Indaminek

Az azo-festékek közé tartozó zöld, kék és ibolyaszinü festétkek, amelyek az amimbázisokból, nitrozodimtilanilin hatására képződnek, ugyszintén a papdiaminek és monaminek elegyének oxidációjakor. Az e csoportba tartozó fontosabb kátrányfestékek a fenilenkék, a fenilenzöld, a tolnilenkék stb.

Indaur

a. m. Indore (l. o.).

Indebiti solutio

v. indebite solutum (lat.) a. m. tartozatlan fizetés, szolgáltatás, keresettel az u. n. indebiti condictióval visszakövetelhető. A kereset a szolgáltatás tárgyának természetben visszaadására, amennyiben az lehetetlen, az értéknek megtérítésére irányul.

Indecens

(lat.) a. m. illetlen, ildomtalan; - indecentia, illetlenség, ildomtalanság.

Indeclinabile

(lat.) a. m. hajtogathatatlan, ejtegethetetlen, nem változtatható.

In defectu

(lat.) a. m. hiányában.

Indeficienter

(latin) a. m. lankadatlanul. Fiume cimerének felirata.

Indefinitum

(lat.) a. m. határozatlan; pronomen I., határozatlan névmás.

In deinem Lager ist Österreich

(ném.) a. m. táborodban van Ausztria. Az osztrákoknál sokat emlegett és a centralisztikus törekvések jelszavává lett szálló ige, amely Grillparzer Ferens 1848. irott Feldmarschall Radetzky c. himnusából van véve.

Indek

ez elnevezés alatt közönségesen India árja nyelveken veszlő lakóit értjük. Tágabb értelemben ide számítják az ottani nem indogermár nyelvcsaládhoz tartozó dravida, mongol s más nyelvü népeket is. A nyelvek különféleségének szempontjából kiindulva rendesen három osztályba sorozzák őket: az árja (l. o.), dravida (l. o.) és protodravidába, mely utóbbi India őslakosságának maradványait foglalja magában. Ez a beosztás nem felel meg a valóságnak. Etnográfiai kérdéseket nem lehet csupán a nyelvészet eszközeivel megoldani. A nyelv maga nem biztos bizonyítéka a közös eredetnek, mert hány nép vette már át hódítóinak műveltségével együtt azok nyelvét. Árja faj voltakép nem létezik s csak árja nyelvekről lehet szó. A dravidák sem képeznek néprajzi egységet. A tuda néptörzs p., mely külsőre tipikus semita, épugy dravida dialektussal él, mint a legszebb európai jelleget mutató kota vagy a malájarcu malabiri. Hellwald után nyolc osztályba sorozhatni India lakosságát. 1. Az árja jellegü hinduk. Ezek a hódító ind nép közvetlen utódai, csak kisebb mértékben vegyülve a sötét bőrü őslakókkal. Felsőbb kasztokhoz tartozó tagjaiknál egészen európaias, világos arcszint találhatni. 2. A maláj tipusi indek fekete v. igen sötét bőrü maláj koponyaalkatu és fiziognomiáju emberek. Malabar partjain és délindiában laknak. 3. Semita fajra emlékeztető kinézésü hinduk Észak-India és Nil-Giriben. 4. Mongol-féle népek Szikkimben, minők a lepcsák. 5. Indiai zsidók. Ezek két részre oszlanak: fehér és fekete zsidókra. Az előbbiek meglehetős népes felekezetet képeznek Kocsinban. Az utóbbiak, t. i. a feketék, elszórva élnek itt-amott. 6. A parszok (l. o.). 7. Mohammedánok, soknejüségük folytán sok idegen elemet véve magukba, néprajzilag nehezen osztályozható tömeget alkotnak. Van bennük sok turáni vér. 8. Az őslakosságból fenmaradt aránylag csekély számu barbár néptöredékek, a kolhok és a Vindhja hegység völgyeiben lakó törzsek, minők a bhilek, khondok, kandák. V. ö. Hunter, The indian empire; its people hist. and products (III. kiad. London 1893); Le Bon, Les Civilisations de l'Inde (Páris 1887). L. még Hindu mozgalmak.


Kezdőlap

˙