Artake

1. milétusi gyarmat a kizikoszi félszigeten Kizikosz közelében, melyet a persa háboru alatt a féniciaíak felégettek (de Kizikosz későbben ujból felépíttetett). Nevezetes volt az itt lévő Aphrodité templom; az istennő a város után Artakianak neveztetett. A. mai neve Artaki. 2. A. a város közelében levő hegy. 3. A. a város előtt fekvő sziget.

Artal

marokkói sulymérték, rendesen 1/2 kg. Marokkó déli vidékein 0,508 és 0,537 kg. között változik. 100 A. a. m. 1 kintar s ez a. m. 50 kg.

Ártánd

kisközség Biharmegyének mezőkeresztesi járásában, a nagyváradi vasút mellett, (1891) 807 magyarajkú lakossal és termékeny határral, melyben főleg sok jó dohány terem.

Ártándi

kihalt magyar család, mely a biharmegyei Ártánd községtől, mint ősbirtokától vette nevét. Á. Tamás 1505-ben a rákost országgyülésen mint Bihar követe volt jelen. Ártándi Pál 1514-ben a kurucok ellen harcolt, 1518-ban a II. Lajos mellett működő országtanács befolyásos tagja volt. Ugyanő ment követségbe Zsigmond lengyel királyhoz, segélyt kérendő Magyarország számára a török ellen. A pártoskodó és hatalmaskodó főurak ellen a királyi tekintély helyreállítására keletkezett «kalandos társulat» tagja volt. A mohácsí vész után testvérével Á. Balázzsal János király híve volt és ellenezte, hogy Gritti kormányzóvá választassék. E meggyőződésüknek áldozatúl estek, mert Gritti őket 1530-ban lefejeztette. E két testvér birta Tokajt, melyet Szapolyaytól 1528-ban kaptak adományúl. Pálnak neje Rozina, Telegdi István leánya volt; ennek leánya Ilona 1566-ban Dóczi Vilmoshoz ment nőül. Az Ártándi család folyton a Szapolyayak híve volt és e tekintetben kiváltak közülök Á. Kelemen, ki Izabella királynőnek utolsó hívei közé tartozott, s miután a Ferdinánd király pártjára tért magyarság Izabellának Erdélyből kiüzetését meg gátolni nem akarta, ezt török segéllyel akarta elérni. Ferdinánd hívei által e miatt üldöztetett, viszont Á. az osztrák-párti urak tiszamenti jószágait pusztította el megtorlásúl.

Artanthe

Miq. (Steffensia et Schilleria Kunth, növ.), a borsnem algénusza, l. Bors.

Ártány

a. m. herélt disznó.

Artaphernés

a Görögországba ment első persa hadjárat egyik vezére; Kr. e. 490: Maratonnál Miltiadés megverte.

Artaria

károly és Ferenc, műkereskedők s kiadók, kik mindketten meghaltak 1808. Együtt alapították 1770. Bécsben a jelenleg Artaria & Co. cég alatt fennálló s még mindig a család birtokában levő üzletet. Kiadói működésük kizárólag zeneművek és térképek kiadására szorítkozott; ők voltak Mozart, Haydn, részben Beethoven és sok más. jeles zeneszerző legelső kiadói, valamint ők adták ki Scheda, Steinhauser stb. híres térképeit. Az. Artaria cég a világ legnagyobb térkép- és zeneműkereskedéseinek egyike, mely összeköttetésben áll korunk legkiválóbb művészeivel, zeneszerzőivel és rajzolóival.

Ártatlanság

Közönséges nyelven jelenti a) valamely vadnak alaptalanságát, p. valakit ártatlanul elitélni; b) általában a bűntől s minden r ossztól való mentességet, a léleknek teljes tisztaságát; ily értelemben különösen az «ártatlan» gyermekkornak járuléka; c) a testnek és léleknek szűzies tisztaságát, amely értelemben tehát az isten 6-ik parancsolatának tökéletes megtartása; végre d) mint teologiai műszó jelenti a bűntelenség azon állapotát, melyben az első emberpár volt a bűnbeesés előtt, s melyben az egész emberi nem maradt volna, ha ősszüleink nem vétkeznek (status ínnocentiae). Ezen állapotban szt. Tamás szerint az emberek különbözők lettek volna ugyan nem, kor, erény,, tudomány, erő, szépség, vérmérséklet, testi nagyság tekintéteben, de azért mindenember testileg és lelkileg fogyatkozás nélkül lett volna. (I. q. 92. l. od. 2. q. 96. 3. 4. c.) Meglett volna a «comnnmismus» (I. qu 98. ad. 3), a szülés fájdalom nélkül (II. II. 91. 164. 2. c. ad 1.); a házasság tisztán mint. természeti szükséglet, a lélekre minden bűnveszély nélkül lett volna (l. II. q. 34. 1. ad 1. III. q. 61. 2. ad 3.).

Á. az esztétikában a naivnak egy árnyalata, amennyiben ez a teljes bűntelenséget, sőt még a. bűnnek nemtudását is magában foglalja. Az Á. a művészet egyik legszebb tárgya; ugy a plasztikában, mint a költészetben főleg gyermekek és szűzleányok képében jelenik meg. Az ecset legfinomabb árnyalatai, a költészet legüdébb lehellete az Á. alakításában nyilatkoznak meg. Annál, ahogy Ráffáel a szűzanyát, Hugó Viktor a gyermekeket festi, tisztább hatást a művészet nem ismer. A szinpadon is a naivák alakításai a legmegragadóbbakhoz és legáltalánosabb hatásuakhoz tartoznak. Az Á. művészi előadásában a szemlesütés már inkább reflektált árnyalat, mig Ráffáel madonnái nyilt, mennyei tisztaságú és nyugalmú pillantásuk által gyakorolnak oly elienállhatatlanúl vonzó hatást.

Ártatlansági bizonyítványok

A biztosító intézetek és társaságok a kártérítési összegeket rendszerint a hatóság által a károsult részére kiállított ú. n. ártatlansági bizonyítványok bemutatása után fizetik ki, azon feltevésben, hogy azok az illetők részére csak a tűzvész eredete és okai iránt megejtett alapos és lelkiismeretes vizsgálat alapján szolgáltatnak ki. Minthogy pedig a biztosító intézetek és társaságok annál alacsonyabb biztosítási tételeket állapítanak meg, minél kevésbbé vannak kitéve azon veszélynek, hogy a tűzkár elleni biztosítás egyesek részéről bűnös szándékkal könnyen hozzáférhető jövedelmi forrássá tetethessék: a biztosítási intézmény közérdekű voltánál fogva a közigazgatási hatóságoknak is feladatukban áll, tőlük kitelhetőleg odahatni, hogy a biztosító intézetek az öngyujtogatások folytán rájuk háramolható károktól lehetőleg megóvassanak és ugyanazért ily ártatlansági bizonyítványok csakis a kellő eréllyel, körültekintéssel és szakértelemmel és pártatlansággal megejtett tűzvizsgálat alapján adandók ki és megyékben a szolgabirói hivatalok által hitelesség és ellenőrzés szempontjából is láttamozandók.


Kezdőlap

˙