyítás
Até            balsors
Athéné     Minerva   bölcsesség, tudomány, mesterségek, igazságos harc
Atlasz           titán, az égboltot tartja a vállán
Atroposz    Atropus   a Moirák egyike, aki a sors fonalát elvágja
Baukisz          Philémon felesége
Bakkhosz    Bacchus   Dionüszosz másik neve
Briaréósz         százkezű óriás
Briszéisz         Akhilleusz legkedvesebb rabnője
Daidalosz         a legnagyobb festő, szobrász, építész, feltaláló; Ikarosszal szárnyakon a levegőbe szállt
Damasztór         a Gigászok egyike
Danaidák          Danaosz ötven leánya, akik apjuk parancsára a nászéjszakán meggyilkolták férjüket
Daphné           nimfa, Apollón szerelme elől menekülve babérfává változott
Daphnisz          Hermész és egy nimfa fia, fiatal pásztoristen
Démétér    Ceres    Kronosz és Rheia leánya; a föld termékenysége, földművelés
Diké      Justitia  Hóra, az igazság istenasszonya
Dióné           Aphrodité anyja
Dionüszosz   Bacchus   Zeusz és Szemelé fia; szőlőművelés, bor, mámor
Ekhión           a Gigászok egyike
Ékhó            nimfa, a visszhang megszemélyesítője
Élektra          Zeusz kedvese, Dardanosz anyja / Agamemnón és Klütaimnésztra leánya / a Pleiászok egyike
Élüszion    Elysium   a jók lakhelye a halottak országában
Éosz      Aurora   hajnal
Erebosz          Khaosz fia, örök sötétség
Erinnüszök   Furiák   átok, büntetés, bosszú istennői
Erisz     Discordia  viszály
Erósz     Amor    szerelemisten, Aphrodité fia
Eumaiosz          Odüsszeusz hű kondása
Eunomia          Hóra, a törvények őre
Európé           Agénor föníciai király leánya, akit Zeusz bika képében rabolt el
Eurüdiké          Orpheusz felesége
Eurünomé          Odüsszeusz házának hű gazdasszonya
Gaia      Tellus   földistennő, Uránosz felesége
Gigászok          Gaia fiai, kígyólábú óriások
Glaukosz          tengeristen, Néreusz szolgája
Gorgók           Porkhüsz és Kétó szörnyszülött leányai
Graiák           a Gorgók nővérei, születésük óta öregasszonyok
Griffek          kutyafejű szárnyas szörnyetegek
Hadész     Pluto    Kronosz és Rheia fia; alvilág királya, gazdagság
Hárpiák          Thaumasz és Élektra leányai, félig nő, félig madár alakú, bűzös szörnyek
Hébé      Juventas  ifjúságistennő, Zeusz és Héra leánya
Hekaté           titkos ráolvasások, lélekidézések, a természet titkai
Hektor           Priamosz fia, a legnagyobb trójai hős
Heléné           Zeusz és Léda leánya, Menelaosz felesége, akit Parisz elrabolt
Helikón          Boiótiai hegy, a múzsák lakóhelye
Héliosz    Sol     Nap
Héphaisztosz  Vulcanus  Zeusz és Héra fia; tűz, kovácsmesterség
Héra      Juno    Zeusz felesége, házasság, anyaság
Héraklész         Zeusz és Alkméné fia, nagy erejű hős
Hermész    Mercurius  Zeusz és Maia nimfa fia; az istenek hírnöke, kereskedelem, tolvajok, ékesszólás
Heszperia         a nyugat mesés országa
Heszperiszek        négy nimfa a Föld nyugati szélén, kertjükben teremnek az aranyalmák
Heszperosz         az esti csillag
Hesztia    Vesta    Kronosz és Rheia leánya; családi tűzhely
Hidra           vízi szörnyeteg
Hippokréné         a Pégaszosz fakasztotta forrás
Hórák     Horae    Zeusz és Themisz lányai, évszakok, természet, társadalom rendjének őrei
Hüperénór         Kadmosz sárkányfogból kikelt óriásainak egyike
Hüperión          titán, a Hajnal, a Nap és a Hold apja
Hüpnosz    Somnus   Nüx fia; álom
Iaszón           Aioszón fia, az argonauták vezetője
Ida            nimfa, Zeusz dajkája
Ikarosz          Daidalosz fia, a repülés első áldozata
Inó            Dionüszosz nevelőanyja, Leukothea néven tengeristennő lett
Io             Zeusz kedvese, akit Héra tehénné változtatott
Iokaszté          Laiosz, majd Oidipusz felesége
Iphigeneia         Agamemnón és Klütaimnésztra leánya
Irisz           szivárványistennő, az istenek hírnöke
Iszméné          Oidipusz leánya
Kallisztó         Lükaón leánya, Zeusz medvévé változott kedvese
Kasszandra         Priamosz jóstehetségű leánya
Kelainó          a hárpiák egyike
Kelaéno          a Pleiászok egyike
Kentaurok         félig ember, félig ló alakú nép, Thesszália és Nyugat-Árkádia lakói
Képhiszosz         folyóisten, Narkisszosz apja
Kerberosz   Cerberus  az alvilág háromfejű kutyája
Kérek           a halálos végzet istennői
Khaosz     Chaos    ősállapot
Khariszok   Gráciák   kedvesség, báj, hála
Kharón     Charon   az alvilág révésze
Kharübdisz         szörny, a hajósok réme, naponta háromszor beszívja és kiköpi a tengervizet
Khimaira          oroszlán-, kecske- és kígyótestű szörny
Kirké           Héliosz és Perszeisz leánya, varázslónő, Odüsszeusz és társai fogvatartója
Klóthó     Clotho   a Moirák egyike, aki a sors fonalát fonja
Kókütosz          az alvilág egyik folyója
Kolkhisz          mesés keleti ország, ahonnan az argonauták az aranygyapjút elhozták
Kronosz    Saturnus  Uranosz és Gaia fia, a tizenkét titán egyike; idő, termékenység
Kübelé     Cybele   kis-ázsiai istennő, nagy istenanya
Küklopszok   Cyclopes  egyszemű óriások
Labürinthosz        folyosóútvesztő Minósz palotájában
Laisztrügónok       emberevő óriások
Lakheszisz   Lachesis  a Moirák egyike, gombolyítja a sors fonalát
Lamposz          Éosz lova
Laodiké          Priamosz legszebb leánya, a föld nyelte el
Laokoón          Apollón trójai papja, kígyók ölték meg két fiával együtt
Léda            Zeusz kedvese, hattyú alakjában csábította el
Léthé           alvilági folyó
Létó            Zeusz kedvese, Apollón és Artemisz anyja
Lükaón           Arkadia királya, Zeusz farkassá változtatta
Maia            a Pleiászok egyike
Mainaszok   Maenadok  Dionüszoszt kísérő, elragadtatott bakkhánsnők
Médeia           Iaszón felesége, varázslónő
Medusza          a Gorgók egyike
Menoitész         Hadész teheneinek pásztora
Meropé           a Pleiászok egyike; Órión megerőszakolta, azóta nem mutatkozik az égen
Métisz           Ókeanosz leánya, az ész istennője
Mimasz           a Gigászok egyike
Moirák     Párkák   sorsistennők, Zeusz és Themisz leányai
Mómosz           Nüx fia, az örök gáncsoskodás megtestesítője
Morfeusz          álom
Muszaiosz         Orpheusz fia, az őskor legendás énekese
Najádok          vízitündérek
Nemeszisz         Nüx leánya, minden bűnt megtorló istenasszony
Néreiszek         Néreusz és Dórisz leányai, nimfák
Néreusz    Nereus   idős tengeristen
Nesszosz          kentaur
Niké      Victoria  gyűzelem
Nimfák           a hegyek, vizek, fák tündérei
Niobé           Tantalosz leánya, Amphión felesége. Kevélysége miatt mind a tizennégy gyermekét elvesztette
Nüx      Nox     éjszakaistennő
Ogügié           sziget, Kalüpszó nimfa lakhelye
Oiagrosz          folyamisten
Ókeanosz          a földet körülfolyó nagy víz és istene
Olümposz          Thesszália északkeleti részén emelkedő hegy, az istenek lakhelye
Oresztész         Agamemnón és Klütaimnésztra fia, apja megbosszulója
Orpheusz          Kalliopé és Apollón fia, legendás énekes és lantjátékos
Pán      Faunus   Hermész és egy nimfa fia, kecskelábú, kecskeszarvú; mezők, erdők, hegyek, nyájak
Pallasz          a Gigászok egyike
Pallasz Athéné Minerva   Zeusz leánya; tudományok, mesterségek, városvédő istennő
Pandóra          Epimétheusz titán felesége, szelencéjének felnyitásával a szenvedést hozta a világra
Parisz           Priamosz és Hekabé fia, a trójai háború kirobbantója
Pégaszosz         Bellerophontész szárnyas csodalova, aki forrást fakasztott a Helikónon
Pelórosz          a Gigászok egyike
Peneiosz          folyamisten, Daphné apja
Pénelopé          Odüsszeusz hűséges felesége
Periphétész        vasbunkós útonálló, Thészeusz győzte le
Perszephoné  Proserpina Hádész felesége, az alvilág királynéja
Petrai           a két bolygó szikla egyike, a hajósok réme
Philoktétész        Héraklész legjobb barátja, híres íjának örököse
Phineusz          vak jós, a hárpiák üldözésétől az argonauták segítségével szabadul meg
Phószphorosz  Lucifer   a hajnali csillag
Pitüokomptész       "Fanyűvő", kegyetlen útonálló, Zeusz győzte le
Planktai          a két bolygó szikla egyike, a hajósok réme
Pleiászok         Atlasz és Pleioné hét lánya
Plutosz          Démétér és Iaszión fia; gazdagság
Podagré          hárpia, viharistennő
Poszeidón   Neptunus  Kronosz és Rheia fia; a tenger legfőbb istene
Priamosz          Laomedón fia, Trója királya
Prokrusztész        útonálló, aki ágyba fektette és méretre igazította vendégeit
Prométheusz        titán, aki megszerezte a tüzet az embereknek
Próteusz          tengeristen, alakváltoztató és jövendőmondó
Pügmaioszok        törpe nép, évente háborúznak a darvakkal
Pügmalion         Küproszi király, az általa faragott szobrot Aphrodité életre keltette
Püthia           Apollón jövendőmondó papnője Delphoiban
Püthón           sárkány, Apollón legyőzte
Rheia     Ops     Kronosz felesége, az istenek anyja
Szatírok          Dionüszosz félig ember, félig kecske alakú kísérői
Szeléné    Luna    Héliosz nővére; Hold
Szibillák   Sybillák  Apollón jósnői
Szibülla          Apollón jós papnője
Szirének          Akhelóosz folyamisten leányai, asszonyfejű, madártestű szörnyek, éneklésükkel veszedelembe csalják a hajósokat
Sziszüphosz        Korinthosz alapítója; büntetése, hogy sziklát kell görgetnie egy hegyre
Szkheria          a phaiákok mesés szigete
Szkülla          hatfejű emberevő szörny, a hajósok réme
Szótér           Zeusz mellékneve: Megmentő
Szphinx          asszonyfejű, orosztántestű, madárszárnyú szörny
Szteropé          a Pleiászok egyike
Sztüx           az alvilág szent folyója
Taigeté          a Pleiászok egyike
Tantalosz         Zeusz fia, örök időkig tartó kínokkal büntették
Tartarosz         az alvilág legmélyebb régiója
Thanatosz         Nüx fia; halál
Theia           Hüperión felesége; Éosz, Héliosz és Szeléné anyja
Themisz          lásd Diké
Thürszosz         Dionüszosz híveinek szőlőindával és repkénnyel díszített botja
Titánok          Uranosz és Gaia fiai és leányai
Tritón           kisebb tengeristen, Poszeidón parancsainak kihirdetője
Tüphón           Gaia fia, százfejű tűzokádó óriás
Udaiosz          Kadmosz sárkányfogból kikelt óriásainak egyike
Uránosz    Caelus   égisten, Khaosz után magához ragadta a világuralmat
Zeusz     Jupiter   Kronosz és Rheia fia; istenek és emberek, ég, világosság, vihar ura
        Bubona   Maenad; a nyájak védnöke
        Cupido   lásd Erósz
        Dis     lásd Hadész
        Flora    Maenad; virágok, tavasz
        Fortuna   Maenad; a szerencse védnöke
        Janus    kezdet és vég
        Lares    Maenadok; családi élet, házi tűzhely
        Liber    lásd Bakkhosz
        Magna Mater lásd Kübelé
        Manes    Maenad; elhunytak szeretetének továbbéltetője
        Mellonia  Maenad; a méhesek védnöke
        Nemestrinus Maenad; a ligetek védnöke
        Pales    Maenad; a legelők védnöke
        Penates   Maenad; a ház jólétének védője
        Pomona   Maenad; a gyümölcsfák védnöke
        Pupercus  lásd Pán
        Quirinus  lásd Arész
        Silvanus  Maenad; az erdő védnöke
        Terminus  Maenad; a határok védnöke
        Virtus   Maenad; az erény védnöke

 A múzsák

 Erato      szerelmi költészet
 Euterpé     zene, lírai költészet
 Kalliopé    elbeszélő költészet
 Klió      történetírás
 Melpomené    tragédia
 Polühümnia   elmélkedő költészet, kardal
 Terpszikhoré  tánc
 Thalia     színészet
 Urania     csillagászat

 A gráciák (a báj és kellem istennői)

 Aglaia
 Thaleia
 (a harmadik hiányzik)

                  INKA

Inti    napisten, az uralkodó család őse
Virakocsa főisten, alakjában több isten olvadt egybe

                  KELTA

Arduinna   vadászat, erdő
Belenus   napisten, gyógyításra is képes
Boann    folyamistennő, a termékenység szolgáltatója
Bormo    lásd Borvo
Borvo    gyógyítás
Brigit    Dagda leánya, anyaistennő; költők, orvosok, mesteremberek
Cernunnos  vadászat, bőséges termés
Dagda    győztes háború, építés, varázslat
Damona    gyógyforrások
Danu     az istenek népének névadója
Epona    lovak
Goibniu   kovács, az istenek fegyvereinek készítője
Lir     tenger
Lug     mesterségek, művészetek, vagyonszerzés
Morrigan   harcistennő
Nantosvelta bőség
Nuada    az istenek királya
Ogmios    öröm, gazdagság, bölcsesség, halál
Rosmerta   termékenység, bőség
Sucellus   kalapácsos isten, gazdagság
Taranis   mennydörgés
Teutatas   hadisten, betegség, démonok elleni védelem

                 KONFUCIÁNUS

Kung-fu-ce vallásalapító, i. e. VI. század közepe
Tao     az ember számára kiismerhetetlen végzetszerű hatalom

                  MAJA

Ah-Pucs  a halál istene
Csak   "balta": az eső és villámlás istene(i), aki magasra növeszti a
     kukoricát
Icamná  "az iguána háza": égisten, a világ teremtője
Is-csel  "szivárvány": Icamná felesége; orvosi tudás, gyermekszülés
Jum Kaos "az erdők ura": a kukorica fiatal istene

                MEZOPOTÁMIAI

Adad    viharisten
An     Éa atyja, égisten
Ansar    Apszú és Tiámat gyermeke, az Égi Világtáj
Apszú    Tiámat férje, az édesvizű tenger
Dumuzi   Istár szerelmese, termékenységisten
Éa     Marduk atyja, a föld és a földi vizek ura
Enki    édesvíz, csatornák, öntözés ura; Éával azonosítják
Enlil    a levegő ura, termékenységisten
Ereskigal  Nergal felesége, az alvilág királynője
Gestinanna termékenység-istennő
Istár    termékenység-, háborúistennő, az esthajnalcsillag
Kisar    Apszú és Tiámat gyermeke, a Földi Világtáj
Lahamu   Apszú és Tiámat gyermeke
Lahmu    Apszú és Tiámat gyermeke
Marduk   Babilon legfőbb istene
Nanna    holdisten
Nergal   a föld ura, halálisten
Niszaba   termékenységisten
Samas    napisten
Szin    holdisten
Tiámat   az őskáosz női, sárkány alakú harcosa
Utu     napisten

                  ÓKÍNAI

Jang (az istenek világának legáltalánosabb kifejezője) a világosság, a
   melegség, a magasság aktív, hímnemű princípiuma
Jin  (a démonok világának legáltalánosabb kifejezője) az árnyék, a hideg, a
   mélység passzív, nőnemű princípiuma
Tao  út; a Jang és Jin egyensúlyának, az égi és földi világ közti
   összhangnak és minden rendnek, törvénynek és szabálynak biztosítója

                  SZLÁV

Babajaga    lásd Jagababa
Bielogog    fény
Bjelun     gabona
Bludok     gonosz manók
Csernobog   gonosz
Csernogog   sötétség
Dabog     ördög
Dazsbog    napisten
Dolja     sors
Domovoj    háziisten
Jagababa    szélvész, viharfelhő
Jariló     tavasz
Ljeszij    az erdő szelleme
Mokosa     juhtenyésztés, gyapjúfonás
Morana     halál, tél
Perun     főisten, villámlás
Polevikok   a nimfákhoz hasonló légies nőalakok
Rarog     lásd Ljeszij
Ruszalkák   folyami, erdei és mezei tündérek, nimfák
Szerpjelsiják mezei nimfák
Sztribog    szél
Szvantovit   főisten
Szvarog    menny, nap, tűz
Szvarozsics  tűzisten
Triglav    háromfejű főisten, ég, föld, alvilág
Velesz     orosz főisten
Veszna     tavaszistennő
Vilák     tündérek

                  TAOISTA

Lao-ce    vallásalapító, i. e. 6. század
Tao     a mágikus Világtörvény, melyet az ember kiismerhet
Tao-te-king Lao-cének tulajdonított filozófiai mű
vu-vei    nem cselekvés

                  VÉDIKUS

Agni     tűzisten, Indhrával és Szúrjával alkot háromságot
Átharva-véda varázsszövegek (legkésőbbi gyűjtemény)
Indhra    mennydörgés, villámlás, harc istene
Jádzsur-véda áldozati rítusok (harmadik gyűjtemény)
Purusa    óriás, akiből az istenek megteremtették a világot
Rig-véda   himnuszok (legrégebbi gyűjtemény)
Száma-véda  vallásos dalok (második gyűjtemény)
Szúrja    napisten, a hajnal fia, szekerét két ló húzza
Usasz     hajnalistennő
Varúna    a vizek uraHátra Kezdőlap Előre