Blasphemia

(gör. lat. ), l. Istenkáromlás.

Blastula

(állat), egyértelmü a blasztoszférával. L. Fejlődés.

Blastus

Udvari méltóság neveként fordul elő II. Gejza király 1146-iki oklevelében, mely az akkori főurak elsorolásával megemlíti Bachát is, aki a király B.-a volt. (rp. Uj Okl. L 58. ) Brinckmeier E. szótára szerint (Glossarium diplomaticum. Tom. L Gotha 1855) blasto a. m. cubicularius sive hospitalarius, igy tehát az említett Bacha a király főudvarnokmestere volt.

Blasz

Frigyes Vilmos, német filologus, szül. Osnabrückben 1843 jan. 22. 1892 óta a hallei egyetem tanára. Művei: Die griech. Beredsamkeit von Alexander bis auf Augustus (1864); Die Attische Beredsamkeit (1868-80: 2. kiad. 1892); Über die Aussprache des Griechischen (1888); ezenkivül kiadott több attikai szónokot s Plutarchos több életrajzát.

Blasztéma

(gör. ), az élettanban a pete, vagy madártojásnál a tojássárga azon része, melyből a továbbfejlődés közben az ébrény és egyes szervei is kifejlődnek. Kezdetben az hártyaszerü, azért csirahártyának, blasztodermának nevezik, később több lemezre oszlik a B., melyek mindegyikéből az ébrény testének más-más részei fejlődnek ki.

Blaszto

(gör.) a. m. csira-; főként összetételekben használatos, p. B.-cystis, csirahártya-hólyag, B.-phylla, csiralevél, B.- derma és B.- szfera, sejtréteg.

Blasztogenia

(gör. ), Haeckel szerint az állat egész testalakjának fejlődéstörténete. Blasztoideák, ásatag állatok, a tüskebőrüek (Echinodermata) egyik kihalt osztálya; a bimbó alaku s rövid kocsánnyal biró héjak kizárólag paleozoos kövületek; a Pentremites nem az é.-amerikai szubkarbonos osztályzatban van általánosan elterjedve. Pentremites-mészkő.

Blata

mocsár Ung vármegyében Nagy-Mihály és Ubrezs közt. A Vihorlat hegységről lejövő patakok vizei alkotják. Lefolyása az Ung folyó felé van s zsombékokkal, náddal és egresekkel van benőve. Szabályozása végett csatornákat ástak.

Bláthy

Ottó Titus, elektro-technikus, született Tatán 1860. Elemi iskoláit szülővárosában látogatta, a reáliskolát és a műegyetemet Bécsben végezte. Midőn 1881. a bécsi műegyetemről haza került, beállt a m. kir. államvasutak budapesti gépgyárának szerkesztési irodájába s két év letelte után, vagyis 1883. a Ganz és Társa budapesti cég villamos osztályába lépett, ahol jelenleg mint főmérnök működik. 1885. Zipernowsky és Déri mérnöktársaival együtt föltalálta a most oly nagyon elterjedt váltóáramu transzformátor-rendszert s azóta folytonosan e rendszernek és e rendszer alkotó részeinek tökéletesítésén dolgozik. Számos szabadalom és a cég gyártmányainak világhire és nagy sikerei tanuskodnak működéséről. E téren való irodalmi tevékenysége arra a pár, többnyire az angol Electrician-hoz intetett levelére szorítkozik, melyekben az elektrotechnika néhány bonyolultabb nehezebb kérdését tárgyalta. Mellesleg megemlíthető, hogy a sakkfeladványok terén egészen uj és a kombinációknak ezelőtt alig sejtett nemét mutatta be Vielzügige Schachaufgaben (Lipcse 1891) c. monográfiájában. A fejszámolásban való rendkivüli ügyességéről is ismeretes.

Blatna

B. kerületi kapitányság székhelye Csehországban, 27 km.-re Pisektől, 3078 cseh. lak., cukor-, sör- és szeszgyártással, a XIV. századból való gót templommal és egy tó közepén fekvő szép kastéllyal.


Kezdőlap

˙