Chilocorus

Leach. (állat), a födeles szárnyuak (Coleoptera) a rejtve négytaguak (Cryptotetramera) csoportjának a katókák (Coccinellide) családjába tartozó bogárnem. L. Katóka-bogarak.

Chiloe

(ejtsd: csiloe), 1. Chiléhez tartozó sziget, annak partjain, amelyektől a Chacao-szoros választja el; számos (közel 120) apró sziget környékezi. A fősziget mintegy 160 km. hosszu, 50 szél.; terül. 13 000 km2. Legnagyobb magasságát az Alto de Cucao-ban (800 m.) éri el. Éghajlata mérsékelt, egyenletes, sok esővel. Nehány folyója, mint a Pudeto, hajózható. Belsejét hatalmas őserdők takarják. A főterméke, különösen K-i részén, a gabona. Az araukán és korcs lakosság főképen faiparral, halászattal és hajóépítéssel foglalkozik. A fát különösen a K-i részen levő jó kikötőkből (Chacao, Dalcahire, Castro) viszik ki. C.-t 1558. Alonzo de Ercilla expediciója fedezte föl. 1826-ig a spanyolok birtokában volt. - 2. C., egyik tartománya Chilének; magában foglalja C.-n kivül a mellette levő kisebb szigeteket, a Chonos szigetcsoportot és a szárazföld egy kis részét, összesen 10348 km2, (1889) 77502 lak. Fővárosa: Ancud v. San Carlos. V. ö. Gonzales de Aguerros: Descr. hist. de la prov. y archipielago de C. (Madrid 1791).

Chilognatha

(állat), a százlábuak (Myriopoda) osztályának egyik rendje. L. Százlábuak. Chilon, a hét görög bölcs egyike, spártai, hazájában «eforosz» Kr. e. 556. Beszélik, hogy midőn meghallotta, hogy fia az olimpiai játékokban győzött, örömében meghalt. Néhány mondását Diogenes Laertius megőrizte (l. Mullach Fragm. phil. gr. 1860. I.). Neki tulajdonítják ezeket: «Ismerd meg tenmagadat!» «Hatalmas vagy? légy jóakaró, hogy inkább tiszteletet mint félelmet kelts!» «Jobb a veszteség, mint gyalázatos nyereség; amazon csak egyszer bánkódunk, emez örökös forrása sajnálatunknak». Szobrán ez a felirat volt: «Sparta, rettenetes a háboruban, éltet adott Chilonnak, a hét görög jeles legnagyobbjának».

Chilopoda

(állat), a százlábuak egyik rendje. L. Százlábuak.

Chilpancingo

(ejtsd: csilpanszingo), város Guerero mexikói tartományban, a Csendes-Oceán közelében levő fensikon, (1889) 5500 lak.

Chilperich

a Merovingok családjából származó két frank királynak neve: 1. C. (I.), I. Chlotár fia, apja halála után (561) ajándékok által a legbátrabb frankokat megnyerte a maga pártájának s ezután Párisba ment s elfoglalta a trónt; de később féltestvérei: Charibert, Guntram és Siegbert, mégis arra kényszerítették, hogy a birodalmat velük megossza, mely alkalommal I. C. Armorikát és a száli tartományt kapta Soissons főhellyel. Mint ravasz, vállalkozó fejedelem gyámolatlan testvéreinek országaiban is magához ragadta a hatalmat. Első felesége, Galswintha Athanagild nyugati gót király leánya volt, ki azonban Fredegunde, C. kedvese előtt háttérbe szorult s 567. meg is gyilkoltatott, miért azután Galswintha nővére, Brunhilda, Siegbert ausztráziai király felesége, férjét C. ellen háborura ingerelte. C hatalma, sőt élete is már veszedelemben forgott, melyből azonban azáltal szabadult ki, hogy Fredegunde férjét, Siegbertet meggyilkoltatta. C.-t 584-ben Chelles táján (Páris közelében) vadászat alkalmával meggyilkolták. C. kicsapongó életü s az egyház ellensége volt, miért is toursi Gergely Herodesnek meg Neronak nevezi művében. Korához mérten meglehetős műveltséggel birt, sőt latin költeményeket is irt. 2. C. (II.), II. Childerich fia; apja halála után (673) rokonai kolostorba zárták, de midőn III. Dagobert 715. meghalt, a neusztriak királlyá választották. 716. Ratbod-dal, a frizek hercegével szövetségre lépett Martell Károly Ausztrázia, majordomusa ellen, ki azonban őt háromszor legyőzte. A Soissons melletti (719) ujabb veresége után C. Eudo, Aquitania hercegéhez menekült, de IV. Chlotár halála után (719) Martell Károly legalább árnyék-királynak leismerte;megh. 720.

Chiltern-Hills

(ejtsd: csiltern-hillsz), 113 km. hosszu, 25,30 km. széles krétaképződményekből álló dombsor Wilts, Suffolk és Buckingham angol grófságokban. Legmagasabb a Wendover (276 m.).

Chiltanit

l. Prehnit.

Chimera

(görögül chimaira), a gör. mondavilágnak egy szörnyalakja, Typhaón és Echidna leánya, oroszlán, melynek törzséből tüzet okádó kecskefő mered ki, farka pedig kigyó. Bellerophón (l. o.) ölte meg Iobatés király parancsára, kinek országát pusztította, Pégasos lova segítségével a magasból akként, hogy lándsája hegyére egy ólomdarabot erősített meg, mely, midőn Bellerophón a lándsát a kecske torkába hajította, megolvadt és az állatot megölte. Későkori görög és római irók és költők a C.-t az alvilágnak szörnyei közé helyezik. A C.-monda magyarázatát l. Bellerophón alatt. Az ókornak több ránk maradt C.-alakítása között legszebb a firenzei etruszk muzeumban őrzött, régente etruszknak tartott, de kiváló görög művésztől eredő, bronz-ból való, ábránkon is látható, u. n. arezzoi (v. arretiumi) C.-C. vagy chimera képes értelemben mindaz, mi valóságban nem gondolható el s csak a képzelemnek szülötte.

[ÁBRA] Chimera.

Chimaltenango

(ejtsd: csimaltenango), az ugyanily nevü departamento (650 000 lak.) fővárosa Guatemala közép-amerikai államban, 1800 m. magasban, mintegy 5000 lak., kik nagyobbára földmíveléssel foglalkoznak.


Kezdőlap

˙