Arjaman

(szanszkritul a. m. bizalmas, jó barát, különösen a vőlegény jó ismerőse) megfelel a zend airjamannak, mely szolgát, és az uj persa irmán nak. mely hol vendéget, hol meg szolgafélét jelent. A. a hét Aditja egyike az ind mitologiában. A szanszkrit vallásos költészet remek művében, a Bhagavad Gitában az ind pitrik (atyák, manesek) fejeként szerepel, s az emberiség tiz ős atyja (pradsapati) közé soroztatik. A hűség és önmegadás fogalmának személyesítője. Az ő áldásával látják el a fiatal házas párt, az ő nevével van kapcsolatba hozva a családi boldogság.

Árjegyzék

Nagyobb kereskedésekben és gyárakban a fogyasztó közönség használatára a gyártmányokat bizonyos sorrendben csoportosítva kinyomatják az eladási árak feltüntetesével, és azt könyv. füzet-alakban, mint árjegyzéket közrebocsátják. A tárgyakat gyakran igen költséges ábrákkal mutatják be, mi az egésznek áttekintését megkönnyíti és a megnevezések megértését elősegíti. Némely cég költséget nem kimélve igen díszesen kiállított árjegyzékkel kedveskedik állandóbb vevőinek.

Az iparrendészet a nagy közönség érdekében bizonyos engedélyezett iparágaknál őrködik a felett, hogy különösen a legszükségesebb fogyasztási cikkekért túlhajtott árak ne követeltessenek és ugyanazért hatóságilag megállapítja az időközi napi árakat, v. kötelezi az iparosokat, hogy azok a közönségnek nyitva álló helyeken az árszabályt v. árjegyzéket kifüggesztve tartsák, Ezen árszabály áthágói érzékeny pénzbüntetéssel büntettetnek.

Árjegyzés

(Cour snotirung), a tőzsdei árfolyamoknak naponkénti hivatalos megállapítása, melynek alapján történik a hivatalos árlap kinyomatása. A budapesti tőzsdén ez úgy történik, hogy egyrészt az értékpapírok árfolyamának, másrészt az árútőzsde árfolyamainak megállapítása céljából naponként délutáni két órakor összeül egy-egy öttagu bizottság, az u. n. árjegyzési bizottság, mely mindkét esetben egy tőzsde tanácsos elnöklete alatt két tőzsdeügynökből és amott a bankok és pénzváltók egy-egy képviselőjéből, emitt pedig a gabonakereskedő cégek két kiküldöttjéből áll és mely a nap folyamán tényleg előfordult kötések és a fennálló viszonyok alapján jegyezteti az aznapi árfolyamokat.

Árkád

(lat. arcus) ív, ívezet, ívsor, ívtornác. Szoros értelemben véve egy pilléreken v. oszlopokon nyugvó ív, mely lehet nyilt v. vak (arcade aveugle). Tágabb értelemben több ív egymásutánját egy egész ívsort értünk A. elnevezés alatt, sőt értjük alatta azt az egész folyosót v. tornácot is, melyet a nyilt Á.-ok a homlokzat v. udvar falával együtt képeznek. Már a klasszikus építészet alkalmazta az Á.-okat p. az amfiteátrumok homlokzatain. A középkori építészet, a mellett, hogy gyakran egész utcát Á.-okkal szegélyezett (p. Bern), azokat kisebb nagyobb architektonikus díszítménynek is fölhasználja. Az olasz renaissance kedvteléssel alkalmazza az Á: kat különösen a paloták udvaraiban, sokszor több sorban is egymás fölött, p. a kancellária-palotában Rómában, a genovai, a firenzei palotákban stb. Ábránk az urbinói palota udvarának Á.-jait mutatja be. Elegáns, könnyü és pompás polikrómdíszítéssel ellátott Á.-kat építettek az arabok (Alhambra).

Arkádia

a Peloponnézus középső vidéke. A költők úgy tüntették fel, mint a paradicsomi ártatlanság, patriarkális, egyszerü erkölcsök és a békés megelégedettség hazáját és pedig azért, mert az árkádiaiak főképen marhatenyésztéssel és földműveléssel foglalkoztak s tudományokkal és művészetekkel (kivéve a zenét) nem igen törődtek. A VIII. században a vidéket szlávok lepték el, de ezek lassanként elgörögösödtek; a:XIV. században vándoroltak be oda az albánok, akik nyelvöket és szokásaikat megtartották. Jelenleg A. a görög királyság egyik kerülete Tripolitsa fővárossal. Területe 4301 km2, lakosainak száma (1889) 148,285. A lakosok főképen bor- és hasis-termeléssel foglalkoznak. V. ö. Immerwahr W., Die Culte und Mythen Arkadiens (Lipcse, 1892.).

Arkádiai akadémia

(Arkádia), olasz irodalmi társaság, melyet 1689-ben alapítottak Rómában. Céljául azt tüzte ki, hogy az Olaszországban elharapózott pompázó, dagályos, nyakatekert, szellemeskedő irásmódot kiszorítsa és az olvasókkal ismét megkedveltesse a természetes egyszerüséget. Ámde az egyik tulzást a másik tulzással akarták gyógyítani nálok az egyszerüség affektálása többnyire épp oly izetlen, mint ellenfeleiknek. a Marini nyomaiban járó «marinisták»-nak mesterkéltsége. Ideáljuk a pásztori élet volt, kertekben üléseztek s mindannyian pásztori neveket is vettek föl; a való életből a görög mitosz világába menekültek és sok tekintetben nevetséges komédiává alacsonyították az irodalmi foglalkozást. Ám azért a marinizmus elleni visszahatásnak üdvös eredményei is voltak; a Dante, Petrarca és Ariosto nyelvéhez való visszatérés, valamint a görög tragikusok tanulmányozása a nyelv és forma dolgában nagy előnyére vált az olasz irodalomnak. Az A. eredeti szervezetében 1768. állott fenn s ez idő alatt legkiválóbb költője. Metastasio volt (L. o.) Magában Olaszországban számos fiók-egyesületet szervezett, a külföldön pedig rendkivül sok utánzásra akadt. Ujabban Rómában fölelevenítették az arkadiai akadémiát, de a társaság ma inkább csak tudományos és szépirodalmi tárgyu felolvasásokat rendez és a régi «alkotmány»-ból nem tartott meg semmit.

[ÁBRA] Urbinói palota udvara.

Arkadios

antiochiai görög grammatikus a Kr. u. II. század vége tájáról. A neve alatt hagyományozott prozódiai munkát, egy kivonatot Héródianosból (kiadta Barker-Boissonnade Lipcse 1820), most alexandriai Theodosiosnak tulajdonítják.

Arkangyal

a három főangyal; Mihály, Gábor és Rafael.

Arkangyalfű

(növ.), l. Archangelica.

Arkanista

a vegyészeti és porcellángyárakban a festés vezetője, ki egyedül van a színek készítésének és alkalmazásának titkaiba avatva; továbbá vm. titkos szer tulajdonosa. L. Arcanum.

Arkansas

1. a Misszurival és az Ohióval a Missziszippi legjelentékenyebb mellékfolyója Észak-Amerikában. A Rocky-Mountains magaslatain 39° é. sz. alatt ered, keleti irányban átfolyik Coloradón és Kansas délnyugati részén, DK-re fordul s ForthSmith mellett Arkansas állam földjére jut, melyet két csaknem egyenlő részre oszt, végre Napoleon város fölött a Missziszippibe ömlik. Mellékfolyói: jobbról a Cimarron és a Canadien River, balról a Neosho. Hossza 2400 km., melyből 840) hajózható. -2. A. az Észak-amerikai Egyesült Államok egyik déli állama. Határai: Északról a Misszuri keletről Tenessee és Missziszippi államok, délen Louisiana Texas és az indus territórium. Területe: 135,193 km2, (1890) 1.125,385 lak. A keleti rész alföld, buja növényzettel; nagy erdőségek, mocsarak takarják, azért egészségtelen. Az északnyugati rész azonban egészséges; az Ozark hegység borítja. A. belseje dombos, nagy prairiekkel. Sok a vízi útja: a Missziszippi, az A., a White River, a St.-Francis, a Red-River és a Washita. Az éghajlat mérsékelt. Az erdők vadban gazdagok. A vizekben sok a hal. Az ipar fejletlen, a kincseket, melyek a hegyekben vannak (szén, mangán, antimon, vas, ólom, cink, réz stb.), nem igen aknázzák ki; szenet 1889-ben 200,000 tonnát nyertek. Főkeresetforrás a földmívelés. A fakereskedést a sok hajózható folyóvíz nagyban elősegíti. A. 75 grófságra van felosztva, főváros Little-Rock az A. mellett. A szenátus 31 tagból áll, kik 4 évre választatnak, a képviselőház 94, két évre választott tagot számlál. A mai A.-t a XVII. században gyarmatosították a franciák 1763. Franciaország birtokába ment át s Louisiana territórium egy részét képezte. 1803-ban vétel útján az Egyesült-Allamok birtokába került, 1819-ben, mint külön territórium, 1836-ban pedig mint külön állam szerveztetett.


Kezdőlap

˙