Zajzon

(Zaison, Zaizendorf, Zizinu), nagyközség Brassó vármegye hétfalusi j.-ban, egyike a 7 csángó-falunak, (1891) 1329 magyar és oláh lak., posta- és távirdahivatallal és postatakarékpénztárral. A község több ásványvizforrása fölé kis fürdő van telepítve, melynek égvényes-sós és földes-vasas vizét a lélekzőszervek hurutos bántalmai, gyomor- és bélbajok, vérhiányok és női bajok ellen sikerrel használják. A fürdő Brassó város tulajdona. A községben Rab István csángó költő szülőháza emléktáblával van megjelölve. L. még Hétfalu.

Zak

(zsák), régi németalföldi gabonamérték = 83,6 lit.

Zákamene-Klin

(Zakamene), kisközség Árva vármegye námesztói j.-ban, (1891) 1776 tót lak., postahivatallal és postatakarékpénztárral.

Zákány

kisközség Somogy vármegye csurgói j.-ban, (1891) 1116 magyar lak., vasúttal, posta- és távirdahivatallal és postatakarékpénztárral. Z. jelentékeny vasúti csomópont, ahol a m. kir. államvasút és a déli vasút vonalai kereszteződnek. Vidékén jó bor terem.

Zákányos bor

igy nevezik némely vidéken a nyúlós bort.

Zakárfalu

(Zsakaróc), kisközség Szepes vármegye gölnicbányai járásában, (1891) 1008 tót lak., vasúttal, posta- és táviróhivatallal és postatakarékpénztárral. Itt és Gölnicbányán Frigyes főhercegnek jelentékeny vasércbányái vannak, melyeknek évi termelése 500 000 q vasérc, a munkások száma 400; azonkivül sárgarézre és cinóberércekre is folyik itt bányászat.

Zakariás

(Szakarja) név az ó-testamentomban előfordul mint királyok, papok és próféták neve; de különösebben ismeretes e néven a kisebb próféták egyike, ki Zorobábellel együtt tért haza a fogságból és a népet a jeruzsálemi templomnak újból felépítésére buzdította; különösen a róla nevezett s az ó-testamentomi kánonban az utolsó előtti helyre sorozott profécia nyolc első fejezetében. Az utóbbi hat fejezet kétségkivül más próféta műve. A bibliai kritikusok nagyobb részének véleménye szerint a most említett hat fejezet közül a három elsőt a Kr. e. VIII-VII. sz. közepe táján, a három utóbbi a Kr. e. VII. sz. végén irták.

Zakariás

pápa, szent (741-52). Trónra lépésekor az egész római hercegség a longobárdok kezén volt, de Z. eszélyes alkudozásokkal Luitprand királyt rábirta, hogy 20 évre békét kötött és az elfoglalt városokat visszaadta. A képrombolás idején 742. Kopronymos Konstantin császárt a képek visszaállítására és az egyházi javak visszaadására intette. Luitprando tés utódját Rachist, kik az exarkátust megtámadták, visszavonulásra birta. Bonifácot, a németek apostolát, mainzi érsekké és Németország primásává tette. Kis Pipint királlyá avatta. Rómában 743. zsinatot tartott, amelyen határozatba ment, hogy a Róma közelében lakó püspökök minden év május havában Rómában megjelenni tartoznak. Jaffé 26 levelét közli, melyek nagy részt Bonifácra és Németország egyházi viszonyaira vonatkoznak. Meghalt 752 márc. Emléknapja márc. 15. V. ö. Wezter-Welte, Kirchenlexikon (XI.).

Zakazik

egyiptomi város, l. Szagazik.

Zakapone

falu Neumarkt galiciai kerületi kapitányságban, a Fehér-Dunajec egyik forráspatakjánál, a Magas-Tátra É-i oldalán, (1890) 3069 lak., hengerművekkel, vaskohókkal, facsiszolással és papirosgyárral; meleg ásványvizforrással, faipariskolával Z. nyaralóhely és innen indulnak ki a Magas-Tátrára. Közelében van Jaszcurowka fürdő, Galicia egyedüli termáljával (20,4°) és fürdőintézettel.


Kezdőlap

˙