Sagum

l. Klamisz.

Saguna

András, román metropolita, szül. Miskolcon 1809 jan. 1., megh. 1881. Budapesten jogot végzett, Manilovics verseci szerb püspök rábeszélésére az egyházi rendbe lépett és Versecen a görög keleti teologia tanfolyamán elvégezvén, a püspök udvari papja és a verseci teologiai intézet tanára lett. Minthogy a görög keletiek egyházában csak szerzetes lehet püspökké és az embiciózus S. erre vágyott, belépett szerzetesként a hopovai zárdába, hol szerzetesi szokás szerint a keresztségben nyert Anasztáz nevét Andrásra változtatták. Amint őt Sztratimirovics szerb patriárka megismerte, maga mellé vette titkárul s a karlócai szemináriumban tanárul alkalmazta és szerzett érdemei alapján a dúsgazdag kovili zárda archimandritájává, apátjává tette. 1846 jun. 27. az erdélyi román püspökség vikáriusa és 1847 dec. 2. püspökévé lett. A szabadságharc idején csatlakozott Sztratimirovics pátriárkához, illetőleg a szerveknek magyarellenes mozgalmához és részt vett mindazon fondorlatokban, bécsi, olmützi stb. deputációkban, melyek mind a magyar érdekek ellen irányultak. Az abszolutizmus alatt is ezt, a bécsi akkor irányadó körök előtt kedves irányt és politikát folytatta, minek jutalmául bárói rangra emelték. Egyháza érdekében hasznos és fontos tevékenységet fejtett ki: a román iskolaügyet rendezte, a tehetséges román ifjak külföldi iskolázását előmozdította, az egyházi ügyek rendezésére 1860. és 1864. zsinatokat tartott és 1864 dec. 24. keresztülvitte a görög keleti román egyháznak a göröt keleti egyháztól való teljes elválasztását, mely az utóbbinak anyagi hátrányával járt, és mint a magyarországi és erdélyi összes románok metropolita-érseke az "erdélyi románok metropolitája" címet nyerte. Ezzel is az erdélyi unio ellen demonstrált és ez a sérelmes cím ma is érvényben van. 1863. készségesen bement a "Reichsrath"-ba.

Saguntum

ritkábban Saguntus is, a szedetanok városa Hispania Tarraconensisban, a Pallantias (most Palancia) folyó mellett. Lakosai, állítólag görög telepeseknek és rutuloknak keveréke, szorgalmas kereskedők és a rómaiaknak hűséges szövetségesei voltak. Hanniban megtámadta és hosszas ostrom után a rómaiak tiltakozásai dacára földig rontatta (Kr. e. 218). Ez szolgált alkalmul a második pún háború kitörésére (l. Pún háboruk). A rómaiak fényesebben állították helyre, mint aminő valaha volt. Romjai ez idő szerint Murviedro közelében láthatók.

Sagus

Rumpf, l. Szágopálma.

Ságvár

kisközség Somogy vármegye tabi j.-ban, (1891) 1540 magyar lakossal, postahivatallal és postatakarékpénztárral.

Sáh

(az ó-persa khsajathija (a.m. uralkodó) szó modern alakja) a m. király. Ősidőktől fogva nem elégedve meg az egyszerü királyi címmel, királyok királyának szokták magukat nevezni Irán fejedelmei; ebből az ó-persa khsajathijanám khsajathija a. m. királyok királya származott, a modern sahinsah, l. Rádsa.

Sáh

az orosz császári kincsek között levő 86 karátos hires gyémánt (l.o.).

Sahara

l. Szahara.

Sahi

persa rézpénz, a tomon 1/200 része = 5,4 fillér.

Sáhnáme

(persa) a. m. királyok könyve. Ezt a címet viseli Firduszi (l. o.) egyik eposza (l. o.).


Kezdőlap

˙