Appreciál

(lat.) a. m. megbecsül, valaminek értékét meghatározza.

Apprehendál

(lat.) a. m. valamit megfog, felfog, megért, valamitől tart (a magyarban ujabban az az értelme fejlődött ki: megharagszik valamiért, zokon vesz valamit). Ebből apprehenzió: valaminek felfogása, a Kant-féle filozofia műszava. Midőn valamely dolog érzékünkre hat, érzetek keletkeznek bennünk, melyeket egymásután a tudatban felfogunk. Ezt az első fokát az érzéki észrevevésnek nevezi Kant apprehenziónak. L. Kant.

Appretálás

l. Csinozás.

Approbáció

jóváhagyás, általában illetékes itélet arról, hogy valamely személy v. valamely tárgy bizonyos célra alkalmas. Hittani és egyházi szempontból háromféle jóváhagyás nagyfontosságu: személyek jóváhagyása valamely hivatalra v. gyóntatásra, s könyvek jóváhagyása kiadásra és olvasásra. - 1. Személyek A.-ja valamely hivatalra. Ha valakit pappá szentelnek, ezzel még nem nyert jogot egyházi hivatalok betöltésére; jogot csak akkor nyer, ha őt főpásztora, ordináriusa, püspöke v. rendfőnöke küldi (mittit, missio canonica). De mielőtt küldi, meg kell győződnie arról, hogy az illető a szóban levő hivatalra alkalmas. E tárgyban v. a küldés ténye által, v. külön nyilvánítja itéletét; ez az itélet az A. Ilyen p. a plébánosi, ugynevezett zsinati vizsgálat alapján adott A. - 2. Az egyház mindenkor különös gondot fordított arra, hogy csak alkalmas egyének szolgáltassák ki a bűnbánat szentségét. Azért a gyóntatást illető joghatóság nem szokott előbb adatni, míg az ordinárius meg nem győződik arról, hogy az illető jártas minden e célra szükségesekben. Ezt a jóváhagyást rendesen vizsgálat előzi meg, a joghatóság megadása pedig követi. - 3. A katolikus egyház kötelességének tartja, hiveit megóvni a veszélytől, melyekkel rossz könyvek olvasása, kivált gyengékre és tudatlanokra nézve jár. E kötelességének részint úgy felel meg, hogy egyes rossz könyvek olvasását eltiltja s csak különös esetekben fontos okokból engedi meg (l.. Index), részint úgy, hogy jó könyveket approbál. A trienti zsinat (sess, IV., decr. de edit. et non sacr. libr.) elrendelte, hogy senki oly könyvet, mely a vallást tárgyalja, névtelenül és egyházi főhatósága, ordináriusa engedélye nélkül ki ne adjon. Aki pedig éppen a szentirást vagy annak magyarázatát ily jóváhagyás nélkül kiadná, ki van közösítve az egyházból.

Approbáták

(Approbátae Constitutiones Regni Transilvaniae et Partium Hungariae eidem annexarum), Erdélynek az 1653. évi gyulafehérvári országgyülés jóváhagyása alapján II. Rákóczi György erdélyi fejedelem által ugyanaz évi márc. 15-én kihirdetett törvénykönyve, mely az erdélyi országgyüléseken az 1540. év óta hozott törvénycikkeknek rendszerbe foglalt, összhangzásba hozott és a gyakorlati alkalmazhatóság szempontjából készült gyüjteményét tartalmazza. Az A. magyar nyelven vannak szerkesztve, számos latin mondattal vegyítve. Öt részre, az első négy rész címekre (tituli), s ezek ismét cikkekre (articuli) oszolnak. Az V.rész 103 ugynevezett ediktumból áll. Az idézés a rész (R), cím és cikk illetve ediktum számának kitételével történik. Az idézésnél a gyüjtemény nevét A. C.-vel szokás jelölni. Igy: A. C. 3 R(ész) 1. c(im) a «három nemzet» (nemesek, székelyek, szászok) 1542-ben Tordán létrejött, s az 1630 jan. 25-iki gyulafehérvári diétán megerősített «unió»-jának iktatását tartalmazza. Különösen nevezetes még az I. R. 1. C. 2. és 3. c., mely a törvényesen bevett négy vallás és egyház (r. katolika, evangelika, reformata és unitaria) között az egyenjoguság elvét megállapítja. (A római és gör. kat. egyház egyesülése csak később 1698-ban vette kezdetét; a kettő között való jogegyenlőséget csak az 1744: VI. t.-c. mondta ki.) 1. kiad. Gy.-Fehérvár 1653, 2. kiad. Kolozsvár 1779, 3. kiad. Kolozsvár 1815.

Approches

(ejtsd: á-prós), megközelítő árkok; l. várharcok.

Appropriáció

l. Költségvetés.

Approvizionál

a. m. hadkészlettel, különösen élelemmel és lőszerrel ellát.

Approximatio

(lat.) a. m. megközelítés; matematikai számításokban amaz értékek feltalálása, melyek a valódi értéket nagyon megközelítik; approximative, az igazságot megközelítőleg, körülbelül; approximativa, szerződéseknél az a megközelítő pont, mely adatik, hogy a két fél egyezkedjék.

Appui

(franc., ejtsd: appüi), támaszték; katonai operációknál támaszkodó pont.


Kezdőlap

˙