Első budapesti gőzmalmi részvénytársaság

a főváros legnagyobb gőzmalom-vállalata 1866. alakult 1000000 frt alaptőkével, melyen kivül van a vállalatnak az 1893. mérleg szerint 500000 frt üzleti tőkealapja és több mint 800000 frt különböző tartalékalapja.

Elsőd

(lat. prima, fr. prime jelenti a zenében minden skálának az első hangját s ezért Tonikának (l. Alaphang) is nevezik; mint hangköz csak ugy jő tekintetbe, ha vagy mint inisono, vagy szólamvezetésileg a bővített elsőddel egyszerre lép fel.

Első eleméri lecsapoló társulat

Alakult 1888. Kiterjed Szerb-Aradác, Szerb- és Német-Elemér községek határainak egy részére. Alapszabályai 1888. évi 38897 számu miniszteri rendelettel jóváhagyattak, mely alkalommal Torontál vármegye bizatott meg a felügyelettel. A társulat ügyeit a választmány intézi, mely a maga kebeléből elnököt választ. Tisztviselői még nincsenek, csatornaőre egy van. A társulat célja belvizeinek lecsapolása, melyek 3700 kat. hold területről összegyülve mintegy 1200 kat. hold földet csaknem hasznavehetetlen mocsárrá tesznek.

Első erdélyi vasut

A M. Á. V. arad-gyulafehérvár-tövisi vonala, mely E. cim alatt 1868 dec. 22. nyilt meg, bár gyoroki szakasza már egy évvel megelőzőleg forgalomban volt. Az E. vonalat 1848. már Széchenyi tervezte, némi eltéréssel az abszolut kormány 1854. szervezetében is megvolt s 1859. a Rotschild-csoport engedélyt is nyert kiépítésére, de később e csoport visszalépvén, a brassói bánya- és kohó-részvénytársulat folytatta az építést. 1867. a vasut igazgatósága Chotek Ottó gróf elnöklete alatt alakult meg; az építési tőke 35 millió ezüst frt (14 millió részvényekben, 21 millió elsőbbségi kötvényekben) volt. 1884. az E. az állam tulajdonába került, mely átvette az E. elsőbbségi kötvényeinek a 14 millió frt. részvénytőkéjének kamatoztatását.

Elsőfoku egyenlet

E. egy ismeretlen, az ily alaku egyenlet:

ax + b = 0,

hol a és b ismeretes mennyiségek, x az ismeretlen. Az E. gyöke:

X = - b/a.

5X + 7 = 0

gyöke

X = - 7/5.

Az E.-et több ismeretlent illetőleg, l. Egyenletrendszer.

Elsőfolyamodásu biróság

l. Birósági szervezet.

Elsőkék

az egysejtü állatok megjelölésére korábban használt kifejezés. L. Véglények.

Első kor

gologiai értelemben, l. Őskor.

Elsőkő

a fenékhorgon alkalmazott nagyobb kő, mely a kikötött véghez legközelebb esik.

Első magyar általános biztosító társaság

Budapesten 1857. alakult 3 millió pengőforintnyi alaptőkével, melynek azonban csupán 30 százaléka fizettetett be, mig 70 százaléka kötelezvényileg biztosíttatott, mely kötelezvények 1879., vagyis, midőn a gyüjtött tartalékok már a részvények teljes kibocsátási értékét fedezték, az illető részvényeseknek visszaadattak. Ezen hazafias vállalatnak megteremtője a pénzügy terén elsőrangu tekintélynek elismert Lévay Henrik volt, ki a társaságnak ma is fáradhatatlan vezérigazgatója. Az ő buzdítására akkor országos tekintélyeink közül az alapítók sorába léptek: gróf Apponyi György, Deák Ferenc, gr. Dessewffy Emil, báró Eötvös József, Havas József, báro Jósika Sámuel, Karácsonyi László, gróf Károlyi György, Kiss András, Nádossy István, báró Sennyei Pál, Somssich Pál, gr. Széchen Antal, Szögyény László, Ürményi József, gróf Zichy Ferenc és gróf Zichy Henrik. A tényleges megalakulás, melyet az ország közönsége rokonszenvvel fogadott, 1857 jul. 15. ment végbe, és a társaság az elemi biztosítás összes ágazataiban azonnal megkezdte működését, mig 1860. az életbiztosítási ágat is felölelte üzletkörébe. A lefolyt 35 év alatt a társaság üzletköre folyton terjedt s ezzel kapcsolatosan tekintélye is fokozatosan emelkedett ugy, hogy ma már méltán foglal helyet a legkonszolidáltabb és legismertebb pénzintézeteink sorában, mert mintaszerü vezetése, hogy noha jótékonycélokra 1/4 millió forintnál többet áldozott s noha részvényesei a csak részben befizetett részvénytőkének átlag évi 40 %-nyi osztalékát élvezték, tartalékalapjai az 1893. üzletév zártával már 30 millión felül emelkedtek. A társaság jelenlegi igazgatósága: Harkányi Frigyes, Jeney Lajos, Lévay Henrik, Ormódy Vilmos, báró Schossberger Zsigmond és gróf Zichy Nándor; a felügyelő bizottság tagjai pedig: gróf Batthyány Géza, Giczey Samu, Jekelfalussy Lajos, László Zsigmond és Szitányi Izidor, kik egy 20 tagból álló választmánnyal karöltve őrködnek ezen hazai nagy vállalat ügyvezetése felett.


Kezdőlap

˙