Ellenőrző szemle

(hivatalosan ellenőrzési szemle), évenkint egyszer, többnyire októberben az aktiv nem szolgáló katonai egyének fölött tartott szemle, hogy a nyilvántartó hatóságok a hadköteleseknek az országban való tartózkodásáról s arról is meggyőződjenek, hogy a lakásváltoztatásokat helyesen bejelentették-e ? E. alkalmával különben oly rendeleteket stb. is lehet a hadköteleseknek tudomására hozni, amelyeket nekik ismerniök kell. Az E.-ről elegendő mentség nélkül elmaradottak utó-E.-re tartoznak megjelenni. A közigazgatási hatóságnak, melynek különben az E-nél képviselve kell lennie, közreműködése a behivásra, a szükséges elővezetésekre és saját nyilvántartási könyveinek kiigazítására szorítkozik.

Ellenpápa

neve a nem rendes és törvényes uton megválasztott pápának. L. Pápa.

Ellenparancs

(franc. contre-ordre). Kiadott parancsnak módosítását, vagy hatályon kivüli helyezését elrendelő parancs, kiadásuktól lehetőleg őrizkedni kell, mert könnyen zavart s a működésekben való ingadozást idézhetik elő s a csapatokra azt a benyomást gyakorolják, hogy a parancsnok nem jól fontolta meg az előbb kiadott parancsot.

Ellenpárt

l. Ellenzék.

Ellenpont

(Ellenpontozat, lat. contrapunctus, ol. contrapunto, franc. contrepoint, ném. Kontrapunkt), általános értelemben, két vagy több zeneszólam egyesülését s vezetését jelenti. Szükebb értelemben pedig e szó alatt a zeneszerzés tudományának azt a részét értik, mely egy adott dallamtétellel szemben az annak kiséreteül szolgáló szólam vagy szólamok vezetésének a szabályait tanítja. Az ily adott dallamtételt, más szóval határozott vezérszólamot: cantus firmusnak (ol. canto fermo-nak) nevezik s felső, alsó vagy középszólamképen is felléphet. A kisérő szólamok száma határozza meg az E. válfaját, mely szerint, ha az adott cantus firmushoz csak egy szólam csatlakozik, akkor kétszólamu, ha kettő, akkor háromszólamu s ha három, akkor négyszólamu E.-nak nevezik. Mentől több a szólam, melyek a cantus firmust kisérik, annál változatosabb, annál mesterségesebb, zenei kifejezéssel élve annál polifonikusabb lesz az ellenpotozás. Nem szükséges azonban elengedhetlenül, hogy ha egynél több a kisérő szólam, mindenik külön-külön, folyton mozgó ellenpontozatos munkát végezzen, egy v. két szólam is kiegészítő s igy kevésbé mozgó, sőt nyugvó szólamát képezheti a kitüzött harmoniáknak. Ez eljárásnak leginkább az ugynevezett egyenetlen, fölékesített, váltakozó E.-ozásoknál van helye s voltaképen ezek a valódi E.-ozati tételek, melyek érdekessége abban áll, hogy a cantus firmust kisérő szólamok, annak időértéki egységét többféle egyenetlen s változatos időértékü hangjegyek, hangcsoportok alakjában ellenpontozzák. Ha a kisérő szólam értéke egyenlő a cantus firmus zöngéi értékével, akkor egyenlő ellenpontnak nevezik. A zenei polifonia fejlődésének kezdő korszakában más ellenpontozás (több századig) nem is létezett, két szólamban mozgott az s az egyenlő zöngeértéket későbben is megtartotta, mikor a XVI-XVII. sz.-ban a harmónia már gazdagabb fejlődési korát élte. Az egyenlő értékü ellenpontozástól nyerte aztán ez az egész speciális tudomány az elnevezését, u. m. a latin punctum contra punctum-tól. Az ily egyenértékü kétszólamu mozgást v. ellenpontozást, a történetirók Hucbaldnak tulajdonítják a X. sz.-ban. De hogy előtte is már jóval előbb volt gyakorlatban, erről szintén tanuskodnak az ókori adatok. A görögök zenerendszere nem ismervén más konzonánsokat, mint a tiszta egyenhangot (unisono), nyolcadot, negyedet és ötödöt, az ő két szólamu tételeik, v. ellenpontozásaik is csak e hangközök egyenes mozgásaira voltak alapítva, mely rendszer sokáig a keresztény zenében is uralkodott s Hucbald s utána későbben egy századdal Arezzói Guidó is követte s eltérést ettől csak annyiban hoztak be, hogy néha az egyik felső vagy alsó szólammal egy helyben maradtak, mig a másik tovább mozgott a másod-, harmadközön át negyed-, vagy ötödközig, v. ismét visszatért az uniszónóra. Hucbald az ily tételeket aztán organum-nak nevezte, mely ő utána sokáig fenn is maradt. Taktusbeosztás abban az időben még nem létezett. Ime erre nézve egy-egy gyakorlati példa Hucbald és Arezzói Guidótól a mai irásmódra redukálva:

[ÁBRA]

[ÁBRA]

A XIV-XVI. sz.-ban a harmónia fejlődésével, mikor a harmad- s hatodközökben való egyenes, oldal és ellenkező mozgása is a szólamoknak használatba jött, vette kezdetét az olasz és főleg a németalföldi zenetudósok közreműködéaével az a módja az ellenpontozásnak, mely aztán számtalan módosulás után még manapság is divatban van.

A legmesterségesebb, de egyszersmind a legérdekesebb s legtöbb kombinációt igénylő ellenpontozás az, mikor a cantus firmust kisérő szólam, mint E. ugy van alkotva, hogy az megfordítva is szabályos ellenpontozást képez. Az ilyen tételek kettős E. nevet viselmnek.

A többszólamu E. egyik sajátságos faját képezi az u. n. basso ostinato tétel, hogy bizonyos basszus-motivum vagy dallamrészlet magát folyton ismétli, mig a többi szólam hozzá az E.-ot képezi. Ez különben nem más, mint a figurált Orgonapont. Az ellenpontozat tudománya még a felsoroltakon kivül, több más mesterséges ellenpontozati módozatokat is megkülönböztet, melyek közül felsoroljuk a következőket, minők a contrapunctus gradativus, mikor az ellenpontozó szólam diatonikus sorrendben mozog. A contrapunctus hyperbatus, mely a Cantus firmus felett fekszik, az olaszok contrapunto sopra il soggeto-nak nevezik. A contrapunctus hypobatus, mely az előbbivel ellenkezőleg, a cantus firmus alatt fekszik. A contrapunctus saltativus, mely ugráló hangközökben mozog stb. Mindezekből fejlődtek ki időközönkint az ellenpontozat művészetének többféle önálló válfajai, malyek a zenének legtudományosabb ágazatait képezik. Ilyenek: a kanon, az utánzatok sokféle neme a fuga, fugetta, kettős fuga s még számos más forma.

Az ellenpontozat tudományát a németalföldi iskola fejtette ki legintenzivebben a XIV-XV. sz.-ban s legnagyobb mesterei voltak: Cölni Franco, De Muris János, Duffay Ockenheim, Josquin de Pres, Willaert; az olaszoknál: Palestrina, Orlandus Lassus s e sz.-ban: Clementi, a németeknél tetőpontját érte el Händel és Bach Seb. műveiben; a franciák inkább a világi s drámai zene kifejlesztésére fordítván minden erejüket, kevésbé magasultak ki speciálisan e tudományban. Legnagyobb kontrapunktistájuk volt az e század elején élt, működött s nacionalizált zeneköltőjük: Cherubini, kinek erre vonatkozó Az ellenpontozat tudománya c. epokális műve, manapság is a legértékesebb, amit e nemben az irodalom felmutathat. A német zene leginkább azonosítván magát a tudománnyal: a legutóbbi két század csakugyan a német zeneirók közül mutathatja fel a legnagyobb kontrapunktistákat. Kimagasló alakjai: Haydn, Mozart, Beethoven, Albrechtsberger, Weber, Sporh, Mendelssohn, Schumann, Witzmann, Richter stb. - Önálló magyar könyvet az E.-ról még nem irtak; a Dehn Siegfried-féle német mű az egyetlen fordított munka e nemben (1893).

Ellenreformáció

ama törekvés, mellyel a katolicizmus ugy vallásos, mint társadalmi téren a protestantizmus támadásai ellen védekezni, a tért, melyről leszorították, visszaszerezni iparkodott. E célból ült össze a tridenti zsinat, mely a reformáció által megtámadott ősi hitet világosan kifejtette, s határozataival az egyház megbolygatott békéjét helyreállítani, az ujítók által félrevezetett klerust és megtévesztett népet a régi hitre s ősi erényekre visszavezetni törekedett. Az E. korszaka 1546-1648. terjed, kezdődik a schmalkaldi háboruval s végződik a harmincéves háboru végével. Hazánkban az E. Rudolf trónralépésével kezdődik s kiváló alakja Pázmány Péter, ki tollával és ékesszólásával a magyar főurak nagy részét ismét visszatérítette a katolikus egyházba s ezáltal a katolicizmus jövőjét és hatalmát hazánkban biztosította. Nagy sikereket ért el az E. déli Németországban, kül. Bajorországban, de még inkább az osztrák tartományokban, hol II. Ferdinánd erőszakkal és fegyverekkel a protestantizmust (1598-1629) csaknem teljesen kiirtotta.

Ellenrieder

Mária, német festőnő, szül. Konstanzban 1791., megh. u. o. 1863. a müncheni akadémián képezte ki magát, azután többször hosszabb ideig Rómában tartózkodott, hol Overbeck irányának hive lett. Hazatérve, badeni udvari festőnővé nevezték ki. Művei közül, melyek nagyrészt Karlsruhe-ban vannak, különösen a Madonnák, mély vallásos érzésről és igazi lirai, nőies fölfogásról tanuskodnak.

Ellenséges cselekmények

az állam ellen részint a felségsértés, részint a hütlenség (l. o.) fogalma alá esnek. Némely btkv. a barátságos viszonyban levő államok elleni büncselekményeket is intézkedéseinek tárgyává teszi, s bünteti, habár természetesen enyhébben, mintha a cselekményt a bünös saját állama ellen követte volna el. A német btkv.-nek 4-ik fejezete «feindliche Handlungen gegen befreundete Staaten» cim alatt éppen ily büncselekményekről intézkedik. Ide tartoznak oly E., melyek a tettes saját állama ellen elkövetve a felségsértés büntettét képeznék - kivéve az idegen államfő megölését, - idegen államfőnek, idegen állam követeinek megsértését, idegen állam hatósági jelvényének megsemmisítése, megrongálása, meggyalázása. Ezekről s más, a nemzetközi jogot sértő cselekményekről a magyar btkv. nem intézkedik, az indokolás szerint azért állami helyzetünk, melyben Horvát-Szlavon- és Dalmátországokkal vagyunk, s ezeknek az országoknak saját büntető törvényhozási jogára való tekintet szükségessé teszi, hogy a nemzetközi viszonyok a közös törvényhozásnak fentartassanak. - Ellenséges katonai szolgálatba lépés a hadizenet megtörténte vagy a háboru kiütése után, a magyar honos részéről a hütlenség büntettét képezi, és 10-15 évig terjedhető államfogházzal büntetendő. De büntetendő, habár enyhébben - 5 évig terjedhető államfogházzal - az a magyar honos is, aki már elébb állott az ellenséggé vált hatalmak katonai szolgálatába, amennyiben kényszer nélkül a hadüzenet megtörténte vagy a háboru kiütése után a szolgálatban megmaradt, és az osztrák-magyar monarkia ellen, akár ennek fegyveres ereje, akár szövetségese ellen tényleg harcol.

Ellenszámla

(franc. décompte, ang. contra account, check account). Ha két üzletember vagy kereskedőház különösen árut vagy értékpapirt vásárol egymástól, az ebből származó kötelezettségek időnkinti kiegyenlítése oly módon szokott történni, hogy az egyik fél esedékes kötelezettsége a másik által teljesített szolgálat által apadhat, és az ily módon történt leszámolás után maradó hátralékot meghatározott időben fizetendő összegben állapítják meg. Az erre vonatkozó számadás E.

Ellenszegülés

l. Hatóság elleni erőszak.


Kezdőlap

˙