Karbunkulus

régi mesékben szereplő drágakő, legnagyobb valószinüség szerint vörös gránát (l. o.), bár e név alatt egyébféle szép vörös szinü drágaköveket is értettek, nevezetesen a gránáton kivül rubint és spinellt is. - K. az orvostanban, l. Kelés.

Karburálás

(karburin), l. Gázlángzók.

Karc

az ásvány porának szine; igy nevezik, mert legegyszerübben ugy kapják meg az ásvány porát, ha vele valamely érdes felületü tárgyat (p. porcellánlapot) megkarcolnak. A K. szine sok ásvány felismerésére nézve nagyon fontos, mert igen jellemző. Szintelen ásványok pora v. K.-a mindig fehér. A szineseké, ha a szint valamely festőanyag hozzákeverése okozta, ugyancsak fehér, ellenben az idiochromás ásvány K.-a szintén szines. A kék kősó K.-a p. épp ugy fehér, mint a szintelen kősóé, az aranyé ellenben sárga, a sárga pirité feketésbarna, a fekete hematité meggypiros stb. L. még Rézmetszés.

Karcag

rendezett tanácsu város Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében, (1891) 4018 házzal és 18,197 lak., közte 18,050 magyar; hitfelekezet szerint 14,602 helv., 2757 róm. kat., 736 izraelita. (1850-ben 12,126 lakosa volt.) K.-nak van járásbirósága, adóhivatala, pénzügyőrbiztosi állomása, kir. közjegyzője; van itt ev. ref. gimnázium, iparos iskola, ipartestület; vasúti állomás, posta- és táviróhivatal, telefonállomás s postatakarékpénztár. Hirlapja: Nagy-Kúnság, XX. év., szerkeszti Sződi S. Termékeny határán (37,561 ha.) nagy mérvü földmívelés folyik. Tervbe van véve egy állami méntelepnek felállítása. V. ö. Daróczy E., K. város egyet. leirása (Karcag 1890).

Karcer

l. Carcer.

Karcfalva

(Csik-), kisközség Csík vármegye felcsiki j.-ban (1891) 905 magyar lakossal, postahivatallal és postatakarékpénztárral. Gyönyörü fekvésü régi temploma azon magaslaton épült, melyen egykor Mihály vajda kastélya állott.

Kárchász

Konstantinos Porph. szerint (40. fej.) a magyarok harmadik méltósága, s nem tulajdon- vagy családnév. Az ő idejében, 950 táján, Bulcs volt a K., vagyis a nemzet egyik birája, maga is Kál (Chale) K. fia. «E Kál - szól a császár - tulajdonnév, mivel a K. méltóság, mint a gülasz is, mely azonban nagyobb a K.-nál». Kétségkivül nagy méltóság igy is, mert a császár a magyarok harmadik fejedelmének mondja; a K.-t a nemzetgyülés választotta s egyenesen ettől, nem a fővezértől függött. (L. Kádár.) Mint az idézett példa mutatja, e méltóság betöltésénél is tekintetbe vették az örökösödés jogát. A birói hatalmon kivül politikai hatalma is volt. Iróink (kiknek véleményét összeállítja Kerékgyártó, Magyarország művelődésének tört. I. 275-281) a horkáz, tárnok, tárkán, kár-khán, kárbiró és vérbiró neveket egynek veszik a K.-szal. A méltóság népszerüségét tanusítja, hogy a pogány lázadás 1046. és 1061. ezt is helyreállította és Szt. László (III. törvény, 2.) még 1092. is intézkedni kényszerült, hogy «a kir. poroszló hirdesse ki mindenkinek, hogy akinél a K. birónak András király és Béla hg. idejében tett itéletéből valamely városbeli vagy falubeli őr, azaz rabszolga van az őrök vagyis rabszolgák közül, azt Nagyboldogasszony napjára mutassa be a királynál. Ki az ilyet letartóztatja, kétszeres birságot fizet; aki pedig hozzá való jogát be akarja bizonyítani, a mondott napon jelenjék meg s bizonyítson.». A K. itéletét tehát föltételesen még Szt. László is elösmerte.

Karchedon

Karthágó görög neve (l. o.).

Karchemis

ritkábban Charchemis, az ékiratokban Gargamis; ókori város Sziriában, melyről a biblia ismételten megemlékezik. Az Eufrát nyugati partján terült el és központja volt a hittita hatalomnak. Fontos kereskedelmi pont volt, melyet az asszir királyok hasztalan iparkodtak hatalmukba keríteni, mert ez csak Babilon fejedelmének sikerült. Midőn II. Necho egyiptomi király a zsidókat Kr. e. 609. Megiddo mellett legyőzte volt, viszont ő itt szenvedett 605. vereséget Nabukodonozortól. Némelyek szerint K. a későbbi Bamyce (most Membids) helyén keresendő, mások (különösen Oppert szerint) a görög Hierapolis (most Herablu lett belőle.

Karcolat

tréfás szinonimja a rajznak; az irodalomban könnyebb modoru, rögtönzött, vagy vázlatos rajzot értünk rajta, minők a hirlapok tárcáiban szoktak megjelenni. A szó csak néhány évtizede van nálunk forgalomban.


Kezdőlap

˙