Püspöki kalap

a püspöki méltóság jelvénye, l. Föveg és Mitra.

Püspöki koadjutor

l. Püspöki közhelyettes.

Püspöki közhelyettes

vagy püspöki helynök (lat. Generalis vicarius), a XIII. sz. óta a püspöknek joghatóságában segédje. A P.-t a püspök rendeli ki; ami joga, de nem kötelessége. P.-ül csak világi pap, nem szerzetes rendelhető ki, s nem lehet a püspöknek rokona. Kirendelhető egyszer mindenkorra, vagy csak bizonyos időre, p. a püspök távolléte idejére. A P. rangra nézve a kanonokat megelőzi; hatósága a dolog természeténél fogva átruházott és helyettesítő (delegata et vicaria auctoritas); annak terjedelmét azért a kirendelési okirat határozza meg. Különös megszorítás hiányában a P.-t az összes rendes püspöki joghatóság gyakorlási megilleti; vannak mégis némely püspöki teendők, amelyekre külön megbizás szükséges, ilyen különösen a megyelátogatás. A P. hatósága alemondás esetén kivül megszünik: visszavonással; a kirendelő püspök halálával és coram episcopi, vagyis midőn a püspök személyesen akar eljárni. Az érsek közhelyettese si nem érseki, hanem P., azért a tartományi püspökök felett semmi joghatósága nincs. A P.-től megkülönböztetendők az u. n. koadjutorok, vagyis a püspök mellé kirendelt segédek, midőn a püspök elaggott koránál v. más okból főpásztori hivatalának személyes ellátására állandóan képtelen. Hazánkban a koadjutor kinevezési jog a királyt illeti meg; a koadjutor képesítési kellékei ugyanazok mint a megyés püspöké.

Püspöki mellkereszt

l. Mellkereszt.

Püspöki rendszer

l. Episcopalismus.

Püspök-Ladány

nagyközség Hajdu vármegye nádudvari j.-ban, (1891) 1602 házzal és 9824 lak. (közte 9740 magyar, hitfelekezetre nézve 2380 róm. kat., 6817 helvét és 550 izraelita). P. jelentékeny forgalmi és közlekedési csomópont, melyből a vasút Debrecen és Nagyvárad felé elágazik; van takarékpénztára, kir. közjegyzősége, járásbirósága, posta- és táviróhivatala és postatakarékpénztára. Van további több malma, jelentékeny gabonatermelése (határa 18 681 ha.) és kereskedelme.

Püspökpálca

(növ.), gyakran a növények ellaposodásából (l. o.) keletkező hasonlatos alak.

Püspökség

a püspök hivatala és méltósága; a püspöki megye, vagyis a terület, amelyre a püspök hatósága kiterjed.

Püspöksüveg

l. Föveg és Mitra.

Püspöksüveg

(növ.), l. Epimedium.


Kezdőlap

˙