Bonyhai

Simon György, ref. püspök, született Bonyhán, megh. Marosvásárhelyen 1739. Tanult Kolozsvárt, Nagy Enyeden, majd az Odera mellett fekvő Frankfurtban, hol 1699 aug. az egyetemre iratkozott be. Visszajövén Erdélybe 1703. Bethlen Miklós udvari papja lett; később marosvásárhelyi lelkész s a küküllővári egyházmegye esperese, 1728. pedig püspök. Három egyházi beszéde maradt fön az irodalomban.

Bonyodalom

(eszt.) a «bevezetés» és «befejezés» között levő része és tagja minden nagyobb költői, főleg epikai és drámai műnek. A B. a cselekvény emelkedése, mely a «krizisben» csúcspontját éri el és onnan gyorsan, mint lejtőn, lefelé halad a megoldásig és befejezésig. A B.-nak természetésen a bevezetésből kell kinőnie, mely ugyszólván a logikai premisszákat, a lényeges tudni való előzményeket tartalmazza. Mennél jobban elő van készítve, mennél kiváncsibbá lesz az olvasó v. néző az előre sejthető összegombolyításra vagy bonyolódásra, annál művésziesebb az eljárás. De meg van engedve a B,-nak mennél erősebb csomóba való kötésére az irigy sors v. a pajzán véletlen minél hatalmasabb közbejátszásának feltüntetéseis. Ily csomók kötésében nagymesterek főleg a spanyolok és a franciák. Scriberől beszélík, hogy egy darabjánál, melyet megnézett, de már elfelejtett volt, a bonyadalom közepén felkiáltott: «No, bizony kiváncsi vagyok, hogyan csavarodtam én ki mindezekből.» A B. az ellenkező akaratok, a külön célu személyek összeütközéséből, egymás ellen játszott sakkhuzásaiból, de a hősnek saját ingadozó jellegéből v. téves felfogásából is eredhet. Mig a bevezetést és a B.-at a legtöbb költő elég jól találja el, a megoldásban a legtöbb gyenge. A terméazetes melgoldással szemben áll a gépies megoldás (deus ex machna, mert a görögöknél a megoldást hozó isten fölülről, gépezet segitségével jelent meg a szinpadon), v. a szerencsés véletlenre bizott lebonyolítás. Többet a drámai szerkezet e fontos eleméről Szigligeti Ede nagybecsü könyvében találhatni: A dráma és válfajai, kiadta a Kisfaludy-Társaság.

Bonyolódott

(eszt.), oly regényről, eposzról v. drámáról mondható, melyben a költő nemcsak az egyszerü bonyodalomra. a csomónak erős megkötésére, hanem egyszersmind egynél több, tehát párhuzamos cselekvények összeszövésére törekszik. Ily bonyolódásokban erős Shakespeare, mig a modernek az erősebb bonyolódást a regényre hagyván, a drámai cselekvényt bonyodalmassá ugyan, de nem B.-á hanem inkább egyszerüvé, könnyebben áttekinthetővé alakitják.

Bonzok

a buddhista barátok neve Japánbaa. v. a khinai fan-zeng v. a japáni bonzi (indiai leikész) szóból rontott elnevezés. Hatalmas testületet képeznek Japánban. Vannak férfi és nő B. Többnyire jól fegyelmezett, szigoru szabályokat követő egyesületekben élnek. Mint az emberek és az istenek között való közbenjáróknak nagy tekintélyük van a köznép előtt.

Book-maker

(ang., ejtsd: bukméker), azaz: lóversenyeken fogadásokat tévő ember, ki könyvbe jegyzi a nála tett fogadásokat s ezért ragadt reá az angol B. név, mi a. m. könyv-csináló. A B. a versenyre kiálló lovak neveit kiirja táblájára s hozzá: hogy melyik ellen hányszoros pénzt tesz; p. Coromander ellen 7: 1, Uramöcsém ellen 5: 1, Lucy ellen 2: 1, Baltazar ellen 3: 1, azaz: ha valaki Uramöcsémre fogad s ez megnyeri a versenyt, az esetben a B. annyiszor fizet 500 frtot, a hányszor 100 frtot tett ellene valaki, s a betételt is visszaadja. A B. mindig a lovak ellen fogad; számításának alapja matematikailag röviden: hogy csak egy ló lehet elsö (azaz: nyerő); s miután többnyire 3-4; sőt 8-10-15 ló is fut s ezek nagy részére fogadnak is: nagy a valószinüség, hogy a nem nyertes lovak tételeiből kifizetheti a nyertesre igért összeget s amellett még nyereségre is számíthat, még ha többen találták volna is el a nyertes lovat; aztán ha valamely lóra igen sokan tesznek, ugy annak quotáját (odds-át) leszállítja, s midőn rikta eset, hogy a többi lovakra is ne fogadnának, igy sincs igen vesztesége; megesik azonban, hogy némely versenyre ő is ráfizet, de általában mégis 10-15%-ja marad, s miután évekint több százerer forintnyi forgalma van, szép évi jövedelemre tehet szert. Nagy tőke, becsületes kezelés és a helyzetnek gyors helyes felismerése szükséges hozzá.

Boole

György, ang. matematikus, szül. Lincolnban 1815 nov. 2., megh. 1864 dec. 8.án. Cork-ban a Queen' s College tanára volt. Sok értekezésen kivül két jeles művet irt a differenciálegyenletekről és a véges különbségek elméletéről. Bölcsészeti eszméit ily cimü művében foglalta össze: An investigation on the lows of Thought, on wich are founded the mathematical theories of logic and probabilities (1854).

Boom

iparos város Anvers belga tartományban, a Ruppel jobb partján, (1890) 14.080 lak., tégla- kötélgyártással és hajóépítéssel.

Boom

(ang., ejtsd: bum) a tőzsdenyelven rendkivüli áremelkedést jelent. ·

Boone

(ejtsd: bún), több county neve az É.-amerikai Egyesült-Államokban. 1. Arkansasban. Harrison föhellyel; 2. Illinoisban, 470 km2 területtel, Belvedere székhellyel; 3. Indianában 1175 km2 területtel, Lebanon székhellyel; 4. Jowaban, 1728 km2 területtel, Boonesborough székhely lyel; 5. Kentuckyben, 864 km2 területtel. Burlington székhellyel; 6. Misszuriban, 1866 km2 területtel; Columbia székhellyel; 7. Ny.-Virginiában, 1510 km2 területtel.

Boór

Etelka, kitünő hamburgi magántáncosnő szül. Pesten 1857 febr. 11. Drezdában, Stuttgartban, és Boroszlóban érte meg művészi pályája legszebb diadalait.


Kezdőlap

˙