Ama-Kosza

vagy Áma-Xosza (kosza a. m. főnök, ama a. m. emberek) a kafirek («hitetlenek», rosszul: kaffer-ek) legnevezetesebb törzse (DélAfrika), l. Kafir.

Amakura

folyó Délamerikában, az Orinoko deltájába ömlik, határfolyó Venezuela és BritGuyana között.

Amakúza

Japánhoz tartozó sziget, Kiusziutól nyugatra, területe körülbelül 800 km2.

Amal

(ejtsd: omol), város Svédország Dalslandban, a Vener-tó mellett 1600 lak.

Amalarius

l. Szerzetesrendek.

Amalasuntha

(Amaalasvintha), Nagy Teodoriknak, a keleti gótok királyának leánya; Eutha- rich volt első férje, kitől Athalarich nevü fia született. Teodorik halála után, 526 óta kiskoru fia Atha- larich helyett vitte az uralmat. Maga is híve volt a római műveltségnek, tehát fiát is ebben a szellemben nevelte. Ezzel azonban a gótok ellenszenvét keltette fel maga iránt. Midőn fia kicsapongásainak áldozatul esett (534), A. másod izben ment férjhez, rokonához, Teodáthoz. E házasság azon- ban boldogtalan véget ért, mert Teodát gőgös és uralomravágyó nejét 535-ben megfojtatta. E gyilkosság Justinianus keletrómai császárnak ürügyül szolgált arra a háborura, mely a keleti gót birodalom bukásával végződött 555-ben. - Allg. Deutsche Biogr. I 380. Dahn, Könige d. Ger- manen II. Kohl H., 10 Jahre ostgothischer Geschichte seit dem Tode Theodoriks des Grossen. (Lipcse 1877.)

Amalchium mare

a balti (keleti) tenger latin elnevezése.

Amalekiták

ősrégi nép, amint ez Móz. IV. k. 24, 20. verséből kitünik, ahol «a népek elsejének» neveztetik. A Holt-tengertől délnyugatra a Tih nevü sivatagban és a Szináj-félsziget legnagyobb részében tanyázott. Laktak A. a kanaániták között is, amint ezt az a körülmény mutatja, hogy Efrá- jim törzsének földjén egy hegyet az A. hegyének neveztek. Saul és Dávid kemény harcokat vivott ellenük. (I. Sám. 15. 30.)

Amalfi

(Amalphia), egykor hires olasz tengeri város, festői szép fekvésü hely a salernói öböl mellett. A keskeny öbölpart mellett sziklás hegy emelkedik és ezen épült a város, úgy hogy a házakat a sziklákba vájt lépcsők kötik össze egy- mással s a háztetőket kertekül használják s mindenütt buja délinövényzet van, különösen narancs-, citrom- s olajfák. A. (1881) 7409 lak., érseki székhely régi székesegyházzal s sziklákba vágott kapucinuszárdával, mely ma tengerészeti iskola. Papir- és makkaroni-gyárai híresek. Nagyszerü az 1852-ben befejezett s részben 30-150 m. a tenger felett vivő műutja Salernó felé. A mai város mindamellett csak rom a régihez képest. A.-t a monda szerint Nagy Konstantin építette, de már a longo- bárdok korában önálló köztársaság lett, mely tengeri kereskedelem által nagyon meggazdagodott. Eleinte konzulok, később grófok, majd a IX. század óta hercegek vezettek az államot, mely Salernó- val állandó viszálykodásban volt. 1077-ben Guiscard Róbert A.-t beolvasztotta többi birtokaiba (Apulia és Kalabria) s azóta folyvást hanyatlott a város, mely virágzása korában 50,000 lakost számlált. 1137-ben a pisaiak kirabolták és feldulták. A her- cegséget később helyreállították, s a Piccolomini- család nyerte el II. Pius utján, de a város jelentő- ségre többé nem vergődött. Amalfi kereskedelmé- nek virágzó korában, a keresztes hadjáratok előtt, A. tengeri joga (Tabula Amalphitana) volt az uralkodó és általában elismert Olaszországban. A. kereskedőinek raktárai voltak Alexandriában, Antiochiában és Jeruzsálemben, s az utóbbi he- lyen 1048-ban általuk alapított szt. János-kórház- ból eredett a Johannita-rend. A.-ban született Flavio Gioja, a mágnestű feltalálója, továbbá Massaniello, s itt volt a pandekták legrégibb kézirata.

Amalgám

(foncsor, higanyzat). A legtöbb fém a kénesővel való belső érintkezéskor egynemü ele- gyet képez; e fémelegyeket - a higany ötvényeit - amalgámoknak nevezik. A kéneső a vassal és a platinával közetlenül nem képez amalgámot, mig a többi közönséges fémmel igen, némely fémmel pedig könnyen már közönséges hőmérséken; a melegítés az A. képződését elősegíti. Nátriumot mozsárban kénesővel leöntve és a mozsár törőjével a natriumot nyomkodva, rendkivül heves amalgamoló- dás áll be. Hasonlóan viselkednek a többi alkalifémek is. Könnyen amalgámolódnak továbbá az arany, az ezüst, az ólom, az ón és a cink. A nátrium A.-ot a kémiában gyakran erős redukáló sajátságainál fogva használják. A friss kadmium-A. lágy, de idővel megkeményedik; az odvas fogak kitömésére használják, hasonlóan a réz-amalgámot is (fogplomb). Különösen fontos az ón A.-ja, a mellyel a tükrök hátsó felületét vonják be.

Az A. mint ásvány is ismeretes, és pedig az ezüstamalgám, szabályos rendszerbeli kristályok- ban, rendesen rombdodekaéderben vagy ennek kombinációiban. Izomorf keveréke változó meny- nyisége a kénesőnek és az ezüstnek. Ezüstfe- hér, kissé rideg; fajsúlya 13 7-14 1. Cinnóberrel együtt kristályokban (lemezkékben vagy hintve), hazánkban a szepes-gömöri érchegységben Szlanán és Bócán (Árvam.); Spanyolországban (Almaden), a Rajna vidékén (Morsfeld, Moschellands- berg), és Chileben (Chanarcillo) fordult elő. Igen ritka. Az ezüstamalgámnál még ritkább az aranyamalgám, melyet Kolumbiából, Kaliforniából és Viktóriából (Ausztrália) ismernek. A természetes ezüstamalgámot Ferber már 1776-ban ismerte. Az amalgámot mint ötvényt már az ó-korban említik. Plinius az arany amalgamációjáról szól, Geber az ezüstéről. Legelőször Mexikóban használták 1557ben az amalgámozást az ezüst kohászatára; Európában legelőször nálunk Selmecbányán 1780-ban és 1785-ben próbálkozott vele v. Born bányatanácsos.


Kezdőlap

˙