Asszociativ elv

az összeadásra és szorzásra vonatkozó amaz alaptörvény, melynek értelmében valamely összeg hozzáadása egyes összeadandóinak egymásután való hozzáadása által és valamely szorzattal való szorzás egyes tényezőivel egymásután való szorzás által történik.

Asszonánc

(francia: assonance, összecsengés), magánhangzói rím, a rím egy kevésbbé tökéletes faja, mely valószinüleg megelőzte a teljes rimet, s abbanáll, hogy a rímszóknak pusztán magánhangzói egyeznek meg, míg a mássalhangzók egyezésére nincs tekintet (p. ember-tenger). A valódi rímet maig is teljesen pótolja az A. oly nyelvekben, melyekben a hangzók kiejtése tiszta és minden szótag, az utolsó is, szabatosan, teljesen hangzik. Ezért a spanyolban az A. a rímelés rendes módja, külön műforma;. főleg a románcok rimelése A.-ban áll. Nem pótolhatja azonban az A. a rímet az oly nyelvekben, minő a német, melyben a szók jelentősebb eleme nem a hangzó, hanem a mássalhangzó s a nem hangsúlyos hangzók kiejtése hanyag; különben az ófelnémet élt vele s a német népdal maig is használja. A. bizonyos értelemben van nálunk is, mert nyelvünk kedveli a hangzókat, sőt verselésünkben a magyar A. célszerübb és fontosabb is a teljes rímnél. Irodalmi felújulásunk óta költőink sokat adtak a rímre, de német hatás alatt a német rímelés követelményeit tartották több kevesebb sikerrel szem előtt s a rimek jóságához megkivánták minden betü egyezését. A rím teljességének e sürgetése ragozó nyelvünk föltételei közt azzal a bajjal járt, hogy költőink ugyanazon szóelemek (képzők és ragok) összerímeltetesére szorultak, miáltal a rim újsága szenvedett; amennyiben pedig ezt kerülni akarták, a rímelő szók összekeverésében voltak mesterkéltekké; egészben pedig oly szabály volt a rímelés teljessége, melyet minden igyekezet mellett sem tarthattak meg. Végre Arany János Valami az A.-ról cimü tanulmányában kifejtette (1854), hogy költői gyakorlatunk helyesen járt el, midőn teljes rímek helyett A.-cal is beérte; megállapítá egyszersmind az A. törvényeit s költeményeiben alkalmazta is, amint erre népdalok, sőt műköltők is példákat adtak volt. Különben nálunk az A. nem külön módja a rímelésnek, melyet következetesen alkalmaznának, hanem a teljes rímek közé vegyül, mint kevésbbé teljes rím s nem is elég hozzá a hangzók egy ezése, hanem a mássalhangzók rokonsága is szükséges. Greguss nem is nevezi A.-nak, hanem magyaros rímnek.

Asszonka

Régi magyar nőnév, mely Azzunka alakban a XV. század közepén fordul elő. Hasonló név volt a törökségnél a Khatun, melynek szintén annyi a jelentése, mint: «asszony».

Asszonyfa

l. kisközség Győrmegyének pusztai járásában, (1891) 532 lakossal, kik bortermesztéssel foglalkoznak, postával. 2. Ostfi-A., kisközség Vasmegyének kiscelli járásában, (1891) 1709 magyarajku lakossal, a Rába folyó mellett; az Ostfi-család itteni dombon fekvő várának romjai már alig láthatók. Vasuti állomás, posta- és táviróhivatal.

Asszonyfalva

l. (Frauendorf, Frna), kisközség Nagyküküllömegyének bólya-berethalmi járásában, a Viza patak mellett, (1891) 1355 szász és oláh lakossal, nevezetes gabona- és bortermesztéssel; vasuti állomás. 2. A. (Szecsel), kisközség Torda-Aranyosmegye alsó-járai járásában, közel a járai patakhoz, mely mellett hegytetőn várromok láthatók. Van (1891) 531 oláhajku lakosa s jelentékeny erdős határa, melyben Szucsel és Asszonyfalva havasa nevü puszták vannak. Ny felé innen gyönyörü erdős bércek láthatók, melyek már a Muntyele mare hegytömeg jelentékeny magasságu (1600-1800 m.) részei.

Asszonypataka

Nagybány a hajdani neve (l. o.)

Asszonyvására

nagyközség Biharmegyének székelyhidi járásában, (1891) 1135 magyarajku lakossal, postával, vasúti megállóhely.

Asszuan

(Eszvan, a régiek Syene-je), a tulajdonképeni Egyiptomnak legdélibb városa a Nilus partján, melynek itt vannak utolsó vizesései, Elefantine szigettel átellenben, pálmaerdők között, mintegy 4000 lakossal. A. környéke régiségekkel van telve: a Faraok s a Ptolemaiosoktól épített, ma homokkal borított templomokkal s palotákkal a rómaiaktól s araboktól emelt erődítésekkel és falakkal. Figyelemre méltók továbbá a 6 km. hosszu vörös gránitbányák, melyekből az obeliszkek és az egyiptomi s az etiopiai templomok óriási szobrai készültek. A folyó balpartján terülnek el Syerre katakombái. Délre számos termékeny és bájos sziget van, köztük a régiek Elefantinéja, hol a rómaiak idejében a hires Nilométer állt. A. ma különösen mint Egyiptom határvárosa nevezetes. Itt kezdődik az egyiptomi vámterület Nubia és Szudán felé; itt nyeri továbba a Nilus hajózhatósága azon fontosságot, mely a városnak már korán s a középkorban is az arabok uralma alatt messze terjedt kereskedelmi hirt szerzett. Miután az ókorban észrevették, hogy a Nap a leghosszabb napon Syeneben nem vet árnyékot, itt vonták a rák fordulóját, mely azonban voltakép tovább délnek fekszik.

Asszur

l. Assziria.

Asszúszegfű

(Kohlrauschia Kunth, növ.), sokáig a szegfűvel egyesített (Dianthus prolifer L.), ma többnyire külön választott génusza a szegfüféléknek. Kelyhe csöves hengerded, egészen hártyanemű, két-két aszott előlevél egészen körültakarja, ezenfelül az egész csembőkvirágzatát szárazas asszúpikkelyek szorosan fogják körül. Szirma jóval apróbb, mint az ismeretesebb szegfüveké, s lassankint és hosszan elkeskenyedik, azért az egész virágzat inkább szalmavirággömbnek látszik. Az A: nek hazánkban két faja van: a K. proliféra (L.) közönséges; a K. obcordata (Reut. et Marg.) csak Buccari mellől ismeretes lehet, hogy ide is a délibb vidékről vetőmaggal került.


Kezdőlap

˙