Félegyháza

1. Bihar-F., l. Bihar-Félegyháza. 2. Kis-Kun-F., rend. tanácsu város Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegyében, (1891) 4466 házzal és 30326 lakossal (közte 30156 magyar, 111 német, hitfelekezet szerint 29235 róm. kat., 196 ref., 842 izrael.). F. a Kiskun alsó járás szolgabirói hivatalának, járásbiróságnak, adóhivatalnak, küzjegyzőségnek székhelye, van községi algimnáziuma, tanitóképző intézete, alsófoku ipar- és kereskedelmi iskolája, takarékpénztára, iparhitelintézete és népbankja, vasuti állomása, posta- és táviróhivatala, postatakarékpénztára. Két hetilapja van, t. i. a Félegyházi Hirlap és a Félegyházi Ujság. F. egyike az ország leggazdagabb városainak. Óriási határa (41280 h.) igen termékeny s sok gabonát és gyümölcsöt termel. F. lakói általában tanyás gazdaságot üznek s a homokon szőllőt termelnek. A város a török uralom alatt elpusztult, uj megszállása 1743. Podraczky György jász-kun kerületi főkapitánysága alatt történt, amikor Jász-Fényszaruból 219 család költözött ide. 1754. Halasról ide tétetett át a Kis-Kunság kerületháza, 1777. mezővárossá s azóta a Kis-Kunság legnépesebb városa lett.

[ÁBRA] Kis-Kun-Félegyháza város címere.

Félegyházi

Tamás, debreceni ref. lelkész, szül. Debrecenben, mely évben, nem biztos; meghalt 1586 jan. 16. Tanult ugyanott 1557-61-ig, azután 1561-64-ig Krakkóban, Boroszlóban, Frakfurtban s végül Wittenbergában. Tanító Turon 1567., Debrecenben 1568., Kolozsvárt 1570., ujra Debrecenben 1584.; Melius halála után debreceni lelkész 1573-tól kezdve. Művei: A keresztyéni igaz hitnek részeiről való tanítás, Debrecen 1579, 1580, 1583, 1588, 1601, tehát 5 kiadást ért; e magyar teljes hittan 1583-iki kiadásának első szavában az mondatván, hogy azt a «typographus immáron négyszer nyomatta ki», kellett lenni előzőleg 3 kiadásnak. Feltünő, hogy az 540 lapra terjedő 1583. évi kiadás 219. lapjára van nyomatva, az Antikrisztusról szóló dogma fölé, Debrecen város cimere, a zászlós bárány, a templomi háttérben fenn egy pap, tán pápa, képével. Iratott a mű a hivek épületére s nagy kelendősége a közhasználatot mutatja. Catechesis. Rövid kérdések és feleletek a keresztyén hitnek ágairól a gyermekek és együgyüeknek tanításokra (Debrecen 1583, 62 l.). Latin előszavából az tünik ki, hogy ez a 4. kiadás tankönyvül szolgálhatott az iskolákban. A mi Urunk Jézus Cristusnak új testamentoma avagy frigye (Debrecen 1586, 4-r., 832 l.). Ez az első debreceni magyar biblia, a város cimerével, hit- és erkölcstani jegyzetekkel. A nyomatás alatt ragadta el a szerzőt a pestis, a kiadást lelkésztársa, a történeti érzékkel biró Gönczi György végezte be. A tudós férfiu hirtelen halála megrendítő hatást gyakorolt. Gyulai János, akkori debreceni tanár és Félegyházi István (öccse) versei s Gönczi előszava jelzik a nagy veszteséget. V. ö. Bod, Magyar Athenas; Szinnyei, Magyar Irók; Frankl, Hazai és külföldi iskolázás; Balogh F., A magyar prot. egyház tört. (1872, 163 l.).

Felek

1. Kisközség Kolozs vmegye nádasmenti járásában, (1891) 1719 oláh lak. - 2. F. (Freck Avrig), nagyközség Szeben vármegye nagyszebeni j.-ban, (1891) 2759 oláh és német lak., vasuti állomás, postahivatal- és takarékpénztárral; van kastélya. Határa 9211 h. Báró Brukenthal Sámuelnek Mária Terézia idejében itt kastélya és diszkertje volt, mely jelenleg a községtől D-re levő - most szünetelő - üveggyár tulajdona. Van azonkivül itt gyapjufonó. V. ö. Harmadkori növények F. vidékéről. (Akadémia 1883.)

Felekezet

(tribus), a növények szisztematikájában a nagyobb csoportok pontosabb megkülönböztetésére szükséges szisztematikai fokozat, még pedig az alcsalád és génusz között. - F. (halászat), v. bokor, egy-egy szerszám kezelésére összeállott halászok szövetkezete. - F. egyházi értelemben, l. Vallásfelekezet.

Felekezeti iskola

l. Népiskola.

Feleki

1. József, ref. lelkész, szépirodalmi iró és műfordító, szül. Debrecenben 1847 jul. 6. F. Miklós szinész fia. Középiskoláit Pesten, Pápán és Nagy-Kőrösön, teologiai tanulmányait pedig Pesten 1871. végezte, s pesti káplán lett. Majd tanári pályára szándékozván lépni, a lipcsei egyetemen egy évig filozofiai tárgyakat hallgatott. De midőn 1874. foktői ev. ref. lelkésszé választották, a tanári pályáról lemondott, s azóta mint lelkész működik. Irodalmi munkásságát már 17 éves korában elkezdette s kisebb önálló cikkei majd minden szépirodalmi és napilapban jelentek meg egész pappá választásáig. Ettől kezdve leginkább társadalmi és csillagászati tanulmányokkal foglalkozik s Legouvé Ernő és Flammarion munkáit fordítja, de van több drámafordítása is. Legouvé után fordította: Atya és fiu a XIX. sz.-ban. (1878); A nők erkölcsi története (1880); A nők társadalmi állása (1881); Leányaink és fiaink (1885); Az olvasás művészete (1888); Beatrix, v. a szinművészet istennője (szinmű 5 felv. 1882). Drámákat fordított még Sardou Viktortól, Barriere Tódortól és Laja Leontól.

2.F. Miklós, a bpesti nemzeti szinház tagja, szinműiró; szül. Nagy-Galambfán, Erdélyben, 1818 dec. 18. székely ref. szülőktől; Udvarhelyszéken tanult és szülei papi pályára szánták, de ő a szinészethez érzett hajlamot s már 17 éves korában Szigetvári László szintársulatához lépett be sugónak. Legelőször Kisfaludy Károly: Ilka vagy Nádorfehérvár ostroma cimü darabjában Csikszeredán lépett föl, és pedig sikerrel. 1841. Páli Elek igazgatóval Bukarestbe ment, hol a társulat magyar, német, oláh és francia nyelven játszott. 1844. átvette Páli társulatát mint igazgató, 1846. Pesten lépett föl, ezután Debrecenben, Kolozsvárt, Nagyváradon s Temesvárt szerepelt mint igazgató s mindenütt tetszést aratott társulatával. 1848. honvéd lett s mint közhonvéd Erdélybe ment Bem táborába. Bem meghagyta neki, hogy Kolozsvárt előadásokat rendezzen, s F. honvéd szinésztárai közreműködésével 4 hétig játszott a kolozsvári szinpadon. A közhonvédből hadnagy, később főhadnagy, majd százados lett; 1849 végével Nagybányán szervezett a menekültekből egy társulatot. Később Nagyváradon, Aradon és Debrecenben működött, 1851. pedig ismét Pesten lépett föl néhányszor, de csakhamar elhagyta a fővárost s Bécsbe tanulmányutra ment. 1852. visszatért s a budapesti nemzeti szinház tagja lett, hol 1857. maradt. Ekkor külföldre utazott, bejárta Németország legnevezetesebb városait, a legelső szinházaknál gyüjtött szakismereteket, meglátogatta Párist és Londont is. Jelenleg mint a budapesti nemzeti szinház egyik nyugdijas tagja él családja körében. 1877 ápr. 16. ünnepelte negyedszázados jubileumát, mely alkalommal nemcsak szinésztársai s a közönség tüntette ki számtalan elismeréssel, hanem a király is méltányolta művészi tehetségeit s a Ferencz József-rend lovagkeresztjével diszítette föl. - Felesége, Munkácsi Flóra, a budapesti nemzeti szinház egyik elsőrangu tagja, szül. Baján 1836. ápr. 29. Atyja Gaidler, Munkácsi név alatt vidéki szinész s anyja, szül. Mészáros Anna szinésznő volt. Már gyermekkorában rokonszenvet és képességet mutatott a szini pálya iránt s 14 éves korában Aradon és Nagyváradon a szende szerepeket nagy hatással adta. Magasabb kiképeztetése végett Bécsbe ment egy növeldébe, hol a növelde által tendezett német előadásokon rész vett és általános elismerést aratott; Bécs tekintélyes egyénei óhajtották őt a német szinészet részére megnyerni, ő azonban Magyarországra jött s 1855. fellépett a pesti nemzeti szinházban s meglepő tehetsége, ügyes játéka csakhamar a közönség kedvencévé tették. Eleinte nagy nehézségekkel küzdött, elsőrangu szerepeket nem tudott kapni, de el nem csüggedett; végre a Cigány cimü szinműben Rózsi szerepét adta s ez megalapította hirnevét. 1858. Feleki Miklós neje lett.

Félelem

a bekövetkező vagy bekövetkezhető baj elgondolásából származott nyugtalanító érzés. A F. kisebb foka: elfogódás; nagyobb foka, főkép ha testi szorongatással jár: aggodalom; ha az hirtelen áll be: ijedtség, ha a testet és lelket egyaránt megbénítja: rémület. A könnyen támadó F.: félénkség. Hirtelen F. bárkit meglephet; a félénkségnek társadalmi érintkezésben elfogultság a neve, ilyenkor beszédben, magatartásban nyilatkozik. A F. hiánya még nem bátorság; a félénk is F. nélkül van, ha a veszélyt nem ismeri. - F. a szerződéseknél. A félelembe ejtés (kényszer) alapján a jogügylet megtámadható; az osztrák polgári törvénykönyv szerint azonban csak akkor, ha a kényszer a másik szerződő féltől eredt, kivéve ha az utóbbi részt vett a jogügyleten kivül álló harmadik személynek jogellenes cselekményében, mely esetben ugy kell vele bánni, mintha ő maga ejtette volna a másik felet félelembe. L. még Fenyegetés.

Felelet

a kérdésre adott válasz. - F. a zenében (lat. Comes, olasz. Risposta, franc. Réponse), műkifejezés a Fugatanban (l. Fuga), mely nem más, mint a főtéma (Dux, vezér) ismétlése mélyebb vagy magasabb szólamban. Az ily F. rendesen az ötödben szokott történni, de más hangköz sincsen kizárva. Mentől kevesebb változást szenved a F., annál szabatosabb és tisztább kidolgozásu a Fuga maga is.

Feleletet sugalló kérdés

nyelvre adó, utmutató vagy u.n. szuggesztiv kérdés (ang. leading questions), a tanu által megállapítandó ténykörülményeket magában foglaló kérdés. A tanukihallgatás szabály szerint akkor eszközlendő, a kérdések akként teendők fel, hogy a biróság tudja meg a tanutól azt, amit a tanu tud, s nem megfordítva, a tanu tudja meg a biróságtól azt, hogy ez minő vallomást vár tőle. A F. éppen ennek a szabálynak ellentéte. A bünvádi eljárások azért rendelik, hogy az ily kérdések lehetőleg kerülendők. Ilyen kérdés p.: nemde, vádlott nem volt részeg? nemde, vádlottat senki sem bántotta v. ingerelte? Feltétlenül az ily kérdéseket eltiltani nem lehet, mert néha, különösen aggályosan tartózkodó tanuknál egyenesen mellőzhetetlenek. F.-ek a vádlott kihallgatásánál is fordulhatnak elő, s itt talán még inkább kerülendők, és pedig annyival inkább, mert a F. a beismerés megbizhatóságát jelentékenyen csökkenti. Másrészt a szuggesztio a vádlott kihallgatásánál sem mellőzhető teljesen. Különösen ha a vádlott kimerítő beismerést nem tesz. Megkövetelhető azonban ekkor is, hogy a szuggesztio a közvetlen szükségen tul ne terjedjen, s hogy a kihallgatási jegyzőkönyvben a szuggesztio történte s annak indító oka kitünjék. A főtárgyalásnál a vádlott kihallgatásának egészen más jellege levén mint az előkészítő eljárásban, a szuggesztio többé nem aggályos. A F.-től különböznek a fogásos (kapciózus) kérdések (l.o.).

Félélősködők

(növ.), l. Élősködő.


Kezdőlap

˙