Magyar-angol EU-szótár
Fogalmak

adminisztrációs költségek administration costs
adó tax
ajánlás recommendation
ajánlat benyújtása submission of a tender
ajánlat felbontási ülés tender opening session
ajánlat bid
ajánlati ár tender price
ajánlati biztosíték bid bond
ajánlatkérés request for quotation
ajánlatok aláírása signing of tenders
ajánlatok átvétele reception of tenders
ajánlatok benyújtása submission of tenders
ajánlatok elkészítése drafting of tenders
ajánlatok kiegészítése amendments of tenders
ajánlatok visszavonása withdrawal of tenders
ajánlattevő nyilatkozata statement of tenderers
ajánlattevő számára szóló utasítások instructions to tenderers
ajánlattevő tenderer
ajánlott levél registered mail
aláíró felek signatories
alkalmasság eligibility
alkalmassági követelmények eligibility requirements
alkalmassági kritériumok eligibility criteria
alkalmazandó feltételek applicable conditions
alkalmazandó törvények law applicable
államközi intergovernmental
általános irányelvek summary guidelines
általános kártérítés general damages
általános szabályok general regulations
alvállalkozó subcontractor
árjegyzék price schedule
ártárgyalás negotiation of price
áruk általános összegző leírása general summary description of goods
áruszállítói szerzdődés supply contract
átalánydíjas szerződés lump sum contract
átláthatóság transparency
átruházás assignment
átváltási árfolyam foreign exchange rate
átvétel igazolása proof of acceptance
átvétel, elfogadás acceptance
átvételi elismervény proof of receipt
átvételi feltételek acceptance conditions
bankszámla bank account
békítési és döntőbíráskodási szabályok rules of conciliation and arbitration
beszerzés procurement
beszerzési szabályok procurement rules
beszerzési szerződés supply contract
beszerzési ügynök procurement agent
beszerzési szabályok procurement rules
betanítás training
Bizottság Commission
borítékok lezárása sealing of envelopes
borítékok megjelölése marking of envelops
cél objective
csomag lot
csomagokra bontás division into lots
csomagolás packing
díjazás remuneration
donor aid donor
döntőbíráskodás arbitration
döntőbíró arbitrator
döntőbíróság arbitration tribunal
egyenlőségi elv principle of equality
egységár unit price
egységáras szerződés unit-price contract
egységű installment
eladás utáni szolgáltatás after sales service
elhalasztja a fizetést defer payment
eljárás proceeding
ellenjegyez countersign
előleggarancia advance guarantee
előleg advance payment
előleg visszafizetése repayment of advances
előlegek visszafizetése reimbursement of advances
előlegek advances
előre nem látható körülmények force majeure
elutasít reject
emberhónap man month
emberi erőforrások human resources
engedmény rebate
érdekeltség kinyilvánítása expression of interest
eredet origin
eredmény result
értékelés evaluation, assessment
értékelő bizottság evaluation committee
érvényességi idő lejárta expiry of the validity period
érvényességi idő period of validity
eszköz method
értékelő jelentés evaluation report
fejlesztési segély development aid/assistance
fejlesztési alap development fund
feladatmeghatározás terms of reference
felbontja a szerződést terminate the contract
felelősség liability
felmentés, eltérés derogation
feltételek terms
feltételhez nem kötött unconditional
fenntartja a jogot reserve the right
figyelemmel kísérés monitoring
finanszírozási igények funding requirements
finanszírozási javaslat financing proposal
Finanszírozási Nyilatkozat Financial Memorandum
Finanszírozási Nyilatkozat Kiegészítése addendum to the Financial Memorandum
fizetési elismervény receipt of payment
fizetési eljárások payment procedures
fizetési késedelem delay of payment
fizetési ütemterv payment schedule
foglaló earnest of tender
fogyasztóvédelem consumer protection
fogyóeszköz consumable
folyó költségek running costs
főigazgatóság Directorate General
földhivatali program Land Register Programme
független vizsgálat independent inspection
garancia guarantee
gyári ár ex works price
gyártási folyamat manufacturing process
gyártó manufacturer
hatálytalanítás derogation
határidő deadline
határidő time-limit
határidők számítása computation of time-limits
határmenti együttműködési programok Cross-border Cooperation Programmes
határozat decision
helyesbítés corrigendum
helyi beszerzés local shopping
helyi költségvetési juttatás local budget allocation
helyi vállalkozásfejlesztési hatóság local enterprise agency
Hivatalos Közlöny Official Journal
horizontális programok horizontal programmes
hosszú lista long list
ideiglenes átvétel provisional acceptance
igazol certify
igazolás certification
illeték duty
illeték fiscal charge
indikatív program Indicative Programme
informális vásárlás informal purchase
irányelv directive
írásbeli hozzájárulás written consent
javítás repair
jogbiztonság legal certainty
jogi személy legal entity
jogképesség legal capacity
jóhiszeműség good faith
jótáll warrant
jótállási időszak warranty period
jótállási igazolás commercial warranty
jótállási kötelezettségek warranty obligations
jóváhagyás authorization
jóváhagyási határidő deadline for approval
karbantartási szolgáltatás maintenance service
kártalanít indemnify
kártérítés compensation
kedvezményezett recipient
kedvezményezett állam beneficiary state
kereskedelmi jog commercial law
keretmegállapodás Framework Agreement
keretprogramok framework programmes
keretszerződés framework contract
késedelmes szállítás delayed delivery
késedelmes teljesítés delays in performance
készpénz-hozzájárulás cash contribution
készpénz-fizetés cash payment
kétoldalú megállapodás bilateral agreement
kiegészíthetőség subsidiarity
kiegészítő finanszírozás complementary financing
kielégíti a követelményeket satisfy criteria
kielégítő bizonyíték satisfactory evidence
kifizetések esedékessége spreading of payments
kifizetések payments
kiköt stipulate
kikötés clause
kis- és középvállalatok small and medium-size companies
kiválasztás selection
kockázatot vállal bear risks
konzorcium consortium
költségvetés budget
költségvettési előirányzat budget estimates
könyvelés book keeping
körülmények conditions
kötbér indemnity
kötelezettség commitment
követelmény requirement
követelményekkel való összhang vizsgálata examination of conformity
közérdek public policy
közjog public law
Közös Agrárpolitika Common Agricultural Policy
Közösségi Vámkódex Community Customs Code
közösségi jogrendszer acquis communautaire
Központi Tanácsadói Nyilvántartás Central Consultancy Register
közvetlen megállapodásos szerződések direct agreement contracts
különleges feltételek special conditions
külső szakértők/tanácsadók external experts/advisors
leszállít, rendelkezésre bocsát deliver
megfelelő gondosság due diligence
meghatalmazott képviselő authorized representative
mentesít relieve
módosításról szóló értesítés modification notice
mulasztó fél defaulting party
munkaerő-szükséglet manning requirement
munkaprogramok Work Programmes
működési program Operational Programme
működési részleg Operational Unit
műszaki előírások technical specifications
műszaki segítségnyújtás technical assistance
nagy igénybevételnek kitett alkatrészek spareparts exposed to heavy duty use
nagysebességű alkatrészek fast moving spare parts
naptári nap calendar day
nemzeti koordinátor national coordinator
nemzeti programok National Programmes
nyílt pályázat open tendering
okmány document
pályázati dosszié összeállítása assemble the tender dossier
pályázati dosszié tender dossier
pályázati eljárás érvénytelenítése cancellation of the tender procedure
pályázati eljárás invitation-to-tender procedure
pályázati felhívás invitation to tender
pályázati tevékenység tendering operation
pártatlansági nyilatkozat declaration of impartiality
partnerországok partner countries
pénzügyi financial
pénzügyi szabályzat financial regulations
per legal proceeding
polgári jog civil law
pótalkatrészek utánpótlása replenishment of spare parts
pótalkatrészek spare parts
programfelelős programme officer
programengedélyező Programme Authorizing Officer
programirányító egység Programme Management Unit (PMU)
projektfelelős project officer
projektengedélyező Project Authorizing Officer
projektirányító egység Project Management Unit (PMU)
raktári ár ware-house price
raktározás storage
regionális program regional programme
reklamáció claim
rendelet regulation
rendeltetési hely place of destination
részlet(fizetés) instalment
rész-szállítmány lot
rövid lista short list
súlyponti ágazat priority sector
szakértői segítségnyújtás technical assistance
szakmai javaslat technical proposal
szakmai kiértékelés technical evaluation
szállítási feltételek delivery conditions
szállítási határidő delivery period
szállítmányozás shipping
szállító kötelességei obligations of the supplier
szállító supplier
szállítói számla invoice
Számvevőszék Court of Auditors
származási igazolás certificate of origin
származási ország country of origin
szerződés felbontása terminating of contract
szerződés odaítélése award of contract
szerződés contract
szerződéses kötelezettség contractual obligations
szerződési forma contract form
szerződési kötbér liquidated damages
szerződő hatóság Contracting Authority
szerződő tisztviselő contracting officer
szolgáltatási szerződés service contract
tanácsadói csoport consultancy/advisory team
társult vállalkozások keretében nyújtott ajánlatok joint tenders
tartalékalap contingency fund/reserve
tartozék accessory
teljes ár overall price
teljesítési határidő meghosszabbítása extension of period of performance
tenderfelhívás call for a tender
természetes személy natural person
természetbeni hozzájárulás contribution-in-kind
tervezés design
tévedések és kihagyások errors and omissions
törvényesen bejegyzett iroda statutory office
üzembe helyezés, telepítés installation
üzemben tartás upkeep
üzemképes állapot working order
vállalati szerkezetátalakítás enterprise restructuring
vállalkozó contractor
változatok variant solutions
valuta currency/foreign exchange
valutakosár currency basket
vám customs duty
vámkezelés customs clearance
vásárlás purchase
végleges átvétel final acceptance
végrehajtás helyzete implementation status
végtermék final product
vélemény opinion
versenyképes ajánlat competitive bid
versenytörvény Competition Law
vis major Act of God, force majeure
visszaigazolás acknowledgment
visszatérít refund
vitás kérdések rendezése settlement of disputes
zárt pályázat restricted tendering


Rövidítések

ACE Action for Cooperation in the field of Economics - gazdasági együttműködési program
AICU Aid Implementation and Co-ordination Units - Végrehajtási és Segélykoordinációs Egységek
BAP Biotechnology Action Program - biotechnológiai akcióprogram
BC-NET Business Co-operation Network - üzleti együttműködési hálózat: az EU egyik üzletépítő hálózatának elnevezése
BIC Business and Innovation Centres - üzleti és innovációs központok
BIS Bank for International Settlement - Nemzetközi Fizetések Bankja
BRE Bureau de Rapprochement des Entreprises - a gazdasági együttműködés irodája az EU egyik üzletépítő hálózatának elnevezése
BRITE Basic Research in Industrial Technologies for Europe - ipari technológiák alapkutatása Európa számára
CAP Common Agricultural Policy - az EU közös agrárpolitikája
CBC Cross-border Cooperation Programme - határmenti együttműködési program
CCR Central Consultancy Registry - Központi Tanácsadói Nyilvántartás
CEC Commission of the European Communities - az EK Bizottsága
CEECs Central and Eastern European Countries - közép és kelet európai országok
CFSP Common Foreign and Security Policy - közös kül- és biztonságpolitika
DG Directorate General - főigazgatóság
DIS Decentralised Implementation System - Decentralizált Végrehajtási Rendszer
EAGGF European Agricultural Guidance and Guarantee Fund - Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalap
EBRD European Bank for Reconstruction and Development
ECB European Central Bank - Európai Központi Bank
ECHO European Community Humanitarian Office - az Európai Közösség Humanitárius Hivatala
ECOSOC Economic and Social Committee - Gazdasági és Szociális Bizottság
ECSC European Coal and Steel Community - Európai Szén- és Acélközösség
ECU European Currency Unit - európai valutaegység (az EU által bevezetett elszámolási egység, amelyet a tervek szerint rövidesen felvált az Euro).
EDF European Development Fund - Európai Fejlesztési Alap
EEC European Economic Community - Európai Gazdasági Közösség
EES European Economic Space - Európai Gazdasági Térség
EFTA European Free Trade Agreement - Európai Szabadkereskedelmi Megállapodás
EIB European Investment Bank - Európai Beruházási Bank
EIC Euro Info Centre (az EU által kezdeményezett tanácsadói hálózat)
EIF European Investment Fund - Európai Beruházási Alap
EMCF European Monetary Cooperation Fund - Európai Pénzügyi Együttműködési Alap
EMI European Monetary Institute - Európai Monetáris Intézet
EMS European Monetary System - Európai Monetáris Rendszer
EMU Economic and Monetary Union - Gazdasági és Monetáris Unió
EP European Parliament - Európai Parlament
EPC European Political Cooperation - Európai Politikai Együttműködés
ERDF European Regional Development Fund - Európai Regionális Fejlesztési Alap
ERM Exchange Rate Mechanism - valutaárfolyam átváltási rendszer
ESCB European System of Central Banks - Központi Bankok Európai Rendszere
ESF European Social Fund - Európai Szociális Alap
ESM European Single Market - Egységes Európai Piac
ESPRIT European Strategy for Research and Development in Information Technology - európai stratégia az információs technológiák kutatására és fejlesztésére
EU European Union - Európai Unió
EURAM European Research in Advanced Materials - új anyagok európai kutatási programja
EUREKA European Research Coordination Agency - Európai Kutatási Koordinációs Ügynökség
FM Financing Memorandum - Finanszírozási Nyiltakozat
GSP General System of Preferences - általános preferenciarendszer:
GTAF General Technical Assistance Facility for the Implementation of the Europe Agreement - általános szakmai segítségnyújtás a Társulási Szerződés végrehajtásához
IAEA International Atomic Energy Agency- Nemzetközi Atomenergia Ügynökség
IBRD International Bank for Reconstruction and Development - Nemzetközi Újjáépítési és Fejlesztési Bank
ILO International Labour Organization - Nemzetközi Munkaügyi Szervezet
IMF International Monetary Fund - Nemzetközi Pénzügyi Alap
JOPP Joint Venture Phare Programme - Vegyesvállalati Phare Program
MCA Monetary Compensatory Amount - pénzbeni kompenzációs összeg
NCI New Community Instrument - új közösségi eszköz
NGOs Non-governmental Organisations - Nem-kormányzati (tkp. civil-) szervezetek
OECD Organisation for Economic Co-operation and Development - Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet
PAO Project Authorising Officer - projektengedélyező tisztviselő
PCU Programme Co-ordination Unit - program koordinációs egység
PHACSY Phare Accounting System - a Phare számviteli-könyvelési rendszere
PHARE Poland-Hungary Assistance for Restructuring the Economy - támogatás Lengyelország és Magyarország gazdaságának átalakításához
PICU Project Implementation and Co-ordination Unit - projekt végrehajtási és koordinációs egység
PIP Public Investment Programmes - közcélú befektetési programmok
PIU Project Implementation Unit - projekt végrehajtási egység
PMU Project Management Unit - programirányító részleg
PSU Project Support Unit - projekttámogatási egység
RACE Research in Advanced Communications Technology for Europe - fejlett kommunikációs technológiák kutatása Európa számára
R&D Research and Development - kutatás és fejlesztés
SEA Single European Act - Egységes Európai Okmány
SIGMA Support for the Improvement of Governance and Management
SME Small and medium sized companies - kis és közepes méretű vállalatok
SQR Specific Quantitative Restrictions - specifikus mennyiségi korlátozások
SSC Selective Safeguard Clause - szelektív védő záradék
TA Technical Assistance - szakmai segítségnyújtás
TAT Technical Assistance Team - szakmai segítségnyújtási munkacsoport
TACIS Technical Assistance for the Commonwealth of the Independent States and Georgia
TEMPUS Trans-European Cooperation Scheme for Higher Education - európai felsőoktatási együttműködési hálózat
TEN Trans-European Networks - Transzeurópai Hálózatok
WEU Western European Union - Nyugat-európai Unió


A Phare-programok kapcsán leggyakrabban előforduló
angol szavak és kifejezések magyar fordítása és magyarázata

acceptance conditions átvételi feltételek
acceptance átvétel, elfogadás
accessory tartozék
according to contract szerződésszerűen
account számla
acknowledgement visszaigazolás
acquis communautaire (francia) - Az Európai Közösségek sajátos jogrendszerének általánosan használt elnevezése, tkp. közösségi ismeretek
Act of God előre nem látható körülmények, vis major
addendum to a Financing Memorandum a Finanszírozási Nyilatkozat kiegészítése - a Nyilatkozatban meghatározott célok, tevékenységek és várható költségek nagyobb arányú változását részletező, a szerződő felek által aláírt okmány.
administration costs adminisztrációs költségek
advance payment előleg - A Phare által a programirányító egység (PMU) bankszámlájára - rendszerint egy Munkaprogram beterjesztésekor átutalt összeg.
advanced guarantee megelőlegezett garancia
advances előlegek
advisory tanácsadói
advisory and consultancy teams tanácsadói és konzultációs csoportok - A szakismeretek átadásának a Phare segélyprogramoknál alkalmazott egyik leggyakoribb formája
after sales service eladás utáni szolgáltatás
agency agreement/contract képviseleti/ügynöki megállapodás
aggregate amount végösszeg
agreement megállapodás
agriculture, agricultural mezőgazdaság, mezőgazdasági
aid donor segélynyújtó, donor
allocation juttatás, elosztás, itt: "címzett" támogatás
amendments of tenders ajánlatok kiegészítése
amortisation amortizáció, értékcsökkenés
amount összeg
annual éves
annual accounts éves elszámolás
annual report éves jelentés
applicable conditions alkalmazandó feltételek
application kérelem, igénylés
approximation of law jogközelítés
arbitration court/tribunal választott bíróság, döntőbíróság
arbitration választott bírói eljárás, döntőbíráskodás
arbitrator döntőbíró
(to) assemble the tender dossier pályázati dossziét összeállít
assessment értékelés
assignment 1. átruházás; 2. megbízás, kijelölés
assistance segítség, támogatás
audits könyvvizsgálat, revízió
authentication hitelesítés, okmányokkal való igazolás
authorisation jóváhagyás
authorised representative meghatalmazott képviselő
average price átlagár, középárfolyam
(to) award a contract to sy szerződést odaítél v.kinek
balance számlaegyenleg, szaldo
bank account bankszámla, folyószámla - A Phare szóhasználatában arra az önálló, kamatozó ECU bankszámlára vonatkozik, amelyet egy adott program számára nyit az érintett programirányító egység (PMU).
(to) bear the risks kockázatot vállal
beneficiary kedvezményezett;
beneficiary state kedvezményezett állam - A Phare segélyben részesülő országok gyűjtőneve
bid ajánlat; (to) bid: ajánlatot tesz
bid bond ajánlati biztosíték
bilateral agreement kétoldalú megállapodás
bill számla; (to) bill: leszámláz
bookkeeping könyvelés
budget költségvetés, pénzügyi terv
budget estimates költségvetési előirányzat
building loan építési kölcsön
calendar day naptári nap
call for an offer ajánlatkérés
call for a tender tenderfelhívás
cancellation érvénytelenítés, visszavonás
cancellation of the tender procedure pályázati eljárás érvénytelenítése
cash készpénz
cash contribution készpénz-hozzájárulás
cash-payment készpénz-fizetés
Central Consultancy Register (CCR) Központi Tanácsadói Nyilvántartás - Az Európai Bizottság által létrehozott adatbázis, amely azokat a személyeket és cégeket tartalmazza, amelyek a Phare és Tacis programok végrehajtásában áruk és/vagy szolgáltatások szállításával kívánnak közreműködni.
certificate of origin származási igazolás
certification igazolás
(to) certify igazol
(to) charge felszámít
chargeable adóköteles, adózás alá eső
charges díj, költség
civil law polgári jog
claim 1. követelés; 2. reklamáció
clause kikötés, záradék
clause of warranty szavatossági záradék
codification (itt:) becikkelyezés, kódolás - A Phare nagy súlyt helyez a programok pénzügyi elemeinek pontos és logikus kódolására. A kiinduló pont a programkód, ami általában a partnerország nevét rövidítő két betűből (pl. HU), a költségvetési év utolsó két számjegyéből (pl. 94) és a program kétjegyű sorszámából áll. E jelet követi az adott projekt kétjegyű sorszáma, esetleg az alprojekt további két számjegye, majd a "B" vagy "L" betű, attól függően, hogy a programot Brüsszelből vagy helyileg (locally) irányítják és egy újabb háromjegyű sorszám.
collateral kezesség, biztosíték
commercial law kereskedelmi jog
commercial warranty jótállási igazolás
commission 1. (bizományosi) jutalék; 2. bizottság - Nagybetűvel írva általában az Európai Bizottságra (European Commission) vonatkozik.
Commission of the European Communities (CEC) Európai Közösségek Bizottsága (EKB) - a Bizottság korábbi elnevezése
Commission decision bizottsági döntés
commitments kötelezettség - Általában egy adott programirányító egység (PMU) által, valamely program céljára tett pénzügyi kötelezettségvállalásra használják.
committee bizottság
commodity áru, alapanyag
Common Agricultural Policy (CAP) közös agrárpolitika - Az EU egyik legfontosabb közös joganyaga
Community Customs Code Közösségi Vámkódex
compensation kártérítés
competition verseny
Competition Law versenytörvény
competitive bid versenyképes ajánlat
complementary kiegészítő
complementary financing kiegészítő finanszírozás
(to) comply with Community law összhangban van a közösségi joggal
computation of time-limits határidők számítása
(to) conclude an agreement megköt egy megállapodást
conditions feltételek
confirmation visszaigazolás
conflict of interest érdekellentét, összeférhetetlenség
consortium konzorcium - A Phare terminológiájában így nevezik az egy-egy tenderre közösen pályázó cégcsoportokat. A csoport egyik tagját a többiek vezetőnek (lead firm) jelölik ki.
construction activity építési tevékenység
consultancy tanácsadás, tanácsadói
consumables fogyóeszköz
consumer fogyasztó, fogyasztói
consumer price fogyasztói ár
consumer protection fogyasztóvédelem
contingency fund/reserve tartalékalap - A Phare szerződésekben is szereplő rovatfejezet.
contract szerződés - A Phare meghatározása szerint: a szerződő és az Európai Unió vagy az illetékes nemzeti hatóság között, egy Phare-projekt végrehajtására vonatkozó megőállapodás feltétleit rögzítő dokumentum. A Phare állandó szerződési formulákat alkalmaz a szolgáltatásokra, áruszállításokra és közmunkákra.
contract form szerződési formanyomtatvány
contracting szerződéskötés
contracting authority szerződő hatóság - Az a hatóság, amely a szerződést a Phare eljárási szabályai szerint odaítéli; rendszerint valamely nemzeti programirányítási egység (PMU) vagy maga az Európai Bizottság.
contracting officer szerződő tisztviselő - A szerződő hatóság által kinevezett személy, aki a szerződések odaítélésének menetéért felelős. Ő készíti elő a szükséges dokumentumokat és általában résztvesz az ajánlatok elbírálásában. Rendszerint a programirányítási egység (PMU) vezetője, vagy a Bizottság projektfelelőse.
contracting party (itt:) megrendelő - Az a fél, amelynek nevében a szerződő hatóság megköti a szerződést a vállalkozóval. Lehet a szerződő hatóságtól egészen különálló fél is, amikor pl. a Bizottság egy partner-kormány nevében ítél oda egy szerződést.
contractor vállalkozó - Az az állami vagy magánszervezet, konzorcium vagy magánszemély, amellyel vagy akivel a szerződő hatóság szerződést köt.
contract price szerződéses ár
contract time szerződés érvényességi ideje
contractual commitment/obligation szerződéses kötelezettség
contribution hozzájárulás
contibution-in-kind természetbeni hozzájárulás
Council of the European Union az EU Tanácsa - A tagállamok kormányainak miniszteri szintű képviselőiből álló testület, az EU döntéshozó szerve. A Tanács a Phare-program legfontosabb szabályait 3906/89 sz. (EEC/EURATOM) rendeletében fektette le. Az Európai Parlamenttel összhangban a Tanács dönt a Phare éves költségelőirányzatairól is.
corrigendum (latin) helyesbítés
cost költség; cost estimate: költségelőirányzat
(to) countersign ellenjegyez
country of origin származási ország
Court of Auditors számvevőszék - Az Európai Unió független intézménye, feladata az Európai Unió gazdálkodásának és számvitelének ellenőrzése. Mint ilyen, a Phare-program gazdálkodását és költségvetésének végrehajtását is felügyeli.
credit hitel
credit facilities hiteleszközök, hitelkonstrukciók
Cross-border Cooperation Programmes "határmenti" együttműködési programok - A Phare egyik programtípusa, amellyel a közös határ mentén fekvő partnerországok együttműködését segítik elő.
currency pénznem, valuta
currency basket valutakosár
customs clearance vámkezelés
customs duty vám
date of delivery szállítás időpontja
date of payment fizetés időpontja
deadline for approval jóváhagyási határidő
deadline határidő
Decentralised Implementation System (DIS) decentralizált végrehajtási rendszer - A Phare programok azon csoportja, amelyek végrehajtását a Bizottság felhatalmazásával és jóváhagyásával - a partnerország felelős szervezetei irányítják.
decision határozat
declaration nyilatkozat;
declaration of impartiality pártatlansági nyilatkozat
defaulting party mulasztó fél
default in payment késedelmes fizetés
(to) defer payment elhalasztja a fizetést
delay in payment fizetési haladék
delayed delivery késedelmes szállítás
delays in performance késedelmes teljesítés
delegation (itt:) külképviselet - Az Európai Unió külképviseleteinek elnevezése
(to) deliver leszállít, rendelkezésre bocsát
delivery conditions/terms szállítási feltételek
delivery period szállítási határidő
demand kereslet
deposit letét
depriciation értékcsökkenési leírás, amortizáció
derogatory clause felmentő záradék
derogation hatálytalanítás
design tervezés
development aid/assistance fejlesztési segély
development fund fejlesztési alap
direct agreement közvetlen megállapodás - A szerződések odaítélésnek az a módja, amikor a szerződő hatóság a saját választása szerinti vállalkozóval közvetlenül tárgyal és szerződik. Ilyen megállapodás csak az 50.000 ECU értékhatárt el nem érő szerződéseknél köthető, vagy különlegesen sürgős esetekben.
directive irányelv
directorate igazgatóság
Directorate General (DG) főigazgatóság - Az Európai Bizottság fő szervezeti egységei, amelyek a főigazgató (director general) vezetésével - mint a nemzeti kormányokban a minisztériumok - egy-egy ágazat, "protfolió" felügyeletét, irányítását végzik. A Phare-program a Bizottság I. Főigazgatóságának hatáskörébe tartozik.
disbursement kifizetés, folyósítás - A segélyezési folyamat végső fázisa, amelybe beletartozik a vállalkozók javadalmazása a Phare-ral kötött szerződés feltételei szerint.
division into lots csomagokra bontás
document okmány
domestic currency nemzeti valuta
drafting of tenders ajánlatok elkészítése
due diligence megfelelő gondosság
duty illeték
earnest of tender foglaló
economically most advantageous offer gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat - A Phare szerződések odaítélésének záloga. Hagyományos árucikkeknél ez általában a legalacsonyabb ár. Szolgáltatásoknáál előre kidolgozott súlyozási rendszer alapján hasonlítják össze a szakmai és pénzügyi feltételeket.
(to) effect a payment fizetést teljesít
eligibility alkalmasság
eligibility criteria alkalmassági kritériumok
eligibility requirements alkalmassági követelmények
enterprise restructuring vállalati szerkezetátalakítás
errors and omissions tévedések és kihagyások
Europartenariat - az Európai Bizottság kezdeményezésére évente 2-3 alkalommal sorra kerülő nagyszabású üzletember-találkozó fantázianeve. Rendszerint valamely tagállam viszonylag visszamaradottabb térségében kerül sorra. A kis- és középvállalati fejlesztésre kidolgozott Phare-program keretében magyar vállalatok is rendszeresen részt vehetnek a rendezvényen.
Europe Agreement Európa Megállapodás, közismertebb nevén: társulási egyezmény. - Az Európai Unió és - egyelőre - hat közép- és kelet európai ország között kötött bilaterális egyezmény, amely a politikai, gazdasági és kulturális együttműködés keretéül szolgál.
European Commission Európai Bizottság - Az Európai Unió legfőbb végrehajtó szerve. 17 tagját a nemzeti kormányok nevezik ki, de azoktól függetlenül működnek. A Bizottság gondoskodik, a Miniszterek Tanácsa által kidolgozott politika érvényesítéséről, az alapszerződések előírásainak betartásáról, - s mások mellett - a Phare-program irányításáról és végrehajtásáról.
European Parliament Európai Parlament. - 626, közvetlenül a tagállamok polgárai által választott képviselő alkotja. Fő feladatai: az Unió költségvetésének jóváhagyása, a Bizottság tevékenységének és jogalkotási eljárásainak felügyelete.
European Training Foundation Európai Oktatási Alapítvány - Az Unió önálló intézménye. 1995-ben alapították a kötelező iskolás kort követő, a Phare-program keretében folyó oktatási tevékenység koordinálása és támogatása céljából.
evaluation értékelés
evaluation committee értékelő bizottság - A szerződő hatóság által kinevezett szakértői bizottság.
evaluation report értékelő jelentés - A tenderek kirtékelése után jelentés készül, amelyet az értékelő bizottság elnöke ír alá. A jelentésben összegezik az ajánlatok kiértékelését és javaslatot tesznek apályázat nyertesére.
ex works price gyári ár
examination of conformity követelményekkel való összhang vizsgálata
exceptional case rendkívüli körülmény
expenses költségek
experts szakértők - Azok a személyek, akiket a vállalkozók vesznek igénybe a szerződések teljesítésekor.
expiry of the validity period érvényességi idő lejárta
expression of interest az érdekeltség kinyilvánítása - Az az aktus, amikor egy cég vagy szervezet kinyilvánítja valamely Phare szerződésben való érdekeltségét. Történhet spontán, avagy felhívásra.
extension of period of performance teljesítési határidő meghosszabbítása
external experts/advisors külső tanácsadók - A minisztériumoknál, főhatóságoknál a Phare által szerződtetett külföldi szakértők gyüjtőneve.
farming credit; farm loan mezőgazdasági hitel, agrárhitel
final acceptance végleges átvétel
final product végtermék
financial management unit pénzügyi irányító egység - A Phare Igazgatóság egyik részlege, amely a program belső adminisztrálásával, különösen a pénzügyi eljárásokkal foglalkozik. Kifizetés előtt minden számlát e részlegnek kell jóvéhagynia.
financial plan pénzügyi terv
Financial Regulation pénzügyi szabályzat - A szabályzat az Európai Unió általános költségvetésének IX. a külső segélynyújtást tartalmazó fejezetére vonatkozik. A Program végrehajtását illető szabályokat és eljárási rendet - különös tekintettel a pályázatok odaítélésére - tartalmazza.
financing költségviselés, finanszírozás
financing needs finanszírozási igények
Financing Memorandum Finanszírozási Emlékeztető v. Nyilatkozat - Az az okmány, amelyet az Európai Bizottság és a partner ország írnak alá, a Phare finanszírozásra vontakozó döntést követően. Tartalmazza a vonatkozó Phare-program leírását, s a finanszírozási eljárást.
financing proposal finanszírozási javaslat - Tervezet, amelyet a Bizottság véleményezésre bocsájt az irányítási bizottság (Management Committee) elé. Kedvező állásfoglalás esetén a Bizottság finanszírozási döntésének és a partner országgal aláírandó finanszírozási emlékeztető alapjául szolgál.
fiscal charge illeték
force majeure (francia) előre nem látható körülmények, vis major
foreign currency/exchange külföldi pénznem, deviza
foreign exchange rate átváltási árfolyam
framework agreement keretmegállapodás - a Phare végrehajtása kapcsán az Európai Unió és a partner ország között kötött, az együttműködés szakmai, jogi és igazgatási kereteit meghatározó jogi okmány.
framework contract keretszerződés - A Phare-nál azokat a szerződéseket nevezik így, amelyeket különféle tevékenységekre kötnek, standard, előre rögzített feltételek szerint, egyszerű felkérésre. Főképp szakértők rövid- távú (maximum 4 havi) szerződtetésére szolgál (pl. tanulmányok, elemzések készítéséhez), ha a megbízás költségvetése nem haladja meg az 50.000 ECU-t.
framework programmes keretprogramok - A Phare számos tervezetet dolgozott ki, amelyek többféle tevékenységet egyazon csomagba gyűjtenek, s amelyeket ílymódon a különféle szervezeteknek és egyéneknek gyorsan és hatékonyan lehet továbbítani. Jó példa rá a TEMPUS program.
freight fuvardíj
funding költségviselés, finanszírozás
funding requirements finanszírozási igények
general damages általános kártérítés
general regulations általános szabályok
general summary description of goods áruk általános összegző leírása
General Technical Assistance Facility (GTAF) Általános Szakmai (szakértői) Segítségnyújtási Konstrukció - Számos kisebb, különféle ágazatokra kiterjedő programot magába foglaló Phare program, amely egy-egy nagyobb, egy szektort érintő program számára készíti elő a talajt.
good faith jóhiszeműség
government contracts állami szerződések, állami/közületi rendelések
gross bruttó
gross amount bruttó összeg
guarantee garancia
headquarters (H.Q.) központ, főiroda - A Phare szóhasználatában rendszerint a Bizottság I-L Igazgatóságának megjelölésére használják. E részleg felelős a közép- és kelet-európai országok segélyprogramjaiért.
horizontal programmes horizontális programok - A Phare több országra kiterjedő, egy-egy ágazat vagy szabályozási részterület specifikus problémáinak orvoslását célzó programtípusa.
human resources emberi erőforrások
implementation status végrehajtás helyzete
imputed costs beszámított költségek
incentives ösztönzők
incentive scheme ösztönzési program
incurring costs felmerülő költségek
indemnify kártalanít
indemnity kötbér
independent inspection független vizsgálat
Indicative Programme indikatív program - A partnerországok kormányzati szervei által az Európai Bizottsággal szoros együttműködésben készített programterv. Rögzíti az egyes országok reformtörekvéseinek célját és stratégiáját, s az ehhez szükséges Phare-költségviselésre vonatkozó javaslatot. Három típusa van: az éves, a több-éves (általában négy évre szól) és a határmenti (cross-border).
informal purchase informális vásárlás
infrastructural investments infrastrukturális beruházások
infrastructural facilities infrastrukturális létesítmények
installation üzembe helyezés, telepítés
installment részlet(fizetés)
instructions to tenderers ajánlattevő számára szóló utasítások
interest kamat
intergovernmental államközi
interministerial/interdepartmental tárcaközi
intermediary közvetítő
internal finance belső finanszírozás
inventory leltár, készlet
investment befektetés;
investment advisor befeketetési tanácsadó
investment promotion befektetésösztönzés
invitation to tender pályázati felhívás - Az a dokumentum, amellyel a szerződő hatóság az érdekelt cégeket vagy szervezeteket felhívja, hogy tegyenek egy Phare-szerződésre ajánlatot. Egységesített formában tartalmazza az ajánlat benyújtásának feltételeit, a feladatmeghatározást és a megkívánt szakmai kvalitásokat. .
invoice szállítói számla
(to) issue a certificate igazolást, bizonyítványt kiad
itemised tételes (pl. elszámolás)
joint tenders társult vállalkozások keretében nyújtott ajánlatok
Joint Venture Phare Programme (JOPP) Vegyesvállalati Phare Program - az Európai Unió és a Phare partnerországok kis- és középvállalatai közötti gazdasági együttműködés egyik célprogramja, amellyel vegyesvállalatok létrehozását ösztönzik.
know-how - A Phare célkitűzéseinek egyik fontos végrehajtási eszköze a szakmai tapasztalatok és a szaktudás elterjesztése, a szakértői ismeretek hatékony felhasználása.
Land Register Programme (LRP) földhivatali v. telekkönyvi program - A földhivatal, ill. a telekkönyvi nyilvántartás korszerűsítését célzó program.
law applicable alkalmazandó törvények
legal capacity jogképesség
legal entity jogi személy
legal person jogi személy
legal proceeding per
liability felelősség
liquidated damages szerződési kötbér
letter of interest érdekeltséget kinyilvánító levél - Valamely Phare projektben vagy szerződésben való részvételi szándékot jelzi.
liabilities pénzbeli kötelezettségek
loan scheme hitelprogram
local authority helyhatóság
local budget allocation helyi költségvetési juttatás - A munkaprogram jóváhagyásával életbelépő költségjuttatási felhatalmazás, amelynek alapján az adott program helyi irányítója a program költségeit biztosítja.
local enterprise agency (LEA) helyi vállalkozásfejlesztési hivatal/központ - Magyarországon az Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány koordinálásával működő helyi szervezetek.
local government helyi kormányzat, önkormányzat
local shopping helyi beszerzés
long-list "hosszú" lista - A kvalifikált cégek és szervezetek referencia listája. Rendszerint az Európai Unió Hivatalos Közlönyében megjelenő felhívás nyomán hozzák létre. Ezek szolgálnak a zártkörű tendereknél alkalmazott "rövid" listák összeállításához.
lot csomag, részszállítmány
lump sum contract átalánydíjas szerződés
maintenance service karbantartási szolgáltatás
management committee irányító bizottság - Az EU tagállamok képviselőiből álló bizottság, amely előzetesen véleményezi a Phare partnerországok programjavaslatait.
management contract vezetői szerződés
managerial knowledge vezetői szakértelem
man-day, man-hour, man-month - A Phare szerződéseknél alkalmazott munkadíj-számítási egységek.
manning requirement munkaerő-szükséglet
manufacturer gyártó
manufacturing process gyártási folyamat
marking of envelopes borítékok megjelölése
measure intézkedés - A Phare-nál általában a "program" szóval azonos értelemben használják.
medium-term középtávú
Member State tagállam
method eszköz
modification notice módosításról szóló értesítés
monitoring figyelemmel kísérés, ellenőrzés - A Phare terminológiában így nevezik információk módszeres beszerzését és dokumentálását pl. a végrehajtott programokról, azok eredményeiről, hatásairól, a programok környezetéről, stb
Monitoring & Assessment Report ellenőrző és értékelő jelentés - Évente készítik az eltelt időszak eredményeiről. Megállapításait a következő időszak Phare-programjait meghatározó startégiai tervek elkészítésénél hasznosítják.
multi-annual programming több évre szóló programkészítés - A partnerország középtávú reformtörekvéseit figyelembe vevő programok tervezése.
multi-country programmes több országra kiterjedő programok - A Phare programok egyik fajtája.
national coordinator nemzeti koordinátor - Magas rangú, minisztériumi tisztviselő, aki kormánya hivatalos megbízottjaként közvetítő szerepet tölt be a partnerország és az Európai Unió között. A nemzeti koordinátor felügyeli, de nem irányítja programokat.
National Programmes nemzeti programok - A Phare-programok egyik fajtája, amelyet az egyes partnerországokban hajtanak végre, s amely tükrözi az adott ország hosszútávú fejesztési törekvéseit és súlyponti ágazatait.
natural person természetes személy
negotiation of price ártárgyalás
Non-governmental organisations (NGOs) nem-kormányzati szervezetek - Rendszerint non-profit intézmények, amelyek fejlesztési és közszolgálati funkciókat látnak el. A Phare számos olyan projektje terjed ki az Unió tagországai és közép és kelet európai országok nem-kormányzati szervezetei közötti együttműködésre, melyek célja a partnerországok helyi közösségeinek, civil szervezetinek megerősítése.
objective cél
obligations of the supplier a szállító kötelességei
Official Journal (O.J.) hivatalos közlöny - az Európai Unió hivatalos közlönyének angol elnevezése.
open tendering nyílt ajánlat - Nyílvános versenytárgyalási eljárás, amelynél valamennyi érdekelt fél benyújthatja pályázatát. Elsősorban szállítási szerződéseknél használatos. Az Európai Bizottság az ajánlati felhívást az EU hivatalos közlönyében teszi közzé. A pályázat elbírálása és eredményének jogszerű kihirdetése szintén pontos előírások szerint történik.
operation működés
Operational Programmes (itt:) munkaprogramok v. működési programok - Egy-egy év finanszírozási előirányzatait, s a különféle, az indikatív programban rögzített ágazati célkitűzések támogatását szolgáló tevékenységeket és akciókat tartalmazza. Három fajtája létezik: nemzeti, több országra kiterjedő (multi-country) és határmenti (cross-border) programok.
Operational Unit működési részleg - Az Európai Bizottság "1A" Főigazgatóságához tartozó, a közép- és kelet európai országokkal foglalkozó "B" Igazgatóságának több egységét - jelesül a "B3", "B4" és "B5" egységeket - nevezik Phare-körökben "a Részlegek"-nek. Ezek az egységek gondoskodnak a Phare-program végrehajtásáról és irányításáról a partnerországokban.
opinion vélemény
ordinary szokásos, szokványos; ordinary expenses: szokványos költségek
origin eredet
(to) originate származik
overall price teljes ár
OVERTURE szó szerint "nyitány" - Az Európai Bizottság által részlegesen finanszírozott projekt elnevezése, amely a kelet és nyugat-európai régiók és városok közötti együttműködést segíti elő.
output eredmény, kimenetel
packing csomagolás
Partner Countries partnerországok - Az Európai Unió 3906-/89 sz. Rendeletében felsorolt, a Phare-program által érintett országok: Albánia, Bulgária, Cseh Köztársaság, Észtország, Magyarország, Lettország, Litvánia, Lengyelország, Románia, Szlovákia és Szlovénia.
partner organisations partnerszervezetek - A partnerországokban működő intézmények, amelyekkel a Phare a különféle programok vagy projektek kapcsán együttműködik. Köztük vannak minisztériumok, alapok, érdekképviseleti szervezetek, egyetemek, oktatási központok, regionális vagy helyi hatóságok és civil szervezetek. Olykor a Phare segítségével alapítanak szervezeteket, amelyek azután saját lábukra állnak. A Phare programokban résztvevő, vagy azokat menedzselő vállalatok nem minősülnek partnerszervezetnek.
payment procedures fizetési eljárások
payment schedule fizetési ütemterv
payments kifizetések
penalty kártérítés
performance of the contract szerződés teljesítése
period of validity érvényességi idő
Phare Accounting System (PHACSY) Phare Számviteli Rendszer - A programirányító egységek (PMU) által a programok pénzügyi adminisztrálására szolgáló, kötelezően használt számviteli, könyvelési rendszer.
Phare budget Phare költségvetés - Az Európai Unió éves költségvetésének része. Évenként, az EU Tanácsa és az Európai Parlament döntései alapján egy globál összeget határoznak meg, amelyet azután a Bizottság oszt fel részben tényszerű szempontok (népesség száma, egy főre jutó GDP), részben szubjektív megítélés (pl. korábbi alapok felhasználási aránya, reformfolyamat előrehaladása, stb.) alapján.
Phare funding Phare finanszírozás - A következő fő lépésekből áll:
- Commitments - kötelezettségek
A költségvetésben alkalmazott kifejezés, ami azt fejezi ki, hogy egy bizonyos célra meghatározott alapokat rezerválnak. Ebben az értelemben a kötelezettségek a Végrehajtási Program, majd a Finanszírozási Emlékeztető elfogadása után születnek.
- Contracting - szerződéskötés
A megállapodásban szereplő Végrehajtási Program megvalósítására szolgáló szerződések megkötése. Arra a műveletre, amikor a Phare egy adott pénzügyi alapot egy szerződés finanszírozására mozgósít, a "leszerződik" kifejezést használják.
- Payment - kifizetés
A finanszírozási folyamat utolsó aktusa, amely magába foglalja a vállalkozóknak a Phare- ral kötött megállapodás feltételei szerinti kifizetését. A kifizetés szakasza a projekt teljes időtartamát - azaz akár három évet is -felölelheti.
Phare Management Committee Phare Irányítási Bizottság - A "gazdasági szerkezetváltás segélyalapjának bizottsága" a Phare-ról alkotott jogszabály rendelkezése szerint jött létre. A tagállamok képviselői vesznek részt benne, elnöke a Bizottság képviselője. Eljárási szabályzata értelmében, valamennyi, az Európai Bizottság elé kerülő, ágazati programmal (Financing Proposal - finanszírozási javaslat), valamint az általános irányelvekkel kapcsolatban ki kell kérni ennek a bizottságnak a véleményét. A tagállamok végső soron e bizottság segítségével kísérhetik figyelemmel a Phare tevékenységét.
Phare Regulations "Phare-törvények", a Phare-ról alkotott jogszabályok - A Tanács (EEC/EURATOM) 3906/89 számú, az EU Hivatalos Közlönyének 1989. december 23-I, EC L 375. számában megjelent rendelete határozta meg azokat az elveket, amelyek alapján az Európai Unió a Phare partnerországok számára gazdasági segélyt nyújt. Ez, valamint a továbbiakban megjelent 2698/90, 3800/91 és 2334/92 sz. rendeletek megfogalmazzák a pályázatok meghirdetésének, a szerződések odaítélésének szabályait és meghatározzák a segélyprogramban résztvevő országok körét.
Phare services (itt:) Phare szolgálat - A Bizottság DG 1A, "B" (Közép- és Kelet-Európai Kapcsolatok) Igazgatóságára alkalmazott rövid elnevezés.
pilot project mintaprojekt - Az új kezdeményezésű Phare-projekteket rendszerint egy-egy olyan létesítménnyel, akcióval vezetik be, amelyeken az adott projekttípus előkészítő és végrehajtási szakaszait, hatásmechanizmusát a későbbiekben elemezhetik.
place of destination rendeltetési hely
price schedule árjegyzék
principle of equality egyenlőségi elv
priority sector súlyponti ágazat - A Phare tevékenysége a partnerországok súlyponti ágazataira összpontosul. A Phare finanszírozás alapterületei valamennyi érintett országban azonosak, jóllehet az országok az átalakulás eltérő fázisaiban vannak. E súlyponti területek között szerepel az állami vállalatok szerkezetátalakítása, a magánszektor fejlesztése, az intézményi reform, a közigazgatás és közszolgáltatások reformja, a foglalkoztatás, az oktatás és egészségügy, az energiagazdálkodás, a közlekedési és távközlési infrastruktura fejlesztése, a környezetvédelem és a nukleáris biztonság. Az Európai Megállapodások értelmében a segélyalapot arra is felhasználják, hogy az egyes országok jogrendszerét összhangba hozzák az Európai Unió jogszabályaival és szabványaival és összehangolják a joggyakorlatot is.
proceeding eljárás
process of approval jóváhagyási eljárás
procurement beszerzés
procurement agent beszerzési ügynök - Olyan cég, amelyet a Phare szerződő hatóságok különféle szükségletek és berendezések beszerzésének lebonyolításához szerződtetnek.
procurement rules beszerzési szabályok
programme program - A Phare szóhasználatában az a Bizottság által jóváhagyott intézkedéscsomag, amely az EU költségvetésének támogatásával az egyes partneroszágokban konkrét projektek, tevékenységek formájában ölt testet.
programme/project authorising officer (PAO) program- v. projektengedélyező - "Szabályosan" magát a segélyprogramot illetik a "program" szóval és a programok első fokú alprogramjait a "projekt" szóval. A külföldi és hazai Phar-anyagokban gyakran keveredik a két szó használata.
Programme/Project Management Unit (PMU) program- v. projektirányító egység - A program végrehajtása a partnerországok területén az érintett minisztériumoknál, állami hivataloknál és más, érintett intézményeknél létesített programirányító egységek feladata. Az egységek személyzete általában az adott szervezet állományából kikerülő tisztviselőkből áll, akiknek tevékenységét sok esetben külső szakértő segíti. Az Európai Bizottság és külképviseleteinek támogatásával ezen egységek irányítják és szervezik a programok és projektek pályázatait, a szabványos szerződések megkötését, valamint a programok végrehajtását és nyomonkísérését.
programme v. project officer program- v. projektfelelős
project projektum, léttesítmény - A Phare terminológiában a programok első fokú alprogramjainak elnevezése, amelyek számos további alprojektekre oszlanak.
proof of acceptance átvétel igazolása
proof of receipt átvételi elismervény
(to) provide technical expertise szakmai/szakértői/műszaki tanácsadást nyújt
provisional acceptance ideiglenes átvétel, ideiglenes elfogadás
public administration közigazgatás
public finance államháztartás
public law közjog
public policy közérdek
public services közszolgáltatás
public utilities közművek
purchase vásárlás
rebate engedmény
recipient címzett, kedvezményezett - Az érvényes EK-rendelkezések szerint a Phare segélyprogramban részvételre alkalmas ország
receipt of payment fizetési elismervény
reception of tenders ajánlatok átvétele
recommendation ajánlás
refund visszatérít
regional programme regionális program - Három vagy több partnerországot felölelő, közös célok jegyében fogant, közös tevékenységgel megvalósítandó programok elnevezése. Ld. még: multi-country programme
registered mail ajánlott levél
regulation rendelet
reimbursement of advances előlegek visszafizetése
(to) reject elutasít
(to) relieve mentesít
remuneration díjazás
repair javítás
repayment of advances előleg visszafizetése
replenishment of spare parts pótalkatrészek utánpótlása
request for quotation ajánlatkérés
requirement követelmény
(to) reserve the right fenntartja a jogot
restricted tendering zárt pályázat - A nyílt pályázatokkal (open tendering) ellentétben ilyenkor csak a szerződő hatóságok által meghívott vállalkozók nyújthatnak be pályázatot. A vállalkozóknak eme előzetesen kiválasztott körét, az un. "rövid listát" (short-list) különféle források alapján állítják össze, melyek közé tartoznak a "hosszú listák", egy-egy vállalkozó érdekeltségét bejelentő levelek, valamint a Központi Tanácsadói Nyilvántartás(Central Consultancy Register)
result eredmény
restructuring átalakítás, szerkezetváltás
retraining átképzés
rules of conciliation and arbitration békítési és döntőbíráskodási szabályok
running costs folyó költségek - A programirányító egységek folyó kiadásainak (tkp. működési költtségeinek) - pl. helyiségbérlet, telefon, villany, stb) elnevezése.
satisfactory evidence kielégítő bizonyíték
(to) satisfy criteria kielégíti a követelményeket
sealing of envelopes borítékok lezárása
sector-specific ágazat-specifikus, v.mely ágazathoz kötődő
selection kiválasztás
service contract szolgáltatási szerződés - Olyan szerződések, amelyekben a vállalkozó bizonyos szolgáltatások, szakismeret vagy know-how nyújtására vállal kötelezettséget. A Phare által finanszírozott projektek végrehajtásánál rendszerint zárt pályázatok keretében ítélik oda.
settlement of disputes vitás kérdések rendezése
shipping szállítmányozás
short-list rövid (vagy szűkített) lista - Előre kiválasztott cégek vagy szervezetek jegyzéke, amelyeket zártkörű pályázatok esetén kérnek fel ajánlatok benyújtására. Az ajánlattevőket a szerződő hatóság választja ki. Kizárólag a rövid listán szereplő cégek nyújthatnak be pályázatot a saját nevükben vagy egy konzorcium vezető cégeként. A listán nem szereplő cégek alvállalkozóként vagy a konzorciális tagként páyázhatnak.
signatories aláíró felek
signing of tenders ajánlatok aláírása
small and medium-size companies (SMEs) kis- és középvállalatok
spare parts pótalkatrészek
spare parts exposed to heavy duty use nagy igénybevételnek kitett alkatrészek
special conditions különleges feltételek
statement of a tenderer ajánlattevő nyilatkozata
statutory office törvényesen bejegyzett iroda
stipulate kiköt
storage raktározás
Strategic Plan stratégiai terv - A Phare programok legfontosabb tervdokumentuma.
studies tanulmányok - A Phare igen sokféle tanulmány - így pl. beruházás-előkészítő, piackutatási, piacelemző, megvalósíthatósági, stb - elkészítéséhez nyújt támogatást.
sub-contractor alvállalkozó - Az a cég, magánszemély vagy konzorcium, amely a vállalkozó munkájának egy részét átvállalja. Az alvállalkozó teendői a vállalkozó ajánlatának részét képezi, ugyanakkor a megrendelő (Contracting Party) és az alvállalkozó között nem jön létre közvetlen szerződéses kapcsolat.
submission of a tender ajánlat benyújtása
(to) submit a tender tendert benyújt
sub-projects alprojekt - A programok második szintű felosztásánál használt gyüjtőszó.
subsidiarity kiegészíthetőség - Az Európai Közösségek jogrendszerének egyik fontos, a hatáskörök elosztását szabályozó elve, amelynek értelmében a döntéseket azon a hatalmi szinten kell meghozni, amely az Unió polgáraihoz a legközelebb esik.
supplementary kiegészítő.
supplier szállító
supply contract áruszállítói szerződés - A Phare-programok végrehajtásához szükséges árucikkek és berendezések beszerzésénél alkalmazzák. Az áruszállítás gyakran kapcsolódik össze kiegészítő szolgáltatásokkal - pl. szervíz, betanítás - , amelyek a szállítás szerves részét alkotják. Az áruszállítói szerződéseket nyílt pályázatok keretében ítélik oda.
sustainable growth fenntartható (gazdasági) növekedés
Task Manager feladatirányító - A brüsszeli bizottsági apparátus azon tagjai, akik a Phare működési egységeinél a finanszírozási javaslatok és feladatmeghatározások (terms of reference) előkészítéséért és felügyeletéért, valamint a (rövid listák elkészítését is magába foglaló) tenderezési eljárás irányításáért felelnek. Abban az esetben, amikor egy programot központilag irányítanak, a feladatmenedzser dolga a szerződések előkészítése aláírásra és a szerződés teljes pénzügyi és technikai lebonyolítása.
tax adó
technical assistance (T.A.) műszaki/szakértői segítségnyújtás - A Phare rendszerint a második jelentés szerinti értelemben használja a programok végrehajtásánál igénybevett konzulensek, szakértők tevékenységének általános megjelölésére.
technical evaluation szakmai kiértékelés - A szolgáltatói szerződéseknél az ajánlattevőknek pályázatuk részeiként külön szakmai és pénzügyi ajánlatot kell benyújtaniuk. A szakmai kiértékelés először azt állapítja meg, hogy mely pályázatok a legalkalmasbbak szakmai szempontból egy adott feladat megoldására. A szakmai kiértékelés után a pályázatok a szakmai minőségük alapján kialakult sorrendben kerülnek a pénzügyi kiértékelést végzők elé. A szakmailag alkalmatlan pályázatokat kirostálják.
technical expertise szakmai/műszaki tanácsadás
technical proposal szakmai javaslat - Egy cég vagy szervezet ajánlata valamely árucikk vagy szolgáltatás szállítására a szerződő hatóság által rögzített feladatmeghatározás és szakmai/műszaki paraméterek alapján. Árfeltételeket nem tartalmaz.
technical specifications műszaki előírások
Tempus - a Phare egyik keretprogramjának (Trans-European Mobility Programme for University Studies - szabadon: egyetemi szervezetek transzeurópai hálózata) rövidítése. Célja a a közép és kelet európai, valamint EU-beli egyetemek tartós kutatási és tanulmányi kapcsolatainak kiépítése. Az Európai Oktatási Alapítvány (ld. European Training Foundation) által irányított Tempus programot kiterjesztették a FÁK tagállamaira is.
tender pályázat - A Phare segély odaítélésének meghatározó formája.
tender dossier pályázati dosszié - Mindazon dokumentumokat tartalmazza, amelyek a pályázat kiírásához, lebonyolításához és eldöntéséhez szükségesek, beleértve mindazon információt is, amelyekre az ajánlattevőnek van az ajánlat megtételéhez szüksége. A pályázati dokumentumok különféle információkat tartalmaznak (tenderfelhívás, pályázati tudnivalók, specifikus pályázati feltételek, szakmai/műszaki paraméterek és különféle háttérinformációk - pl. a pályázat benyújtásának és kiértékelésének általános feltételei és szabályai).
tender opening session ajánlatbontási ülés - Ennek során a kiértékelő bizottság felbontja a beérkezett pályázatokat tartalmazó borítékokat és megállapítja az ajánlatok érvényességét és elfogadhatóságát.
tender price ajánlati ár
tenderer ajánlattevő
tendering operation pályázati tevékenység
(to) terminate the contract felbontja a szerződést
terminating a contract szerződés felbontása
terms of reference feladatmeghatározás - Egy pályázat feltételei szerinti szolgáltatási igények és célkitűzések pontos meghatározása, esetenként az alkalmazandó módszereket és eszközöket is tartalmazza.
terms feltételek
Thermie Az EU energetikai programja, amelyet a Phare partner országaira is kiterjesztettek.
time-limit határidő
training betanítás - A Phare-program által támogatott projektum szinte mindegyikében fontos szerepet játszik. Elsősorban a helyszíni oktatásra fektetnek hangsúlyt, de távoktatási módszereket is alkalmaznak.
transparency átláthatóság
unconditional feltételhez nem kötött
unit price egységár
unit-price contract egységáras szerződés
upkeep üzemben tartás
variant solutions megoldási változatok
variations változatok
vocational training szakképzés
warehouse price raktári ár
(to) warrant jótáll
warranty obligations jótállási kötelezettségek
warranty period jótállási időszak
water management vízgazdálkodás
withdrawal of tenders ajánlatok visszavonása
Work Programme munkaprogram - Főképp pénzügyi jellegű okmány, amely a Stratégiai Tervet részletezi. Meghatározza a programok ütemezését a szerződések megkötésétől a kifizetésekig. A Munkaprogram elkészítése a helyi költségvetési juttatás (local budget allocation - ld. ott), valamint a fizetési előleg (advance payment) folyósításának előfeltétele.
working order üzemképes állapot
written consent írásbeli hozzájárulás