Bazeilles

(ejtsd: bázej), nagy falu Ardennes francia départementban, 3 km.-re Sedantól, a Chiers és Givonne összefolyásánál, (1886) 2050 lak., vashámorral, posztókészítéssel. Turenne egykori kastélyával, amelyet a bajorok 1870. szept. 1-én a falu nagy részével együtt elpusztítottak.

Baziás

népes és emelkedő telep Szokolovác határában, Krassó-Szörény várm. moldovai j.-ban, a Duna partján, jelentékeny mint a magyar kir. államvasut temesvár-baziási vonalának végpontja és a dunai hajózás egyik fontos állomása; fővámhivatal, táviró- és postahivatal, postatakarékpénztár, bor- és selyemtermelés, spiritusz- és pálinkafőzés. Az azelőtt szegényes falu a közlekedés fejlődésénél fogva jelentékeny csomóponttá vált. Jelenleg (1891) 513 lakosa van, közte 91 magyar és 299 német.

Bazidium-ok

(növ., pálcikák), bizonyos gombáknak Basidiomycetes) spóraképző pálcika-alaku sejtjei, melyeknek a szabad vége befűződés utján egymás mellett álló, négy spórát szokott létrehozni (basidiospora, pálcikás spóra).

Bazilje gornje

község Verőce vm. verőcei j.-ban (1891) 1460 horvát-szerb lakossal.

Bazileusz

(gör.), a király neve a régi görögöknél. A királyság eltörlése után az archonok (l. o.) egyike viselte e nevet tovább. B.-nek nevezték a görög szimpozionokban azt is, ki választás vagy sors révén a lakoma elnökévé lett. Bazileja a. m. királyné, és királyság.

Bazilika

(gör., latinul teljesen: basilica domus); az ó-görögöknél és rómaiaknál B. elnevezést adtak a törvényhozás és az üzleti forgalom számára emelt épületeknek. Ez az antik B. egy hosszukás négyszögletü épület volt, melynek belsejét oszlopcsarnokok közép- és oldalhajókra osztották, ezen utóbbiak fölött gyakran gallériával. Bejárata a hosszu vagy a keskeny oldalon volt s a kijárattal szemben sokszor egy félkörü fülke (exedra, apsis) volt elhelyezve. A B.-k mennyezete lapos. Ezen nagy, nyilvános B.-k rendesen a városok forumán vagy a körül voltak elhelyezve. Igy a római forum első B.-ját. a «B. Porciá»-t Cató censorinus építtette Kr. e. 185. a Curia mellett. A római forumot köritő számos B. közül különösen az Aemilius Paulus által emelt B. Aemilia és a Julius Caesar által megkezdett, de csak Augustus alatt bevégzett Basilica Julia tüntek ki. A pompéji forum egyik keskeny oldalán három kisebb B. áll egymás mellett; melyek közül az egyiknek tipikus alaprajzát az 1. ábrában adjuk. a nyilvános B.-nak ez az egyszerü alakja később mindinkább megváltozik; igy a B. Ulpiának mindkét keskeny oldalán van egy-egy fülke; Maxentius B.-ja már egészen boltozott és két fülkéje közül az egyik a keskeny, a másik a hosszu oldalon van stb. De az előkelőbb római lakóházaknak is voltak B.-ra emlékeztető nagyobb csarnokaik, melyek még a későbbi időkben is megtartják általánosságban az ős Basilica Porcia alaprajzának elrendezését. A közélet nagyjainak szükségük volt ezen privát B.-kra, hogy számos tisztviselőiket, udvarlóikat és pártembereiket, kik náluk naponként nagy tömegben összegyültek, kellőkép elhelyezhessék. a szentírás bizonyitja, hogy az első keresztények isteni tiszteletüket eleinte privát házakban, különösen pedig azoknak B.-iban tartották és csak az üldözések megkezdésekor menekültek a katakombákba. Nagyon természetes, hogy amint a kereszteny vallás győzedelmeskedésével az istentisztelet számára nyilvános épületek emeltethettek azok a B.-k formáit és elrendezését vették föl sőt még elnevezésüket is megtartották és Kr. u. a IV. századtól kezdve azt majdnem kizárólagosan a keresztény templomokra alkalmazzák. De a keresztény B. mindjárt kezdetben oly jelentékeny és mélyreható változásokat tett a pogány B.-k elrendezésében, különösen a katakomba-templomok emlékezetének még friss behatása alatt hogy azok mint önálló koncepciók jöhetnek tekintetbe. Az ó-keresztény B. nagyjában megtartja a pogány B.-k falaktól zárt hosszas négyszögü alaprajzát: Főhelye a bejárattal szemben a félkörü fülke apszis ahol az oltár állott körülötte a papsággal: az épület belsejét oszlopsorok egy szélesebb középés két keskenyebb oldalhajóra (vagy egy szélesebb közép- és két-két keskenyebb oldalhajóra) osztották, előudvarként hozzácsatolva a római lakóházak átriumát.

[ÁBRA] Pompéji bazilika alaprajza.

[ÁBRA] San Clemente ó-keresztény bazilika alaprajza.

[ÁBRA] A San Clemente bazilika belseje.

A 2. ábra mutatja a római San Clemente templomnak, az ó-keresztény B. ezen egyik mintájának alaprajzát, a 3. ábra pedig távlati belsejét. Az apszis kelet felé van irányozva. nyugat felől pedig a bejárás van, melyen át oszlopcsarnokkal (m m) kerített udvarba. (n) jutunk: a közepén van a tisztálkodásra szolgáló kut (kantharus) (o). A B. előrésze (a b c irányban) el van választva, ez a narthex a katechumenek gyülekező helye, kik még nem tagjai ez egyházközségnek. Az északi mellékhajóban (b) vannak a férfiak, a déliben (c) a nők. A község előkelő férfiainak és a szerzeteseknek helye a senatorium (k) és az előkelő és szerzetes nőké-a mathimonoeum (i). A közép hajóban alacsony korlát zárja körül a chorust (h), melyben két emelvény (ambo) van, a délin az epistolát és északin az evangéliumot olvassák föl. A chorusból lépcsők vezetnek fel a szentélybe, ahol az oltár (e) áll, vele szemben hátul az apszisban a felsőbb papság székei között (g g) a püspök széke, a katedra (l). A középhajó fölül vagy látni engedi a tetőszerkezet gerendázatát, 4. ábra. vagy azt táblázatos deszkaborítással födi. Az oldalhajók tetemesen alacsonyabbak a középhajónál, hogy félereszü tetőik fölött még ablakok nyilhassanak a középhajó hossz-falaiban. A közép- és oldalhajót egymástól ivezetes oszlopsorok vagy pillérek választják el. A B.ezen egyszerü alakja tovább fejlődik azáltal, hogy a hajókat az apszistól egy kereszthajó választja el s ezáltal A San Paolo fuori le mura B. a templom alaprajza. keresztalakuvá válik. A hosszuhajó és a kereszthajó érintkezési pontján van a főoltár, fölötte egy nagy boltivvel a diadalivvel melyet néha két különálló oszlop is tart. Az oltár alatt egy kis kriptában voltak a szentnek ereklyéi, kinek tiszteletére a B. épült. A B. külseje egészen egyszerü volt. Annál diszesebb volt belsejük; az értékes arany és ezüst fölszerelések, a szingazdag szőnyegek, a mintákba rakott sokszinü márványlapokból álló padozat, és különösen az aranyos alapu mozaik diszítések, melyek az apszist és a falak felső részét gyakran teljesen elfödték, csodálatraméltó harmonikus hatást kölcsönöztek a B. belsejének. A B: knak tornyuk nem volt, az nagy ritkán csak mint harangláb állt a templom mellett és attól elkülönítve. E tekintetben csak a hazánkban Szent István idejében épült bazilikák tesznek kivételt, melyeknek mind a 4 sarkán egy-egy torony állt (a székesfehérvári és a nagyváradi). A fönmaradt B.-k között ugy régiségre mint nagyszerüségre nézve első helyet foglal el Rómában a Theodosius és Honorius császárok idejében épült San Paolo fuori le mura (a falakon kivül épült Szt. Pál) temploma.

[ÁBRA] A San Paolo fuori le mura B. alaprajza.

Az építészetnek ezen egyik legnagyobb befödött tere (körülbelül 7000 négyszögméter területtel) öt hajóra van osztva (l. alaprajzát a 4. ábrában, belsejének távlati nézetét az 5. ábrában) négy sorban husz-husz ivezetet tartó gránit oszloppal. 1823. leégett, de IX. Pius pápa ujra fölépíttette.

[ÁBRA] A San Paolo fuori le mura B. belseje.

Nevezetesek még ugyancsak Rómában az aranyés mozaik-diszben gazdag Santa Maria Maggiori, San Clemente San Pietro in Vimoli és mások, Ravennában Santa Apollinare. Építéstörténetileg kiváló fontossággal birnak a kereszténység első századalban épült közép-szirai B.-k Magyarországon, mig a XI. században is az ó-kereszteny B: k mintájára épültek a templomok. Ilyenek voltak a már említett székesfehérvárin és nagyváradin kivül az esztergomi, kalocsai, veszprémi, pannonhalmi, egri, csanádi stb. egyházak (l. Pasteiner Művészetek története). Az ujabb időben Lajos bajor király építtetett Münchenben egy ó-keresztény stilu B.-t. A B. elnevezés később oly templomokra is kiterjesztetett, melyek stilusának semmi köze sem volt az ó-keresztény B.-k stilusához, de amelyek fő-templomok voltak. Ilyen p. a római jelenlegi Szent Péter B. (renaissance épület), az esztergomi B. (modern) és mások.

Bazilikák

Justinian császár három jogkönyvének görög átdolgozásaiból, a novellákból és Basilius Macedo császár kézikönyvéből összeállított, s a most nevezett császárnak fia Leo Philosophus által a IX. század végén kihirdetett törvénykönyv. Minthogy 60 könyvből áll -nak is nevezik. A Kézirataihoz «scholia» néven jegyzetek vannak csatolva. a X. század második felében a B.-ból kivonat készült, mely Bazilicon Synopsis név alatt ismeretes.

Bazilika sorsjegy

Trefort Ágoston volt közoktatásügyi miniszter által a budapesti bazilika felépítésére és fenntartására kibocsátott nyeremény kölcsön. Összege 4 millió frt 800,000 drb ötforintos és 8000, egyenkint 100 számból álló sorozatot tartalmazó sorsjegyben. A törlesztés 50 év alatt, 1936-ig történik 102 sorsolás utján. Évenkint két huzás van a B.-re: március és szept. 1-én. Főnyeremények: 20,000, 15,000 és 10,000 forint A legkisebb nyeremény 25 forint.

Baziliskus

a kigyók királya, kigyófarku madár, fejét korona ékesíti. Egyike ama képzelt állati alakoknak, melyek a Keletről származtak át Ny.-Európába és itt a népek képzeleti világában meghonosodtak. A B. a középkori keresztény művészetben egyik legáltalánosabban elterjedt jelképe a rossz szellemnek, az ördögnek. Rendszerint úgy ábrázoltatik, hogy Krisztus egyik lábával egy oroszlánt, másikkal egy kigyót letiporva lép. Ez ábrázolásnak alapjául a Zsoltárok 90. 12. versének a helye szolgált: Super aspidem et basiliscum ambulabis et canculcabis leonem et draconem.

Bazin

(Bösing, Pezynek), rendezett tanácsu város sz. k. város címmel, Pozsonyvmegyében, a KisKárpátok aljában, (1891) 458 házzal és 4507 lak. (250 magyar, 1748 német, 2471 tót; vallás szerint 2:372 róm. kat., 1795 ág, evang. és 326 izr.). a várost kőfal veszi körül, 3 nagy kapuval; a Sur-láp vizeit felvevő Feketeviz patak futja át. 3 kat. temploma van; ezek egyikében, a régi plébániatemplomban, melyet a felső kapu mellett a szentgyörgyi és bazini grófok alapítottak, az Illésházy István nádor által 1609. épített kápolnában ugyanannak sóvári fehér márványból vésett szobra, továbbá egyéb siremlékek láthatók. B. a bazini járás székhelye, van járásbirósága, takarékpénztára, alsófoku ipariskolája tű- és tűárugyára (1891. évi termelése 125 millió drb tű, kivitel Olaszországba), Seyber testvérek vaskovand bányája (1891. 29,672 métermázsa 8902 frt értékben) és vasgálics kénsavgyára. A régebben itt űzött arany- és ezüstbányászat teljesen megszünt. Jelentékeny gyümölcs- és bortermelése. A város eredetét homály fedi; V. István korában (1223) V. Ottokár cseh király elfoglalta a XIV. században a szentgyörgyi és bazini grófok birták, kiknek magvaszakadta után Zápolya Jánosé lett; tőle azonban I. Ferdinánd elvette s hiveinek adományozta. Utóbb Illésházy István tulajdonába került, a város lakói 140,000 tallérért ki akarták váltani, ami azonban nem sikerült. B. 1647-ben megnyervén az országgyülési képviseleti jogot szab. kir. városul ismertetett el. A XVIII. század elején Pálffy István koronaőr zálogában volt; a várkastély, mely a város kerítésén kivül a nyugati oldalon áll, azóta a gr. Pálffy-család tulajdona. B -ban szül. 1783 nov. 25. Zipser Keresztély András természettudós. A várostél félórányira csinos völgyben fekszik a B.-i fürdő, 57 lakó- és 12 fürdőszobával; vize vasas savanyuforrás, melyet főleg női bajok ellen használnak.


Kezdőlap

˙