Baisy-Thy

(ejtsd: bezit) nagyközség Belgiumban, Brabant tartományban 2500 lak. Bouillon Gottfried születési helye.

Bal-szigetek

a Honduras-foktól 50 km.-re fekvő termékeny kis szigetek a Karibi-tengerben; az egyes szigetek nevei Elena. Roatan v. Rotan. a fősziget bonaca v. Guanaja és Utila, Honduras tulajdonai.

Baiter

Ján. Gyögry, német fiologus. szül. zürichben 1801 máj. 30., megh. u. o. mint egyetemi tanár 1877 okt. 10. Főleg a szövegkritikában jeleskedett. legtöbb kiadását Orellivel (l. o.) szövetkezve készttette elö: igp adták ki Cicero müveit (1826-38), az attikai szónokokat (1839-43, 8 köt., ezeket Sauppévalj, Babrius meséit (1845), Plato munkáit (1838-41, 21 köt.) stb. Maga adta ki Sokrates Panegyrikusát (1831) és Lykurgos beszédeit (1834).

Baitylos

(gör., lat. bcetulus), a meteorkő neve a görögöknél, illetve rómaiaknál, kik azt hitték, hogy isteni élet él abban. Ezért a B.- okat szent helyeken, rendesen templomokban, vagy azok közelében azon faragatlanul (s csak kivételesen köbformába csiszolva) állították fel, s vallásos tiszteletben részesítették. Delfiben mutogattak egy meteorkövet, melyről azt hitték, hogy ugyanaz a kő, melyet Kronos Zeus helyett lenyelt és ismét kihányt. Maga a név a feniciai Abbadir (varázskő) átvételéből keletkezett.

Baj

1. (Bajj) nagyközség Bihar vmegye nagyszalontai jár. (1891) 1305 magyar és oláh lak. 2. B., nagyközség Komáromm. tatai j.-ban, (1891) 840 német lakossal, kik jó bort termesztenek. A községben az Esterházy grófok nagy pincét tartanak, melyben 22.600 hektoliter fér el; e pincében volt a sok 60-400 hliteres hordón kivül a hires 1205 hektoliteres (2100 akó) hordó is.

Baj

régi fogalma: küzdelem, viadal, vivás, harc, innen a bajnok, valamint bajtárs, bajvivás, párbaj. Átvitt és jelenlegi évelmében a B. minden kedvezőtlen állapot szenvedés, betegség.

Báj

bájos, bájoló (eszt.) a kellemesnek válfaja, mely a kellemesnél erősebben vonz, a nézőt úgyszólván fogva tartja, de egyszersmind nyugtalanítja is, és vágyat kelt tartós láthatása utánt némelyek e vágyat az érzési vággyal tévesztik össze, de ha vágy volna már kiesnék a tiszta szépnek keretéből. Érzési értelemben a B. a női testi szépség részleteiről használatos és igy lehet szó többesszámu bájakról, és igy lehet egy szépséget bájdusnak nevezni. De esztétikai értelemben a B. csak erősebben vonzó és tisztán sziv és szellembeli vágyat keltő sajátsága a szépnek. A kellemes nyugalmunkat nem zavarja. nem hódít, nem tesz bennünket magáévá, csak csendes élvezetet nyujt, A B. magához ragad bennünket, hatalmába kerít, és ennyiben nyugtalanit, vágyat vagy epedést kelt, de énünket mindenesetre felmagasztalja. Igy beszélhetünk bájoló (elbájoló) vidékröl, szépségről, szónokról. L. Bűvölés.

Baja

Törvényhatósági joggal felruházott város Bács-Bodrogmegyében, a Dunának hajózható ága mellett, (1891) 2793 házzal és 19,485 lak., köztük 14,463 magyar, 2001 német és 2888 szerb; vallás szerint 16,348 róm kat. és 2334 izr. Szabályosan épített, csinos város, élénk kereskedéssel (főleg gabonával és sertéssel) és nehány iparteleppel (gyufagyár, szeszgyár): a bajai járás székhelye, van kat. főgimnáziuma, állami tanitóképző intézete címere. intézete, leánynevelő intézete; polgári és kereskedelmi isk. szt. Ferencrendi és a zirci cisztercitarendi szerzetházak, Kapisztrán hittani intézet, kalocsa-bajai esperesség; közjegyzőség, telekkönyvi hatósággal felruházott járásbiróság, adóhivatal, takarékpénztár, kereskedelmi és iparbank, az osztrák magvar bank mellékhelyisége s számos egylet és társulat; nagy állami méntelep; vasúti és gőzhajó állomás posta- és táviróhivatal, postatakarékpénztár. a város érdekeit szolgálja a Bajai közlöny cimű ujság, melynek most folyó XVI. évfolyamát Erdélyi Gyula szerkeszti. Baja termékeny határa 8955 hektár. A városnak régi neve Francovilla s régiségéről az is tanuskodik, hogy 1260-ban már ferencrendi szerzetesek laktak benne. 1472-ben I. Mátyás király a Czobor családnak adományozta a várost, de már 1526-ban elfoglalták a törökök s birták 1687-ig. A török elvonulásával a királyi kamara vette birtokába, mig végre Mária Terézia alatt gróf Grassalkovich Antal elcserélte kulai uradalmáért. Itt született 1795-ben Kliegel Jószef, a hangjegyző zongora, nyomdai betüosztó és számológép feltalálója; 1732-ben a hires Jelky András: 1796. Mészáros Lázár, 1848-49-iki magyar hadügyminiszter; 1831 márc 30-án Tóth Kálmán, a költő; 1825 aug. 10. Türr István.

[ÁBRA] Baja város címere.

Baja

Régi magyar személynév, mely valószinüleg a török-tatár (csagataj) «baja» a. m. öreg tekintélyes szóval azonos,. 1183 körül a Zalok nemzetség egy tagja fordul elő Baya néven. (Turul 1891 114. l.)

Bajada dal Parana

v. B. de Sante-Fé. fontos kikötőváros Argentina köztársaságban, Entre Rios állam főhelye, a Parana mellett: szép kormányzópalotával, 6000 lakossal. virágzása korát 1852-61-ig élte, amidőn a köztársaság fövárosa volt: azóta tetemesen aláhanyatlott.


Kezdőlap

˙