Canarcillo

(ejtsd: csanyarszillyo), ezüstbánya-kerület Atakama chilei tartományban, amelyet Copiapoval vasut köt össze. L. Copiapo és JuanGodoi.

Chance

(franc., ejtsd: sánsz) a. m. esély, szerencse, szerencsés eset; valamely spekuláció sikerülésének stb. lehetősége; továbbá a kockajáték egy neme.

Chancellier

(francia, ejtsd: sánszelljé) a. m. kancellár.

Chancellor

(ang., ejtsd: csenszlör, Lord. High Chancellor, kancellár), Angliában a legelső államhivatalnok, a lordok házának elnöke, az országnak igazságűgyminisztere anélkül, hogy e nevet viselné; a legfőbb felebbvitell törvényszék elnöke, ki, valamint alkancellárja is, saját törvényszékkel bir, hová a legfontosabb ügyek tartoznak, melyek nem a köztörvények, hanem méltányosság (equity) szerint itéltetnek el, de ezenkivül a köztörvényi biróságok teendőit is körébe vonja s majdnem korlátlan törvénymagyarázási hatalmat gyakorol. - Az összes angol igazságszolgáltatásnak középpontja s legjobb ura, kinek fizetése nem kevesebb, mint 10,000 font sterling (százezer forint), melyhez még roppant mennyiségü, különféle cimü, mellékjövedelmek is járulnak; a vice-kancelláré ennek fele; a lord chancellor e. szerint az összes világ leggazdagabban fizetett hivatalnoka. - Nem szenved kétséget, hogy a lord kancellár különféle, óriási kiterjedésü s össze nem férő elemeket magában foglaló hatalma aki a törvényhozás elnöke, közigazgatási s birói feladatokat végez, s a pozitiv törvények hiányában, saját bölcsesége s méltányosságérzete szerint itél - nagy és csábító alkalom lehet az önkényre s visszaélésekre s Bentham és Brougham, Ensor és Miller éles kritikáját nem ok nélkül hivta fel, s ez állapot csak az erős angol közvéleményben, a független szabad sajtóban, s a bátor és rettenthetlen jogvédők ellenőrzésében találja ellenszerét.

Chancellorsville

(ejtsd: csenszlorszvin) helység Virginia É.-amerikal államban, 16 km.-nyire Fredericksburgtol. E helytől kapta nevét azon három napig (1863 máj. 2-4-ig) tartó véres csata, amelyet itt Hooker az unionisták vezére Lee ellen vivott. Hooker, bár csapatai ellenfeleéit számra nézve jóval felülmulták, kénytelen volt Fredericksburg és Aquia-creek közé visszavonulni. A csatában Jackson, a konfederáltak generálisa halálos sebet kapott; az unionisták 17,000 embert és 120 ágyut, a konfederáltak pedig 18,000 embert veszítettek el. A csatavesztés következtében Hookert a fővezérségtől elmozdították. L. Wilderness.

Chandarnagor

város, l Csandernagor.

Chandler

(ejtsd: csendler) Rikárd, angol archeologus, szül. Elsonban (Hampshire) 1738., meghalt mint tilehursti (Berkshire) rektor 1810. Tanult Oxfordban, hol fellow is lett, majd keleti utra küldték, melyen 1764-66. beutazta Görögország egyes tartományait s Afrikát, és sok műkinccsel tért vissza. Munkái: Marmora Oxoniensia (Oxford 1763, az u. n. arundeli márványtábla kiadása); Ionian antiquities (London 1769, 1800, 2 köt.); Inscriptiones antiguae pleraeque nondum editae, in Asia Minori et Graecia praesertim Athenis collectae (Oxford 1774); History of Ilium of Troy (London 1802); Travels in Asia Minor (Oxford 1775); Travels in Greece (u. o. 1776; a két uti munkát, együtt kiadta Churton 1835, 2 köt.).

Chandos

a Buckingham hercegek (l. o.) marquis-cime.

Changai

l. Sangai.

Changarnier

(ejtsd: sangarnjé) Miklós Anne Théodule, francia tábornok szül. Autunban 1793 ápr. 26., megh. Versaillesban 1887 febr. 15. Mihelyt a a saint-cyri hadi iskolából kikerült, mint hadnagy a királyi gárdába lépett. 1830. mint főhadnagy Algériába ment, hol Konstantine ostroma alatt kitünt (1836); azóta, 18 éven át, majdnem minden algériai hadjáratban részt vett. Ez idő alatt ezredessé, dandárnokká s hadosztálytábornokká léptették elő. 1848. februárban mint Cavaignac helyettese ideiglenesen vezette Algéria kormányzását; mivel azonban a Seine département a nemzetgyülésbe választotta, leköszönt és Párisba sietett, hol kevéssel ezután az első hadosztály főparancsnoka lett. 1849 jan. 13. megakadályozta a polgárháboru kitörését jan. 13. pedig leverte a köztársaságiak s szociálisták felkelését. A kamarában C. mindig a monarkista párttal, még pedig az orleanistákkal tartott. Magatartása elégületlenséget szült a párisi helyőrségben, mely körülmény a trónkereső Napoleon malmára hajtotta a vizet. A herceg Changarniert 1851 jan. állásától felmentette a december 2. államcsiny éjjelén a többi megbizhatatlan tábornokkal együtt elfogatta, 1852 jan. 9. pedig Franciaországból száműzte. Ezóta C. a közbocsánat kihirdetéséig Mechelnban élt; azután pedig a Somme départementban fekvő birtokára vonult vissza. Az 1870-iki háboru kitörése után önként ajánlotta fel szolgálatait a császárnak, ki őt Metzbe, a fő hadi szállásra hivta, de külön vezérletet nem bizott rá. Bazaine csapataival C. is Metzben maradt s ez utóbbinak megbizásából bocsátkozott Frigyes Károly herceggel alkudozásba fegyverszünet kötése v. a seregnek Algériába való szabad elvonulása céljából. De miután a német fővezérek ezt az ajánlatot visszautasították, C. visszatért Metzbe és a többi parancsnokkal együtt irta alá a kapitulációt. A háboru után a hadi törvényszék tagja lett s a nemzetgyülésbe is beválasztották, hol az orleanistákhoz csatlakozott. Hevesen küzdött a baloldal ellen s Gambettával meg Denfert ezredessel keményen összetüzött. Nagy része volt Thiers köztársasági elnök bukásában és Mac Mahon megválasztatásában. 1873. kiváló részt vett a monarkia helyreállítását célzó ármányokban s mind szorosabban csatlakozott a klerikálisokhoz. 1875. ellenezte az alkotmányos törvényeket s az Union conservatrice-nak lett elnöke,: mely klub monarkista célok után törekedett. 1875 dec. 10. C.-t élethossziglan szenátorrá választották és e minőségben is hű maradt konzervativ elveihez. (Grande Encycl. X. 486.)


Kezdőlap

˙