Bicjeltre

(franc., ejsd: biszétr), l. Gentilly.

Bichat

Mária Ferenc Xavér, francia orvos és fiziologus, szül. Thoisetteben (Jura) 1771., megh. 1802. Először sebészettel foglalkozott s csak 1797. kezdte az anatomiát és fiziologiát, majd később a kórboncolástant tanítani. 1801-ben a Hôtel Dieu orvosa lett s ekkor a gyógyszertant is tanította. De la vie et de la mort c. művében az életről és az élő lényről való nézeteit irja le. Sokkal fontosabbak és az orvosi tudományok fejlődésére jelentékeny hatást gyakoroltak bonctani művei: Traité de membranes; Anatomie générale, melyekben a górcső fontosságát hangulyozta, amely által megvetette a szövettan alapját.

Bicho

l. Bolhák.

Bickell

1. Gusztáv Vilmos Hugó, német orientalista, szül. Kasselben 1838 jul. 7. 1857-től Marburgban és Halleban prot. teologiát és nyelveket tanult. 1862. Marburgban, 1863. pedig Giessenben a sémi és indogermán nyelveket adta elő. 1865-ben katolikussá lett; 1866. a fuldai szemináriumba lépett; 1867. pappá szentelték, azután Münchenbe ment, mint a keleti nyelvek és irodalom tanára. 1874. régészet és sémi nyelvek tanárául Innsbruckba hivták. Művei: De versione Alexandrina libri Jobi, Marburg 1861;S. Ephraemi carmina Misibena, Lipcse 1866; Grundriss der hebräischen Grammatik, Lipcse 1869-70; Conspectus rei Syrorum literariae, München 1871 stb.

2. B. János Vilmos, német jogtudós, született Marburgban 1799., megh. Kasselben 1848-ban. Az egyházjog tanára, majd biró s főtörvényszéki elnök, 1846. pedig igazságügyminiszter volt. Főmunkája: Az egyházjog története; melyből azonban csak az első kötet jelent meg (1843). Politikai tevékenységében az egyházi és politikai abszolutizmusnak volt a híve.

Bickford-féle kanóc

vagy gyujtó zsinór, 3-4 millimeter vastag, üregesen szövött zsinór, melynek bélürege finom puskaporral van megtöltve. A repesztő munkánál ezt a kanócot ugy teszik a furott lyukba, hogy a repesztő porba érjen; vagy ha dinamittal repesztenek, a kanóc végére kötik a gyujtó kupakot, és ugy helyezik el a lyukban, hogy a kupak a dinamitba érjen; a kanóc másik vége kiáll a lyukból, errre teszik a gyujtó kénfonalat, mely ha meggyujtják, rövid idő mulva meggyujtja a kanócban levő puskaport, ez pedig a lyukban levő repesztőport, vagy a gyujtókupak segítségével a dinamitot robbantja fel. A Bickford-féle kanóc többféle minőségben kapható, van olyan is, melyet nedves helyeken lehet használni.

Bicocca

(ejsd: bikokka), falu Lomberdiában, Milánótól 7 km.-nyire; ismeretes az 1522 ápr. 22-iki ütközetről, melyben a Prospero Colonna vezérlete alatt álló német császári hadak, a svájciaktól támogatott francia vezért Lautrec-et legyőzték.

Bicolor

(lat.) a. m. kétszinü.

Bicornis

(növ) a. m. kétszarvu, p. az Erica himgömbje, két szarv-alaku nyulvánnyal. Bicornes, l. Erikaképüek.

Bicska

vagy bicsak, a nép fanyelü zsebkése, melynek pengéjét a nyélbe lehet bhajtani. Hires a fehérvári B. - Bicskás, zsebtolvaj, ki bicskával metszi fel a zsebeket; B.-nak mondják a veszekedő, duhaj legényeket is, valamint némely helyen a cifra, pitykés dolmányt is. - Bicskázás v. bicskozás, egy neme s késjátéknak; leirását l. Kiss Áron, Magy. gyermekjáték-gyüjtemény 480 s k. lapjain.

Bicske

1. (Buda-B.). nagyk. Fehér vmegye váli j.-ban (1891) 815 házzal és 6035 magyar lakossal, vasuti állomással, posta- és táviróhivatallal és postai takarékpénztárral. Fejlődő s élénk község, van takarékpénztára, iparostestülete és iparostanonc-iskolája. Csillagvizsgáló tornyát, melyet Nagy Károly matematikus rendezett be, 1849-ben elpusztították. Windischgrätz herceg itt táborozott, mielőtt seregével Budapestre bevonult. Ide érkezett 1849 jan. 3. az országgyülésnek békítés végett hozzáküldött deputációja, melynek tagjai voltak, gr. Majláth Antal volt főkancellár, Lonovics érsek, Majláth György országbiró, Deák Ferenc és gr. Batthyány Lajos. A csász. hadvezér az utóbbit nem is bocsátotta maga elé, a többieknek pedig kijelentette, hogy csak «unbedingte Unterwerfung»-fól lehet szó, és hogy Bécsben vagy Olmützben sem nyerhetnek más választ. V. ö. Csengery Antalnak Deák Ferenc elbeszélés után, a Budapesti Szemlében közölt cikkét. Hivatalos jelentés az országgyüléshez, az 1849-i Közlönyben. - 2. Tápió-B., l. azt.


Kezdőlap

˙