Vásári váltó

l. Váltó alakja.

Vásárjog

(jus nundinarum), a kisebb kir. haszonvételek közé tartozó az a jog volt, melynél fogva a jogosult földesúr vagy szabad királyi város külön királyi kiváltság alapján bizonyos helyen és időben vásárokat tarthatott. E régi V.-ok maig is érvényesek. Jelenleg V.-ot a kereskedelmi miniszter engedélyez, de csak községeknek. L. még Vásár.

Vasárnap

neve eredetileg vásárnapot jelent, mert V. tartották régebben a heti vásárokat. Törökül is pazar günü, vagyis vásár napja, a V. neve. L. Dominica.

Vasárnapi betü

l. Naptár (XII. köt. 1002. old.).

Vasárnapi gazdasági tanfolyam

l. Mezőgazdasági szakoktatás.

Vasárnapi iskola

az oktatás legrégibb formája, mely abból áll, hogy vasárnap a nem mindennapos tanköteles korban levő mindkét nembeli ifjuság ismétlő oktatást nyer. Nálunk ez az oktatás bezárólag a 15 éves életkorig kötelező, némely külföldi államokban a 18 éves korig. L. még Ismétlő iskola.

Vasárnapi munkaszünet

az ipari munkások érdekében meghonosított intézkedés, melynek célja az ipari munkaerőt lehetőleg védeni. Nálunk az 1891. XIII. t.-c. szabályozza, kimondva, hogy vasárnapokon (valamint Szt. István király napján, mint nemzeti ünnepen) a szent korona országainak területén az ipari munkának szünetelnie kell. A törvény azonban felhatalmazza a kereskedelemügyi minisztert azon üzemek megjelölésére, melyek a V. alól kivételek.

Vasárnapi Ujság

vegyes tartalmu képes hetilap; 1854 márc. 5. indult meg; Heckenast Gusztáv volt a kiadója és Pákh Albert a szerkesztője. Eleintén Pákh, Gyulai Pál és Jókai Mór tartották fenn a lapot; csaknem egyedül ők irták azt tele, mig a szétszórt, elriasztott, bebörtönzött és száműzött régi irói gárdából néhányan csatlakoztak hozzá s az újabb irói nemzedékből is akadt egy-kettő, akik aztán fentartották a lapot. A rendes munkatársak száma a lapnak 25 éves jubileuma alkalmával már 56-ra szaporodott fel (ezeket 1879 márc. 16. arcképben is bemutatták); a közönség pedig pártfogásába vette azt, mert tiz éves fennállása után volt már 7000 előfizetője. A képes előállítása körül is sok nehézséggel kellett megküzdeni; az első kis 4-rét egy íves számot a vignette: a két pipázó, kávét és bort ivó magyar ember rajza, a paizsot (abban a lap számát, később a címert) tartó nemtő s az Omer pasa lovas alakja díszíté; mig most nagy 4-rét 3 íven 25-30 képpel jelenik meg. Pákh Albert halála után, 1867 márc. 17. Nagy Miklós (l. o.) vette át a szerkesztést és mind e mai napig kitartó szakismerettel és buzgósággal vezeti a lap ügyét-baját; 1873 ápr. 6-tól pedig a Franklin-társulat annak kiadó tulajdonosa. Tartalmára és illusztrációinak műbecsben való fokozatos emelkedésére nézve a magyar művelődésnek valóságos kincses tárháza. 1855 jan. 10-től Politikai Ujdonságok, 1877 máj. 10-től pedig Háboru-Krónika (később Virág-Krónika) címü melléklapokkal jelenik meg. Midőn 1861. hirlapirodalmunk rendes évi kimutatását megkezdette, 52 magyar hirlap és folyóirat volt és jelenleg azok száma 937-re szaporodott; ezek közül azonban mai nap csak négy lap van olyan, mely a V. keletkezése óta létezik.

Vásáros-Dombó

kisközség, l. Dombó (2).

Vásáros-Namény

kisközség Bereg vármegye tiszaháti j.-ban, (1891) 1501 magyar és német lak., posta- és táviróhivatallal és postatakarékpénztárral.


Kezdőlap

˙