Lánzséri hegység

a Dunántuli-Alpok egyik kis csoportja, mely Sopron vármegye Dny-i részében elterül, a Rozália-hegység D-i folytatását képezve; átlagos magassága 6-700 méter, legmagasabb csúcsa a Pál-hegy (757 m.), hatalmas bazalt-kitörés, Sopron vmegye legmagasabb csúcsa.

Lao

(Laosz), a Sziam északi részében lakó thai népfajhoz tartozó törzs. A nyugati L.-kat, kik tetovirozzák magukat, fekete hasuaknak (lao-pung-dom) hivják s ezek most több fejedelemséget alkotnak, melyek közül Kiang-mai azelőtt önálló királyság volt és sokat harcolt Pegu ellen. A keleti vagy fehér (lao-pung-kao) törzsek fejedelemségei mind alá vannak vetve Sziámnak. A L. terület, mely a belföldön fekszik, sokáig ismeretlen volt az európaiak előtt; Kiang-mait csak Ralph Fitch angol kereskedő utazta be először (1586) midőn Peguból oda tévedt. A L. fejedelmek bevándorlásával kezdődik a mostani sziámiak történelme, kik ugyanakkor Kambodsa igáját lerázták. Birma és Asszáni régibb történeteiből ismeretes, hogy a San-gji (vagy nagy San) birodalma Kr. u. 1576. még létezett (Mogungban), de aztán kénytelen volt meghódolni az elhatalmasodó Ava dinasztia előtt.

Lao-ce

hires khinai bölcsész, a taók szektájának alapítója, L., kinek neve khinaiul öreg gyermeket jelent, mert tisztelőinek hite szerint szakállal jött a világra, egy mély értelmü, de igen homályos stilusu filozofiai művet, Tao-te king-et (a tao v. az erény kánonja) irt. Születése Kr. e. 565., még a Konfucius előtti korba esik. Ez utóbbi nagy tisztelője volt L. tanának, de annak igazi értelme épp ugy rejtve volt előtte, mint a Tao-cék (tao a. m. erény, ce a. m. tanító) filozofiai iskolájának követői előtt. A Tao-te-king-ben az emberiség főcéljául az erényhez, az örök és megfoghatatlan Tao-hozi közeledés van feltüntetve. Konfuciussal ellentétben semmibe sem veszi a fennálló szokásokat és törvényeket. Szektája, érthetetlen tanával - a tao értelmezése ugyanis tág tért nyitott a legbadarabb agyafurt okoskodásnak - csakhamar bohóckodássá fajult. Franciára először Stanislas Julien fordította; Le livre de la voie et de la vertu (Páris 1842). Németül Strauss (Lipcse 1870) és Plänkner (Aus dem chines. übers. und erklärt, u. o. 1870) tolmácsolták.

Laodamas

a görög mitologia szerint Eteokles tébai kir Eteokles tébai kir fia, ki atyja halála után Kreon gyámsága alatt állott. Uralkodása alatt esett meg az epigónok hadjárata Téba ellen. L. megölte ugyan Aigialeost, Adrastos fiát, de ő maga is elesett az Alkmaion ellen vívott párharcban. Másik monda szerint L. a vesztett csata után seregének romjaival Illiriába menekült.

Laodameia

a görög mitologiában Akastos leánya és Protesilaos (l. o.) neje; a monda szerint annyira szerette férjét, hogy önként követte a halálba.

Laodicea

(Laodikeia), városok neve az ókorban, még pedig azoké, melyeket I. Seleukos, Sziria királya anyjának, Laodikénak (l. o.) tiszteletére elnevezett. Említendők; 1. A tenger melletti virágzó kereskedő város Sziriában, egy kis félszigeten, Antiochiától délkeletre. Erős város volt, melyet különösen Julius Caesar pártolt és mely a császárok korában megkapta a «Jus Italicum»-ot. Jelenleg a dohányáról hires Latakia. - 2. A Libanon melletti (a rómaiaknál «Scabiosa», mert a rüh gyakorta uralkodott benne). - A Lykos melletti, a fentebbi folyónak az Asopposszal és Karopsszal való egyesülésénél, gazdag kereskedő város Frigiában, egy római közigazgatási kerület központja. A IV. sz. második felében 360-370 körül itt zsinat volt. E zsinat kánonai (60) a fegyelemre vonatkoznak.

Laodike

1. a görög-trójai mondakörben Priamos és Hekabe leánya, némelyek szerint Helikaonnak (Antenor fiának), mások szerint Akamasnak (Thseus fiának) felesége, Munitosnak anyja, akit kigyó marván meg halálosan, édes anyja halálra keseregte magát. - 2. L., Seleukos anyja, kiről győztes fia 5 várost nevezett el, azonkivül pedig nevét hagyományossá tette a Séleukidák dinasztiájában. Legismertebb közülök Achaios leánya, II. Antiochos felesége, akit férje eltaszított magától, midőn az egyiptomi Berenikét feleségül vette, de ismét visszakerült a trónra és akkor kegyetlen bosszut állott vetélytársnőjén és annak gyermekein.

Laodikeia

l. Laodicea.

Laofiziognozia

l. Közgazdaságtan.

Lao-ho-keu

(La-ho-kou), város Hu-pe khinai tartományban, a Han-kiang jobbpartján, 200 000 lak., pamutkereskedéssel. L. egyike azon nagyobb khinai városoknak, amelyeket nem vesz fal körül.


Kezdőlap

˙