Hurrá

nemzetközi kifejezés a tetszésnyilvánításra. Thallóczy azt sejteti, hogy az angolok a magyar «hajrá»-tól vették. V. ö. Tóth Béla, Szájrul szájra (Budapest 1895).

Hurrikán

(ang. hurricane), pusztító forgószél, mely az Antillák szigetén támad és az Egyesült-Államok déli részén vonul el. L. Ciklon.

Hurst Castle

(ejtsd: hörszt kesszl), kastély Southampton angol grófságban, 6 km.-nyire lymingtontól, keskeny félszigeten. VIII. Henrik építette; I. Károlyt kivégezése előtt itt tartották fogva.

Hurtado

(ejtsd: urtádó), l. Lajos, de Tolado, XVI. sz.-beli spanyol költő, szül. Toledóban 1530 táján, megh. u. o. 1598 körül. A San Vicente-templomnak 1570 óta papja volt. Prózában lefordította Ovidius Metamorphoseonját s irt számos románcot, pásztor-novellákat és drámai elbeszéleseket; az utóbbiak egy rész Cortes de casto amor és Cortes de la muerte (1557, a második megvan a Biblioteca de autores espańoles 35. köt.-ben is) cím alatt jelent meg. Egyéb művei: Tragedia Policeana (Toledo 1548); Comedia de Preteo y Tibaldo (u. o. 1552); Egloga Sieviana (u. o. 1552). Tulajdonítanak még H.-nak egy Palmerin de Inglaterra (u. o. 1547) c. lovagregényt is, de valóbbszinü, hogy e könyv egy Morăes nevü portugál iró műve. V. ö. Vasconcellos Michaelis, Palmeirim de Inglaterra (Halle 1883). - 2. H. Dezső, de Mendoza, spanyol iró és államférfiu, l. Mendoza.

Hurter

1. Frigyes Manó, német történetiró, szül. Schaffhausenben 1787 márc. 19., meghalt Grazban 1865 aug. 27. Az egyházi pályára lépett, Göttingában végezte a teologiát és azután Schaffhausenben a református egyházközösség papja lett. A mellett történelmi tanulmányokkal foglalkozott, melyeknek gyümölcse a Gesch. d. Papstes Innocenz III. und seiner zeitgenossan =Hamburg 1834-42, 3 köt.) c. munka volt. H. 1844 jun. 21. Rómában a kat. hitre tért. Két évvel utóbb a bécsi kormány császári és udvari történetiróvá tette és kényelmes állást biztosított neki Bécsben. Az 1848. forradalom kitörésekor számos ellenfele azzal vádolta, hogy az udvarral titkon konspirál és e miatt állásától megfosztatott. A győzedelmes reakció azonban visszahelyezte előbbi állásába s azonfelül nemesi rangra emelte. Említett művén kivül még a következő nagyobb munkákat irta: Beburt und Wiedergeburt. Erinnerungen aus meinem Leben (4. kiad., 2 köt.), ez önéletrajzban érdekesen elmondja kitérésének történetét; Denkwürdigkeiten aus dem letzten Decennium des XVIII. Jahrhunderts (1840). Követte ezt másik főműve: Geschichte Ferdinands II. u. seiner Eltern (1850-64, 11 köt., terjedelmes panegirikus az ellenreformáció hősére); Philipp Lang, Kammerdiener Rudolfs II. 1851); Zur Geschichte Wallensteins (1855) és Wallensteins vier letzten Lebensjahre (1862), melyben Wallensteint áruló szinében feltüntette. V. ö. Schenkel, Die konfessionellen Zerwürfnisse in Schaffhausen (Basel 1844); H. von Hurter, F. v. H. und seine zeit (Graz 1877, 2 köt.).

2. H. Hugo Adalbert Ferdinánd, von, német kat. teologus, H. Frigyes M. fia, született Schagghausenben 1832 jan. 11. Rómában tanult, ahol 1855. pappá szentelték; 1857. Ausztriában a jezsuita-rendbe lépett s 1858. a dogmatika tanára lett az innsbrucki egyetemen. Művei: Über die rechte der Vernunft und des Galubens (Innsbruck 1863(; Sanctorumn patrum opuscula selecta ad usum praesertim studiosorum theologiae (48 köt., u. o. 1868-85); Series altera, 6 köt., 1884-92); Leonardi Lessii de summo bono et aeterna beatitudine hominis libri IV. (Br.-Freiburg 1869); Nomenclator literarius recentioris theologiae catholociae (3 köt., Innsbruck 1871-86; 1. és 2. köt 2. kiad, 1892-93); D. Thomae Aquinatis sermones (u. o. 1874); Theologiae dogmaticae compendium (3 köt., u. o. 1878, 8. kiad. 1893); Medulla theologiae dogmaticae (u. o. 1886, 4. kiad. 1893).

Huruba

az erdélyi népnyelvben s egy-két erdélyi irónál a. m. gunyhó, viskó.

Hurut

(vatarrhus), nyákhártyák és hámmal fedett területek lobosodásának kisebb foka, mely rendesen váladékképzéssel jár. A váladék minősége szerint megkülönböztetünk savós (serosus), genyes (purulens), nyákos (musinosus) s végül a felhámnak lefoszlásával (deszquammacióval) járó H.-ot.

A serous H.-nál a véredények kisfoku lobosodás következtében átjárhatókká válnak s a vér savójának egy részét, mely kevés fibrint is ragad magával, átbocsátják, mely izzadmány, ha a szövetekbe ürül, vizenyős duzzadást (oedema) idéz elő, ha pedig a nyákhártyán át küszöböltetik ki, a nyákhártya serosus H.-ját idézi elő, minő p. a tüdővizenyőnél fellépő H. Ha ezen vizenyős izzadmány több fibrint (l. Rostanyag) ragad magával, ugy a lobnak nagyobb foka származik, melyet már nem H.-nak, hanem álhártyás, croupos lobnak nevezünk (l. Croup). Ha a lobos alteráció olyan, hogy főleg fehér vérsejtek vagy genysejtek vándorolnak ki a nyálkártyákon át az edényekből (mi leginkább infekciónak szokott következménye lenni), ugy genyes (purulens) H.-ról beszélünk, p. a kankós H. stb. Előfordul, hogy valamely ok, p. mekánikus vagy vegyi inger stb. által a hám elválasztó képessége kórosan izgattatik, midőn a nyákhártya felülete van a nyákmirigyek hámja fokozott mértékben készít nyákot, mely bőven ürül a megtámadott helyről, akkor nyákos H.-ról beszélünk, p. a náthánál stb. Ha pedig nemcsak hogy fokozódik a váladékképzés, hanem a hámsejtek maguk is nyákosan v. zsirosan elfajulva, helyükről leválanak s a váladékkal keverve kiüríttetnek, akkor előáll az, amit deszquammativ H.-nak nevezünk; ilyen p. a croupos tüdőlobnak oldódási-deszquammativ szaka, a terimbeles (parenchimás) veselob stb. Lefolyására nézve megkülönböztetünk heveny és idült H.-ot. A heveny H. tünetei első sorban a nyákhártyának kisebb-nagyobb foku belöveltsége, vérbősége s duzzadtsága, p. a toroknak u. n. megvörösödése, fokozott váladékképzés, melyet megelőzz a nyákhártyának égető szárazsági vagy csipési érzete (toroknál köhögési inger), mely fájdalmas addig, mig a nagyobbfoku váladékképzés meg nem könnyíti, kisebesedés érzése a nyákhártyán (v. az u. n. porérzés a szem kötőhártyáján) stb. Az idült H. sokkal kevesebb kellemetlen tünetet okoz látszólag, de mélyebbre terjedő elváltozásokat idézvén elő (p. zsugorodást a nyákhártyán, szükületképzést az urethrában stb.), veszedelmes lehet. Tüneteiben nélkülözi a nyákhártya belöveltségét, sőt lehet halvány is, de duzzadt, ráncai elsimulnak, átlátszó sürü üvegszerü nyákkal fedett, hámja könnyen levakarható s láttatja a submucosa (l. Nyákhártya) rostjait.

A H. okai igen különbözők lehetnek; leggyakrabban infekciózus eredetü, de származik mekanikus vagy vegyi ingerektől, erős gőzöktől, egyenetlen s gyors lehüléstől u. n. meghüléstől is stb. A H. sokszor lázzal, fejfájással, fülzugással, forróság érzetével, a szem kötőhártyájának vérmességével stb. szokott jelentkezni, mely állapotot hurutos lázas állapotnak (febris catarrhalis) szoktuk nevezni. Ha ilyenkor lefekszik az ember s jól megizzad, sokszor megkönnyebbül s a rosszullét elmulik. Ha azonban ily izzasztással nem sikerül mindjárt elejét venni a bajnak, ugy fokozódván a H., nagyobb fejfájások, étvágytalanság, köhögés stb. következnek. a köhögés eleinte igen fájdalmas, épp ugy a nyelés is, melyhez néha a fül felé hatoló nyilalás is járul, váladék kevés van eleinte s ez is nagyon nehezen köhöghető ki, üvegszerü; később a váladék bővebb, sürübb lesz (sputum coctum) s e hurutváladék kiürítése megkönnyebbülést szerez.

A H. kezelése az említett izzasztás által célszerüen történhetik. Az illető feküdjék ágyba vagy legalábis ne hagyja el szobáját. Óvakodjék léghuzamtól s igen célszerü s jó erdménnyel alkalmazhatók meleg gőzbelégzések (inhalatio). Bőrizgatók, hólyaghuzó tapaszok stb. kétes értéküek. Köhögési inger alászállítására morfium kis adagban v. Dover-porok stb. sikerrel alkalmaztatnak. A hurut, illetve nátha rendesen ragadós betegség s mint epidemia ismeretes az orosz nátha (influenza).

Hurut

vagy churuth, erdélyi örmény eledel, l. Ángádsábur.

Hus

cseh reformátor, l. Husz.

Hús

az állatoknak izomzata, amennyiben az emberek vagy állatok számára tápszerül szolgál. Főtömegét a harántul csikolt izomrostok teszik (l Izom), kisebb részben még az ezeket egymással összetartó kötőszövet a benne lerakódott zsirral együtt, az inak, vérerek és idegek is alkotják, a nagyobb húsdarabok pedig még több-kevesebb csontot és porcot is tartalmaznak. A húsnak nagy tápláló értékét az izomállomány magas fehérje-tartalma adja meg, mely a test életműködése közben elhasznált fehérjék legtermészetesebb pótlója. Lényeges szerepe van azonban a húsban foglalt zsirnak is, mert ez a főforrása az izommunkának és a melegfejlesztésnek. A húsnak mint tápszernek értéke tehát az izomfehérje és a zsir kellő arányától függ, mely egyébiránt a hús izletességére és emészthetőségére is lényeges befolyással van. Az enyvet adó kötőszövet a húsnak aránylag csekély részét képezi és az erekkel is idegekkel együtt alig tesz ki 2-3%-ot. A zsir a legnagyobb ingadozásoknak van alávetve, a szerint, amint a hús felhizlalt, sovány állattól vagy a szabadban élő vadtól származik. A közönségesen fogyasztásra használt állatok húsa kell, hogy bizonyos mennyiségü zsirt tartalmazzon és pedig nemcsak a nagy izmok körül, a bőr alatt és a belső szervek körül, hanem a magokban az izmnokban, a finomabb izomrostok között is. Az ilyen hús hosszára keresztben átvágva fehér fénylő erezettséget mutat a vörös alapon. A húsnak, csontoknak a zsirnak aránya az állat élő-, illetőleg vágósúlyához viszonyítva főképen az állat tápláltságától függ és a vágóállatokra vonatkozólag százalékokban Wolff szerint a következő:

[ÁBRA]

A csontnélküli hús összetétele ugyanezekben az állatokban a következő:

[ÁBRA]

A legnagyobb ingadozás tehát a zsir és a viz tekintetében észlelhető és e két anyag mennyisége fordított viszonyban áll egymáshoz. A zsirmennyisége ugyanis nem a fehérjefélék, hanem a viz rovására emelkedik, vagyis minél kövérebb a hús, annál kevesebb benne a viz és a húst vásárló közönség a hizott marha húsába, ugyanazon súlymennyiséget véve alapul, az értéktelen viz helyet 40, sőt 60%-kal több zsirt kap, mintha a hús sovány állattól származott.

Az állat faja szerint lényegesen módosult a hús összetétele és ezzel tápláló értéke, azonkivül pedig izletesség tekintetében is jelentékenyek a különbségek. Első helyen áll e tekintetben a szarvasmarha húsa, mely tömöttebb szerkezeténél fogva aránylag a legtöbb tápláló anyagot tartalmazza s a mellett igen kellemes izü is. A legjobb húst szolgáltatják a megfelelő módon felhizlalt ökrök körülbelül a 4-8. évig innen kezdve csökken a tápláló értéke és egyuttal szivósabb is lesz; a fiataloké puha, de nem ad jó levest. A borjuhús jóval több vizet tartalmaz s azért kevésbé tápláló, de finom izomrostjai könnyebben emészthetők. Legjobb a 4-10 hetes borjuké, főleg ha levágatásukig kizárólag tejet kaptak táplálékul, amidőn egyuttal szép világos szinü is; igen fiataloké aránylag sok enyvet adó anyagot tartalmaz és ezért kevéssé tápláló. Az ürü- és birkahús igen finom rostozatu és laza szerkezetü; ezért igen könnyen emészthető; a kövér állatok faggyuja azonban kellemetlen izt kölcsönöz neki, ámbár ez megfelelő elkészítéssel (leöntés forró ecetesvizzel) elenyészthető. A kecskék húsa hasonló beszámítás alá esik; a kecskebakoké sajátszerü kellemetlen szagu. A bárányok és gödölyék húsa igen sok vizet tartalmaz. A disznóhús igen finom rostozatu, kellemes izü, aránylag sok zsirt tartalmaz és ugy eltartásra, mint különféle húskészítmények előállítására igen alkalmas. Minthogy azonkivül a disznó felhizlalása aránylag könnyü és a zsir maga nagy tömeget képez, azért különösen a munkásosztálynak elsőrendü tápszere. A lóhús tetemes glikogentartalma miatt kissé édeskés izü és sötétsárga zsirja miatt nem igen tetszetős szinü, de tápláló értéke, az állatok hasonló tápláltsága mellett, azonos a szarvasmarha húsával s ujabb idő óta fogyasztása a nagy várások munkásköreiben rohamosan terjed. Értékét jelzi összetétele, mely félkövér lóban, a marhahúséhoz viszonyítva, a következő:

 

Viz

H.-tartalmu anyagok

Zsir

Hamurészek

Lóhus

74,27

21,71

2,55

1,01

Marhahús

72,25

20,91

5,19

1,17

Ehhez hozzájárul még, hogy Liebig elemzései szerint aránylag sok kreatint tartalmaz: t. i. 100 kg.-ban 72 g.-ot, mig a szarvasmarháé csak 62 g.-ot; a kreatin pedig éppen az az anyag, melytől első sorban függ a hús és főleg a húsleves ize.

Az állatok fajtájának szintén van befolyása a hús minőségére. az intenzivebb gazdálkodási irány nagy súlyt fektetett gyorsan fejlődő és könnyen hizó fajták létesítésére és e tekintetben különösen az angol tenyésztők értek el szép eredményeket, nemcsak annyiban, hogy a hús arányos tömegét tetemesen növelték, hanem abban is, hogy állataik húsa finom rostu és kellemes izü. A kort illetőleg a legjobb húst a középkorban levő állatok szolgáltatják. Igen fiatal, alig 1-2 hetes állatok húsa igen vizenyős (az ujszülött borjué p. 80% vizet tartalmaz), aránylag sok enyvet adó anyagot, ellenben kevés fehérjét és még kevesebb zsirt tartalmaz (éretlen hús). Emberi fogyasztásra az ilyen állatok a 3 hetes koron innen egyáltalában nem alkalmasak és pedig annál kevésbé, mert az ilyen éretlen állatok húsa árthat is ember egészségének. A későbbi időben, az elválasztástól kezdve a teljes kifejlődésig, a hús szintén kevéssé alkalmas s a fogyasztásra, mert a növésben levő test izomzata kevés zsirt tartalmaz. Végül az öreg állatokban kevesbedik a zsir, sőt sorvad az izomállomány is, ellenben szaporodik a kötőszövet s azért ilyenkor a hús igen szivós, száraz, sötétebb szinü, csak nehezen fő meg és nincs jó ize. A takarmányozás módjával természetesen igen szoros összefüggésben áll a hús minősége. Főleg a jó minőségű száraz és szerves takarmány etetése után lesz jó a hús, mig mocsaras legelőkön való legeltetés, több burgonyamoslék, répaszelet vagy olajpogácsa etetése után csekélyebb lesz az értéke. Végül a testtájak szerint egyazon állaton is lényegesen módosul a hús értéke, amire főleg a kötőszövetnek és az inas részeknek aránya az izomrostokhoz, mely a test különböző részein különböző, van befolyással. Általában a test hátulsó részén a hús jobb, mint elül és legnagyobb a különbség a vesepecsenye és a tarkó tájáról vett hús közt. A marhahúsnak szokásos felosztását a testtájak szerint az ábra mutatja.

[ÁBRA] I. Pecsenyehúsok: 1-4. vesepecsenye (bélszin), 5-6. hátszin, 7 rosztélyos, 8. felsálszelet, 9 felsálvég, 10 fehér pecsenye, 11 lapocka, 12 lágyhús, 13 rekeszhús. - II. Leveshúsok: I. osztályu: 14 fartőhegy, 15 csipőfartő, 16 hátszin, 17 kereszt-fartő, 18 csontos oldalas, 19 vékony hátszin; II. osztályu; 20 vastag lapocka, 21 lapockavég, 22 tarjahegy, 23 kereszttarja, 24 tarja; II. osztályu: 25 szegyfej, 26 vastagszegy, 27 szegykötés, 28 vékonyszegy, 29 dagadószegy. - Egyéb részek: 31 farok, 35 nyaktő, 36 nyakhús, 37 fejhús, 38 lábszárhús.

A hús minősége a felsorolás sorrendjében mind csekélyebb s azért mindenképen helyes, hogy az ár is különböző legyen, amire azonban ez idő szerint még csak a nagy városokban vannak figyelemmel.

A baromfihús igen finom rostu és tömött, ugy főzve mint sütve izletes; zsir magokban az izmokban nem rakódik le, hanem csak a bőr alatt és a belső részekben. A baromfiak általában az egy éven aluli korban adják a legjobb húst, a két éven felülieké már csak levesnek való. A vadak húsa általában igen kevés zsirt, valamint kevesebb vizet is, de aránylag több fehérjét tartalmaz s ezenkivül több van benne azokból az anyagokból, melyek az ilyen hús sajátszerü, sokaktól kedvelt izét feltételezik. A vadhús egyébiránt jobbára csak mint élvezeti cikk szerepel. A húsevő állatokat általában kevéssé kedvelik, de a kutya húsa ujabban Németországban is kezd már tért hódítani, mig Khinában régóta fogyasztják és e célra különösen hizékony fajtákat tenyésztenek is. A rágcsálók közül a házinyulat Franciaországban előszeretettel fogyasztják és e célból nagyban tenyésztik. A halak és hüllők húsa aránylag sok vizet tartalmaz és ezért kevésbé tápláló; a zsir mennyisége igen változó és esetleg olyan jelentékeny, hogy miatta a hús nehezen emészthető; aránylag sok benne az ásványi rész. Az utóbb felsorolt H.-Pélék közül néhánynak összetétele felől a következő táblázat tájékoztat:

 

Viz

H.-tartalmu anyagok

Zsir

Hamurészek

Tyuk (sovány)

76,22

19,72

1,42

1,37

Tyuk (hízott)

70,06

18,46

9,34

0,91

Pulyka

65,60

24,70

8,50

1,20

Kacsa (vad)

70,82

22,65

3,11

1,09

Liba (hizott)

38,02

15,91

45,59

0,48

Őz

75,76

19,77

1,92

1,13

Mezei nyul

74,16

23,34

1,13

1,18

Házinyul (hizott)

66,85

21,47

9,76

1,17

Galamb

75,10

22,14

1,00

1,00

Lazac

64,29

21,60

12,72

1,39

Angolna

57,42

12,83

28,37

0,85

Csuka

76,97

21,86

1,09

1,33

Pisztráng

77,51

19,18

2,10

1,21

Húsfogyasztás.

Minthogy a hús aránylag jelentékeny mennyiségü fehérjét tartalmaz és pedig rendkivül könnyen megemészthető alakban, az ember tápszerei között az első helyet foglalja el, előállítása azonban némileg költséges. Az emberek a hús magas tápláló értékét, különösen a munkaerő kifejtése szempontjából, régi idők óta ismerik és azért mindenütt törekszenek annak beszerzésére, amibe azonban netaláni kedvezőtlen anyagi viszonyok sokszor alig leküzdhető akadályt képeznek. E szerint a húsfogyasztás meglehetősen megbizható fokmérője valamely vidék lakossága anyagi jólétének.

Általában azonban a húsfogyasztás É-on jelentékenyebb, mint déli vidékeken, hol a test melegének fejlesztésére kevésbé intenziv táplálék is elegendő. A házi állatok tenyésztése természetesen alkalmazkodni igyekszik a húsfogyasztás mérvéhez, e tekintetben azonban csak kevés helyen van meg a helyes arány, mert a legtöbb ország vagy kevesebbet termel és azért a vágómarha behozatalára van utalva (ilyenek a sürü lakosságu nyugati államok: Angol-, Német-, Franciaország stb.) v. pedig termelésük meghaladja a fogyasztást s ezért a fölösleg kivitelére vannak utalva (ilyenek Európa államai, köztük Magyarország is). Az év alatt elfogyasztott fejenkénti átlaga rendkivül változó az ország földrajzi fekvése, a lakosság foglalkozása és vagyon viszonyai, sőt bizonyos szokásai szerint is. Igy a fejenkinti évi átlag kg.-okban:

 

Marhahús

Borjuhús

Birkahús

Sertéshús

Összesen

Angliában

21,3

-

13,2

4,9

39,4

Németországban

9,3

2,9

1,9

6,7

20,8

Ausztriában

8,0

2,5

2,0

6,5

20,0

Belgiumban

8,4

2,4

0,.3

6,9

18,0

Franciaországban

7,09

10,06

3,05

4,00

24,2

Oroszországban

-

-

-

-

20,0

Dániában

12,8

4,3

3,3

2,2

22,6

Német-Alföldön

8,7

5,9

0,7

2,9

18,2

Svédországban

13,2

5,5

0,3

1,2

20,2

Svájcban

-

-

-

-

23,5

Olaszországban

-

-

-

-

12.8

Spanyolországban

3,0

5,9

4,0

-

12,9

Magyarországban

11,03

10,17

5,37

0,83

27,4

Sőt a városok fogyasztása között is, dacára a hasonlóbb viszonyoknak, szintén lényegesek az eltérések; az átlag ugyanis:

Borjuhús

Birkahús

Sertéshús

Összesen

Londonban

91,2

-

-

2,4

93,60

Párisban

64,9

-

-

7,9

72,80

Berlinben

22,35

-

4,05

35,60

62,00

Bécsben

-

-

-

-

70,05

Lipcsében

18,65

-

-

30,13

48,78

Drezdában

29,0

9,2

4,9

22,9

66,00

Magyar városokban

21,06

3,83

8,84

16,3

50,07

Budapesten

32,18

4,24

1,80

62,50

100,72

A hús elkészítése és eltartása.

Nyersen a húst csak kevés helyen eszik (p. Németországban a sonkát), mert íze ilyen állapotban nem kellemes s azonkivül szivósabb s azért nehezebben rágható is. Azt a nézetet, hogy a nyers hús könnyebben emészthető, amiért azután főleg üdülő betegeknek és gyermekeknek rendelték, az orvosok is már általában elhagyták és Magyarországon a húst kizárólag csak megfelelő elkészítés után élvezik. Ezt megelőzőleg a húst, legalább is az emlős állatokát, több órán keresztül hüvös helyen állni kell hagyni, mert az egészen friss vagy még merevedésben levő hús szivós marad, mig később rostjai, talán a képződ tejsav befolyása alatt, felpuhulnak. Maga az elkészítés módja lényeges befolyással van a hús tápláló értékére. A megfőzés vagy ugy történhetik, hogy a húsdarabot egyszerre forró vizbe teszik, vagy pedig a vizet a hússal együtt melegítik forrásig. Első esetben a húsdarab felületes rétegeiben a nagy meleg hatása alatt a fehérje megalszik és megakadályozza az izomnedv kiszivárgását a vizbe. A meleg lassankint behatol a darab belső részeibe is és itt is megalszik a fehérje, mert erre már 70-80° C. is elegendő, egyidejüleg pedig az izomállomány barnavörös szine szürkévé alakul át. E közben az izomrostok közti kötőszövet jórészben enyvvé alakul át, mely a vizben feloldódik s mert ugyanez történik a zsirsejtek burkaival is, a zsir egy része szabaddá válik és a viz felületén uszok. Ugyanekkor a húsba levő kivonat-anyagok és sók egy része is feloldódik és az oldat a meleg viz felé szürődik. Minél hamarább és minél vastagabb rétegbe alvadt meg a fehérje a felületen, annál nehezebben történhetik ez az átszivárgás, annál kevesebb kivonat-anyag és só meg tehát át a vizbe és annál több marad meg a húsban. Ha a húst hideg vizbe teszik és ezzel együtt melegítik, akkor addig, mig a fehérje megalvadására kerül sor, a máris sok ily kivonat-anyag ment át a vizbe, sőt a fehérjéből is bizonyos mennyiség feloldódik. Minthogy az izletesség az előbb említett anyagoktól függ, azért a főzésnek először említett módjánál a leves kevéssé izletes ugyan, de annál jobb izü a hús; az utóbbi módot követve kitünő izü és egyuttal tápláló levest kapunk, de a legértékesebb anyagaitól megfosztott hús izetlen és csekély értékü. Párolás közben a hús hasonló átalakulásokat szenved, minthogy azonban csak igen kevés körülötte a viz, azért a kivonatanyagokból és a sókból csak keveset veszít, jobb izü és táplálóbb lesz tehát, mint a megfőzött. A sütés alkalmával a húsdarab külső rétegében, a beható hőfok magasságával arányos vastagságban a fehérje megalszik és megakadályozza az izomnedv kiszivárgását. A húsban tehát ilyenkor az összes anyagok benmaradnak, sőt a sütés közben az izomnedvből bizonyos uj anyagok is keletkeznek, melyek az izletességet még fokozzák. A fehérje később a hús belsejében is megalszik, a mint a magasabb hőfok oda is behatol; ha azonban a sütés igen hirtelen és rövid ideig történik, akkor belül az izom vörös szinü, az izomnedv pedig folyékony maradhat (sültek angol módra). Az elkészítés mindegyik módja csökkenti a hús súlyát s főleg annak viztartalmát és Forster szerint az összes száraz anyagok főtt húsban 40-46%-ot, a félig sültben 28-34%-ot, jól átsültben 0%-ot tesznek ki.

Minthogy a hús nem mindig használható fel frissen, magára hagyva pedig könnyen romlik, azért azt megfelelő módokon a hosszabb ideig való eltartásra alkalmassá teszik. A módok különfélék, de mindannyian azt célozzák, hogy a húsban a bomlást vagy rothadást okozó baktériumok szaporodása megakadályoztassék. A szárítás a viz elvonásával már elegendő erre s ezt alkalmazzák Afrikán, Kis-Ázsián kivül a Balkán-tartományokban is; Dél-Amerikában pedig ilyen módon állítják elő az ott nagy keresletnek örvendő charque-ot v. tassajo-t. A húst hosszu szijalaku darabokban egymástól konyhasórétegekkel elválasztva nagy rakásokba rakják s azután a levegőn szárítják. 100 kg. friss húsból 50-60 kg. charque lesz, melyet azonban nagyon sós ize és szivóssága miatt egyebütt nem kedvelnek. A lehütés és ezt követő tartós hideg változatlanul megőrzi a hús minőségét. A lehütés jéggel általában szokásos ugy a vágóhidakon, mint a magánházakban és rövid időre igen alkalmas eljárás; hosszu ideig való eltartásra azonban azért nem célszerü, mert a jégtől nedves levegőből a vizpárák a húsra lecsapódnak, az átnedvesedett felső rétegekben gombák gyülnek össze, melyek azután a húsdarabok kivétele után igen rohamosan szaporodnak. E hátrány elkerülése végett nagyobb hütőkamrákban a levegőt szárítják aképen, hogy azt a kamrákból kiszivattyuzva jégtartókon keresztül vezetik, miközben belőle a vizpárák és a rothadási csirák lecsapódnak. Ezután visszabocsátják a hótőkamrába, melyben a hústól a viz egy részét elvonja, melyet azután ujra jégen keresztül vezettetvén, ismét elveszt. Jég helyett a lehütésre más hideg keverékeket is használnak, ujabban pedig e célra külön, Bell-Codeman-féle hütőgépek állnak rendelkezésre, melyek segélyével a kamrából kiszivattyuzott levegőt összenyomják, az e közben kifejlődő meleget elvezetik, azután pedig a levegőt a nyomás alól hirtelen felszabadítják és a kamrába visszabocsátják. A gyors kiterjedés közben a levegő sok meleget köt meg, vagyis lehül és a megfelelő berendezés mellett a kamra levegője állandóan bizonyos, p. +1°-on tartható, a folytonos keringés miatt pedig egyuttal száraz is. Ilyen berendezés van jelenleg több nagy hajón, melyek Amerikából és Ausztráliából szállítanak húst, továbbá több nagy kikötő húsraktáraiban. A pácolás és a füstölés konzerváló hatása abban áll, hogy egyfelől vizet vonnak el, másfelől pedig a só, illetőleg a füst egyenesen is gátolja a gombák szaporodását. Pácolás közben a pácból sok só megy át a húsba, utóbbiból pedig bizonyos részek kioldódnak és pedig nemcsak a foszforsavas- és káliumsók, hanem a kivonatanyagok, sőt némi részben a fehérjefélék is. A pácolt hús ez okból igen sós izü, e mellett szivósabb és keményebb is. Legkevésbé történik ez még a disznóhússal, melyben a sok zsir a pác beszivárgásának utját állja. L. még Füstölt hús. A hús bizonyos alkotó részeit még külön is szokás kereskedésbe hozni. l. Húskivonat.

A hús élvezetét a régi zsidóknál, valamint a többi népnél is, miután az ősi néphagyomány vallási jelentőséget nyert, korlátok közé szorították. Csak tiszta állatok húsát volt szabad az izraelitáknak enni. Tiltva volt a vér vagy az olyan hús élvezete, amelyben még vér volt, mert az a vélemény volt elterjedve, hogy a vérben a lélek, az élet székhelye van; tilos volt továbbá a megdöglött vagy a csatatéren széttépett állatok húsának élvezete, valamint néhány, Mózes könyvében elősorolt állatrésznek a megevése. A feláldozott állatok húsát sem volt szabad megenni. Az áldozati lakomában és vendégségeken kivül a közsorsu izraelita, akinek főétke mindenkor növényi táplálékból állott, csak kevés süt vagy főtt húst evett. H., a növényeké, bizonyos szerveknek (répa, retek, kalaráb, kövér levél stb.), kivált a gyümölcsnek puha, húsos, leveses sejtszövete; l. Gyümölcsbél.


Kezdőlap

˙