Prairie

(franc., ejtsd: prepi, a. m. mezőség, síkság) nevet adtak a francia kutatók É.-Amerika nagy kiterjedésü, terméken, de fátlan síkságainak, a Misszisszippi s a Sziklás hegység közt. A P.-k É-on Sakatchewanig terjednek s lankásan emelkednek néhol 1000-1500 m. magasra; felszinük részben sík, részben hullámos (rolling prairies), legtöbbnyire fátlanok és vizben szegények. Buja fű fedi, mely magasra nő, s a szélben épp ugy hullámzik, mint a tenger; gyakori tüzek egészen elhamvasztják a P. vegetációját, csak a fű gyökerei maradnak meg, amelyek ismét újra hajtanak. V. ö. Schlagintweit, Die P. des amerik. Westens (Lipcse 1876).

Prairie-kutya

(Cynomys ludovicanus Baird.), a rágcsáló emlősök rendjének egyik faja a mókusfélék családjából. Teste zömök; feje nagy; pofazacskói csenevészek. Háta vörhenyes-barna szürkével és feketével kevert; hasa szennyes-fehér; farkának csúcsa szürkésen gyűrüzött. Teste 33 cm., farka 7 cm. hosszu. Hazája Észak-Amerika, melynek prairieit lakja, nevét a kutyaugatáséhoz hasonlító hangjától nyerte. A mélyebben fekvő réteken terjedelmes lakásokat, egész falukat épít. 5-6 m. távolságra halmokat rak, amelyek közlekedésben állanak. Minden halom egy-egy P. ül őrt és veszély láttára jelt ad, mikor is az egész népség gyorsan elkotródik. Nem egyszer bagollyal és csörgőkígyóval is megosztja lakását. Fűvel táplálkozik; okt. végétől tavaszig téli álmot alszik s ilyenkor lakásának kijáratát elzárja. Húsa ízletes.

Prairie-tyúk

l. Fajdfélék.

Prakfalul

(Prakendorf), kisközség Szepes vármegye gömnicbányai j.-ban, (1891) 734 tót és német lakossal, van jelentékeny vasgyára és gőzfürésze, vasúti állomása, posta- és táviróhivatala és postatakarékpénztára. Határában számos vasércbánya van.

Prakrit

a szanszkrit nyelv népies szójárása, mely Kr. e. V. sz.-tól Kr. u. X. sz.-ig a köznép társalgási nyelve volt Indiában. Az irodalmilag kisimított klasszikus szanszkrittól nyelvtani alakjainak ujabb képzése s egyszerüsítése, valamint szavainak kopás által módosult formájával különbözik. Több nyelvtani alakot elvesztett. Számos dialektusra oszlik, melyek azoktól a tartományoktól, hol beszélték, más-más nevet nyertek. Ilyenek a sauraszeni, mely az ind szinművek prózai részének nyelve szokott lenni és a költői maharástri, a mágadhi és az apabhramsa. Tágabb értelemben a páli nyelv (l. o.) is ide tartozik, mely valószinüleg az Észak-Nyugat-India népnyelveivel rokon. Legelőször nyert irodalmi felhasználást a páli és a dsainák irodalmi nyelve, az u. n. dsaina P., melyen ennek a buddhizmustól származó vagy vele egykoru felekezetnek szent könyvei vannak irva. Aránylag még kevés dsaina mű van Európába közzétéve. P. nyelvtanokat irt Európában Lassen, Instirutiones linguae prakriticae (Bonn 1837); Delius, Radices pracriticae (u. o. 1839); Cowell, Short introdustion to the ordinary Prakrit of the sanskrit dramas (London 1875).

A P. irodalom legrégibb emlékei a szanszkrit drámák alsóbb rendü szereplőinek és nőalakjainak párbeszédeiben találhatók. Egészen P. nyelven van irva Rádsa sekhara Karpuramandsari (a szinmű hősnőjétől nevezve igy) címü darabja (ered. kiad. Durgapraszada és K. P. Paraba, Karpuramanjari of Sajaçekhara with the commentary of Vâsudeva, Bombay 1887, Kâvyamâlâ folyóiratból). P. lirai költeményeket irt Hála, eredetiben kiad. Weber: Hâla Saptaçatakum, herausgeg. m. ausführl. Kommentar (Lipcse 1881). Nagyobb eposzok közül említést érdemel a Kalidászának tulajdonított, a Ráma-mondával foglalkozó, Szetubandha, ered. és német fordításban kiadta Goldschmidt Râvanavaha oder Setubandha (Strassburg 1880-83.). P. meséket nyelvtani bevezetéssel és szótárral adott ki Jacobi, Ausgewählte Erzählungen in Mahârashtri (Lipcse 1886).

Praktika

(gör.), gyakorlat, foglalkozás, valaminek alkalmazása, ellentétben a teoriával; praktikáns, gyakorló; aki valamely hivatalban működik, hogy a munka rendjét megtanulja s a gyakorlatra előkészüljön; praktikus, gyakorlati, használható, célszerü; praktikum (collegium practicum), az a felső iskolai előadás, mely egyúttal a tárgy gyakorlati feldolgozására vezet; praktizálás, valaminek gyakorlati űzése, különösen az ügyvéd, orvos gyakorlati munkája.

Pralines

(franc., ejtsd: -lin), pörkölt mandula; cukorkák, melyeket csokoládéval öntenek le.

Prangins

(ejtsd: prańzseń), svájci falu a Genfi-tó mellett, (1888) 726 lak. van temploma, nagy kastélya (most az evangélikus testvérközségnek fiunevelőintézete), mezőgazdaság és szőllőtenyésztés. A közelben fekvő Bergerie nevü villa Napoleon Jeromos herceg birtoka volt, melyben a Bonaparte-családra vonatkozó képek és más nevezetességek vannak.

Prantl

Károly, német bölcsészettörténelem-iró, szül. Landsbergben (a Lech mentén) 1820 jan. 28., megh. Oberstdorfban (allgau) 1888 szept. 14-én. 1847. Münchenben a filologia rendkivüli, majd 1859. a bölcsészet rendes tanára lett. Tagja volt a berlini és müncheni akadémiának. Nagy számu bölcsészettörténelmi értekezésein kivül ezen munkái jelentek meg: Aristoteles über die Farben (München 1589); Die gegenwärtige Aufgabe der Philosophie (u. o. 1852); Ubersicht der griechischrömischen Philosophie (Stuttgart 1854); Aristoteles' acht Bücher der Physik és vier Bücher über das Himmelsgebäude (Lipcse 1854-57). Fő munkája a Geschichte der Logik im Abendland (u. o. 1855-70, 4 köt.).

Praputnik

község Modruš-Fiume vármegye sušaki j.-ban, (1891) 1104 horvát lak.


Kezdőlap

˙