Tantalos

(Tantalus), mesés görög király, aki Frigiában a Szipilosz mentén (mások szerint Lidiában, Paflagoniában, Argoszban vagy Korintsuban) uralkodott. A hagyomány atyjának Zeust (Tmolost), anyjának Euryanassát (Taygetét, Plutót, Dionét) tartotta. Gyermekei Broteas, Pelops és Niobe. Eleinte kedveltje volt Zeusnak és az isteneknek, akik lakomáiknak részesévé tették. Egyszerre azonban kegyvesztetté lőn és ezért keményen bűnhődött. Hibáját a mitosz különbözőképen adja elő. Az egyik hagyomány szerint nektárt és ambróziát (az égiek csemegéit) lopott az istenek asztaláról és halandóknak adta; mások szerint saját fiát Pelopsot találta fel pecsenyéül az istenekenek, hogy mindentudóságukat próbára tegye. Mndezért büntetésül az alvilágban örökös, olthatatlan éhséget és szomjuságot kellett szenvednie; állig volt a vizben, feje fölött pedig válogatott gyümölcsök csüngtek, de a víz kitért szomjas ajkai elől, a gyümölcs pedig nem engedte, hogy hozzá érjen. Ezen elterjedt mitoszon kívűl, mely közmondássá lett (tantalusi kínok), volt még egy másik is, mely szerint T. feje fölött egy szikladarab csüngött, mely őt folyton összezúzással fenyegette. Gonosz szenvedélyei tovább éltek családjában. V. ö. Hylén, De Tantalo (Upsala 1896).

Tantalus

(állat), gólyanemü madarak, melyek négy fajtája a tropikus Afrikában, Ázsiában és Amerikában lakik. A legismertebb az afrikai T. (T. ibis L.), gólyanagyságu, és a nála kissé nagyobb indiai T., amelyeket gyakran lehet állatkertekben találni. Alapszinezésük fehér, fark- és szárnytolluk fekete, zöld fénnyel; a szárnyfedő tollazat az elsőnél rózsás, az utóbbinál fekete, rózsás pikkelyekkel. A hideg iránt érzékenyek.

Tantárgyak

az iskolai tanítások anyagául megállapított ismereteket és ügyességeket tartalmi összetartozóságuk szerint szokták összefoglalni s ezeket nevezik T.-nak. A T. között az iskolai rendtartások szerint vannak rendes és rendkivüli, kötelező és fekultativ T. Tartalmuk szerint meg szokták még különböztetni a humán T.-at, a reáliákat és a művészeti T.-at. L. még Tanítás.

Tant de bruit pour une omelette!

(franc.), mennyi lárma egy rántottáért! vagyis: sok hűhó semmiért; közmondásos fölkiáltás, melyet Desbarreaux költőnek tulajdonítanak.

Tanterv

az iskolafelügyeleti jogot gyakorló hatóság által megállapított tervezet, amely magában foglalja az iskolai tanítás és nevelés által biztosítandó cél meghatározását, a tanítás tárgyait, ezek tartalmát és terjedelmét, továbbá az egyes tárgyak tanítására fordítandó heti órákat. Hazánkban az autonom felekezetek (ev. ref. és ág. ev.) iskolái részére az illető felekezeti fő hatóságok, a többi iskolák részére pedig az állam rendeleti úton állapítja meg a T.-et. Ha azonban az autonom felekezetek iskoláik fentartására állami segélyt kapnak, akkor kötelesek az állami t.-hez alkalmazkodni, amely alkalmazkodást a T. lényeges részeire nézve az állam az által is biztosíthatja, hogy ellenkező esetben megtagadja az illető iskolák bizonyítványainak elismerését. A T. lehet általános és részletes; ma már minden civilizált államban meg vannak állapítva a részletes T.-ek, amelyek időről időre revizió alá kerülnek. A szakemberek egy része általában nincs megelégedve a mai T.-ekkel s Európa-szerte napirenden vannak, a T.-revizió iránti követleések. Majdnem minden országban általános a panasz a tanulók túlterhelése miatt, melynek okául a részletes T.-ek nagy ismerethalmazát, ennek sokféleségét és a tanítás szakrendszere folytán előállott szerteágazó ismeretközlést, meg a módzser fogyatékosságát emlegetik.

Tantétel

vagy sarktétel, l. Axióma.

Tantieme

(franc., ejtsd: tantyiem), eredetileg a. m. annyadik (rész), innen osztalék, ösztöndíj vagy nyereségrészlet. L. Osztalék és Osztalékrendszer.

Tantra

a brahmanizmusból 500 évvel a mi időszámításunk után keletkezett szekta. A T.-tan követői, az u. n. tantrikák Sivát és nejét, Parvátit imádják mint fő isteneket. Irataik, melyek jobbadán a két istenség Siva és neje közti párbeszédből állanak, még kevéssé ismeretesek Európában.

Tantusz

a. m. játékpénz (l. o.).

Tanuk

A biró a legritkább esetekben észlelheti önmaga közvetlenül a tényeket, amelyeknek ismerete a jogvita eldöntéséhez szükséges. A legtöbb esetben másoknak észleletére van utalva. Ezek a T., akik alatt tehát a birótól s az ügyfelektől különböző azokat a személyeket értjük, akik észleleteik fölött a biró előtt vallomást tesznek. A T. és a szakértők között az a fontos különbség van, hogy az utóbbiak saját maguk vagy másoktól észlel oly tények fölött adnak véleményt, amelyeknek megitéléséhez különös szakértelem és szakképzettség szükséges. A T. és a szakértők között mintegy középhelyet foglalnak el az u. n. szakértő T., vagyis azok, akik a multban történt tényekről vagy állapotokról szakértelmet igénylő tanuságot tesznek. A T. a legfontosabb bizonyítási eszközt képezik; a reájuk vonatkozó eljárási szabályok azért különös fontosságot igényelnek. Minthogy e szabályok a büntető és a polgári perben bizonyos tekintetben eltérők, azért mindkét pernek külön szemügyre vétele szükséges.

A) A bűnperben a következők emelendők ki: 1. a tanukötelesség, amely az igazságszolgáltatás mellőzhetetlen érdekeinél fogva általános, ha csak valaki külön jogcímnél fogva felmentve nincs. Azért mindenki, akit tanukép megidéznek, köteles megjelenni és tudomása szerint tanuságot tenni; ellenkező esetben elővezethető s a meg nem jelenése által okozott költség megtérítésén felül pénzbüntetéssel is sujtható. Ugyanez áll a megjelent tanura is, aki a vallomástételt vagy az eskü letételét törvényes ok nélkül megtagadja, sőt újabb törvények, igy a magyar büntető perrendtartás szerint is, az ily tanú letartóztatható és az eljárás befejezéséig, illetőleg addig, míg vallomásának feleslges volta ki nem derül, fogva tartható. A fogvatartás azonban bizonyos leghosszabb időtartamot meg nem haladhat; igy a mi büntető perrendtartásunk szerint a fogvatartás leghosszabb tartama 6 hónap, illetve 6 hét, a szerint, amint vagy bűntett, illetőleg vétség, vagy pedig kihágásról van szó. 2. A tanuságtétel akadályai. A tanubizonyításnál a T. személyi hitelérdemlősége természetesen igen fontos szerepet játszik. A régibb elmélet azért a kizárási okoknak egész sorát állította fel, amelyek azt, akiben fenforogtak, a tanuságtételtől kizárták s tanuskodásra a priori képtelenné tették. Ez az elmélet a modern bizonyítási jog alapvelveivel s jelesül a bizonyítékok szabad mérlegelésének rendszerével ellenkezik. A modern jogok azért a tanú igazmondási képessége vagy akarata iránt való bizalmatlanságra alapított kizárási okokat mellőzik s ha bizonyos személyeket a tanuságtételből kizárnak, ez nem a tanú iránt való bizalmatlanságon, hanem más szempontokon alapszik. Igy a magyar büntető perrendtartás szerint tanuk gyanánt nem hallgathatók ki: a) a lelkész arra nézve, amit vele a gyónásban vagy egyébként a titoktartás egyházi kötelessége alatt közöltek; b) a védő arra nézve, amit a terhelt vele mint védőjével tudatott; c) közszolgálatban levő v. abból kilépett egyén, ha a tanuságtétellel megsértené a hivatali vagy szolgálati titoktartás kötelességét s e kötelesség alól őt az illetékes fölebbvaló föl nem mentette. Ezek tehát nem annyira kizárási, mint inkább mentességi okok s az utóbbiaktól abban különböznek, hogy a mentesség igénybevétele a ttanútetszésére van bizva. 3. Mentesség, alapja a terheltekhez való rokonsági vagy ezzel egy vonalba helyezett viszony; bizonyos bizalmi állások természete; végre az, hogy magának senki sem tartozik ártani. Az első szemontból a tanukötelesség alól mentesek a terheltnek a törvényben meghatározott rokonai, házastársa, jegyese, házastársának testvére v. testvérének házastársa, valamint mentességnek van helye örökbefogadási, gyámi v. gondnoki viszony miatt; a második szempontból mentesek: az ügyvéd, a közjegyző, az orvos, a sebész, a gyógyszerész, a szülésznő és segédjük arra nézve, amit valaki a hivatásukkal járó bizalomnál fogva titoktartás kötelességével bizott reájuk, ha csak a megbizó őket a titoktartás alól föl nem mentette. A harmadik szempontból a tanú nem kötelezhető vallomásra vagy valamely kérdés tárgyában feleletre, ha abból reá vagy hozzátartozóira jelentékeny kár vagy szégyen hárulna. 4. A kihallgatás alakiságai közül kiemelendők: a) hogy a kihallgatás egyenkint s az ugyanabban az ügyben kihallgatandó más T. távollétében történjék; b) hogy a tanukihallgatásnak élőszóval kell történni; c) hogy a tanú személyiségének és az eljárás céljából szükséges viszonyainak megállapítását célzó u. n. általános kérdésekkel (név, kor, szülő- és lakhely, családi állapot, vallás, foglalkozás, az érdekelt felekhez való viszonya és az, vajjon az eljárás tárgyát képező bűncselekmény következtében nem szenvedett-e kárt) a tanunak alkalom adandó arra, hogy mindazt, amit az ügyről tud, összefüggőlegeg elbeszélhesse, az elbeszélés után a szükséghez képest kiegészítő kérdéseknek lévén helye; d) szembesítések rendszerint csak a fő tárgyaláson eszközlendők; e) nagy jelentőségü a tanú todomása alapjának megállapítása, mert aki nem saját közvetlen tudomása alapján vall, hanem hallomás után beszél, annak vallomása bizonyítékuk el nem fogadható; f) fogásos és útmutató (captiosus és suggestiv) kérdések lehetőleg kerülendők; azokat azonban feltétlenül eltiltani nem lehet, mert gyakran mellőzhetetlenek. 5. A vallomás megerősítése esküvel történik; azoknál ellenben, kik azt állítják, hogy az eskü vallási meggyőződésükkel ellenkezik, ünnepélyes fogadalommal. A vizsgálat előkésíztő jellegénél fogva a T. rendszerint a fő tárgyaláson esketendők meg, a vizsgálat alatt csak kivételesen s csak fontos okokból, jelesül, ha alaposan lehet tartani attól, hogy a tanú a fő tárgyaláson nem fog megjelenhetni. Az eskü kivételének időpontjára nézve eltérők a nézetek; némelyek a tanut a vallomástétel előtt, tehát igérő eskü alakjában (juramentum promissorium; előeskü; Voreid), mások a vallomástétel után, tehát állító eskü alakjában (juramentum assertorium) tartják célszerübben megesketendőnek. Nálunk az utóeskü van elfogadva. Vannak bizonyos okok, melyek miatt a tanú megesketése mellőzendő, s viszont más okok, melyek miatt a tanú az esketéstől elzárható. A különbség az, hogy az első esetben a tilalom a biróra kötelező, a második esetben a megesketés mellőzése a biróság belátására van bizva. 6. Tanudíjazás. A T. feltétlenül követelhetik úti költségeiknek megtérítését; ellátási díjat ellenben napi vagy heti bérből élőknek kivételével csak akkor, ha kihallgatásuk lakóhelyükön kivül történik.

B) A polgári perben, miután az 1868. LIV. t.-cikknek a képtelen vagy az ellenfél kifogása folytán tanuságtételre nem bocsátható, vagy a biró belátása szerint a tanuságtételtől elzárható T.-ra vonatkozó s a bizonyítékok szabad mérlegelésével összegyezhetetlen intézkedései az 1893. XVIII. t.-cikk szerint hatályukat vesztették, a most idézett törvény szerint a T.-ra fentebb elmondottak a polgári per természetéből folyó csekélyebb jelentőségü eltérésekkel a polgári perben is érvényesek. Csakhogy itt a rendes eljárásban a T. első sorban a felektől előterjesztett kérdő és ellenkérdő pontokra hallgatandók ki; a tanukihallgatá költségeit pedig a bizonyító fél előlegezni tartozik s a biróság a tanukihallgatás elrendelését megfelelő előleg letételétől teheti függővé.


Kezdőlap

˙