Paget

(ejtsd: pedsett), 1. János, angol eredetü s magyar hazafivá lett jeles gazda és iró, szül. Torpe Satchvilleben (Anglia) 1808., megh. Gyéresen (Torda-Aranyos) 1892 ápr. 10. A York-Collegeben kezdett tanulmányait, az edinburghi egyetemen végezte s orvosi oklevelet nyert, de mint orvos nem működött. Tanulmányai bevégzése után Párisba ment a kórházak tanulmányozása végett, hol a koleráról irt étekezésével az első díjat nyerte el. Később Olaszországban megismerkedett a magas műveltségü Wesselényi Polixenával, özv. Bánffy László bárónéval, kit később nőül vevén, beutazta Magyarországot és Erdélyt s Gyéresen telepedett le. ahol megkezdette mintaszerü gazdálkodását. Az 1846-47-iki erdélyi országgyülésen honfiusítást nyert. Az 1848-49-iki szabadságharcban részt vett karddal és tollal. Bemnek egyik szárnysegéde volt és az angol sajtót ő értesítette minden mozzanatról. A függetlenségi harc után nejével együtt Angolországba menekült, honnét csak 1855. térhetett vissza gyéresi kastélyába. Művelődésünket előmozdító minden kezdeményezésnél ott találjuk nevét: az erdélyi gazdasági egyletnek rendes, később alapító tagja, az erdélyi unitárius egyháznak mindvégig buzgó és tevékeny hive volt; nevét alapítványával is megörökítette. Legjelesebb munkája: Hungary and Transylvania (London 1839, 2. kiad. németül, Lipcse 1842), mely a hazánkról irt legjobb régi művek közé tartozik. A magyar tört. társulatnak 1868-tól fogva volt tagja. szinte jelentékeny irói nevet vívott ki Kolozsvárt 1841-ben megjelent két kötetes útleirása által, melynek címe: Schweitzi és Olaszhoni utazás (Kolozsvár 1842). Életét magyarul és angolul külön füzetben Kovács János irta meg (Kolozsvár 1893). - 2. P. Vilmos Henrik, l. Anglesey.

Pagina

(lat.), oldal, valamely könyvnek a számozott oldala, lapja. L. Lapszám és Lapszámozó gép.

Pago

dalmát sziget a Quarneróban; a horvát parttól a Canale della Morlacca, Arbe szigetétől a keskeny Canale di Pago választja el. Eocénmészkőből álló hegyek takarják. Területe 288 km2; lakóinak száma (1890) 6203, akik halászattal, juhtenyésztéssel és gyümölcs- meg szőllőtermeléssel foglalkoznak. Főhelye P., mély öbölben, 3554 lak. P. a zarai kerületi kapitánysághoz tartozik és annak külön járása.

Pagocsa

kisközség, l. Mező-Pagocsa.

Pagoda

az ó-ind bhagavati (szent ház) szóból, elrontott elnevezése az indiai templomoknak. A P.-k az ind építészet újabbkori emlékei közé tartoznak. Többnyire egész épületcsoportból állva, nagyságuk és tulgazdag szobrászati ékítésükkel meglepő hatást gyakorolnak a szemlélőre. L. Építészet (VI. köt. 238. old.).

Pagodit

(ásv.), l. Agalmatolit.

Pagony

az erdőnek, vadászterületnek oly nagyobb, határolt része, mely egy erdésznek vagy vadásznak hatáskörébe tartozik. L. Erdőbeosztás.

Pagurus

(állat), l. Remeterák.

Pagus

(lat.), mező, járás; ó-római időkben vidéki kerületek, melyekre Numa Pompilius, mások szerint Servius Tullius alatt a római terület oszlott. A tribunusoknak alosztályait tették; elüljáróik magistri pagi nevet viseltek.

Pahang

l. Straits Settlements.


Kezdőlap

˙