Reconvencio

(lat.) a. m. viszontkereset.

Record

(ang., ejtsd: rikórd) a. m. jegyzőkönyv, hiteles irott bizonylat, melyet az arra jogosított biróság megőriz. A R. megőrzésére jogosított biróság Court of R., a nála őrzött irat R. of the Court, ezeknek a tekintélye oly nagy, hogy hitelességüket kétségbe vonni nem lehet, az e tilalom ellen vétőt (for contempt of its authority) a Court of R. pénz-, sőt fogházbüntetéssel is sujthatja. A R.-oknak három faja van: a) birósági (judicial); b) biróságon kivüli (ministerial) és c) by way of conveyance, a. m. szerződés. Az államot illető R.-ok a Master of the Rolls, és a R. Office felügyelete alatt állanak. A Court of R.-nál őrzött okiratokkal bizonyított tartozás Debt of R. - R. a sportversenyekben elért és bejegyzett eredmény. Hazai R., bizonyos versenynemben elért legjobb eredmény.

Recorder

(ang., ejtsd: rikordör), az, akit a birói hatáskörrel biró városi hatóság a jogi kérdésekben és eljárásban tájékoztatás céljából magához vesz, az rendesen egy barrister. L. még Municipal Corporation.

Recreatio

(új-lat.) a. m. megpihenés, iskolai szünet, továbbá gyönyörködés, élvezés, vidámság. - R. a biologiában, l. Megifjodás.

Recredentia

(lat.), vitás birtoknak, javadalomnak ideiglenes birtoka.

Recriminatio

(lat.), viszonvád, szemrehányás, innen rekriminál, szemrehányást tesz.

Recrudescentia

(lat.), valamely betegség újból való rosszabbra fordulása annak lefolyása alatt.

Recrudescunt inclytae gentis Hungarae vulnera

(lat.) a. m. kiújulnak a jeles magyar nemzet sebei. E mondattal kezdődik II. Rákóczy Ferenc manifesztuma, melyet Munkácson 1703 jun. 7. iratott Ráday Pál gróffal és 1704 jan. közepén küldött szét az ország rendeihez s. a külföldi hatalmakhoz, okát adni felkelésének. L. Rákóczy.

Récse

1. R. (Ratzersdorf), nagyközség Pozsony vármegye pozsonyi j.-ban, (1891) 2848 tót és német lak., van vasúti állomása, posta- és táviróhivatala és postatakarékpénztára és jó bora. - 2. Nagy-R., kisközség Zala vármegye kanizsai j.-ban, (1891) 1044 magyar lak., van vasúti állomása, posta- és táviróhivatala és postatakarékpénztára.

Récsey

Ádám báró, szül. Sárdon 1775., megh. 1852. okt. 26-án, 1789. mint kadét a 32-ik gyalogezredben szolgált, 1800. kapitány, 1809. őrnagy, 1810. alezredes, 1813 okt. 20. a Mária-Terézia-rend lovagkeresztjét kapta, később altábornagy és magyar kir. ezredes, testőrségi alkapitány; 1848 okt. 3. a bécsi kormány miniszterelnöknek is kinevezte s új kormány alakításával megbizta, de aminek megvalósítását az események meggátolták. 1850. jan. 8. nyugalomba vonult. Családjából ő kapta a bárói címet.


Kezdőlap

˙