Damiette

(arabul: Dimiat, az ókorban: Tamiathis), város Alsó-Egyiptomban, a Nilus keleti ágának jobb partján, 12 km.-nyire ennek torkolatától és 1 km.-nyire a Menzaleh-tó végétől, vasuti végpont püspöki székhely, (1882) 34044 lak. (köztük 108 külföldi), nagy rizstermeléssel; fekete agyagedényei Egyiptomban szintén nagy keresletnek örvendenek. Ámbár kereskedelme a Szuezi-csatorna megnyitása óta aláhanyatlott, mégis elég jelentékeny. A Nilus D.-i ágának két erősség által védett torkolatát homokzátony zárja el, ugy hogy csak sekélyebb járatu hajók juthatnak el a város elé. D. a középkorben egyike volt a legjelentékenyebb kereskedő városoknak, a ker. háboruk korában pedig Egyiptom legfontosabb fegyverkező helye. Az arabok 641. foglalták el. A keresztesek 1218. jun. 1-től 1219 nov. 5-ig ostromolták, mig végre sikerült elfoglalniok. Az 1221 augusztus 30-án kötött békében azonban megint visszaadták. IX. Lajos francia király 1249 jun. 3-án ujra elfoglalta, az 1250 máj. 7-iki szerződésben azonban kénytelen volt az egyiptomi szultánnak átengedni. Bibarsz szultán 1251. leromboltatta; később azonban a régi várostól D.-re, a mai D. helyén ujra fölépült. A franciák 1798 elfoglalták, 1799 nov. 1-én Kleber vezérlete alatt falainál fényes győzelmet is nyertek, de a Sidney Smith vezérelte angoloknak kénytelenek voltak azt átengedni, akik a törököknek adták vissza.

Damiri

(helytelenül: Domairi), Kemál al-din Abú-l-Baká Mohanuned b. Iszá, nevezetes arab tudós, szül. Kairóban 1349., hol sok ideig mint tanár működött; megh. 1405. Neve az irodalomban: Haját al-haiván (az állatok élete) címü állattani szótára által hires; e munka betüsoros rendben nemcsak az állatok (összesen 931) természetrajzi leirását tartalmazza, hanem egyuttal mindazt, amit a költészeti irodalomban, közmondásokban és példabeszédekben, a néphitben és babonában az illető állathoz fűzödik. Igy e munka, melyet D. rövidebb és terjedelmesebb szerkezetben dolgozott ki (az utóbbi kiadva 2 köt. Bulókban 1284. H. Kairo 1292, 1306 H), a kulturtörténetre és folklore-ra nézve igen fontos adattár számba megy; nagyszámu irodalomtörténeti, életrajzi s t aff. kitéréseivel az arab irodalomtörténetre nézve is fontos adalékokat nyujt.

Damiron

János Philibert, franc. filozofus, szül. Bellevilleben 1794., megh. 1862. Cousin tanítványa, kiváló képviselője a franc. spiritualizmusnak a XIX. századb. Mint az école normale tanítványa, vidéki liceumokban kezdte pályáját, azután pension-okban tanitott, végre a Sorbonne tanára lett. Cousin iskolájában főkép erkölcstani kérdésekkel foglalkozott. A fődolgokban nem önálló s nem eredeti, de részleteikben művei becsesek. A legfőbbek: Essais sur l 'histoire de la philosophie en France au XVII. siécle (1846), au XVIII. siecle (1862); au XIX. siecle (1834); Cours de philosophie (Paris 1842); Dix ans d'enseignement (1859). L. Ad. Franck: Moralistes et philosophes (1872).

Damjanich

János, egyike az 1848-49-iki magyar szabadságharc leghivebb s legvitézebb katonáinak s az aradi vértanúknak, szül. a bánsági 2-ik határőrezred Stása községében 1804. A cs. hadsereg 61. számu gyalogezredében kezdte meg hadi szolgálatát s bár nyiltan kifejezett magyar hazafisága és szabadelvüsége ismeretes volt, pontos kötelességteljesítése s férfias tulajdonai jutalmául fokonkint századosi rangra emelkedett. Ily állásban találta az 1848-iki nagy átalakulás, melynek folytán a magyar kormány közbenjárására a Szegeden megalakított s csakhamar hiressé vált 3-ik honvédzászlóalj őrnagyává neveztetett ki.

A gyakorlatlan ujoncokból álló zászlóaljat renkivüli eréllyel rendezte, oktatta s fegyelmezte a szigoru, de igazságos, s azért népszerü és tisztelve szeretett katona, s a 3-ik honvédzászlóalj, vitéz őrnagya példája által lelkesítve, csakhamar kitünteté magát a pártütő rácok elleni csatákban. Nemzetiségére nézve óhitü szerb volt ugyan, de legnagyobb ellensége s legveszedelmesebb ostora s réme lett a magyar testvérek ellen fellázadt fajrokonainak. Egy kiáltványban kiírtással fenyegeti őket, kijelenti, hogy utoljára magát is főbe lövi, mint utolsó rácot. 1848 vége felé, együtt működve Kiss Ernő és Vetter tábornokokkal a fellázadt alvidéken, az alibunári s lágerdorfi győzelmeket ő vivta ki, személyesen vezetve a rohamot a hires csatákban, s vitézsége méltó dijául ezredessé neveztetvén ki; az 1849. év elején pedig, midőn a Bánságban működő hadsereg nagyobb része a Közép-Tiszához rendeltetett fel, Vécsey tábornoktól a 3-ik hadtest parancsnokságát vette át, ekkor már maga is tábornok. E vezérlete alá vett s példáján lelkesülő hadtestnél egy sem volt vitézebb a szabadságharc összes katonái közt; bámulandó hősiességgel követte mindig elől járó vezérét a csatákba s mindig csak győzött, sohasem hátrált, s a legdöntőbb ütközetek szerencsés sikerét leginkább neki lehetett köszönni. 1849 márc. elején e hadtesttel vivta ki a nagyfontosságu szolnoki győzelmet, mely alkalommal Karger osztrák hadvezér dandára majdnem egészen megsemmisült, s mely a következő győzelmek láncolatának dicsőséges előjátéka volt. Katonái csodával határos vitézsége mellett a gyors és jó tapintatu intézkedés érdeme egyenesen neki tulajdonítható, ki nálánál tudósabb táborkara jól kidolgozott terveit a legnagyobb eréllyel s pontossággal hajtotta végre. E csatákban a 3-ik s 9-ik zászlóalj s a veressipkások csodával határos dolgokat vittek végbe, melyek a hadviselés történetében majdnem páratlanul állanak.

Damjanich e csata után, katonai érdemeinek polgári jutalmául, a szolnoki kerület országgyülési képviselőjévé választatott, mit ő szivesen fogadott ugyan, de kikérte választóitól, hogy inkább a csaták tüzébe engedjék őt menni, mint a zöld asztalhoz, mert ő harcolni s verekedni tud és akar, de beszélni nem s nagyobb élvezet neki az ütközet zaja s az ágyuk dörgése, mint a legékesebb szónoklat. Mert bár a politkában is határozott szabad nézetekkel birt s demokrata-republikánus érzelmeket táplált, nem szerette a politizáló katonákat. «Sohase okoskodjunk mi», szokta ezeknek mondani, «hanem verjük meg az ellenséget, a többit majd elvégzi Kossuth Lajos». Midőn azután megkezdödött a magyar hadsereg általános előnyomulása a főváros felé Görgey fővezérlete alatt, Damjanich e hadjáratban is előkelő részt vett. A horti és hatvani győzelem után, a tápióbicskei csatánál, hol Klapka hadtestét Jelasich túlnyomó serege tetemes veszteséggel járó visszavonulásra kényszeríté, a segélyére érkező Damjanich vitézsége fordítá meg a csata sorsát, s ő változtatá a fenyegető kudarcot fényes győzelemmé. Az isaszegi véres ütközetben is ő és győzhetetlen hadteste harcolt döntö eredménnyel, ugy hogy Kossuth, midőn előtte a hadsereg Gödöllőn elvonult, a 3-ik és 9-ik zászlóalj előtt kegyeletes tisztelettel emelte le kalapját. Midőn Kossuth a függetlenségi nyilatkozatra elkészülve, erre nézve a hadsereg vezéreinek véleményét hallani akarta, Damjanich, aki már vérmérsékleténél fogva is merész és szenvedélyes katona volt, nem pedig óvatos és megfontoló diplomata, határozottan Kossuth nézetéhez csatlakozott. Az ápril 7-én tartott hadi tanácsban elhatároztatván az osztrák seregek által szorongatott komáromi vár felmentése, Görgey terve szerint Aulich tábornok az osztrák seregek nyugtalanítása s félrevezetése céljából Pest tájékán maradt, ő maga pedig az első, harmadik és hetedik hadtestekkel, Klapka, Damjanich és Gáspár (utóbb Pöltenberg) vezérleta alatt Vác felé vonult, mely várost april 8-án ostromolták s foglalták el az ellenségtől, mely alkalommal a császáriak részéről Götz tábornok is halálosan megsebesült a csatamezőn. Damjanich ez ostromban is legnagyobb részt vett s vitéz tanítványaival a csodaszerü bátorság fényes példáit adta. De említett folytonos diadalai legmagasabb tetőpontját az ápril 19-én vivott nagysarlói ütközet képezé, melynek természetes és szükséges következménye lett a komáromi vár célba vett fölmentése. Damjanich ápril 18., a Görgey fővezérsége alatt álló hadsereg derekával Kálnál tanyázott, s megtudván, hogy 20 ezer császári katona Nagy-Sarlón tart állomást, Aschermann táborkari főnöke segélyével azonnal megtette a szükséges intézkedéseket, 19-én hajnalban megtámadta az ellenséget s iszonyu nehéz harc után, kartácszápor közt, oly vakmerően rohant előre, hogy délfelé már az ellenség futásnak eredt s a hely a magyar sereg birtokában volt. A komáromi vár felszabadítása után, melyben Damjanich hadteste szintén jelentékeny részt vett, Görgey, ki személyesen akarta vezetni Buda ostromát, Damjanichnak adta át ideiglenesen a hadügyi tárca vezetését, melyet ekkor, bár a kormány székhelyétől távol, ő viselt. Ekkor azonban Damjanichot, s ez által a szabadságharc ügyét, az a váratlan szerencsétlenség érte, hogy a Debrecenbe indulása előtti napon, kocsizás közben, szekere felfordult s lábát bokában eltörte, s hosszabb ideig ágyhoz volt szögezve. Annyira azonban mégis fölépült, hogy bár csatába többé nem mehetett, julius hó elején, midőn a forradalmi kormány a fővárost másodszor is kénytelen volt elhagyni, levitethette magát az aradi várba, melynek parancsnokságát bizták hű kezeire. A várat védelmi állapotba helyezé, s midőn a világosvári fegyverletétel után a császáriak ostrom alá fogták Aradot s alkudozót küldtek hozzá a várba, ennek átadását kivánva, ő alkudozni nem akart s végre azt izente, hogy «az aradi várat egy szál kozáknak is megadja, de az egész osztrák sereg ellenében, utolsó csepp vérig védi magát». Most már a vár átvétele Buturlin orosz tábornokra bizatott, s ennek meg is adta magát s Damjanich, mint kegyelemre bizott fogoly, az osztrákoknak kiadatott. Buturlin azzal vádoltatott, hogy az aradi várőrségnek s parancsnokának szabad elköltözést iugért, de adott szavát megszegte; Buturlin védekezett e vád ellen s a kérdés eldöntetlen maradt. A fogoly hős az elfoglalt várban hadi törvényszék elé állíttatott s 12 tábornok társával együtt kötél általi halálra itéltetett. Bátorsága s lelki ereje és nyugalma azonban itt se hagyja el, s midőn a kivégzés helyére bénultsága miatt szekéren vitetve későbben érkezik s több vitéz pályatársát látja maga előtt kivégeztetni, azt a derült megjegyzést teszi; «mily furcsa dolog, hogy én, aki az ellenséggel szemközt mindig elől jártam, most mint utolsó zárom be bajtársaim hősi menetét».

Damjanich tábornok a legérdekesebb és legsajátságosabb egyéniségek közé tartozott. Testalkata magas, erős, zömök, majdnem óriásinak mondható; szemeiben tűz, melegség s határozott jellem kifejezése; hangja csengő s erőteljes; tekintete és szavai teljes összhangban bátor, heves, szenvedélyes egyéniségével s bajnoki, herkulesi hatalmas alakjával; barna, piros, teli arcát erős, fényes fekete szakáll köríti; a legerősebb, legizmosabb testben, a legerélyesebb lélek lakozott. Tudományosan műveltebb vezértársai is elismerték, hogy rendkivüli bátorsága, határozottsága, elszántsága a veszélyek közt s bámulandó halálmegvetése, kitartása és lángoló hazaszeretete őt a forradalmi hadsereg legtöbb sikert s eredményt felmutató, legfényesebb győzelmeket arató vezérévé tették. Nem volt tervkészítő tudós taktikus, s fővezéri tehetséget nem is igényelt magának, és mint saját tehetségeit soha túl nem becsülő, szerény, egyszerü férfi, soha sem törekedett a legfőbb katonai hatalomra; de ha elméleti magasabb képességgel nem birt is, a sikerre vezető gyakorlati tekintetben, a csatamezőn igen jól tudta felhasználni a viszonyokat s körülményeket, gyorsan feltalálni magát a legkétesebb helyzetekben s célszerüen intézkedni a harc minden fordulatában. S e tulajdonaival több eredményt vivott ki s több győzelmet nyert, mint a hires strategusok. E részben a derék Aschermann Ferenc tábori hadsegéde s tanácsadója volt leginkább segélyére, kit rendkivül szeretett s ki legjobban értett hozzá, hogy őt felhevüléseiben szelidítse s mérsékelje. Bár azt szokta mondani magáról, hogy ő beszélni nem tud, csak verekedni, sajátságos katonai ékesszólással rendelkezett, mellyel - hozzájárulván példaadó személyes bátorsága s népszerü bánásmódja, mert minden jó közvitézt szeretett, becsült s barátjának nevezett - katonáit egész a dühösségig tudta fanatizálni, kik vezérlete alatt vakmerően rohantak szuronyszegezve a dörgő ágyutelepekre s a lovas tömegek ellen. E nemü, napoleoni modoru ékesszólásának számos páldái maradtak fenn. Például a szolnoki csata utn igy szólott, még pedig levett föveggel, tisztelete jeléül, kedves harmadik zászlóalja vitézeihez: «Fiuk, megérdemelnétek, hogy mindnyájan tisztekké legyetek, de hol volna akkor az én harmadik zászlóaljam?» Katonáival együtt evett, ivott, tanyázott örömben és búban, bőségben és szükségben s a közhonvédet is barátilag ölelte, ha az magát a csatában kitünteté; mig ellenben a gyáva, silány katonákat a legnagyobb szigorral üldözte s büntette, olykor közéjök is lövetett. Ilyen volt Damjanich tábornok, kinek legnagyobb öröme volt a merész támadás s ki a rohamot a «csaták poézisének» nevezé. Vezértársai közül nem kedvelte azokat, kiknek forradalmi érzelmeiben kételkedett, mint a nagytehetségü Vettert, kinek megbuktatására s Görgeynek fővezérré neveztetésére mindent elkövetett. Görgey sem volt eleinte kedvence, kit vegytani szenvedélye miatt «patikárusnak» nevezett, de azután, megismervén jeles tulajdonait, nagy tehetségét s személyes vitézségét, megkedvelte, nagyra becsülte s vakon engedelmeskedett rendeleteinek.

Kossuth Lajost mindenek felett bálványozta, mert maga is radikális-demokrata s republikánus érzelmü volt, azért a polgári kormány ellen hangolt, lázongó tisztek Görgey körében a szabadsághar utolsó stádiumában tartottak tőle, s tarthattak is, mert Damjanich, elvei védelmében, a legkegyetlenebb rendszabályoktól sem rettent vissza; igy p. a császári proklamációkat terjesztő lelkészeket, kik ez eljárásra többnyire kényszerítve voltak, kimélet nélkül főbe lövette, s Horváth Mihály püspöknek csak nehezen lehetett nála kieszközölni, hogy e menthetetlen terrorizmust beszüntesse. Pedig e szigoru terrorista a legjobb szivü, emberszerető, derült kedélyü, kedves és nyájas társalgó is volt, gazdag költői érrel kedélyében s mély érzelmekkel szivében; a jeles költőknek s művészeknek, különösen Vörösmartynak tisztelője s barátja. A hős tábornok gyászoló özvegye, szül. Csernovics urhölgy, a budapesti jótékony nőegyletek élén áll, az emberszeretet s nőnevelés szent hivatását gyakorolja, s a nemzeti költők és társaskörök kegyeletes kultuszának méltán tisztelt tárgya.

 

 

IV. KÖTET vége

 

 


Kezdőlap

˙ A PALLAS NAGY LEXIKONA

 

A PALLAS NAGY LEXIKONA

 

V. KÖTET

 

Dammara - Elektromos gép

 

 

 

 

Dammara

Rumph. (növ.), 1. Dammarafa.

Dammarafa

vagy dammarafenyő (növ., Dammara Rumph.), a tobzosak Araucarianemüinek magas, gyántás, örökzöld fája. Polinezia, Tulsó-India szigetein meg Ausztráliában 4-10 faja él. Ágai csaknem örvesek, levele majdnem átellenes, bőrnemü, többnyire kétsoros, tojásdad v. tojásdadlándsás; virága kétlaki, toboza tojásdad v. gömbölyded, magva széles zászlós. A australis Don (Agathis Dammara Rich., kaurifa v. kaurifenyő, l. az Iparnövények képén), csinos, egész 60 méter magas fa, vastagságbeli átmérője 4 1/2 m. Csakis Uj-Zéland partvidékén nő, hatalmas erdőséget alkot (kaurierdő), melyet uj-zélandi erdők királyának neveznek. Fiatal korában jegenyefenyőnkhöz hasonlít, de vénebb korában ernyőforma koronája van. Ága tele van gyántacseppekkel, s a fa alján meg a tőkéjén a gyanta egész 50 kg. sulyu csomókra gyül össze. Az ujkaledóniai D. ovotaéval (Moore) együtt mint kaurigyanta v. kaurikopal, cowreegyánta forog a kereskedésben. Angolországba meg Amerikába szállítják, szintelen firniszt meg lakkot csinálnak belőle; orvosságnak is használatos. A benszülöttek, mint a törökök a mastixot, rágják, sőt a fa meg a gyánta elégetéséből testök tetoválásához szükséges festéket is készítenek. Fehér és tartós fájából szép deszka, vitorlarud és hajóárbóc lesz. A D. orientalis Lamb. (Pinus Dammara Willd., agathisfenyő) Borneón, Jáván, Sumatrán, a Philippinákon, különösen pedig a Molukki-szigeteken gyakori, egész 32 méter magas fa; koronája piramisalaku, levele hosszas lándsás, nem tűalaku. Oly bő gyantás fa, hogy párja sincs több. Ágain a gyanta jégcsapok formájában csüng. Gyökere fölött emberfő nagyságu kinövések vannak, melyekből nagymennyiségű ragadó, tiszta fehéres, átlátszó, megkeményedve üvegfényü gyanta szivárog. Ezt a kopálhoz hasonló gyantát a gyökér, szár és ágak is izzadják, a főgyökéren gyakran 10 kg. sulyu darabot lelnek. A kereskedésben indiai vagy manilla kopál a neve. A D. robusta Moore queenslandi; faja jó butorfa; több D.-faj kertekben diszlik. Az igazi és hollandi dammara-gyantát l. Engelhardtia, a fekete dammaragyantát l. Kanarifa, ausztráliai dammara-gyantát l.Kopálfa.

Dammaralakk

a keleti dammarafenyő gyökeréből szivárgó gyantából terpentinolajjal és alkohollal előállított és az olajfestésnél használatos lakk.

Dammartin-en-Goëlle

(ejtsd: dammartinan Goell), város, Seine-et-Marne francia départementban, 20 km.-nyire Meauxtól, vasut mellett, (1891) 1693 lak. 1480. épített Notre Dame-templommal. A X. században alapított grófság a Chabannes, Montmorency és Condé családoké volt fölváltva. Az uradalmi kastély tornya egyike volt Páris környékén a legérdekesebb történelmi emlékeknek.

Dammastock

a legmagasabb (3630 m.) hegység a Berni-Alpok ugyanily nevü csoportjában Uri és Wallis svájci kantonok határán; nyugati lejtőjén van a Rhône-gleccser. Hoffmann és Burckhardt svájci turisták 1864. először másztak fel reá.

Damnatio

(lat.) a. m. kárhozat, elítélés. - Damnabilis, elítélendő, utálatos. - Damnatur, elítéltetik és pedig arra, hogy nem szabad közölni, a könyvcenzura egyik formulája, mely szerint a könyv vagy egyes helyek a nyomtatástól eltiltatnak. Ellentéte: imprimatur (l. o.).


Kezdőlap

˙