Bező

(Bazsovci), kisk. Ung vmegye ungvári j-ban, (1891) 2119 tót lakossal; gr. Apponyi György uradalmán marha-gulya és sertéstenyésztés.

Bezsán

kisk. Hunyad vmegye dévai j-ban, 389 oláh lak., Mátyás király 1859. Solymos tartozéka gyanánt Bossályt, a mai Besant, Héderfaji István és Szentiványi Mihály besztercei várnagyoknak zálogosította el 2000 frtért

Bezszonov

Alekszejevics Péter, orosz történész, szül. 1828. Sokáig könyvtárnoka volt a moszkvai egyetemnek. 1878 óta az orosz történet tanára a harjkovi egyetemen. Főérdeme az, hogy összegyüjtötte és kiadta a szláv népdalokat. Az orosz irodalom-történet művelésében is érdemeket szerzett magának, ő adta ki Krizsanics György szerb publicista iratait orosz nyelven.

Bezter

Régi magyar személynév s mint Kubinyi Ferenc mondja (A régi magyarok személynevei 9. l), a Buld v. Buldu névvel együtt csupán ez került az ősmagyar nevek közül a keresztnevek közé a Szt. Gellérttel együtt vértanuságot szenvedett Besztrid és Buld püspökök révén.

Bezzenberger

Adalbert, német nyelvtudós, szül. Kasselben 1851 ápr. 14. a szanszkrit nyelv tanára a königsbergai egyetemen. Munkái leginkább a litván és lett nyelvekre vonatkoznak: Beiträge zur Gesch. der litauischen Sprache (Göttingen 1877), Litauische Forschungen (u o. 1882), Lett. Dialeksttudien (u. o. 1885), Über die Sprache der preuss. Letten (u. o. 1888), Die Kurische Nehrung und ihre Bewohner (Stuttg. 1889); B. kiadásában jelenik meg Göttingában a Beiträge zur Kunde der indogerm. Sprachen.

Bezzentő

1. a csukókés pengéjének nyakrésze, mely a késtok hátában levő rugónak szegül, mikor nyitják v. becsukják; 2. a puska ravaszának belső része; 3. a szódaszifon nyomója máskép bezzegető.

Bge.

növénynevek mellett Bunge A. nevének rövidítése.

Bhadrakáli

eredetileg egy istennő neve a hindu mitologiában. Később melléknevéül használták Durga istennőnek, ki Himavant leánya és Siva isten neje volt.

Bhagal

(Bagal angolul: Bhagul), brit fenhatóság alatt álló, kis benszülött fejedelemség a felső Szatleds bal partján, körülbelül 375 km2 területtel és 22000 lak. B. csupa magas hegyekből (a legmagasabb a Bara Devi 2136 m) és keskeny völgyekből áll.

Bhagalpur

(angolul: Bhaugulpore vagy Boglipoor), 1. Bihar brit-indiai tartománynak egyik kerülete, a Gangesz mindkét partján; 4 járásra oszlik: B., Mugir, Parneah és Pergannah-ra; 48395 km2 területtel és (1891) 8063160 lak. É-i része sík és termékeny; D-i részét a Karakpur és Radsmahal, a Vindja ágai takarják. Fővárosa B. a Gangesz jobb partján, (1891) 68780 lak. (2/3 hindu, 1/3 mohammedánus), nagy bazárokkal; a város előtt 2 emléke áll Cleveland angol tisztviselőnek, aki 1780-84-ig nagy érdemeket szerzett a kerület fölvirágoztatása körül.


Kezdőlap

˙