Apostolok Cselekedetei
 
I. PROLÓGUS

1    Jézus végső utasítása és mennybemenetele. 1Előző könyvemben, kedves Teofil, elbeszéltem, mi mindent tett 2és tanított Jézus egészen mennybevétele napjáig, amikor megbízatást adott a Szentlélek által kiválasztott apostoloknak. 3Szenvedése után sok csalhatatlan jellel bizonyította be ezeknek, hogy él: negyven napon át megjelent előttük s az Isten országáról beszélt nekik. 4Egy alkalommal, amikor együtt voltak, meghagyta nekik, hogy ne távozzanak el Jeruzsálemből, hanem várjanak az Atya ígéretére. "Erről hallottatok tőlem, mondta, mert 5János csak vízzel keresztelt, ti azonban néhány nap múlva Szentlélekkel keresztelkedtek meg."

Jézus fölmegy a mennybe. 6Erre az egybegyűltek megkérdezték tőle: "Uram, tehát mostanában állítod helyre Izrael országát?" 7Ő azonban így válaszolt: "Az Atya saját tetszése szerint határozza meg a megfelelő időpontot, nem rátok tartozik ennek ismerete. 8De mikor a Szentlélek leszáll rátok, erőben részesültök, úgyhogy tanúságot tesztek majd rólam Jeruzsálemben, meg egész Júdeában és Szamáriában, sőt egészen a föld végső határáig." 9E szavak után szemük láttára fölemelkedett, és felhő takarta el őt szemük elől. 10Miközben merően nézték, miként száll az égbe, egyszerre csak két fehér ruhás férfi termett mellettük. 11"Galileai férfiak," - szólították meg őket - "mit álltok itt égre emelt szemekkel? Ez a Jézus, aki közületek fölment a mennybe, úgy jön el ismét, ahogy szemetek láttára mennybe szállt."

Mátyás megválasztása. 12Ezután az Olajfák hegyéről, amely Jeruzsálemtől egy szombat-járásnyira fekszik, visszatértek Jeruzsálembe. 13Amint megérkeztek, fölmentek az emeleti terembe. Itt aztán együtt maradt Péter és János, Jakab és András, Fülöp és Tamás, Bertalan és Máté, Jakab, Alfeus fia és a buzgó Simon, s végül Júdás, Jakab testvére. 14Mindezek az asszonyokkal, Máriával, Jézus anyjával és testvéreivel együtt egy szívvel-lélekkel, állhatatosan imádkoztak.

15Ezekben a napokban Péter a testvérek között egy alkalommal szólásra emelkedett. Az egybegyűltek száma mintegy százhúsz lehetett. 16"Testvérek! Be kellett teljesednie annak az írásnak, melyben a Szentlélek Dávid ajkával Júdásról, a Jézust foglyul ejtők vezetőjéről jövendölt. 17Ő közénk tartozott, a mi szolgálatunk részese volt.

18Gonoszsága bérén telket szerzett magának, mikor lezuhant, kettéhasadt és minden bele kiömlött. 19Jeruzsálem minden lakója tudomást szerzett erről, úgyhogy azt a telket nyelvükön Hakeldámának, vagyis Vérmezőnek nevezték el.

20Mármost így szól az írás a zsoltárok könyvében:

Továbbá:

21Szükséges tehát, hogy valaki azok közül, akik mindig velünk tartottak, amíg az Úr Jézus közöttünk járt-kelt - 22János keresztségétől fogva egészen mennybevétele napjáig - velünk együtt tanúskodjék az ő föltámadásáról." 23Erre kijelöltek kettőt: Józsefet, akit Barszabbásznak, más néven Jusztusznak is hívtak, és Mátyást. 24Azután így imádkoztak: "Urunk, ki mindenkinek szívét ismered, mutasd meg, e kettő közül melyikre esett választásod, 25hogy elfoglalja ebben a szolgálatban, az apostoli rendben a helyet, melyet Júdás hűtlenül elhagyott és így az őt megillető helyre jutott." 26Ezután sorsot vetettek rájuk. A sors Mátyásra esett, mire a többi tizenegy apostol közé sorolták.

2    A Szentlélek eljövetele. 1Mikor elérkezett pünkösd napja, mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen. 2Hirtelen, mintha csak heves szélvész közeledett volna, zaj támadt az égből és egészen betöltötte a házat, ahol összegyűltek. 3Majd pedig szétoszló, tüzes nyelvek lobbantak föl előttük és leereszkedtek mindegyikükre. 4Valamennyien elteltek Szentlélekkel és különféle nyelveken kezdtek beszélni, úgy amint a Szentlélek szólásra indította őket.

5Ekkortájt az ég alatt található mindenféle nemzetből tartózkodtak istenfélő zsidók Jeruzsálemben. 6Mikor ez a zaj támadt, tömeg verődött össze és megzavarodott, mivel ki-ki tulajdon nyelvén hallotta beszélni őket. 7Meglepődtek, és álmélkodva mondták: "Ugye ezek, akik itt beszélnek, mindnyájan Galileából valók? 8Hogyan hallhatja akkor mindegyikünk saját anyanyelvét? 9Mi pártusok, médek, elamiták, Mezopotámia, Júdea, Kappadócia, Pontusz, Ázsia, 10Frígia, Pamfilia, Egyiptom és Líbia cirénei körzetének lakói, mi római zarándokok, 11zsidók és prozeliták, krétaiak és arabok: halljuk, hogy a mi nyelvünkön hirdetik Isten csodálatos tetteit." Ámultak-bámultak valamennyien és kérdezgették egymástól: 12"Ugyan mi lehet ez?" 13Mások meg gúnyosan megjegyezték: "Teleitták magukat édes borral!"

Péter beszéde. 14Péter erre a többi tizenegy közül előlépett és emelt hangon ezt a beszédet intézte hozzájuk: "Zsidó férfiak és Jeruzsálem minden lakója! Vegyétek tudomásul és figyelemmel hallgassátok szavamat! 15Nem részegek ezek, ahogy azt ti gyanítjátok, hiszen a napnak harmadik órájában vagyunk, 16hanem ez az, amit megmondott Joel próféta:

17így szól az Isten:

Jézus messiásvoltának igazolása. 22Izraelita férfiak, hallgassátok meg ezt az állításomat: a názáreti Jézust Isten igazolta előttetek azokkal a hatalmas csodákkal és jelekkel, amelyeket - mint ti is tudjátok - őáltala művelt köztetek. 23Ezt a férfit Isten elhatározott rendelése és előretudása kiszolgáltatta nektek, s ti istentelenek keze által keresztre feszítettétek és meggyilkoltátok. 24Isten azonban föloldozta a halál bilincseit és föltámasztotta őt. Lehetetlen is volt, hogy a halál fogva tartsa, 25hiszen Dávid így jövendöl vele kapcsolatban:

 29Testvéreim! Pátriárkánkról, Dávidról nyíltan beszélhetek előttetek. Ő meghalt, eltemették, és sírja mind a mai napig látható nálunk. 30Mivel azonban próféta volt, ismerte Istennek számára esküvel tett ígéretét: az ő utódaiból ültet majd valakit trónjára. 31Ezért a jövőbe látva a Messiás föltámadásáról mondta, hogy sem az alvilágban nem marad, sem testét nem éri rothadás. 32Ezt a Jézust támasztotta föl az Isten: ennek mi mindannyian tanúi vagyunk. 33Miután tehát fölszállt az Isten jobbjára, elnyerte az Atyától, majd pedig kiárasztotta a megígért Szentlelket. Ez az, amit ti láttok és hallotok. 34Hiszen nem Dávid szállt föl az égbe, s mégis azt mondja:

36Tudja meg tehát Izrael egész háza teljes bizonyossággal, hogy Isten Úrrá és Messiássá tette azt a Jézust, akit ti keresztre feszítettetek."

A nép válasza és 3000 ember megtérése. 37Ennek hallatára fájdalom járta át szívüket. "Mit tegyünk hát, testvérek?" - fordultak Péterhez és a többi apostolhoz 38"Tartsatok bűnbánatot, felelte Péter, és keresztelkedjék meg mindegyiktek Jézus Krisztus nevében bűneitek bocsánatára. Ezzel elnyeritek a Szentlélek ajándékát. 39Az ígéret ugyanis nektek és gyermekeiteknek szól, valamint azoknak, akik távol vannak ugyan, de akiket meghív magához Urunk Istenünk." 40Számos egyéb szóval is bíztatta és buzdította őket: "Meneküljetek ki e gonosz nemzedék közül." 41Erre azok, akik hajlottak szavára, megkeresztelkedtek. Aznap mintegy háromezer lélek csatlakozott hozzájuk.

A közösség élete. 42Ezek állhatatosan kitartottak az apostolok tanításában és közösségében, a kenyértörésben és az imádságban. 43Szent félelem fogott el mindenkit, mert az apostolok által számos csodajel történt (Jeruzsálemben, és általános félelem uralkodott). 44A hívek mind összetartottak és mindenük közös volt. 45Birtokaikat eladták, és az árát szétosztották kinek-kinek a szükségéhez mérten. 46Egy szívvel-lélekkel mindennap állhatatosan megjelentek a templomban. A kenyértörést házanként végezték, és örvendezve, tiszta szívvel fogyasztották el eledelüket. 47Magasztalták az Istent és az egész nép szeretetében álltak. Az Úr pedig napról-napra növelte az üdvösségre rendeltek számát.

3    A béna meggyógyítása. 1Péter és János egyszer a kilencórai imádság idején a templom felé tartott. 2Éppen akkor egy bénán született embert vittek arra. őt mindennap odavitték a templomnak úgynevezett Ékes-kapujához, hogy a templomba menőktől alamizsnát kérjen. 3Amikor meglátta Pétert és Jánost, amint éppen bemenőben voltak a templomba, alamizsnát kért tőlük. 4Péter, Jánossal együtt, rátekintett és így szólt: "Nézz ránk!" 5Erre az feléjük fordult, remélve, hogy kap tőlük valamit. 6Péter azonban ezt mondta neki: "Aranyom, ezüstöm nincs, de amim van, neked adom: a názáreti Jézus Krisztus nevében (kelj föl és) járj!" 7Ezzel jobb kezével megragadta és fölsegítette, mire annak tüstént erő szállt a lábába és ízületeibe, úgyhogy fölugrott és járni kezdett. 8Velük együtt bement a templomba, s ide-oda járkálva és ugrándozva dicsérte az Istent. 9Az egész nép látta, hogy jár és Istent magasztalja. 10Mikor pedig ráismertek, hogy ő az, aki alamizsnáért koldulva üldögélt a templom Ékes-kapujánál, nem tudták, hová legyenek a csodálkozástól amiatt, ami vele történt.

Péter beszéde. 11Mivel nem tágított Péter és János mellől, az egész nép mintegy lenyűgözve köréjük gyűlt az úgynevezett Salamon-tornácba. 12Péter ennek láttára így kezdett beszélni a néphez: "Izraelita férfiak! Ugyan miért csodálkoztok ezen, vagy miért bámultok úgy ránk, mintha saját hatalmunkkal vagy jámborságunkkal értük volna el, hogy ez az ember járni tudjon? 13Ábrahám, Izsák, Jákob Istene, atyáink Istene megdicsőítette szolgáját, Jézust, akit ti kiszolgáltattatok és megtagadtatok Pilátus előtt, noha ez szabadon akarta bocsátani. 14Megtagadtátok a szentet és igazat. Egy gyilkos szabadon bocsátását kértétek, az élet szerzőjét pedig megöltétek. 15Isten azonban föltámasztotta őt holtából: ennek mi tanúi vagyunk. 16S mivel mi hiszünk benne, azért adott az ő segítségül hívása erőt ennek az embernek, akit láttok és ismertek; a tőle származó hit adta meg neki ezt az ép egészséget mindnyájatok szeme láttára.

Engedelmeskedj a Mózeshez hasonló prófétának és áldott leszel. 17De tudom testvérek, hogy tudatlanságból cselekedtetek, amint elöljáróitok is. 18Isten azonban ily módon vitte végbe azt, amit az összes próféták által már előre hirdetett, tudniillik, hogy Fölkentje szenvedni fog. 19Tartsatok hát bűnbánatot és térjetek meg, hogy Isten eltörölje bűneiteket, 20elérkezzék az Úrtól a megenyhülés ideje és elküldje Jézust, a számotokra előre rendelt Messiást. 21Őt a mennynek kell befogadnia egészen a nagy megújulás koráig, melyről Isten már réges-rég beszélt szent prófétái által. 22Mózes megmondta ugyanis:

Urunk Istenünk hozzám hasonló prófétát támaszt majd testvéreitek közül. Hallgassatok rá mindabban, amit majd mond nektek. 23Mindazokat pedig, akik nem hallgatnak erre a prófétára, közösítsétek ki a népből.

24Az összes próféta Sámueltől kezdve, és aki csak ő utána szólt, szintén ezeket a napokat hirdette. 25Ti vagytok a prófétáknak és annak a szövetségnek fiai, amelyet Isten atyáinkkal kötött, mikor így szólt Ábrahámhoz: a te utódaid által részesül áldásban a föld minden nemzetsége. 26Isten szolgájának föltámasztása után először hozzátok küldte el őt, hogy áldástokra váljék, ha mindegyiktek megtér gonoszságából."

4    Péter és János a főtanács előtt. 1Még beszéltek a néphez, mikor a papok, a templomőrség parancsnoka és a szadduceusok odamentek hozzájuk. 2Rossz néven vették ugyanis, hogy tanítják a népet, és Jézus példájával a halálból való föltámadást hirdetik. 3Letartóztatták tehát, s mivel már esteledett, másnapig őrizetbe helyezték őket. 4A beszéd hallgatóságából pedig sokan hívők lettek, úgyhogy a férfi hívek száma elérte az ötezret.

A nagytanács előtt 5Másnap összegyűltek Jeruzsálem elöljárói, vénei és írástudói, meg Annás főpap is, 6valamint Kajafás, János és Sándor, s mindenki, aki a főpapi osztályhoz tartozott. 7Előállították és faggatni kezdték őket: "Micsoda hatalommal, vagy kinek a nevében tettétek ezt?"

8Ekkor Péter Szentlélekkel telve így válaszolt: "Népünk elöljárói és ti, vének (halljátok)! 9Ha ma egy nyomorékon gyakorolt jótett miatt azért hallgattok ki minket, hogy vajon mitől is gyógyult meg, 10hát tudjátok meg ti mindnyájan és Izrael egész népe, hogy annak a názáreti Jézus Krisztusnak segítségével áll ez itt előttetek egészségesen, akit ti keresztre feszítettetek, de akit Isten föltámasztott holtából. 11Ő az a kő, amelyet ti, az építők elvetettetek, de mégis szegletkővé lett. 12Nincsen üdvösség senki másban, mert nincs más senki az emberek közt az ég alatt, akiben üdvözülnünk kellene."

13Amikor látták Péter és János bátor szókimondását, s megtudták, hogy írástudatlan és tanulatlan emberek, meglepődtek. Fölismerték, hogy Jézus kíséretébe tartoztak. 14Mivel azonban a meggyógyított embert is mellettük látták, semmi ellenvetést sem tehettek. 15Kiküldték hát őket, a gyűlésteremből, s aztán így tanakodtak: 16"Mitévők legyünk ezekkel az emberekkel? Hiszen Jeruzsálem minden lakója tudja, s nem is tagadhatjuk, hogy nyilvánvaló csoda történt általuk. 17De hogy méginkább el ne terjedjen híre a nép között, fenyegessük meg őket, hogy ne beszéljenek többé senkinek se erről az emberről." 18Ezután behívatták őket, s megparancsolták, hogy egyáltalán ne beszéljenek, és ne tanítsanak Jézus nevében. 19Erre Péter és János így válaszolt: "Magatok ítéljétek meg, Isten előtt helyes volna-e inkább rátok hallgatni, mint az Istenre? 20Mi nem hallgathatunk arról, amit láttunk és hallottunk!" 21Erre újabb fenyegetések közt a népre való tekintettel szabadon bocsátották őket, mert semmi jogcímet sem találtak megbüntetésükre. Mindenki dicsőítette ugyanis Istent, a megtörtént esemény miatt, 22hiszen több mint negyven éves volt az ember, akivel ez a csodás gyógyulás megtörtént.

Hálaadás. 23Kiszabadulásuk után övéikhez mentek és hírül vitték, hogy mi mindent mondtak nekik a főpapok és a vének. 24Ennek hallatára azok egy szívvel-lélekkel fölfohászkodtak Istenhez ezekkel a szavakkal: "Urunk, te alkottad az eget és a földet, meg a tengert s mindazt ami bennük van. 25Te így szóltál  a Szentlélek által Dávid szolgád ajkával:

27Valóban e városban egybegyűltek fölkent szent szolgád, Jézus ellen, Heródes és Poncius Pilátus a pogány nemzetekkel és Izrael népével, 28hogy végrehajtsák, aminek megtörténtét hathatós akaratod elhatározta. 29Most tehát Urunk, tekints fenyegetőzésükre, és add meg szolgáidnak, hogy teljes bizalommal hirdessék igédet. 30Nyújtsd ki kezedet, hogy gyógyulások, jelek és csodák történjenek szent szolgád, Jézus által."

31Amint így imádkoztak, megrendült a hely, ahol egybegyűltek. Mindnyájan elteltek Szentlélekkel, és bátor bizalommal hirdették az Isten igéjét.

A keresztények élete. 32A hívők sokaságának egy volt a szíve-lelke. Egyikük sem mondott birtokából semmit sem a saját tulajdonának, hanem mindenük közös volt. 33Az apostolok pedig nagy hatással tettek tanúságot az Úr Jézus (Krisztus) föltámadásáról, és nagy kegyelem munkálkodott mindnyájukban. 34Nem is akadt köztük szűkölködő, mert azok, akiknek földjük vagy házuk volt, eladták, s az eladott javak árát elhozták és az apostolok lába elé tették. 35Ebből aztán mindenkinek adtak kinek-kinek szükségéhez mérten. 36József, a ciprusi származású levita, aki az apostoloktól a Barnabás nevet kapta - ez annyit jelent, mint a vigasztalás fia - eladta a birtokában lévő szántóföldet, fogta az árát és az apostolok lába elé tette.

5    Ananiás és Szafira bűnhődése. 1Az Ananiás nevű férfi feleségével, Szafírával együtt eladta egyik birtokát. 2Feleségének tudtával azonban visszatartott az árából s csak egy részt vitt magával és tett az apostolok lába elé. 3Péter azonban így szólt hozzá: "Ananiás, hogyan csábíthatta el szívedet a sátán, hogy be akarod csapni a Szentlelket, s hogy magadnál tartasz egy részt a föld árából? 4Ugye a magadé maradhatott volna, ha pedig eladod, te rendelkezhettél volna vele? Miért vetemedtél ilyen dologra? Nem embereknek hazudtál, hanem Istennek!" 5E szavak hallatára Ananiás holtan rogyott össze. Nagy félelem fogta el mindazokat, akik ezt hallották. 6A fiatalabb emberek pedig mindjárt fölemelték, aztán kivitték és eltemették. 7Körülbelül három óra múlhatott el, amikor belépett felesége, mit sem tudva a történtekről. 8"Mondd csak (asszony), szólította meg Péter, csakugyan ennyiért adtátok el a földet? "Igen, ennyiért" - felelte az. 9Péter ekkor rászólt: "Mire való volt megegyeznetek abban, hogy próbára tegyétek az Úr Lelkét? Nézd, azok, akik eltemették férjedet, már a küszöbre tették a lábukat, hogy téged is kivigyenek." 10Erre az nyomban holtan rogyott össze lábainál. A belépő ifjak már halva találták; kivitték tehát és a férje mellé temették. 11Nagy félelem fogta el az egész egyházat, s mindenkit, aki csak hallott erről az eseményről.

Jelek és csodák. 12Az apostolok által sok csodajel történt a nép között. Mindnyájan teljes egyetértésben tartózkodtak Salamon tornácában. 13Mások közül senki sem mert közéjük elegyedni, a nép azonban nagyra becsülte őket. 14Az Úrban hívő férfiak és nők sokasága pedig egyre növekedett. 15Végül még a betegeket is kivitték az utcákra, s ott ágyakra és hordszékekre fektették őket, hogy ha Péter arra megy, legalább az árnyéka érje valamelyiküket (s megszabaduljanak betegségükből). 16Sőt a Jeruzsálemhez közel eső helységek népe is odatódult, magukkal hozva a betegeket és a tisztátalan lelkektől gyötörteket, s ezek mind meggyógyultak.

Az apostolok újra a nagytanács előtt. 17De a főpapot és környezetét - vagyis a szadduceusok pártját - féltékenység fogta el. 18Lefogatták tehát az apostolokat és nyilvános börtönbe vetették őket. 19Az Úr angyala azonban éjjel kinyitotta a börtön ajtaját, kivezette őket és így szólt hozzájuk: 20"Menjetek, álljatok ki és hirdessétek a népnek a templomban az erről az életről szóló tanítást!" 21Hallgattak rá, s virradatkor bementek a templomba és prédikálni kezdtek.

Mikor a főpap és kísérete megérkezett, összehívták a főtanácsot - vagyis a zsidó nép összes véneit -, és üzentek a börtönbe, hogy vezessék elő őket. 22De mikor a szolgák odaértek (és kinyitották) a börtönt, nem lelték őket. 23Visszatértek tehát és jelentették: "A börtönt ugyan gondosan zárva találtuk, az őrök is ott álltak az ajtó előtt, de mikor benyitottunk, odabenn senkit sem találtunk."

24A templomőrség parancsnoka és a főpapok a hír hallatára nem tudták elképzelni, mi történhetett. 25Egyszer csak beállított valaki s hírül hozta nekik: "Azok a férfiak, akiket ti börtönbe vetettetek, a templomban vannak és tanítják a népet." 26Erre a parancsnok szolgáival együtt elment és elhozta őket. Erőszakot nem alkalmaztak, mert féltek, hogy a nép kövekkel támad ellenük. 27Elővezették tehát őket és a főtanács elé állították. Majd a főpap kérdőre vonta őket: 28"Szigorúan megparancsoltuk nektek, hogy ne tanítsatok róla, és mégis egész Jeruzsálemet elárasztottátok tanításotokkal, s ránk akarjátok hárítani annak az embernek a vérét." 29De Péter és a többi apostol így válaszolt: "Inkább kell engedelmeskedni Istennek, mint az embereknek! 30Atyáink Istene föltámasztotta Jézust, akit ti a keresztfára feszítve meggyilkoltatok. 31Isten jobbja Fejedelemmé és Üdvözítővé emelte őt, hogy megtérítse Izraelt és megbocsássa bűneit. 32Ezeknek a dolgoknak tanúi vagyunk mi és a Szentlélek, akit Isten megadott mindazoknak, akik engedelmeskednek neki."

33A hallgatóság erre olyan haragra lobbant, hogy arra gondoltak, megölik őket. 34Fölállt azonban a főtanács egyik tagja, egy Gamáliel nevű farizeus, az egész nép előtt tiszteletben álló törvénytudó. Rövid időre kiküldette a vádlottakat, majd ezt a beszédet intézte a többiekhez: 35"Izraelita férfiak: fontoljátok meg, mit akartok tenni ezekkel az emberekkel. 36Nemrégiben föllépett ugyanis Teudás, aki nagyra tartotta magát. Szám szerint mintegy négyszáz férfi csatlakozott hozzá, de őt magát megölték, azokat pedig, akik hittek benne, szétverték és megsemmisítették. 37Utána meg a galileai Júdás lépett föl a népszámlálás idején és maga köré csábította a népet. Elpusztult azonban ő is, és minden követője szétszóródott. 38Ezért én most azt mondom nektek: ne zaklassátok ezeket az embereket, hanem engedjétek őket szabadon. Ha ugyanis ez a törekvés vagy ez a mozgalom emberektől származik, fölbomlik, 39de ha az Istentől van, nem tudjátok szétoszlatni őket, különben úgy tűnnék föl, mintha Isten ellen tusakodnátok."

40Azok igazat adtak neki. Behívatták az apostolokat, megbotoztatták őket, aztán meghagyták nekik, hogy ne beszéljenek Jézusról, s végül is szabadon engedték őket. 41Ők pedig örvendezve távoztak a főtanács elől, mivel méltóknak bizonyultak, hogy Jézusért gyalázatot szenvedjenek. 42Továbbra is mindennap tanítottak és hirdették a templomban és magánházakban Jézust, a Messiást.

III. AZ EGYHÁZ TERJEDÉSE A JERUZSÁLEMI ÜLDÖZÉSEN KERESZTÜL

6    Szükségük van segítségre. 1Ekkor a tanítványok szaporodtával zúgolódás támadt a görögök között a zsidók ellen, mert özvegyeiket elhanyagolták a mindennapi alamizsna-osztogatásnál. 2Ezért a tizenkettő összehívta a tanítványok gyülekezetét. "Nem volna rendjén, - mondták - hogy az asztalnál szolgáljunk, s közben elhanyagoljuk az Isten igéjét. 3Azért testvérek, válasszatok ki magatok közül hét jó hírben álló, bölcs és Szentlélekkel eltelt férfit, akiket megbízhatunk ezzel a föladattal. 4Mi pedig  majd az imádságnak és az ige szolgálatának szenteljük magunkat." 5Ez a beszéd az egész gyülekezet tetszését megnyerte. Kiválasztották tehát Istvánt, akit hit és Szentlélek töltött el, továbbá Fülöpöt, Prohoroszt, Nikánort, Timónt, Parmenászt és Miklóst, az antiochiai prozelitát.

6Ezeket az apostolokhoz kísérték, azok pedig imádság közben rájuk tették kezüket.

7Isten igéje meg tovább terjedt, úgyhogy a tanítványok száma igen megszaporodott Jeruzsálemben, sőt a papok közül is tömegesen hódoltak meg a hitnek.

Vád István ellen. 8Istvánt kegyelem és erő töltötte el, és nagy csodajeleket művelt a nép között. 9Néhányan fölléptek ugyan a libertinusok, a ciréneiek, az alexandriaiak meg a Kilíkiából és Ázsiából valók zsinagógájából, és vitatkozni kezdtek Istvánnal, 10de olyan bölcsen beszélt a Lélek által, hogy nem tudtak ellenállni neki. 11Erre fölbujtattak néhány embert, akik ezt állították: "Hallottuk, amint káromló szavakat mondott Mózes és Isten ellen." 12Így aztán annyira fölizgatták a népet, a véneket és az írástudókat, hogy végül is rárontottak, megragadták és elhurcolták a főtanács elé. 13Ott hamis tanúkat szólaltattak meg: "Ez az ember minduntalan a szent hely és a törvény ellen beszél. 14Hallottuk ugyanis, mikor azt hangoztatta, hogy a názáreti Jézus romba dönti ezt a helyet, és megváltoztatja a Mózestől ránk hagyott szokásokat." 15Erre a főtanács valamennyi tagja mind őt figyelte, s olyannak látták arcát, mint egy angyalét.

7    István beszéde. 1"Valóban így áll a dolog?" - kérdezte a főpap. 2Erre ő így kezdett beszélni: "Testvéreim és atyák, hallgassatok meg! A dicsőség Istene megjelent atyánknak Ábrahámnak, mikor  az még Mezopotámiában tartózkodott, vagyis mielőtt Háránba költözött volna, 3és így szólt hozzá: hagyd el földedet és rokonságodat, és menj arra a földre, amelyet én mutatok neked. 4Erre ő eltávozott a káldeusok földjéről és Háránba költözött. Innen pedig atyja halála után erre a földre vezette át, ahol most is laktok. 5Nem juttatott belőle neki még egy talpalatnyi földet sem, de megígérte, hogy birtokul adja majd neki és halála után utódainak - bár ekkor még nem fia. 6Isten azt is megmondta, hogy utódai hazátlanok lesznek idegen földön, s hogy szolgaságba hajtják és sanyargatják őket négyszáz esztendőn keresztül. 7De én ítéletet ülök a nemzet fölött, amelynek szolgái lesznek, mondta Isten, s ezután kivonulnak és ezen a helyen fognak nekem szolgálni.

8Egyben megkötötte vele a körülmetélés szövetségét. Így születik neki Izsák, akit körülmetélt a nyolcadik napon, Izsáknak meg Jákob, Jákobnak pedig a tizenkét pátriárka. 9A pátriárkák irigységből eladták Józsefet Egyiptomba. 10Isten azonban vele volt és minden viszontagságán keresztül segítette. Kegyeltté tette és bölcsességet adott neki a fáraó, Egyiptom királya előtt, úgy hogy ez megtette Egyiptom és egész udvara kormányzójává. 11Akkoriban éhínség és nagy nyomor támadt egész Egyiptomban meg Kánaánban, és atyáink nem találtak élelmet maguknak. 12Jákob azonban meghallotta, hogy Egyiptomban van gabona. Elküldte hát atyáinkat első ízben. 13Második útjuk alkalmával József fölfedte kilétét testvérei előtt, s így a fáraó előtt kitudódott József származása. 14Majd József magához hívatta atyját, Jákobot, hetvenöt lelket számláló egész rokonságával együtt. 15Jákob tehát leköltözött Egyiptomba, s ott halt meg ő is, atyáink is. 16Szíchembe szállították és abba a sírba temették el őket, amelyet Ábrahám ezüstpénzen vett meg a szíchemi Hémor fiaitól.

17Amikor már közel volt az Istentől Ábrahámnak tett ígéret ideje, a nép egyre nőtt és szaporodott Egyiptomban, 18amíg csak egy más király nem vette át az uralmat Egyiptom fölött, aki nem ismerte Józsefet. 19Ez álnok módon bánt nemzetünkkel: azzal sújtotta atyáinkat, hogy ki kellett tenniük csecsemőiket, hogy ne maradjanak életben.

20Ebben az időben született Mózes, aki Isten kedveltje volt. 21Három hónapig az apai házban táplálták, s amikor kitették, a fáraó lánya vette magához, és fia gyanánt neveltette. 22Mózest megtanították az egyiptomiak minden bölcsességre. Szavaiban és tetteiben egyaránt hatalmas volt. 23Amikor betöltötte negyvenedik évét, az a gondolata támadt, hogy meglátogatja testvéreit, Izrael fiait. 24Mikor pedig látta, hogy egyikükkel igazságtalanul bánnak, védelmére kelt. Úgy állt bosszút a megkínzott emberért, hogy agyonütötte az egyiptomit. 25Azt hitte, testvérei megértik, hogy Isten általa szabadítja föl őket, de azok nem értették meg. 26Másnap megjelent köztük, amikor éppen perlekedtek. Ezekkel a szavakkal békítgette őket: Emberek, testvérek vagytok, hát miért bántjátok egymást? 27De az, aki bántalmazta a társát, félrelökte és rászólt: ki tett téged elöljárónkká vagy bírónkká? 28Csak nem akarsz megölni, mint ahogy tegnap megölted az egyiptomit? 29E szavak hallatára Mózes elmenekült és Madián földjére vándorolt, ahol két fia született.

30Negyven esztendő telt el, mikor Sínai hegyének pusztájában angyal jelent meg neki egy égő csipkebokor lángjában. 31Mózes a jelenség láttára meglepődött, amint azonban odament, hogy megtekintse, az Úr szava hallatszott: 32én vagyok atyáid Istene, Ábrahám, Izsák és Jákob Istene. Mózes megrettent és nem mert odanézni. 33Az Úr pedig így beszélt hozzá: oldd le a sarut lábadról, mert szent föld az a hely, amelyen állsz. 34Jól láttam népem nyomorúságát Egyiptomban, hallottam sóhajtásukat. Azért szálltam alá, hogy megszabadítsam őket. Most hát Egyiptomba küldlek téged.

35Isten azt a Mózest küldte vezérül és szabadítóul a csipkebokorban megjelent angyal által, akit megtagadtak, mikor azt mondták: ki rendelt téged elöljárónkká vagy bírónkká? 36Ő vezette ki őket, ő művelt csodajeleket Egyiptom földjén, a Vörös-tengernél és pusztában negyven esztendőn keresztül. 37Ez a Mózes mondta Izrael fiainak: hozzám hasonló prófétát támaszt majd nektek Isten testvéreitek közül, őt hallgassátok. 38A pusztai együttlét során ő érintkezett az angyallal, aki Sínai hegyén szólott hozzá és atyáinkhoz. Ő vette át az élet igéit, hogy velük közölje azokat. 39Ám atyáink nem akartak engedelmeskedni neki, hanem visszautasították, és szívükben visszavágytak Egyiptomba. 40Ezért szólították föl Áront is: készíttess számunkra isteneket, azok vezessenek minket. Nem tudjuk ugyanis, mi történik a Mózessel, aki kihozott minket Egyiptom földjéről. 41Egy borjúnak a bálványképét készítették el azokban a napokban. Áldozatot mutattak be a bálványnak és örömük telt saját kezük alkotásában. 42Ezért Isten elfordult tőlük, és hagyta, hogy a csillag- sereget tiszteljék, amint meg van írva a próféták könyvében:

Izrael háza, mutattatok-e be nekem véres és égő áldozatokat
negyven esztendőn keresztül a pusztában?
43Ellenkezőleg, Molok sátrát, és istenetek
Remfán csillagát hordoztátok magatokkal.
Ti magatok készítettétek e bálványokat, hogy imádjátok őket.
Ezért Babilonon túl űzlek majd titeket.

44A szövetség sátra atyáinkkal volt a pusztában. Így rendelte el azt ő, amikor közölte Mózessel, hogy a látott minta szerint kell elkészítenie. 45Ezt örökölték atyáink és behozták ide, mikor Józsue vezetésével birtokba vették a pogányok földjét, akiket Isten kiűzött atyáink elől. Így volt az egészen Dávid koráig. 46Ő kegyelmet talált Istennél, és könyörgött hozzá, hadd készíthessen hajlékot Jákob Istenének. 47A templomot azonban Salamon építette föl. 48Csakhogy a Magasságbeli nem lakik emberi munkával emelt épületben, miként a próféta mondja:

                        49az én trónom az ég,
                 és a föld lábaim zsámolya
                 Miféle házat építenétek nekem? - kérdi az Úr.
                 Ugyan hol lenne az én nyugvóhelyem?
                        50Hát nem az én kezem alkotott mindent?

Zárlat. 51Ti keménynyakúak, ti körülmetéletlen szívűek és fülűek! Mindig ellenálltatok a Szentléleknek, ti is, akárcsak atyáitok! 52Melyik prófétát nem üldözték atyáitok? Leöldösték azokat, akik az Igaz eljöveteléről jövendöltek. Ti pedig árulói és gyilkosai lettetek neki, 53ti, akik az angyalok közvetítésével átvettétek ugyan a törvényt, de meg nem tartottátok."

István vértanúsága. 54Amikor ezt meghallották, szívüket elöntötte a méreg, és fogukat vicsorították feléje. 55Ő azonban Szentlélekkel eltelve föltekintett az égre és, megpillantva az Isten dicsőségét 56és Jézust, amint az Isten jobbján áll,  fölkiáltott: "Bizony látom a megnyílt eget, s az Emberfiát, amint az Isten jobbján áll!" 57Erre azok nagy hangon fölkiáltottak és befogták fülüket. 58Azután egy emberként rárontottak s a városon kívül vonszolva megkövezték. A tanúk pedig ruhájukat egy Saul nevű ifjú lábához rakták le. 59Amikor megkezdték István megkövezését, az így imádkozott: "Uram Jézus, vedd magadhoz lelkemet!" 60Mikor pedig térdre rogyott, fönnhangon kiáltotta: "Uram, ne ródd föl nekik ezt a bűnt!" Alighogy ezt mondta, kilehelte lelkét.

8    Egyházüldözés. 1Saul pedig helyeselte meggyilkolását. Azon a napon nagy üldözés tört ki a jeruzsálemi egyház ellen. Az apostolok kivételével valamennyien szétszéledtek Júdea és Szamária tájékára. 2Istvánnak pedig istenfélő emberek megadták a végtisztességet és igen megsiratták. 3Saul meg sanyargatta az egyházat: sorra járta a házakat, elhurcolta a férfiakat és asszonyokat és fogságba vetette őket.

 IV. A KÖZÖSSÉG ÁTADJA AZ ÜZENETET SZAMÁRIÁNAK, SZÍRIÁNAK ÉS CIPRUSNAK

Fülöp Szamáriában. 4A szétszéledt hívek, ahol csak megfordultak, hirdették az igét. 5Így mikor Fülöp eljutott Szamária városába, az ottaniaknak a Messiásról kezdett prédikálni. 6A tömeg, amikor látta és hallotta, hogy Fülöp csodákat művel, teljes figyelemmel hallgatta szavait. 7A tisztátalan lélek ugyanis nagy kiáltással eltávozott sok ördögtől megszállt emberből, s még sok béna és sánta is meggyógyult. 8Emiatt aztán nagy lett az öröm abban a városban.

Simon mágus. 9Már régóta élt ebben a városban egy Simon nevű férfi. Ez varázsló volt, és elámította Szamária népét azzal, hogy valami fontos személyiségnek adta ki magát. 10Az egész lakosság apraja-nagyja hallgatott rá, s azt  mondták: "Ez az Istennek igazán hatalmas ereje!" 11Ragaszkodtak hozzá, mert már jó ideje félrevezette őket varázslataival. 12De mikor hittek Fülöpnek, aki Isten országát és Jézus Krisztust hirdette nekik, a férfiak és asszonyok egyaránt megkeresztelkedtek. 13Sőt maga Simon is hívő lett, s megkeresztelkedése után Fülöphöz szegődött. A jelek és a történt nagy csodák láttára pedig csodálattal telt el.

14Mikor a Jeruzsálemben tartózkodó apostolok hallották, hogy Szamária befogadta az Isten igéjét, elküldték hozzájuk Pétert és Jánost. 15Ezek odaérkeztük után imádkoztak értük, hogy rájuk szálljon a Szentlélek. 16Még ugyanis egyikükre sem szállt le, mivel addig csak az Úr Jézus nevében voltak megkeresztelve. 17Rájuk tették tehát kezüket, s azok megkapták a Szentlelket. 18Amint pedig Simon látta,  hogy az apostolok kézrátételére leszáll a Szentlélek, pénzt ajánlott föl nekik e szavakkal: 19"Adjatok nekem is olyan hatalmat, hogy akire csak ráteszem a kezemet, elnyerje a Szentlelket." 20Péter megfeddte. "Vesszen el a pénzed veled együtt, mivel azt gondoltad, hogy az Isten adományát pénzen meg lehet vásárolni. 21Semmi közöd vagy jogod sincs ehhez a dologhoz, mert szíved nem tiszta Isten előtt. 22Térj meg tehát gonoszságodból, kérd Istent, hogy bocsássa meg szívednek ezt a gondolatát. 23Látom ugyanis, hogy elöntött a keserű epe és rabul ejtett a gonoszság köteléke." 24"Könyörögjetek értem az Úrhoz, - kérte ekkor Simon - hogy semmi se érjen abból, amiről beszéltetek."

 25Azok pedig miután tanúságot tettek és az Úr igéjét hirdették, visszatértek Jeruzsálembe. Közben még sok szamáriai faluban hirdették az evangéliumot.

Az etióp udvarnok megtérése. 26Az Úr angyala pedig így szólt Fülöphöz: "Kelj föl és menj délre a Jeruzsálemből Gázába vezető elhagyott útra." 27Fölkerekedett tehát és odasietett. Akkor egy etióp ember - mégpedig az etiópok királynőjének, Kandakénak magas rangú udvari tisztje, főkincstárosa - éppen Jeruzsálemben volt imádkozni. 28Visszatértében kocsiján ülve Izajás prófétát olvasgatta. 29A Lélek ekkor ezt sugallta Fülöpnek: "Indulj és szegődj ahhoz a kocsihoz!" 30Fülöp oda is sietett és meghallotta, hogy Izajás prófétát olvassa. Megkérdezte tőle: "Ugyan bizony megérted-e amit olvasol?" 31"Hogyan is érthetném, - viszonozta az - hacsak valaki meg nem magyarázza?" Meg is kérte Fülöpöt, hogy szálljon föl és üljön melléje. 32Az Írásnak pedig éppen a következő szakaszát olvasta:

"Akár csak a juhot, úgy vitték leölésre,
s miként a bárány elnémul nyírója előtt,
ő sem nyitotta szólásra ajkát.
33Gyalázatos módon ítéltek fölötte.
Utódairól ki adhat számot?
Hisz élete elenyészik a földről."

34"Kérlek, kiről mondja ezt a próféta, - érdeklődött Fülöptől az udvarnok - önmagáról vagy valaki másról?" 35Erre Fülöp beszélni kezdett és ebből az Írásból kiindulva Jézust hirdette neki. 36Amint így tovább haladtak az úton, egy tóhoz jutottak. Az udvarnok fölkiáltott: "Nézd csak itt víz van: mi gátol meg abban, hogy megkeresztelkedjem?" 37(Fülöp így válaszolt: "Ha teljes szívvel hiszel, lehetséges." Ő erre kijelentette: "Hiszem, hogy Jézus Krisztus az Isten Fia.") 38S ezzel megállíttatta a kocsit. Fülöp és az udvarnok bementek együtt a vízbe, s Fülöp megkeresztelte őt. 39Alighogy kiléptek a vízből, az Úr lelke elragadta Fülöpöt. Az udvarnok nem is látta őt többé, de azért boldogan folytatta útját. 40Fülöp pedig Azótusban termett, és amíg csak Cézáreába nem ért, útközben minden helységben hirdette az evangéliumot.

9    Saul megtérése. 1Saul pedig még mindig dühtől lihegve halállal fenyegette az Úr tanítványait. A főpap elé járulva kérte, 2adjon neki ajánlólevelet a damaszkuszi zsinagógához, hogy megkötözve Jeruzsálembe hozhassa azokat a férfiakat és asszonyokat, akikről ki tudja deríteni, hogy ezt a tanítást követik. 3Útközben már Damaszkusz közelébe érkezett, amikor hirtelen mennyei fény ragyogta körül. 4A földre zuhanva hallotta, hogy egy hang így szól hozzá: "Saul, Saul, miért üldözöl engem?" 5Erre megkérdezte: "Ki vagy te, Uram?" "Én vagyok Jézus, - felelte - akit te üldözöl. (Nehéz neked az ösztöke ellen rugdalóznod." Erre remegve és álmélkodva így szólt: "Uram, mit akarsz tőlem, mit tegyek?" 6 Az Úr ezt válaszolta:) Kelj föl, menj be a városba, ott majd megmondják, mit kell tenned." 7Útitársai lenyűgözve álltak mellette, mert, bár a hangot hallották, senkit sem láttak. 8Saul meg, mikor föltápászkodott a földről, hiába nyitotta ki a szemét, semmit sem látott. Úgy vezették be kézen fogva Damaszkuszba. 9Három napig nem látott s étlen-szomjan maradt.

Saul megkeresztelkedése. 10Élt akkor Damaszkuszban egy Ananiás nevű tanítvány. Ezt az Úr látomásban megszólította: "Ananiás!" "Itt vagyok Uram", - felelte. 11Az Úr ekkor ezt az utasítást adta neki: "Azonnal menj el az úgynevezett Egyenes utcába. Júdás házában keress föl egy Saul nevű tarzuszi férfit, most éppen imádkozik." 12Az látomásban megpillantott akkor egy Ananiás nevű férfit, amint belép és ráteszi kezét, hogy visszanyerje látását. 13"Uram, - felelte Ananiás - több felől hallottam erről az emberről, hogy milyen sokat ártott Jeruzsálemben szentjeidnek. 14Itt meg fölhatalmazása van a főpapoktól, hogy bilincsbe verje mindazokat, akik a te nevedet hívják segítségül." 15Az Úr azonban így szólt hozzá: "Menj csak, mert őt választottam eszközül, hogy nevemet hirdesse a pogányok, királyok és Izrael fiai előtt. 16Megmutatom majd neki, mennyit kell értem szenvednie." 17Ananiás elindult, belépett a házba és e szavak kíséretében tette rá a kezét: "Saul testvérem, engem az Úr Jézus küldött, aki megjelent neked az ide vezető úton, hogy visszanyerd látásodat és eltelj Szentlélekkel." 18Tüstént valami hályog féle vált le a szeméről és visszanyerte szemevilágát. 19Erre azonnal megkeresztelkedett, majd ételt vett magához és erőre kapott.

Saul Damaszkuszban beszél. 20Ezután bizonyos ideig a damaszkuszi tanítványok között tartózkodott. Hamarosan hirdetni kezdte a zsinagógákban Jézusról, hogy ő az Isten Fia. 21Azok pedig, akik hallgatták, csodálkozva megjegyezték: "Hát nem ő az, aki Jeruzsálemben vesztére tört azoknak, akik ennek az embernek hívei, s ide is azért jött, hogy bilincsbe verve hurcolja őket a főpapok elé?" 22Saul pedig mind nagyobb erővel lépett föl és zavarba hozta a damaszkuszi zsidókat, mivel bizonyította, hogy Jézus a Messiás.

Saul Jeruzsálembe megy. 23Hosszabb idő elmúltával a zsidók azon kezdtek tanakodni, hogy megölik őt. 24Saulnak azonban tudomására jutott a tervük. Azok viszont még a kapukat is éjjel-nappal szemmel tartották, hogy meg tudják gyilkolni. 25Végül a tanítványok éjnek idején a falon keresztül szöktették ki, úgy hogy egy kosárban bocsátották le. 26Jeruzsálembe érve a tanítványokhoz akart csatlakozni, de mindenki tartott tőle, mert nem akarták elhinni, hogy ő is tanítvánnyá lett. 27Végül Barnabás maga mellé vette és elkísérte az apostolokhoz.  Elbeszélte nekik, hogyan látta meg útközben az Urat, hogy az mit mondott nekik, s hogy milyen nyíltan kiállott Damaszkuszban Jézus ügye mellett. 28Ettől kezdve velük együtt járt-kelt Jeruzsálemben, s nyíltan megvallotta az Urat. 29A görög nyelvű zsidókhoz is beszélt és vitába szállt velük. Ezek azonban az élete ellen törtek. 30Amikor ez a testvérek tudomására jutott, lekísérték Cézáreába és Tarzuszba küldték.

Az egyház békében. 31Az egyház ekkor egész Júdeában, Galileában és Szamáriában békét élvezett és tovább terjedt. Az Úr félelmében élt és a Szentlélek vigasza töltötte el.

Péter Liddában és Joppéban. 32Péter ekkor mindenfelé körüljárt és így eljutott a liddai hívekhez is. 33Itt egy Éneász nevű béna emberre talált, aki már nyolc éve ágyban fekvő beteg volt. 34"Éneász, - szólította meg Péter - Urunk Jézus Krisztus meggyógyít téged. Kelj föl és vesd be ágyadat." 35Az föl is kelt azonnal. Lidda és Száron valamennyi lakója megtekintette őt és megtért az Úrhoz. 36Joppéban élt akkor egy Tabita nevű asszony. A neve annyit jelent, mint gazella. Ez egészen a jócselekedeteknek és az alamizsnálkodásnak szentelte magát. 37Éppen azokban a napokban megbetegedett és meghalt. Lemosták tehát és kiterítették az emeleti teremben. 38Minthogy pedig Joppé közel van Liddához, és a tanítványok meghallották, hogy Péter ott tartózkodik, két embert küldtek hozzá ezzel a kéréssel: "Ne sajnáld a fáradságot és jöjj el hozzánk!" Péter erre velük együtt útnak indult. 39Amint megérkezett, fölvezették a fölső szobába. Az özvegyek mind körülállták, és sírva mutogatták neki azokat a köntösöket és ruhákat, amelyeket Tabita még életében készített számukra. 40Péter mindenkit kiküldött, aztán térdre borulva imádkozott. Majd a halott felé fordulva így kiáltott: "Tabita, kelj föl!" Erre az fölnyitotta szemét, s mikor meglátta Pétert fölült. 41Ő odanyújtotta kezét és fölsegítette. Azután behívta a híveket meg az özvegyeket, és átadta nekik az életre keltettet. 42Az eseménynek egész Joppéban híre terjedt, és sokan hívei lettek az Úrnak. 43Péter pedig még meglehetősen sok ideig Joppéban maradt egy Simon nevű tímárnál.

10    Kornéliusz látomása. 1Cézáreában élt akkor egy Kornéliusz nevű férfi, az itáliainak nevezett zászlóalj századosa. 2Jámbor és istenfélő ember volt egész háza népével együtt. Sok alamizsnát osztott ki a nép között, és állandóan imádkozott Istenhez. 3Egyszer a nap kilencedik órájában egy látomásban tisztán látta, hogy az Isten angyala belép hozzá és megszólítja: "Kornéliusz!" 4Ő rátekintett és megrémülve kérdezte: "Mi az, Uram?" Az így szólt: "Imádságaid és alamizsnád fölszálltak Isten színe elé, s ő megemlékezett róluk. 5Azért most küldj néhány embert Joppéba és hívasd ide Simont, akit más néven Péternek hívnak. 6Ez egy bizonyos Simon tímárnak a tengerparton fekvő házában vendégeskedik. (ő majd megmondja neked, mitévő légy.)" 7A hírhozó angyal távozása után magához hivatott két cselédet és egy parancsnoksága alatt álló istenfélő katonát. 8Mindent elbeszélt nekik, s aztán elküldte őket Joppéba.

Péter látomása. 9Másnap, mikor ezek úton voltak, és már közeledtek a városhoz, Péter körülbelül a hatodik óra felé fölment a tetőre imádkozni. 10Közben megéhezett s enni szeretett volna. Mialatt ennivalót készítettek számára, elragadtatásba esett. 11Látta, hogy megnyílik az ég és valami lepedőféle ereszkedik le négy csücskénél fogva a földre. 12Mindenféle négylábú állat, földi csúszómászó és égi madár volt benne. 13"Rajta Péter, - szólt hozzá egy hang - öld meg és egyél!" 14"Szó sincs róla Uram, - felelte Péter - hiszen sohasem ettem semmi közönségeset vagy tisztátalant." 15De a hang újból, másodszor is rászólt: "Amit az Isten tisztává tett, te ne tartsd tisztátalannak!" 16Ez harmadszor is megismétlődött, s végül a tárgy hirtelen fölemelkedett az égbe. 17Péter még azon tűnődött, mit jelenthet ez a látomás, amelyben része volt, mikor Kornéliusz küldöttei Simon háza után tudakozódva megálltak a kapu előtt. 18Hangos szóval érdeklődtek, hogy Simon, más néven Péter, ott van-e szálláson. 19Amint tehát Péter a látomáson töprengett, azt mondta neki a Lélek: "Nézd, három ember keres téged. 20Azonnal menj le hozzájuk. Ne tétovázz, hanem menj el velük, mert én küldtem őket." 21Erre Péter lement az emberekhez és így szólt: "Én vagyok, akit kerestek. Mi járatban vagytok?" 22Azok így feleltek: "Kornéliusz százados, aki az egész zsidó lakosság tanúsága szerint derék és istenfélő férfi, egy szent angyaltól intést kapott, hogy hívasson téged házába, és hallgassa meg beszédedet." 23Erre betessékelte a házba és vendégül látta őket.

Péter Cézáreában. 24Másnap velük együtt útnak indult. Néhány joppéi testvér is velük tartott. Következő nap beértek Cézáreába. Kornéliusz már várta őket; rokonait és bizalmas barátait is egybehívta. 25Mikor Péter odaért, Kornéliusz elébe sietett és lábához borulva hódolt előtte. 26Péter azonban fölemelte őt és azt mondta: "Kelj föl, hiszen én is csak ember vagyok." 27Mikor azután vele beszélgetve beljebb került, és ott találta a nagy számban egybegyűlteket, ezekkel a szavakkal fordult hozzájuk: 28"Tudjátok, mennyire tilos a zsidó embernek, hogy idegenhez csatlakozzék vagy vele érintkezzék. Nekem azonban Isten tudomásomra hozta, hogy egy ember sem nevezhető közönségesnek vagy tisztátalannak. 29Ezért ellenkezés nélkül eleget tettem a meghívásnak. Most viszont szeretném tudni, mi célból hivattatok engem?" 30"Éppen most van négy napja, - felelte Kornéliusz - hogy a kilencórai imádságot végeztem házamban. Egyszer csak egy ragyogó ruhájú férfi jelent meg előttem és ezt mondta: 31Kornéliusz, Isten meghallgatta imádságodat és megemlékezett alamizsnáidról. 32Küldj ezért Joppéba és hívasd Simont, akit más néven Péternek hívnak, s aki Simon tímárnak a tengerparton fekvő házában tartózkodik. 33Tüstént üzentem tehát érted, és te voltál olyan szíves és eljöttél. Most tehát mindnyájan az Úr színe előtt várjuk, hogy meghallgassuk mindazt, amire neked az Úr megbízatást adott."

Péter beszéde. 34Ekkor Péter így kezdett beszélni: "Valóban el kell ismernem, hogy Isten nem személyválogató. 35Ellenkezőleg, bármely nemzethez tartozó ember kedves előtte, ha eltölti az ő félelme, és igaz tetteket visz végbe. 36Ő Izrael fiai előtt hallatta szavát, amikor békét hirdetett Jézus Krisztus által, aki a mindenség Ura. 37Ti tudjátok, hogy mi történt Galileától kezdve egész Júdeában a János által hirdetett keresztség után, 38s hogy miként kente föl Isten a názáreti Jézust Szentlélekkel és csodaerővel; s ez, ahol csak megfordult, jót tett és meggyógyította az ördögtől megszálltakat, mert vele volt az Isten. 39Mi tanúi vagyunk mindannak, amit a zsidók földjén és Jeruzsálemben tett. őt ugyan keresztfára feszítették és megölték, 40de Isten harmadnapon föltámasztotta, 41és nyilvánvalóan megmutatta, ha nem is az egész népnek, hanem az Isten által előre kijelölt tanúknak, vagyis nekünk, akik vele együtt ettünk-ittunk holtából való föltámadása után. 42Ő megparancsolta nekünk: hirdessük a népnek és bizonyítsuk, hogy ő az, akit Isten élők és holtak bírájául rendelt. 43Valamennyi próféta tanúságot tesz róla, hogy mindaz, aki hisz benne, általa elnyeri bűnei bocsánatát."

Kornéliusz megkeresztelkedése. 44Péter még ki sem mondta ezeket a szavakat, mikor a Szentlélek leszállt mindazokra, akik a beszédet hallgatták. 45A zsidó-keresztények, akik Péterrel együtt érkeztek oda, csodálkoztak, hogy a Szentlélek ajándéka a pogányokra is kiárad. 46Hallották ugyanis, hogy nyelveken beszélnek és magasztalják az Istent. 47"Meg lehet azoktól tagadni a keresztvizet, - szólalt meg ekkor Péter - akik éppen úgy elnyerték a Szentlelket, mint mi?" 48Elrendelte tehát, hogy kereszteljék meg őket Jézus Krisztus nevében. Tőle pedig azt kérték, hogy maradjon náluk néhány napig.
 

11    Elmagyarázza a pogányok meghívását. 1Az apostolok és a júdeai testvérek meghallották, hogy a pogányok is befogadták az Isten igéjét. 2Mikor tehát Péter visszatért Jeruzsálembe, a zsidókeresztények szemére vetették: 3"Te körülmetéletlen embereket látogattál meg és velük együtt étkeztél!" 4Péter akkor hozzáfogott, hogy sorjában elbeszélje az eseményeket: 5"Joppé városában tartózkodtam és imádkoztam, amikor elragadtatásomban látomást láttam. Valami nagy lepedőhöz hasonló ereszkedett le négy csücskénél fogva az égből, s egészen elém ért. 6Mikor szemügyre véve beletekintettem, négylábú földi állatokat, vadakat és csúszómászókat meg égi madarakat pillantottam meg. 7Egyúttal egy hangot hallottam, mely fölszólított: rajta Péter, öld meg és egyél. 8De én szabadkoztam: szó sincs róla Uram, hiszen közönséges vagy tisztátalan ételt soha sem vettem a számba. 9Ekkor a mennyei szózat másodszor is szólt: 10amit az Isten tisztává tett, te ne tartsd tisztátalannak! Ez harmadszor is megismétlődött, s végül az egész megint fölemelkedett az égbe.

11Akkor nyomban három férfi állt meg a ház előtt, amelyben tartózkodtunk. Cézáreából küldték őket hozzám. 12A Lélek pedig azt mondta nekem, hogy tartsak velük habozás nélkül. Velem jött ez a hat testvér is, és így tértünk be az illető férfi házába. 13Ő aztán elbeszélte nekünk, hogyan látott meg egy angyalt a házában, aki hozzálépve így szólt: üzenj Joppéba és hivasd Simont, más néven Pétert. 14Ő majd olyan dolgokat hirdet neked, melyek révén üdvözülsz te és egész házad népe. 15Azután alighogy beszélni kezdtem, leszállt rájuk a Szentlélek, akár csak ránk legelőször. 16Ekkor eszembe jutott az Úr mondása, amelyben így szólt: János vízzel keresztelt, ti azonban Szentlélekkel fogtok megkeresztelkedni. 17Ha tehát Isten ugyanazt az ajándékot adta nekik, mint nekünk, akik hittünk az Úr Jézus Krisztusban, ki vagyok én, hogy útjába állhattam volna az Istennek?" 18Ennek hallatára lecsillapodtak és magasztalták az Istent: "Tehát a pogányoknak is megadta Isten az életre vezető bűnbánatot."

Az antiochiai egyház alapítása. 19Azok, akik az István miatt kitört üldözés elől szétszéledtek, eljutottak egész Föníciáig, Ciprusig és Antiochiáig, de nem hirdették az igét senki másnak, csak zsidóknak. 20Akadt azonban köztük néhány ciprusi és cirénei férfi. Ezek Antiochiába érve a görögökkel is szóba álltak és hirdetni kezdték nekik az Úr Jézus evangéliumát. 21Az Úr segítsége velük volt, úgyhogy nagyszámú hívő tért az Úrhoz. 22Ennek híre eljutott a jeruzsálemi egyházba, s ezért elküldték Barnabást Antiochiába. 23Mikor odaérkezett, örvendezve látta az Úr kegyelmét és mindnyájukat buzdította, hogy őszinte szívvel ragaszkodjanak az Úrhoz. 24Derék ember volt ugyanis, telve Szentlélekkel és hittel. Így aztán meglehetősen nagy tömeg csatlakozott az Úrhoz. 25Barnabás erre elutazott Tarzusba, hogy fölkeresse Sault, s mikor megtalálta, elvitte Antiochiába. 26Egy álló esztendőn keresztül részt vettek az összejöveteleken, s nagy sereg embert oktattak, úgyhogy a tanítványokat először Antiochiában nevezték keresztényeknek.

Agabusz jövendölése. 27Ekkor próféták jöttek le Jeruzsálemből Antiochiába. 28Egyikük, név szerint Agabusz, szólásra emelkedett, és a Lélek sugallatára jelezte, hogy nagy éhínség lesz az egész földkerekségen. Ez be is következett Klaudiusz idejében. 29A tanítványok erre elhatározták, hogy mindegyikük küld valamit tehetségéhez mérten, Júdeában lakó testvérek megsegítésére. 30Meg is tették, s az adományokat Barnabással és Saullal elküldték az elöljárókhoz.

12    Heródes üldözi az egyházat. 1Ugyanebben az időben Heródes király lefogatta az egyház néhány tagját, és bántalmazta őket. 2Így például Jakabot, János testvérét karddal kivégeztette. 3Mivel látta, hogy ez megnyeri a zsidók tetszését, ezt azzal tetézte, hogy Pétert is letartóztatta a kovásztalan kenyér ünnepének idején. Lefogása után börtönbe vetette, és négy négytagú katonai őrség gondjára bízta. 4Az volt a szándéka, hogy húsvét elmúltával a nép elé vezetteti. 5Míg Pétert a börtönben fogva tartották, az egyház szüntelen könyörgött érte Istenhez. 6Mikor pedig Heródes éppen arra készült, hogy elővezetteti, azon az éjszakán Péter két katona között aludt kettős lánccal megbilincselve, az őrök meg a kapu előtt tartották szemmel a börtönt. 7Ekkor hirtelen az Úr angyala jelent meg mellette, a helyiséget pedig fény árasztotta el. Megütötte Péter oldalát és ezekkel a szavakkal ébresztette föl: "Kelj fel gyorsan!" Erre a bilincsek lehullottak a kezéről. 8"Vedd föl övedet és sarudat!" - parancsolta az angyal. Mikor ezt megtette, az ismét megszólalt: "Vesd magadra köpenyedet, s kövess engem!" 9Követte őt kifelé, de azt sem tudta, valóság-e az, amit az angyal művel. Úgy tűnt föl ugyanis neki, mintha látomást látna. 10Áthaladva az első, majd a második őrségen, a város felé nyíló vaskapuhoz jutottak. Ez magától kinyílott előttük. Kint még végigmentek egy utcán, s ekkor az angyal hirtelen eltűnt mellőle. 11Péter pedig magához térve fölkiáltott: "Most már igazán tudom, hogy az Úr elküldte angyalát, és kimentett Heródes kezéből, meg mindabból, amire a zsidó nép számított!"

12Mihelyt kiismerte magát, Máriának, János, más néven Márk anyjának házához sietett. Ide sokan egybegyűltek imádkozni. 13Mikor zörgetett a bejárat ajtaján, egy Rodé nevű szolgáló jött, hogy megtudja, ki az. 14Amint ráismert Péter hangjára, örömében nem nyitotta ki a kaput, hanem beszaladt és elhíresztelte, hogy Péter áll a kapu előtt. "Elment az eszed!" - mondták neki. 15De az erősítgette, hogy úgy van. Erre megjegyezték: "Talán az angyala lehet." Péter pedig váltig zörgetett. 16Mikor végre ajtót nyitottak, csodálkozva bámultak rá. 17Ő kezével intett, hogy hallgassanak, s aztán elbeszélte, miképp vezette ki az Úr a börtönből. Végül meghagyta nekik: "Jelentsétek ezt Jakabnak és a testvéreknek." Aztán útra kelt és más helyre távozott. 18Virradatkor nem kis riadalom támadt a katonák közt, hogy mi lett Péterrel. 19Heródes meg kerestette s mikor nem találta, vallatóra fogta az őröket, majd börtönbe vetette őket. Azután Júdeából Cézáreába távozott és ott tartózkodott.

Heródes Agrippa halála. 20A király igen neheztelt Tírusz és Szidon lakóira. Ezek azonban közös megállapodással elébe járultak, és Blasztosznak, a király kamarásának megnyerése után békét kértek, mivel vidékük a királyi tartományból szerezte az élelmet. 21A kitőzött napon Heródes királyi ruhába öltözve ítélőszékébe ült és beszédet intézett hozzájuk. 22A nép pedig így kiáltozott: "Ez  már egy isten szava, nem emberé!" 23Isten angyala azonban azonmód lesújtott rá, mert nem hárította Istenre ezt a hódolatot. Férgek emésztették meg, úgy adta ki lelkét.

24Az Úr igéje pedig egyre szélesebb körben terjedt. 25Barnabás és Saul föladatuk végeztével visszatértek Jeruzsálemből. A Márknak nevezett Jánost is magukkal vitték.
 

V. BARNABÁS ÉS SAUL MISSZIÓJA

13    Barnabást és Sault útra küldik. 1Az antiochiai egyházban több próféta és tanító volt, például Barnabás, a Nigernek nevezett Simeon, a cirénei Lúciusz, továbbá Manaén, aki Heródes negyedesfejedelemmel együtt nevelkedett és Saul. 2Mikor egy alkalommal istentiszteletet végeztek és böjtöt tartottak, a Szentlélek így intézkedett: "Rendeljétek Barnabást és Sault arra a munkára, amelyre szántam őket." 3Erre böjtöt tartottak és imádkoztak, majd rájuk tették kezüket s útra bocsátották őket.

Első misszió Ciprus szigetén. 4Ők tehát a Szentlélektől küldve lementek Szeleukiába és onnan áthajóztak Ciprusba.  5Szalamiszbe érve a zsidó zsinagógában hirdették Isten igéjét. János is segítségükre volt. 6Mikor bejárták Páfoszig az egész szigetet, találkoztak egy Barjézus nevű zsidó varázslóval és hamis prófétával. 7Ez a jószándékú Szergiusz Paulosz helytartó kíséretéhez tartozott, aki magához kérette Barnabást és Pált, mert hallani kívánta az Isten igéjét. 8De Elimász, vagyis a varázsló - a neve ugyanis ezt jelenti - akadékoskodott és igyekezett eltéríteni a helytartót a hittől. 9Saul, más néven Pál azonban Szentlélekkel eltelve rászegezte tekintetét és így kiáltott: 10"Te minden csalárdsággal és álnoksággal terhes ördögfia, te minden igazság ellensége, hát nem hagyod abba az áskálódást az Úr egyenes útja ellen? 11Ezért most az Úr keze rád nehezedik: megvakulsz, és egy ideig nem látod a napvilágot." Tüstént vak sötétség szakadt rá, és botorkálva keresgélte, hogy valaki kezét nyújtsa neki. 12A történtek láttára a helytartó hívő lett, mert egészen lenyűgözte az Úr tanítása.

Az apostolok a pizidiai Antiochiában. 13Pál és útitársai Páfoszból tengerre szállva a pamfiliai Pergébe jutottak. János azonban elvált tőlük és visszatért Jeruzsálembe. 14Ők viszont Pergéből tovább utazva a pizidiai Antiochiába érkeztek. Egy szombati napon aztán betértek a zsinagógába és helyet foglaltak. 15A törvény és a próféták olvasása után a zsinagóga elöljárói hozzájuk küldtek ezzel a kéréssel: "Testvérek, ha volna néhány buzdító szavatok a néphez, csak beszéljetek!"

Beszéd a zsinagógában. 16Ekkor Pál fölemelkedett, és kezével csöndet parancsolva beszélni kezdett: 17"Izraelita férfiak, s ti istenfélők, figyeljetek! Izrael népének Istene kiválasztotta atyáinkat, és az egyiptomi tartózkodás idején nagy néppé tette őket. Majd hatalmas karjának oltalma alatt kivezette őket onnan, 18és negyven esztendőn keresztül gondjukat viselte a pusztában. 19Hét nemzetet pusztított el Kánaán földjén, és földjüket birtokukká tette. 20Mindez körülbelül négyszázötven évig tartott. Ezután egész Sámuel prófétáig bírákat adott nekik. 21Ettől fogva királyt kívántak, s ezért Isten negyven esztendőre Sault, Kis fiát adta nekik Benjamin törzséből. 22Később ennek eltávolítása után Dávidot emelte királyukká. Róla így nyilatkozott: Jessze fiában, Dávidban szívem szerint való férfire találtam, aki minden akaratomat teljesíti.

23Ígéretéhez híven az ő utódaiból támasztotta Isten Izrael üdvözítőjét, Jézust, 24akinek eljövetele előtt János a bűnbánat keresztségét hirdette Izrael egész népének. 25János pályafutásának bevégzésekor kijelentette: nem az vagyok, akinek engem tartotok. De jön már utánam az, akivel szemben még arra sem vagyok méltó, hogy saruját leoldjam a lábáról.

26Testvéreim! Ábrahám nemzetségének fiai, és köztetek lévő istenfélők! Ez az üdvösséget hozó hír nekünk szól. Igaz, Jeruzsálem lakói és elöljárói nem ismerték el őt, 27ítéletükkel azonban csak beteljesítették a próféták szavát, amelyet minden szombaton olvasnak; 28mert bár semmi halálbüntetésre méltót nem találtak benne, Pilátustól mégis kivégeztetését követelték. 29Mikor pedig mindent elvégeztek, ami meg volt írva róla, levették a keresztfáról és sírba fektették. 30Isten azonban harmadnapon föltámasztotta holtából, és ő jó néhány napon keresztül megjelent azoknak, 31 akik vele együtt mentek föl Galileából Jeruzsálembe. Ezek most tanúságot tesznek róla a nép előtt.

32Mi is ezt az örvendetes hírt hirdetjük nektek: Isten atyáinknak tett ígéretét nekünk, 33az ő gyermekeinek teljesítette azáltal, hogy föltámasztotta Jézust. Ez van megírva a második zsoltárban:

           az én Fiam vagy,
            és ma szültelek.

34Azt pedig, hogy föltámasztotta holtából, úgyhogy többé már nem tér vissza az enyészetbe, így mondta meg: nektek váltom be a Dávidnak szóló szent ígéretet. 35Másutt meg így szól: Nem hagyod,  hogy rothadás érje szentedet. 36Dávid ugyanis, bár a maga idejében Isten akaratának szolgált, meghalt, eltemették atyái mellé és bizony elrothadt. 37De azt, akit Isten (holtából) föltámasztott, nem érte rothadás.

38Vegyétek tudomásul, testvéreim, hogy őáltala a bűnök bocsánatát hirdetjük nektek. Mindattól, amitől Mózes törvénye által nem nyerhettétek el a megigazulást, 39őáltala megigazul mindenki, aki hisz. 40Ügyeljetek ezért, hogy be ne teljesedjék rajtatok a próféták mondása: 41ide nézzetek ti önteltek, csodálkozzatok és semmisüljetek meg! Olyan művet hajtok végre napjaitokban, hogy el sem hiszitek, ha valaki elbeszéli nektek."

42Kifelé menet megkérték őket, hogy a következő szombaton is beszéljenek ezekről a dolgokról. 43Sőt, mikor a zsinagóga szétoszlott, a zsidók és az Istenfélő prozeliták közül sokan követték Pált és Barnabást. Azok pedig hozzájuk szólva buzdították őket, hogy tartsanak ki Isten kegyelmében.

A pogányokhoz fordulnak. 44A következő szombaton aztán majdnem az egész város egybegyűlt, hogy hallja az Isten igéjét. 45Mikor azonban a zsidók meglátták a nagy tömeget, féltékenység fogta el őket, és rágalmakat szórva akarták meghazudtolni Pál szavait. 46Pál és Barnabás azonban nyílt bátorsággal kijelentették: "Először nektek kellett hirdetnünk Isten igéjét. De mivel visszautasítjátok azt és nem tartjátok magatokat méltóknak az örök életre, most a pogányokhoz fordulunk. 47Az Úr ugyanis ezt a parancsot adta nekünk: a pogányok világosságává tettelek, hogy üdvösségük légy egészen a föld végső határáig." 48A pogányok ennek hallatára örvendezve magasztalták az Úr igéjét. Hittek is mindazok, 49akik az örök életre voltak rendelve, az Úr igéje így az egész vidékéken elterjedt. 50A zsidók azonban fölbujtották az előkelő istenfélő asszonyokat és a város elöljáróit, s üldözést szítva Pál és Barnabás ellen, kiutasították őket arról a vidékről. 51Azok erre lerázták feléjük lábuk porát és Ikóniumba mentek. 52A tanítványokat pedig a Szentlélek öröme töltötte el.

14    Beszéd Ikóniumban. 1Ikóniumban szintén a zsidók zsinagógájába tértek be, s olyan eredménnyel prédikáltak, hogy zsidók és pogányok tömegesen fogadták be a hitet. 2A hitetlen zsidók azonban fölkeltették a pogányok rosszindulatát testvéreikkel szemben. 3Mégis hosszabb ideig ott maradtak, bátran szólva az Úrról, aki maga tett bizonyságot kegyelmet hirdető tanítása mellett azzal, hogy általuk csodajeleket művelt. 4A város lakossága két pártra szakadt, mivel némelyek a zsidókkal, mások meg az apostolokkal tartottak. 5Végül a pogányok, valamint a zsidók vezetőikkel együtt támadásra készültek, hogy bántalmakkal illessék és megkövezzék őket. 6ők azonban megtudták ezt, és elmenekültek Likaónia városaiba: Lisztrába és Derbébe, s ezek környékére. 7Ott hirdették az evangéliumot.

Lisztrai gyógyítás. 8Lisztrában élt akkor egy ember, aki nem tudott a lábára állni. Béna volt ugyanis születésétől fogva és még soha egy tapodtat sem tett. 9Ez hallgatta Pál beszédét, ő pedig rátekintett és látta rajta, hogy elegendő hite van arra, hogy meggyógyuljon. 10Hangosan rákiáltott tehát: "Állj egyenesen lábadra!" 11Az talpra ugrott és járni kezdett. Mikor a tömeg látta, hogy Pál mit művelt, likaóniai nyelven fölkiáltott: "Istenek szálltak le hozzánk emberi formát öltve!" 12Barnabást Jupiternek nevezték el. Pált pedig, minthogy ő vitte a szót, Merkúrnak. 13Sőt a város előtt álló Jupiter-templom papja bikákat és koszorúkat hozatott a kapuk elé, és a tömeggel együtt áldozatot akart bemutatni. 14Amint Barnabás és Pál apostol meglátta ezt, ruhájukat megszaggatva a tömeg közé rohantak. 15"Emberek, mit  csináltok? - kiáltották. Mi is hozzátok hasonló halandó emberek vagyunk, s éppen azt hirdetjük nektek, hogy ezektől a bálványoktól térjetek meg az élő Istenhez, aki az eget, a földet és a tengert alkotta, s mindazt, ami csak bennük van. 16Ő az előző korszakban megengedte, hogy a pogányok mind a maguk útját kövessék. 17Bár akkor sem maradt bizonyíték nélkül, mert jót cselekedett: az égből esőt és termékeny időt küldött számotokra, s bőven adott eledelt és szívderítő italt." 18Még ezekkel a szavakkal is alig bírták lecsillapítani a tömeget, hogy áldozatot ne mutasson be nekik.

Az első missziós út vége. 19Néhány zsidó azonban utánuk jött Antiochiából és Ikóniumból. Ezek a nép megnyerése után megkövezték Pált, majd abban a hitben, hogy meghalt, a városon kívülre vonszolták.20 De amikor a tanítványok köréje gyűltek, fölkelt és bement a városba. Másnap aztán Barnabással együtt útra kelt Derbébe. 21Ebben a városban is hirdették az evangéliumot és sok tanítványt toboroztak. 22Ezután visszafordultak Lisztrába, Ikóniumba és Antiochiába. Erőt öntöttek a tanítványok lelkébe, buzdították őket, hogy tartsanak ki a hitben, mert "sok viszontagságon át kell bemennünk az Isten országába." 23Minden egyház élére presbitereket rendeltek és végül imádság és böjt között az Úr oltalmába ajánlották őket, akinek hívei lettek.

Visszatérés Antiochiába. 24Pizidián keresztülhaladva Pamfiliába jutottak, 25majd pergéi igehirdetésük után lementek Attáliába. 26Innét aztán Antiochiába hajóztak, ahonnan Isten kegyelmébe  ajánlva a most elvégzett munka teljesítésére rendelték őket. 27Megérkezésük után összehívták az egyházat és elbeszélték, mi mindent tett velük az Isten, s hogyan tárta föl a pogányok előtt a hit kapuját. 28Ezután jó ideig a tanítványok körében tartózkodtak.

15    Az apostoli zsinat. 1Néhányan, akik Júdeából érkeztek oda, így tanították a testvéreket: "Ha nem metélkedtek körül Mózes törvénye szerint, nem üdvözülhettek." 2Mivel pedig Pál és Barnabás élénken ellenkeztek és vitába szálltak velük, elhatározták, hogy Pál és Barnabás, s még néhányan a többiek közül menjenek föl Jeruzsálembe az apostolokhoz és a presbiterekhez e vitás kérdés ügyében. Így tehát az egyház utasítására útnak indultak. 3Fönícián és Szamárián átutaztukban elbeszélték a pogányok megtérését, és ezzel nagy örömet szereztek az összes testvérnek.

4Mikor megérkeztek Jeruzsálembe, az egyház, az apostolok és a presbiterek szívesen fogadták őket. ők pedig elbeszélték, mi mindent művelt általuk az Isten. 5Erre azonban fölállt néhány, a farizeusi szektából megtért hívő, és kijelentette: "Körül kell metélni őket és rájuk kell parancsolni, hogy tartsák meg Mózes törvényét." 6Erre az apostolok és presbiterek összegyűltek a kérdés megvizsgálására. 7A heves vitatkozás során Péter szólásra emelkedett. "Testvéreim! Tudjátok, hogy Isten már hosszabb ideje kiválasztott közületek, hogy a pogányok az én számból hallják az evangélium szavát és a hitre térjenek. 8A szíveket vizsgáló Isten kinyilvánította akaratát, mikor nekik éppen úgy megadta a Szentlelket, mint nekünk, és nem tett különbséget köztünk s köztük, 9mikor a hit által szívüket megtisztította. 10Most tehát mit kísértitek az Istent azzal, hogy azt az igát akarjátok a tanítványok nyakára tenni, amelyet sem atyáink, sem mi nem bírtunk elviselni? 11Ellenkezőleg, a mi hitünk az, hogy Urunk Jézus (Krisztus) kegyelme által üdvözülünk, és éppen így ők is." 12Erre az egész gyülekezet lecsillapodott, s meghallgatta Barnabást és Pált, amint elbeszélték, milyen sok csodás jelet művelt általuk Isten a pogányok között.

Jakab és az étkezési szokások. 13Mikor elhallgattak, Jakab szólalt föl: "Testvéreim, hallgassatok meg engem! 14Simon elbeszélte, hogyan mutatta meg ezelőtt Isten, hogy a pogányok közül akar magának népet választani. 15Ezzel megegyeznek a próféták szavai. Azt  mondja ugyanis az Írás:

16ezek után újjáépítem Dávid leomlott sátrát,
  omladékait újjáépítem és helyreállítom,
17hogy a többi ember is keresse az Urat,
  valamint minden nép, melyet rólam neveznek el.

18Az Úr mondja ezt, és meg is teszi. Ez az ő örök határozata. 19Ezért véleményem szerint nem kell háborgatni azokat, akik a pogányok közül tértek meg Istenhez. 20Azt azonban írjuk meg nekik, hogy tartózkodjanak a bálványoktól eredő megfertőződéstől, a törvénytelen házasságtól, a fojtott állattól és a vértől. 21Mózesnek ugyanis minden városban régtől fogva van hirdetője, hiszen minden szombaton olvassák a zsinagógában."

Az apostolok levele. 22Ekkor az apostolok és a presbiterek az egész egyházzal együtt elhatározták, hogy néhányat kiválasztanak maguk közül, és Pállal meg Barnabással Antiochiába küldik őket: mégpedig Júdást, más néven Barszabbászt, és Szilást, akik vezető szerepet töltöttek be a testvérek közt.23 Ezt az írást küldték velük:

"Az apostolok és presbiterek testvéri üdvözletüket küldik az Antiochiában, Szíriában és Kilikiában élő, pogányok közül származó testvéreknek. 24Hallottuk, hogy néhány közülünk való megbízatásunk nélkül tanítva megzavart titeket és földúlta lelketeket. 25Ezért megállapodásra jutva jónak láttuk, hogy kiválasszunk, és hozzátok küldjünk egy-két férfit a számunkra igen kedves Pállal és Barnabással, 26akik egészen a mi Urunk Jézus Krisztusnak szentelték magukat. 27Elküldtük tehát Júdást és Szilást, akik ugyanezeket személyesen élőszóval is tudtotokra adják. 28A Szentlélek és mi magunk is azt tartottuk helyesnek, hogy a következő szükséges dolgokon kívül semmi más terhet ne rakjunk rátok. 29Tehát tartózkodjatok a bálványoknak áldozott dolgoktól, a vértől, a fojtott állattól és a törvénytelen házasságtól. Ha ezektől őrizkedtek, helyesen cselekedtek. Üdvözlünk titeket!"

Az antiochiai határozat. 30Azok tehát útra bocsátásuk után lementek Antiochiába. Itt egybegyűjtötték a közösséget, és átadták a levelet. 31Azok örömmel olvasták a vigasztaló sorokat. 32Júdás és Szilás, akik maguk is próféták voltak, sok beszédben buzdították és erősítgették a testvéreket. 33Hosszabb ott-tartózkodás után békében elváltak a testvérektől, és visszatértek megbízóikhoz. 34(Szilás mégis úgy gondolta, hogy jobb lesz, ha ott marad. Így aztán Júdás egyedül ment el Jeruzsálembe.) 35Pál és Barnabás viszont Antiochiában maradt, s a többiekkel együtt tanították és hirdették az Úr igéjét.

 
 
VI. PÁL A POGÁNYOKAT MISSZIONÁLJA

Pál és Barnabás elválik. 36Bizonyos idő múltán Pál így szólt Barnabáshoz: "Menjünk vissza, és nézzünk utána, hogy megy soruk a testvéreknek azokban a városokban, ahol hirdettük az Úr igéjét." 37Barnabás magával akarta vinni a Márknak nevezett Jánost is. 38Pál azonban azon a véleményen volt, hogy ne vigyék megint magukkal, mert Pamfiliában elhagyta őket, és nem ment velük a munkába. 39Így nézeteltérés támadt köztük, s elváltak egymástól. Barnabás Márk kíséretében Ciprusba hajózott, 40Pál viszont Szilást választotta, s azután a testvérektől az Úr kegyelmébe ajánlva útnak indult. 41Bejárta Szíriát és Kilíkiát, s megszilárdította az egyházakat. (Meghagyta nekik, hogy tartsák meg az apostolok és a presbiterek rendelkezéseit.)

16    Timóteus Likaóniában. 1Eljutott Derbébe és Lisztrába is. Itt találkozott egy Timóteus nevű tanítvánnyal, egy hívő zsidó anyának, de pogány apának fiával. 2A lisztrai és ikóniumi testvérek dicsérőleg nyilatkoztak róla. 3Pál azt akarta, hogy szegődjék hozzá útitársul. Ezért az illető helységekben élő zsidókra való tekintettel körülmetéltette. Mindenki tudta ugyanis, hogy az apja pogány volt. 4Mikor pedig sorra járták a városokat, lelkükre kötötték, hogy tartsák meg az apostolok és a jeruzsálemi presbiterek által hozott végzéseket. 5Így az egyházak megerősödtek a hitben és híveik száma napról napra gyarapodott.

Kis-Ázsián keresztül. 6Mivel a Szentlélek megtiltotta, hogy Ázsiában prédikáljanak, Frígián és a galaták földjén utaztak keresztül. 7Mízia határához érve megkísérelték ugyan, hogy Bitiniába menjenek, de Jézus Lelke nem engedte meg nekik. 8Ezért keresztülvágtak Mízián, és lementek Troászba. 9Itt egy éjszaka Pálnak látomása volt: egy makedón férfi állt eléje ezzel a kéréssel: "Jöjj át Macedóniába és segíts rajtunk!" 10E jelenés után mindjárt azon voltunk, hogy elinduljunk Macedónia felé,  abban a biztos tudatban, hogy Isten rendelt minket oda az evangélium hirdetésére.

Európában. 11Troászban tengerre szállva egyenesen Szamotrákiába értünk, másnap Neápoliszba, 12innen meg Filippibe, amely Macedónia azon részének legjelentősebb városa, és kolónia. Ebben a városban néhány napot töltöttünk. 13Szombaton kimentünk a kapun kívül a folyóhoz, mert sejtettük, hogy ott van az imádság helye. Letelepedtünk, és beszélni kezdtünk a körénk gyűlt asszonyokhoz. 14A hallgatóság között volt egy Lídia nevű istenfélő bíborárus asszony Tiatíra városából. Ennek az Úr megnyitotta szívét, hogy figyelemmel hallgassa Pál szavait. 15Háza népével együtt megkeresztelkedett, s utána így rimánkodott: "Ha véleményetek szerint az Úr híve vagyok, térjetek be házamba, és ott vegyetek szállást." S erővel rá is vett minket erre.

Filippi, bebörtönzés. 16Egy alkalommal, mikor az imaház felé tartottunk, egy jószellemtől megszállott leány jött velünk szembe. Ez a leány jövendöléseivel nagy hasznot hajtott gazdáinak. 17Pált és minket követve így kiáltozott: "Ezek az emberek a fölséges Isten szolgái, akik az üdvösség útját hirdetik nektek." Ezt több napon át megismételte. 18Pált bántotta a dolog, ezért hátrafordult, és rászólt a lélekre: "Jézus Krisztus nevében parancsolom, menj ki belőle." Nyomban ki is ment belőle.

19Amikor gazdái észrevették, hogy oda van a kereseti lehetőségük, megragadták Pált és Szilást, és a fórumra hurcolták őket az elöljárókhoz. 20A bírák elé állítva így vádolták őket: "Ezek az emberek zavart keltenek városunkban. 21Zsidók, és olyan szokásokat hirdetnek, amelyeket mi római létünkre nem fogad hatunk el és nem követhetünk." 22A nép is ellenük fordult, a bírák pedig letépték róluk ruháikat, és megvesszőztették őket. 23Sok ütést mértek rájuk, majd börtönbe vetették őket. A börtönőrnek meghagyták, hogy gondosan ügyeljen rájuk. 24Az a kapott parancs értelmében a belső börtönbe vetette őket, és lábukat kalodába zárta.

A földrengés. 25Éjféltájban Pál és Szilás zsoltárokat énekelve dicsérték az Istent, a foglyok meg hallgatták őket. 26Ekkor hirtelen olyan erős földrengés támadt, hogy még a börtön alapfalai is beleremegtek. Az ajtók mind fölcsapódtak, és mindenkiről leoldódtak a bilincsek. 27Mikor a börtönőr álmából fölriadva látta, hogy a börtön ajtói tárva-nyitva állnak, kihúzta kardját, és öngyilkosságot akart elkövetni, mert azt hitte, hogy a foglyok megszöktek. 28Pál azonban harsány hangon rákiáltott: "Ne tégy kárt magadban, hiszen mindnyájan itt vagyunk!" 29Az őr világot kért, berohant és remegve borult Pál és Szilás lábához, 30majd pedig kivezette őket, és ezt kérdezte: "Uraim, mit kell tennem, hogy üdvözüljek?" 31"Higgy az Úr Jézusban, felelték azok, így házad népével együtt üdvözülsz." 32Ezután hirdették neki és egész háza népének Isten igéjét. 33Ő pedig azonnal, éjnek idején megmosta sebüket, s rögtön meg is keresztelkedett minden hozzátartozójával együtt. 34Bevezette őket otthonába, és asztalt terített nekik. Az Istenbe vetett hit örömmel töltötte el őt és egész családját.

Szabadulás a börtönből. 35Reggel azután a bírák törvényszéki szolgákat küldtek ezzel az üzenettel: "Bocsásd el azokat az embereket." 36A börtönőr rögtön elmondta a hírt Pálnak: "A bírák üzenték, hogy bocsássalak el titeket. Menjetek tehát, távozzatok békében." 37Pál azonban így válaszolt: "Római polgár létünkre ítélet nélkül nyilvánosan megvesszőztek, majd pedig börtönbe vetettek minket; most meg titokban akarnak minket kiutasítani? Ezt már nem! Jöjjenek, és ők maguk kísérjenek ki minket." 38A  törvényszéki szolgák ezeket a szavakat hírül vitték a bíráknak. Ezek ijedten hallották, hogy rómaiakról van szó. 39Odasiettek tehát, s bocsánatkérések között kikísérték őket, s egyben kérték, hogy hagyják el a várost. 40A börtönből való szabadulásuk után betértek Lídiához. A viszontlátás alkalmával lelket öntöttek a testvérekbe, majd útra keltek.

17    Tesszalonikai problémák. 1Amfipoliszon és Apollónián át Tesszalonikába érkeztek, ahol a zsidóknak zsinagógájuk volt. 2Pál szokása szerint bement hozzájuk, és három szombaton keresztül vitatkozott velük. Az Írásból kiindulva kifejtette és megmagyarázta: 3"A Messiásnak szenvednie kellett, és föl kellett támadnia a holtából", továbbá: "Ez a Jézus a Messiás, akit én hirdetek nektek." 4Néhányan hittek közülük, és Pálhoz meg Sziláshoz csatlakoztak, az istenfélő görögök közül pedig egész seregestül, s az előkelő asszonyok közül is jó egypáran.  5A zsidók ekkor féltékenységükben magukhoz vettek a csőcselékből néhány bűnözőt, és csődületet támasztva izgalomba hozták a várost. Majd Jázon háza előtt csoportosulva megkísérelték, hogy kihozzák őket a nép közé. 6De nem találták meg őket, s ezért Jázont és néhány testvért vonszoltak az elöljárók elé. "Ezek az emberek az egész világon zavart keltenek, kiáltozták, 7most itt is megjelentek, s Jázon befogadta őket. Pedig mindannyian a császár rendelete ellen foglalnak állást, mert azt mondják, hogy más a király, mégpedig Jézus." 8Meg is tévesztették a népet és az elöljárókat, akik hallgattak rájuk. 9Ezért Jázontól biztosítékot kaptak, s aztán szabadon bocsátották őket.

Pál Béreában. 10A testvérek Pált és Szilást azonnal, még az éjjel Béreába küldték. Itt megérkezésük után bementek a zsidók zsinagógájába. 11Ezek már tisztességesebbek voltak, mint a tesszalonikaiak. Nagy készséggel fogadták az igét, és nap-nap után kutatták az Írást, vajon a dolgok valóban úgy állnak-e. 12Sokan megtértek közülük, s az előkelő pogány asszonyok és férfiak közül is számosan. 13De amikor a tesszalonikai zsidók megtudták, hogy Pál Béreában is hirdeti az Isten igéjét, odamentek, és ott is fölizgatták és föllázították a tömeget. 14A testvérek azonban Pált azonnal útra bocsátották, és egészen a tengerig kísérték, Szilás és Timóteus viszont ott maradt. 15Pált kísérői Athénig vezették el, majd onnan visszafordultak. Azt az utasítást hozták tőle Szilás és Timóteus számára, hogy mentől hamarább menjenek utána.

Pál Athénban. 16Amíg Pál Athénban várakozott rájuk, elszorult a szíve a bálvánnyal teli város láttára. 17A zsinagógában vitába szállt a zsidókkal és az istenfélőkkel, a fórumon pedig mindennap az éppen ott lévőkkel. 18Egy-két epikureus és sztoikus bölcselő vitatkozni kezdett  vele. Volt, aki így nyilatkozott: "Ugyan mit akar ez a szószátyár mondani?" Mások pedig: "Új istenek hirdetőjének látszik." Jézust és a föltámadást hirdette ugyanis nekik. 19Erre aztán az Areopáguszra vezették, és megkérdezték tőle: "Megtudhatnánk, mi az az új tanítás, amelyet hirdetsz? 20Valami különös dolgot hallunk ugyanis tőled. Ezért hát tudni akarjuk, miről van szó." 21Az athéniak mind, meg az ott időző idegenek ugyanis nem töltötték mással idejüket, mint újdonságok elbeszélésével vagy meghallgatásával.

Pál beszéde. 22Így aztán Pál az Areopágusz közepén szólásra emelkedett: "Athéni férfiak! Látom, hogy minden szempontból nagyon vallásos emberek vagytok. 23Amint ugyanis körbejárva megtekintettem szentélyeiteket, olyan oltárra akadtam, amelyen ez a fölírás állott: az ismeretlen istennek. Nos, hát én ezt hirdetem nektek, akit ti ismeretlenül is tiszteltek. 24A világot és minden benne lévő dolgot teremtő Isten nem lakik kézzel épített templomokban, hiszen ő a mennynek és földnek Ura. 25Semmiben sem szorul emberi kéz szolgálatára, hiszen ő ad mindenkinek életet, leheletet, mindent. 26Ő telepítette le az egy őstől származó emberi nemet az egész föld színén, s megszabta ittlakásuk pontos idejét és határát. 27S mindezt azért, hogy keressék Istent, hátha rátalálnak, míg utána tapogatóznak, hiszen nincs messze egyikünktől sem. 28Benne élünk, mozgunk és vagyunk, amint ezt már egyik-másik költőtök is megmondta: 29az ő fiai vagyunk. Ha tehát az Isten fiai vagyunk, nem szabad azt gondolnunk, hogy az istenség emberi művészettel és tervek szerint formált aranyhoz, ezüsthöz vagy kőhöz hasonló. 30Isten eddig szemet hunyt a tudatlanság ideje fölött, most azonban tudomására hozza az embereknek, hogy mindenhol mindenkinek meg kell térnie.  31Kiszemelt ugyanis egy napot, amelyen igazságos ítéletet ül majd a világ fölött egy arra rendelt férfi által. Erről mindenkinek bizonyítékot nyújtott azzal, hogy föltámasztotta őt holtából."

32A halottak föltámadásának hallatára némelyek gúnyolódni kezdtek, mások meg azt mondták: "Erről majd még máskor is meghallgatunk téged." 33Pál erre eltávozott közülük. 34Néhányan mégis csatlakoztak hozzá, és hívők lettek. Ezek között van Dénes, az Areopágusz tagja, egy Damarisz nevű asszony és még egypáran.

18    Szent Pál korintusi tartózkodása. 1Ezek után Pál Athénból Korintusba távozott. 2Itt találkozott egy Akvila nevű pontuszi származású zsidóval és feleségével, Priszcillával. Ezek nemrég érkeztek Itáliából, mert Klaudiusz elrendelte, hogy az összes zsidónak el kell hagynia Rómát. Pál hozzájuk költözött, 3s mivel ugyanazt a mesterséget űzte - sátorkészítők voltak ugyanis - náluk maradt, és velük dolgozott. 4Minden szombaton fölszólalt a zsinagógában, és (az Úr Jézusra hivatkozva) igyekezett meggyőzni a zsidókat és pogányokat. 5Mikor pedig Szilás és Timóteus megérkezett Makedóniából, Pál egészen az igehirdetésnek szentelte magát. Bizonyítékokat tárt a zsidók elé, hogy Jézus a Messiás. 6Gyalázkodó ellentmondásukra ruháját rázva így kiáltott föl: "A saját fejetekre szálljon véretek! Én ártatlan vagyok. Mostantól fogva a pogányokhoz fordulok."  7Ezzel elköltözött onnan, és egy Ticiusz Jusztusz nevű istenfélő ember házában szállt meg, akinek lakása a zsinagóga mellé épült. 8Kriszpusz, a zsinagóga elöljárója egész családjával együtt hitt az Úrban, és sok korintusi is megtért és megkeresztelkedett azok közül, akik hallgatták őt. 9Az Úr egy éjjel látomásban így szólt Pálhoz: "Ne félj, hanem beszélj és ne hallgass! 10Én veled vagyok: senki sem fog hozzád nyúlni vagy ártani neked. Nagyszámú nép lakik ugyanis ebben a városban." 11Ott maradt tehát másfél évig, s ezalatt az Úr igéjét tanította.

Gallió helytartó elutasítja a zsidókat. 12Gallió akhájai prokonzulsága idején azonban a zsidók egy akarattal Pálra rontottak, és a törvényszék elé hurcolták. 13"Ez Pál védekezése Gallió előtt az ember, vádolták, törvényellenes isten tiszteletre beszéli rá az embereket." 14Pál már éppen szólásra nyitotta ajkát, amikor Gallió így szólt a zsidókhoz: "Ti zsidók, ha csakugyan valami törvénytelenségről vagy gonosztettről volna szó, türelemmel lennék hozzátok annak rendje szerint. 15De ha valami tanításról, személyekről vagy saját törvényetekről vetődik föl vitás kérdés, magatok lássátok. 16Ilyesmiben én nem akarok bíró lenni." Ezzel elkergette őket az ítélőszék elől. 17Erre a hellenista zsidók valamennyien megragadták Szosztenészt, a zsinagóga fejét, és ott az ítélőszék előtt elpáholták. Gallió pedig mindezzel mit sem törődött.

Hazatérés Antiochiába. 18Pál még jó ideig ott maradt, aztán búcsút vett a testvérektől. Priszcilla és Akvila társaságában elhajózott Szíria felé. Kenkreában lenyíratta a haját, mert fogadalmat tett. Efezusba érve elvált tőlük. 19Ő maga pedig bement a zsinagógába, és beszédet mondott a zsidók előtt. 20Kérték ugyan, hogy huzamosabb ideig maradjon, de nem állt rá, 21búcsúzkodás közben azonban megígérte: "Ha Isten is úgy akarja, még visszatérek hozzátok." Efezusban tengerre szállva lement Cézáreába. 22Innen fölutazott az egyház üdvözlésére, és aztán lement Antiochiába.

23Bizonyos ideig ott tartózkodott, majd útnak eredt. Sorjában bejárta a galaták földjét és Frígiát, lelket öntve valamennyi tanítványba.

Apolló a szónok. 24Eközben egy Apolló nevű, alexandriai származású zsidó érkezett Efezusba. Ékesszóló és Írásban igen jártas ember volt. 25Már kapott  valami oktatást az Úr tanításáról. Buzgó lélekkel, és helyesen hirdette és tanította a Jézusra vonatkozó dolgokat, de még csak János keresztségéről tudott. 26Bátor bizalommal kezdett beszélni a zsinagógában. Amikor Priszcilla és Akvila meghallották, magukhoz hívták és behatóbban elmagyarázták neki az Isten tanítását. 27Mikor pedig Akhájába akart menni, a testvérek bíztatták, és írtak a tanítványoknak, hogy fogadják őt szívesen. Odaérkezve azután tehetségével sokban hasznukra volt a híveknek. 28A nyilvánosság előtt eredményesen megcáfolta a zsidókat azzal, hogy bebizonyította az Írás alapján, hogy Jézus a Messiás.

19    Szent Pál Efezsusba érkezik. 1Apolló korintusi tartózkodása idején Pál a fölső tartományokon áthaladva Efezusba érkezett. 2Itt néhány tanítványra talált. "Megkaptátok a Szentlelket, amikor hívők lettetek?" - kérdezte tőlük. "Még csak nem is hallottuk, - felelték azok - hogy van-e Szentlélek." 3Erre megkérdezte: "Hogyan keresztelkedtetek meg akkor?" "János keresztségével" - válaszolták. 4"János a bűnbánat keresztségével keresztelt, - magyarázta ekkor Pál - a népet meg arra bíztatta, hogy higgyenek abban, aki őutána jön, vagyis Jézusban." 5Ennek hallatára megkeresztelkedtek az Úr Jézus nevében. 6Mikor pedig Pál rájuk tette kezét, leszállt rájuk a Szentlélek, nyelveken kezdtek beszélni, és prófétáltak. 7Ezek az emberek együttvéve mintegy tizenketten voltak.

Az efezusi apostolkodás. 8Azután a zsinagógába bejárogatva három hónapon át bátor tevékenységet fejtett ki, és meggyőző beszédeket mondott az Isten országáról. 9Némelyek azonban megátalkodtak, és nem fogadták be a hitet, sőt gyalázták a tanítást a nyilvánosság előtt. Ezért eltávozott közülük, a tanítványokat is különválasztotta tőlük és bizonyos Tirannosz iskolájában mindennap beszélt hozzájuk. 10Ez így tartott két esztendeig, úgyhogy Ázsia minden lakója, a zsidók és pogányok egyaránt hallották az Úr igéjét. 11Isten rendkívüli csodákat is művelt Pál útján. 12Még kendőit és kötényét is levették róla, és mikor betegekre terítették, a betegség elhagyta azokat, s a gonosz lelkek is kiszálltak belőlük. A zsidó ördögűzők. 13Némely csatangoló zsidó ördögűző szintén megkísérelte, hogy az Úr nevét olvassa rá a gonosz lelkektől megszállottakra. Ezt mondták: "Rád olvasom Jézust, akit Pál hirdet." 14Egy zsidó főpapnak, Szkévának hét fia is próbálkozott ezzel. 15A gonosz lélek azonban így vágott vissza nekik: "Jézust ismerem, Pálról is tudok, ti kik vagytok?" 16S ezzel az ember, akiben a gonosz lélek lakott, rájuk vetette magát. Kettőjüket leteperte, és úgy elbánt velük, hogy ruhátlanul, és sebektől borítva menekültek ki abból a házból. 17Erről azután Efezus valamennyi lakója, zsidó és pogány egyaránt tudomást szerzett. Mindnyájukat nagy félelem fogta el, és nagy lett a becsülete az Úr Jézus nevének. 18Sok hívő előállott, és nyíltan föltárta tetteit. 19Azok közül pedig, akik varázslással foglalkoztak, jó sokan összehordták könyveiket, és mindenki szeme láttára elégették. Ezek értéke ötvenezer  ezüstre volt becsülhető. 20Így az Úr erejének segítségével az ige tovább terjedt és gyarapodott.

Jövendő tervek. 21Az események után Pál lelkében az a terv érlelődött meg, hogy átmegy Macedóniába és Akhájába, azután pedig Jeruzsálembe utazik. "Ottlétem után, - mondta - még Rómát is látnom kell." 22Segítőtársai közül kettőt, Timóteust és Erasztoszt Makedóniába küldte, maga egy ideig még Ázsiában maradt.

Az ezüstművesek zavargása. 23Ebben az időben nem kis zavargás támadt az (Úr) tanításával kapcsolatban. 24Egy Demetriosz nevű ezüstműves ezüst Artemisz-templomocskák készítésével nem csekély keresethez juttatta az iparosokat. 25Egybegyűjtötte tehát őket és a többi hasonló foglalkozásúakat, és így szólt hozzájuk: "Emberek! Tudjátok, hogy ez a mesterség biztosítja jólétünket. 26Látjátok és halljátok azt is, hogy ez a Pál nemcsak Efezusban, hanem majdnem egész Ázsiában nagy tömeget meggyőzött, és más fölfogásra bírt. Azt mondja ugyanis, hogy nem istenek azok, amiket kézzel csinálunk. 27Ezzel azonban nemcsak az a veszély fenyeget, hogy megvetik mesterségünket, hanem az is, hogy semmibe veszik a nagy istennő, Artemisz templomát, és káros következménnyel lesz fölségére, pedig egész Ázsia, sőt az egész világ tiszteli."

28Mikor ezt hallották, elöntötte őket a düh, és fölkiáltottak: "Nagy az efezusiak Artemisze!" 29Az egész városban nagy fölfordulás keletkezett. Közös megegyezéssel a színházba rohantak, magukkal hurcolva a makedóniai Gájuszt és Arisztarchoszt, Pál társait. 30Erre Pál a nép közé akart menni, de a tanítványok nem engedték. 31Néhányan az ázsiai főtisztviselők közül is, akik barátai voltak, üzenetet küldtek neki azzal a kéréssel, hogy ne menjen a színházba. 32Ott meg összevissza kiabáltak, mert a zűrzavar olyan nagy volt a népgyűlésben, hogy többnyire még azt sem tudták, miért gyűltek össze. 33Végül megbízták a tömegből Sándort, mivel a zsidók előtuszkolták. Sándor kezével hallgatásra intett, és védekezni akart. 34De mikor észrevették, hogy zsidó, lármában törtek ki, és mindnyájan vagy két órán keresztül harsogták: "Nagy az efezusiak Artemisze!"

35Végre a jegyző lecsöndesítette a tömeget. "Efezusi férfiak, - szólította meg őket - van-e ember, aki ne tudná, hogy Efezus városa a nagy Artemisznek és égből alászállott szobrának imádója? 36Minthogy efelől senki sem kételkedik, le kell higgadnotok, és nem szabad semmit sem meggondolatlanul tennetek. 37Idehoztátok ezeket az embereket, pedig nem szentségtörők, s nem is káromolták a mi istennőnket. 38Ha tehát Demetriosznak és iparos társainak panaszuk van valaki ellen, a törvénynapok és helytartók rendelkezésükre állnak, ott tegyenek panaszt. 39Ha meg más valami vitás kérdés merül föl, azt a törvényszerű népgyűlésen lehet elintézni. 40Még abba a veszélybe kerülhetünk ugyanis, hogy följelentenek minket a mai zavargás miatt, és semmi okot sem tudunk fölhozni, amivel számot tudnánk adni erről a csődületről." Ezzel beszéde végeztével pedig föloszlatta a gyűlést.

20    Pál Görögországba indul. 1A fölfordulás megszűntével Pál magához hívatta a tanítványokat. Buzdította őket, majd elbúcsúzott, és Macedóniába utazott. 2Végigjárta ennek a kerületeit, és sok beszédet intézett az ottaniakhoz. Majd Görögországba ment, és ott tartózkodott három hónapon keresztül. 3Mikor ezután Szíriába készült hajózni, a zsidók cselt szőttek ellene. Ezért úgy döntött, hogy Macedónián keresztül tér vissza.

Visszatérés Troászba. 4Ázsiáig vele együtt tartott a béreai Szópatrosz, Pirrusz fia, a tesszalonikaiak közül pedig Arisztarchosz és Szekundusz, továbbá a derbéi Gájusz és Timóteus, végül Ázsiából Tichikusz és Trofimosz. 5Ezek előrementek, és Troászban vártak ránk. 6Mi pedig a kovásztalan kenyér napjai után hajóztunk el Filippiből, és öt nap múlva utolértük őket Troászban, ahol egy hetet töltöttünk.

Eutihosz újraélesztése. 7A hét első napján egybegyűltünk a kenyértörésre. Pál beszédet intézett hozzájuk, s mivel másnap el akart utazni, egészen éjfélig nyújtotta beszédét. 8A teremben, ahol összegyűltünk, volt lámpa bővében. 9Egy Eutikhosz nevű ifjú, aki az ablaknál ült, Pál hosszú prédikációja közben mély álomba merült. Úgy elnyomta az álom, hogy lezuhant a harmadik emeletről. Holtan szedték föl. 10Pál lement hozzá, aztán ráborult, és átkarolva őt így szólt: "Ne nyugtalankodjatok, mert a lelke még benne van." 11Aztán fölment, elvégezte a kenyértörést, és evett. Még jó sokáig, egész virradatig beszélt, s végül útra kelt. 12Az ifjút pedig élve odavezették, és ez nem kis vigasztalásukra volt.

Búcsú Milétosztól. 13Mi pedig hajóra szállva Asszoszba mentünk, hogy ott vegyük föl Pált. Ő rendelkezett így, mert maga szárazon akarta megtenni az utat. 14Mikor Asszoszban találkoztunk, fölvettük őt, és úgy értünk Mitilénébe. 15Másnap innen elhajózva Kiosz elé jutottunk, a következő nap Számoszon kötöttünk ki, az erre következőn pedig megérkeztünk Milétoszba. 16Pál ugyanis elhatározta, hogy elhajózik Efezus mellett, hogy Ázsiában időt ne veszítsen. Sietett, hogy hacsak lehetséges, pünkösd napjára Jeruzsálemben legyen.

Üdvözlet a milétoszi presbitereknek. 17Milétoszból aztán beüzent Efezusba és magához kérette az egyház presbitereit. 18Mikor ezek megérkeztek, így szólt hozzájuk: "Ti tudjátok, hogy Ázsiába jövetelem első napjától fogva hogyan éltem köztetek. 19Az Úrnak mély alázatossággal, könnyek és zaklatások közt szolgáltam, melyek a zsidók ármánykodása következtében értek engem. 20Semmit sem vontam meg tőletek, ami hasznotokra szolgálhatott, hanem nyilvánosan és magánházakban tanítottalak titeket. 21Zsidóknak és pogányoknak lelkük re beszéltem, hogy térjenek meg Istenhez, és higgyenek Jézusban, a mi Urunkban. 22Most pedig belső kényszerűség hajt, hogy Jeruzsálembe menjek. 23Nem tudom, mi történik majd ott velem, legfeljebb annyit, hogy a Szentlélek minden városban értésemre adta, hogy bilincs és megpróbáltatás vár rám. 24De én nem becsülöm sokra az életemet, csak véghez tudjam vinni pályafutásomat és az Úr Jézustól rám ruházott föladatomat: az Isten kegyelméről szóló evangélium hirdetését. 25És bizony tudom azt is, hogy közületek, akik közt az Isten országát hirdetve jártam, egy sem lát meg többé. 26Ezért hát szentül állítom nektek a mai napon: senkinek a vére nem szárad rajtam. 27Nem rejtettem el semmit sem, hanem Isten teljes akaratát föltártam előttetek.

28Vigyázzatok magatokra és az egész nyájra. Azért rendelt ennek élére titeket elöljárókul a Szentlélek, hogy igazgassátok az Isten egyházát, amelyet tulajdon vérével szerzett meg. 29Tudom, hogy távozásom után ragadozó farkasok törnek rátok, és nem kegyelmeznek a nyájnak. 30Sőt még köztetek is támadnak olyanok, akik csalárd beszéddel magukhoz akarják csábítani a tanítványokat. 31Őrködjetek tehát, és véssétek emlékezetetekbe, hogy három éven át éjjel-nappal szüntelenül könnyek közt intettem mindegyikteket. 32Most pedig Istennek, és az ő kegyelmébe ajánllak titeket. Neki hatalma van arra, hogy fölépítse művét, és megadja nektek az összes többi szentekkel közös örökséget. 33Nem kívántam senki ezüstjét, aranyát vagy ruháját. 34Ti tudjátok, hogy ezek a kezek keresték meg azt, amire nekem és környezetemnek szüksége volt. 35Minden alkalommal megmutattam nektek, hogy hogyan kell dolgozni, és ezzel a gyöngéket segíteni, Jézus szavaira emlékezve, aki azt mondta: nagyobb boldogság adni, mint kapni."

36Ezeket mondta, aztán térdre hullott, és mindnyájukkal közösen imádkozott. 37Valamennyien hangos sírásra fakadtak,  és Pál nyakába borulva csókolgatták őt. 38Az a mondása fájt nekik leginkább, hogy többé nem fogják viszontlátni. Végül elkísérték őt a hajóhoz.

21    Megérkezés Tíruszba. 1Miután elváltunk tőlük, elhajóztunk s egyenes irányban haladva Kószba értünk, másnap meg Ródoszba, és onnét Patarába. 2Itt egy Föníciába induló hajóra találtunk. Fölszálltunk tehát, és kifutottunk a nyílt tengerre. 3Föltűnt előttünk Ciprus, ezt balkéz felől elhagytuk, és Szíriába hajóztunk. Tíruszban kötöttünk ki, mert a hajónak ott kellett leadnia rakományát.

4Megkerestük a tanítványokat, és hét napig náluk maradtunk. Ezek a Lélek sugallatára azt tanácsolták Pálnak, hogy ne menjen föl Jeruzsálembe. 5Mikor e napok elteltével tovább folytattuk utunkat, valamennyien, feleségestül, gyermekestül kikísértek minket a városon kívül. A tengerparton térdre borulva imádkoztunk, 6majd kölcsönös búcsúzkodás után mi hajóra szálltunk, ők meg hazatértek.

Ptolemaisz és Cézárea. 7Hajóutunk befejezéséül Tíruszból Ptolemaiszba érkeztünk. Üdvözöltük a testvéreket s egy napig náluk maradtunk. 8Másnap aztán tovább haladva Cézáreába jutottunk. Itt betértünk Fülöp evangélista, a hét diakónus egyikének házába, s nála szálltunk meg. 9Fülöpnek négy prófétai tehetséggel megáldott hajadon leánya volt. 10Néhány napi ott-tartózkodásunk tartama alatt egy Agabusz nevű próféta érkezett oda Júdeából. 11Ez hozzánk lépett, elvette Pál övét, és összekötözte vele saját lábát és kezét e szavak kíséretében: "Ezt mondja a Szentlélek: azt a férfit, akié ez az öv, a zsidók így kötözik meg majd Jeruzsálemben, és kiszolgáltatják a pogányoknak." 12Mikor ezt meghallottuk, mi is, meg az odavalók is kértük őt, hogy ne menjen föl Jeruzsálembe. 13Pál azonban így felelt: "Miért sírtok és miért szomorítjátok meg szívemet? Hiszen én kész vagyok arra, hogy az Úr Jézusért Jeruzsálemben nemcsak megkötözést, hanem a halált is elviseljem." 14S mivel nem tudtuk őt meggyőzni, megnyugodtunk, és azt mondtuk:

 
VII. PÁL FOGSÁGA A FELTÁMADÁS MIATT

Pál és Jakab Jeruzsálemben. 15"Legyen meg az Úr akarata." E napok elmúltával tehát nekikészülődtünk, és fölmentünk Jeruzsálembe. 16Néhány cezáreai tanítvány szintén velünk tartott, és elvezetett minket a ciprusi Mnázonhoz, egy régi tanítványhoz, hogy nála vegyünk szállást. 17Mikor megérkeztünk Jeruzsálembe, a testvérek szívesen fogadtak minket. 18Másnap Pál velünk együtt meglátogatta Jakabot. Ez alkalommal a presbiterek is mind megjelentek. 19Köszöntötte őket, aztán apróra elbeszélte, mi mindent művelt Isten a pogányok közt az ő szolgálata által. 20Azok meghallgatták, aztán Istent magasztalták, hozzá pedig így szóltak: "Látod testvér, hány ezren vannak a zsidók közt, akik megtértek, de azért mind féltékenyen megtartják a törvényt. 21Felőled viszont azt hallották, hogy a Mózestől való elpártolásra tanítod a pogányok közt élő zsidókat, s azt mondtad volna nekik, hogy ne végezzék el fiaikon a körülmetélést, és ne éljenek a szokások szerint. 22Mi a teendő ezek szerint? (Elkerülhetetlen, hogy a tömeg össze ne csődüljön, mert) mindenképpen megtudják, hogy ide érkeztél. 23Fogadd meg tehát tanácsunkat: van nálunk négy férfi, akik fogadalmat vállaltak magukra. 24Vedd őket magad mellé, végezd el velük együtt a tisztulási szertartást, és fizess értük, hogy megnyiratkozzanak. Ebből mindenki megérti, hogy semmi sem igaz abból, amit felőled híreszteltek, hanem te is megtartod a törvényt, és szerinte élsz. 25Ami pedig a pogányok közül megtérteket illeti, már megírtuk végzésünket, hogy tartózkodjanak a bálványoknak áldozott hústól, a vértől, a fojtott állattól és a törvénytelen együttéléstől."

26Erre Pál másnap az illető férfiak kíséretében elvégezte a tisztulási szertartást, velük együtt bement a templomba, és bejelentette, hogy a tisztulás ideje akkor végződik, amikor mindegyikükért bemutatják az áldozatot. 27A hét nap már letelőben volt, mikor az Ázsiából való zsidók észrevették őt a templomban.

Az apostolt elfogják. 28Fölizgatták az egész népet, megragadták, és kiabálni kezdtek: "Izraelita férfiak, segítsetek! Ez az az ember, aki mindenfelé és mindenki előtt a nép, a törvény és e szent hely ellen irányuló tanításokat terjeszt. Sőt még pogányokat is behozott a templomba, és megfertőzte ezt a helyet." 29Látták ugyanis vele a városban az efezusi Trofimoszt, és azt hitték, hogy a templomba is bevezette.

30Az egész város forrongani kezdett, s a nép összecsődült. Pált megragadták és kivonszolták a templomból, a kapukat pedig azonnal bezárták. 31Már-már azon voltak, hogy megölik, amikor a helyőrség ezredeséhez eljutott a hír, hogy egész Jeruzsálemben zavargás tört ki. 32Az tüstént katonákat és tiszteket vett maga mellé, és lesietett hozzájuk. Azok az ezredes és a katonák láttára abbahagyták Pál ütlegelését. 33Ekkor az ezredes odalépett, letartóztatta, és kettős bilincsbe verette. Azután megkérdezte, hogy kicsoda és mit tett. 34A tömegből azonban összevissza kiabáltak.

Mivel a zaj miatt semmi biztosat sem tudott megállapítani, megparancsolta, hogy vigyék a várba. 35A lépcsőhöz érve a katonáknak úgy kellett vinniük őt a nép erőszakoskodása miatt. 36A tömeg ugyanis utána tódult és kiáltozott: "Halál reá!" 37Már azon voltak, hogy beviszik a várba, amikor Pál megszólította az ezredest: "Szabad valamit mondanom neked?" "Te tudsz görögül?" - kérdezte az. 38"Nem te vagy az az egyiptomi, aki nemrégen négyezer szikáriust lázított föl és vezetett ki a pusztába?" 39"Én tarzuszi zsidó vagyok, felelte Pál, a híres kilikiai város polgára. Kérlek, engedd meg, hogy néhány szót intézzek a néphez." 40Mikor az megadta az engedélyt, Pál a lépcsőre állva kezével intett a népnek. Miután mély csönd keletkezett, zsidó nyelven így szólította meg őket:

22    Pál védekező beszéde. 1"Testvérek és atyák! Hallgassátok meg védekezésemet, melyet most elétek terjesztek." 2Amint meghallották, hogy zsidóul szól hozzájuk, még jobban elcsöndesedtek. 3Ő meg így folytatta: "Zsidó ember vagyok, a kilikiai Tarzuszban születtem, de ebben a városban nevelkedtem Gamáliel lábainál. Az ősi törvény szigorú megtartására tanítottak, és Isten buzgó híve voltam, akár ma ti is mindannyian. 4Ezt a felekezetet halálosan gyűlöltem, férfiakat és asszonyokat kötöztem meg és vetettem börtönbe. 5Maga a főpap és a tanács tanúm erre. Levelet is kaptam tőlük, és úgy mentem el a damaszkuszi testvérekhez, hogy az ottani híveket megkötözve Jeruzsálembe hurcoljam megbüntetés végett.

6Azonban útközben, mikor már Damaszkuszhoz közeledtem, délfelé hirtelen mennyei fény sugárzott körül. 7A földre zuhantam, majd egy hangot hallottam, amely így szólt hozzám: Saul, Saul, miért üldözöl engem? 8Erre én megkérdeztem: - ki vagy te, Uram? - ő pedig így válaszolt: - én vagyok a názáreti Jézus, akit te üldözöl. - 9Társaim látták ugyan a fényt, a hozzám szóló hangot azonban nem hallották. - 10Mit tegyek hát Uram? - kérdeztem ekkor. Az Úr pedig azt mondta nekem: - kelj föl és menj be Damaszkuszba, ott majd megmondják neked mindazt, amit tenned kell. - 11Mivel azonban a tündöklő fény hatása következtében elvesztettem látásomat, kísérőim kezemnél fogva vezettek, és így értem be Damaszkuszba.

12Itt egy bizonyos törvénytisztelő férfi, Ananiás, akiről az ottlakó zsidók mind jó véleménnyel vannak, 13fölkeresett, és elém állva ezt mondta nekem: - Pál testvérem, láss újból! - S én abban a pillanatban megláttam őt. 14Ő meg így folytatta: - atyáink Istene előre arra rendelt téged, hogy megismerd akaratát, hogy meglássad az Igazat és tulajdon hangját halljad. 15Ezért minden ember előtt tanúskodnod kell arról, amit láttál és hallottál. 16Most tehát mire vársz még? Rajta, a keresztség által mosd le bűneidet, és hívd segítségül az ő nevét. - 17Később, amikor Jeruzsálembe visszatérve a templomban imádkoztam, elragadtatásba estem. 18Őt láttam, amint így szól hozzám: - siess, gyorsan távozz el Jeruzsálemből, mert nem fogadják el rólam szóló tanúságtételedet. - 19Uram, - feleltem ekkor - ők tudják, hogy én voltam az, aki a benned hívőket fogságba vetettem és a zsinagógákban megostoroztattam. 20S mikor Istvánnak, a te vértanúdnak vére ömlött, én ott voltam, helyeseltem tettüket, és gyilkosai ruháját őriztem. - 21Ő azonban azt mondta nekem: - csak menj, mert én messzire, a pogányok közé küldelek téged."

Pál bebörtönzése. 22Egészen eddig a mondatig meghallgatták, de ekkor nagy hangon kiabálni kezdtek: "Pusztítsd el a föld színéről az ilyent! 23Nem érdemli meg, hogy éljen!" Ordítottak, köpenyüket lengették, és port szórtak a levegőbe. 24Ezért az ezredes bevitte a várba azzal a meghagyással, hogy ostorral fogják vallatóra. Így akarta megtudni, mi okból kiabáltak úgy ellene. 25Pál azonban, mikor szíjakkal lekötözték, megkérdezte a mellette álló századostól: "Nektek talán szabad római polgárt ítélet nélkül megostoroznotok?" 26A százados ennek hallatára odalépett az ezredeshez, és jelentette a dolgot: "Mit akarsz tenni? 27Ez az ember római polgár!" Erre az ezredes odasietett és megkérdezte tőle: 28"Mondd csak, római vagy?" "Igen" - felelte ő. "Én drága pénzen jutottam ehhez a polgárjoghoz" - mondta ekkor az ezredes. "Én viszont abban születtem" - válaszolta Pál. 29Azok, akik kínvallatásra készültek, nyomban félreálltak. Az ezredes szintén megijedt, mikor arra gondolt, hogy római polgár létére megkötöztette.

Az apostol a főtanács előtt. 30Másnap aztán szerette volna pontosabban megtudni, hogy a zsidók mivel vádolják. Levétette bilincseit, összehívta a főpapokat és az egész főtanácsot, aztán elővezettette Pált és eléjük állította.

23    1Pál tekintetét a főtanácsra vetve beszélni kezdett: "Testvérek! Én mind a mai napig teljesen tiszta lelkiismerettel éltem Isten akarata szerint." 2Ananiás főpap erre ráparancsolt a mellette állókra, hogy verjék őt szájon. 3Pál azonban így vágott vissza neki: "Megver még téged az Isten, te fehérre meszelt fal! Leülsz, hogy a törvény szerint ítélkezzél fölöttem, s aztán a törvény ellenére azt parancsolod, hogy üssenek meg?" 4A körülállók azonban figyelmeztették: "Az Isten főpapját szidod?" 5"Nem tudtam testvérek, viszonozta Pál, hogy ő a főpap. Hiszen az Írás azt mondja: ne átkozd néped fejedelmét."

6Pál jól tudta, hogy egyik felük a szadduceusok, a másik pedig a farizeusok közül kerül ki. Ezért így kiáltott föl a főtanács előtt: "Testvérek, én farizeus vagyok, farizeusok ivadéka! A holtak föltámadásába vetett remény miatt állok a bíróság előtt." 7Erre a szavára egyenetlenség támadt a farizeusok és a szadduceusok között, s a gyülekezet két táborra szakadt. 8A szadduceusok ugyanis azt állítják, hogy nincs föltámadás, sem angyal, sem lélek, a farizeusok viszont mindezt vallják. 9Nagy lárma keletkezett. A farizeusok pártjából fölemelkedett néhány törvénytudó, és hadakozva kijelentette: "Semmi rosszat sem találunk ebben az emberben. Hátha egy szellem vagy egy angyal szólott hozzá?" 10A vitatkozás egyre inkább elfajult. Ezért az ezredes, attól tartva, hogy Pált széttépik, katonaságot hivatott, hogy ragadja ki közülük és vezesse föl a várba. 11A következő éjszakán az Úr megjelent neki, és így szólt: "Légy állhatatos. Ahogy tanúságot tettél rólam Jeruzsálemben, úgy kell tanúságot tenned Rómában is."

Cézáreába viszik. 12Napkelte után a zsidók közül néhányan összeszövetkeztek, és átok terhe alatt kötelezték magukat, hogy sem ételt, sem italt nem vesznek magukhoz, amíg Pált meg nem ölik.

13Negyvennél többen voltak, akik így összeesküdtek. 14Ezek a következő szavakkal állítottak be a főpapokhoz és a vénekhez: "Átok terhe alatt köteleztük magunkat, hogy egy falatot sem veszünk a szánkba, amíg Pált meg nem öljük. 15Most tehát a főtanáccsal együtt jelentsétek az ezredesnek, hogy hozassa őt elétek, mintha csak tüzetesebben meg akarnátok vizsgálni az ügyet. Mi pedig készen állunk, hogy jövet meggyilkoljuk őt." 16Pál nővérének a fia azonban értesült a cselvetésről. Bement tehát a várba, és tudtára adta Pálnak. 17Pál erre magához hivatta az egyik századost, és megkérte: "Vezesd el ezt az ifjút az ezredeshez, mert valami jelentenivalója van számára." 18Az elkísérte az ezredeshez, és jelentette: "A fogoly Pál magához hívatott és megkért, hogy vezessem hozzád ezt az ifjút. Valami mondanivalója van számodra." 19Az ezredes kézen fogva félrevonta és megkérdezte: "Miről akarsz engem értesíteni?" 20"A zsidók megállapodtak abban, - felelte ő - hogy megkérnek, küldesd Pált holnap a főtanács elé, mintha csak pontosabban akarnák megismerni az ügyét. De te ne higgy nekik. 21Több mint negyven ember tőrbe akarja csalni. Ezek ugyanis átok terhe alatt kötelezték magukat, hogy nem esznek és nem isznak, amíg meg nem ölik őt. Már készen állnak és várják, hogy ígéretedet add nekik." 22Az ezredes ekkor ezzel a meghagyással bocsátotta el az ifjút: "Egy szóval se említsd senkinek, hogy ezeket tudtomra adtad."

23Azután két századost hivatott magához, és ezt az utasítást adta nekik: "Tartsatok készenlétben az éjjel harmadik órájától kezdve kétszáz gyalogost, hogy Cézáreába menjenek, s ezenkívül hetven lovast, és kétszáz dárdást. 24Szereljetek föl hátasállatokat is, és ültessétek rá Pált, hogy épségben jusson el Félix helytartóhoz." 25Levelet is írt, mely a következőket tartalmazta:

26"Klaudiusz Líziász üdvözletét küldi Félixnek, a kegyelmes helytartónak. 27A zsidók elfogták ezt a férfit, és meg akarták ölni, mire karhatalommal közbeléptem, mert megtudtam, hogy római polgár. 28Meg akartam tudni, milyen vádat hoznak föl ellene, s ezért elvittem őt a főtanácsukba. 29Úgy vettem észre, hogy törvényük vitás kérdéseivel kapcsolatban vádolják, de semmi bűne sincsen, ami miatt halált vagy bilincset érdemelne. 30Mivel pedig azt is jelentették nekem, hogy merényletet terveznek ellene, azonnal hozzád küldtem. A vádlókat is értesítettem, hogy forduljanak hozzád, ha valami keresetük van ellene. Jó egészséget!"

31A katonák tehát a kapott parancs értelmében átvették Pált, és elvitték az éj folyamán Antipatriszba. 32Másnap aztán a lovasokat továbbküldték vele, ők meg visszatértek a várba. 33Azok pedig Cézáreába érve átadták a levelet a helytartónak, s Pált is eléje állították. 34Az elolvasta a levelet, majd megkérdezte, melyik tartományból való. Mikor megtudta, hogy kilikiai, kijelentette: 35"Majd kihallgatlak, mikor vádlóid is megjelennek." Végül megparancsolta, hogy Heródes várában tartsák őrizetben.

24    Pál Félix előtt. 1Öt nap múlva Ananiás főpap, néhány vén és egy ügyvéd, Tertullusz kíséretében leutazott, s jelentkezett a helytartó előtt, hogy vádat emeljen Pál ellen. 2Ennek elővezetése után Tertullusz hozzálátott a vád előadásához: "A te gondoskodásod folytán tökéletes nyugalomban élünk, és sok dologban javulás állt be ennek a népnek az életében.

3Ezt mindig és mindenütt hálás lélekkel ismerjük el, kegyelmes Félix. 4De hogy hosszasabban föl ne tartóztassalak, kérlek, kegyeskedj szokásod szerint röviden meghallgatni minket. 5Meggyőződtünk arról, hogy ez hitvány ember: az egész földkerekségen lázadást szít az összes zsidók közt, és a názáretiek felekezetének ő áll az élén. 6Sőt a templomot is meg akarta szentségteleníteni, s ezért elfogtuk. (Törvényünk szerint akartunk fölötte ítélkezni, 7de Líziász ezredes karhatalommal kiragadta őt kezünkből, s elrendelte, hogy vádlói eléd járuljanak.) 8Hallgasd ki, tőle megtudhatod, hogy mi az igazság mind e vádjainkkal kapcsolatban." 9A zsidók is erősítgették, hogy mindez így van.

10A helytartó ekkor intett Pálnak, hogy fölszólalhat. "Tudom, hogy sok esztendeje szolgáltatsz igazságot ennek a népnek, - kezdte ő beszédét - ezért hát nyugodt lélekkel adom elő védekezésemet. 11Meggyőződhetsz arról, hogy nincs több mint tizenkét napja, hogy Jeruzsálembe érkeztem imádkozni. 12Nem is találtak úgy rám a templomban vagy a zsinagógában, de még a városban sem, hogy valakivel veszekedtem volna, vagy csődületet idéztem volna elő. 13Az ellenem emelt vádakat sem tudják előtted bizonyítani. 14Azt azonban megvallom neked, hogy atyáim Istenét a szerint a tanítás szerint szolgálom, amelyet ők eretnekségnek mondanak, de hiszek mindabban, ami meg van írva a törvényben és a  prófétákban. 15Istenbe vetett reménnyel hiszem, hogy az igazak és a gonoszok föl fognak támadni. Ezt különben ők maguk is várják. 16Ezért magam is törekszem, hogy lelkiismeretem mindig feddhetetlen legyen Isten és az emberek előtt.

17Több év elmúlta után azért jelentem meg, hogy alamizsnát hozzak népemnek, áldozatot mutassak be (és fogadalmat teljesítsek). 18Ez alkalommal találtak rám megtisztulásom után a templomban, de nem tömeggel, vagy zavart keltve. 19Mondja meg az a pár ázsiai zsidó, akinek meg kellett volna jelennie előtted, hogy vádat emeljen, 20ha valami panasza van ellenem, vagy akár ezek maguk, hogy találtak-e bennem valami gonoszságot, mikor a főtanács előtt álltam? 21Talán csak nem abban az egyetlen mondatban, amit köztük állva kiáltottam: a holtak föltámadásának ügyében állok ma ítélőszéketek előtt?"

Cézáreai fogság. 22Félix ekkor elutasította őket, mert sok mindent tudott a tanításról. "Majd ha Líziász ezredes ideérkezik, - mondta - akkor fogok ügyetekben döntést hozni." 23A századosnak pedig azt az utasítást adta, hogy tartsa őrizetben, de hagyja nyugton, és ne akadályozzon meg senkit ismerősei közül, ha szolgálatára akar lenni.

24Néhány nap múlva Félix zsidó feleségével Druzillával együtt megjelent, hívatta Pált, és meghallgatta őt a Jézus Krisztusban való hitről. 25Mikor azonban az igazságosságról, az önmegtartóztatásról és a jövendő életről kezdett magyarázni, Félix megrettenve közbeszólt: "Most csak menj, megfelelő időben majd hivatni foglak." 26Emellett azt is remélte, hogy Páltól pénzt tud majd kizsarolni. Éppen ezért gyakran hívatta és elbeszélgetett vele.

27Két év múlva azután Félixnek Porciusz Fesztusz lett az utódja. Mivel pedig a zsidók kedvében akart járni, Pált fogságban hagyta.

25    Pál a császárhoz föllebbez. 1Fesztusz három napra rá, hogy megérkezett a tartományba, föllátogatott Jeruzsálembe. 2A főpapok és az előkelő zsidók eléje járultak, és előadták panaszukat Pál ellen. 3Azt a kegyet kérték tőle, hogy hozassa föl őt Jeruzsálembe. Így akarták ugyanis tőrbe csalni és eltenni láb alól. 4Fesztusz azonban azt válaszolta, hogy Pált Cézáreában őrizteti, maga pedig hamarosan elutazik. 5"Jöjjenek le velem azok, - mondta - akik illetékesek a dologban, s emeljenek vádat ellene, ha valóban bűntényt követett el." 6Legföljebb nyolc-tíz napig tartózkodott köztük, azután lement Cézáreába. Másnap elfoglalta helyét a bírói emelvényen és elővezettette Pált. 7Miután megjelent, a Jeruzsálemből lejött zsidók körülállták, és sok súlyos vádat hoztak föl ellene, de bizonyítani nem tudták. 8Pál viszont így védekezett: "Én sem a zsidók törvénye, sem a templom, sem a császár ellen nem vétettem semmit." 9Fesztusz azonban a zsidók kedvében akart járni, ezért ezt a kérdést intézte Pálhoz: "Beleegyezel abba, hogy fölmenj Jeruzsálembe, és ezek mondjanak ítéletet fölötted az én jelenlétemben?" 10Pál azonban így válaszolt: "Császári bíróság előtt állok, itt kell ítélni fölöttem. A zsidókon semmi jogtalanságot nem követtem el, amint ezt magad is igen jól tudod. 11Ha vétkeztem, vagy valami halált érdemlő dolgot tettem, készen állok a halálra. Ha azonban vádaskodásuknak semmi alapja sincsen, senki sem ajándékozhat engem oda nekik. A császárhoz föllebbezek!" 12Fesztusz néhány szót váltott tanácsosaival, majd kijelentette: "A császárhoz föllebbeztél, a császár elé fogsz járulni."

Agrippa király látogatása Fesztusznál. 13Néhány nap múlva Agrippa király és Bereniké Cézáreába érkezett Fesztusz üdvözlésére. 14Több napja ott időztek már, amikor Fesztusz a király előtt szóvá tette Pál ügyét: "Félix itt hagyott egy foglyot. 15Mikor Jeruzsálemben voltam, a zsidó főpapok és vének hozzám fordultak ügyében, és elítélését követelték. 16Azt feleltem nekik, hogy a rómaiak senkit sem szoktak kiszolgáltatni, amíg a vádlottat nem szembesítik vádlóival, s alkalmat nem adnak neki, hogy védekezhessék a vád ellen. 17Mikor aztán többen idejöttek, másnap késedelem nélkül az ítélőszékbe ültem és elővezettettem ezt a férfit. 18A vádlók előálltak, de nem hozakodtak elő olyan gonoszság vádjával, mint én gondoltam volna, 19hanem vallásukkal kapcsolatban volt vitás kérdésük vele, meg valami meghalt Jézust illetően, akiről Pál azt erősítgette, hogy él. 20Mivel azonban én nem igazodom el ezekben a kérdésekben, megkérdeztem, hogy hajlandó-e fölmenni Jeruzsálembe, hogy ott ítélkezzenek fölötte ebben az ügyben. 21Pál azonban föllebbezett, hogy ügyét tartsák fönn, hogy a császár döntsön róla. Ezért addig, amíg el nem tudom küldeni a császárhoz, őrizetben tartom."

22"Magam is szeretném hallani ezt az embert" - mondta ekkor Agrippa Fesztusznak. "Holnap meghallgathatod" - válaszolta ő. 23Másnap Agrippa és Bereniké nagy pompával bevonult a tárgyalóterembe az ezredesekkel és a város előkelő polgáraival együtt, s aztán Fesztusz parancsára elővezették Pált. 24"Agrippa király és ti mindnyájan, akik körünkben megjelentetek, - szólalt föl ekkor Fesztusz - nézzétek, ő az, aki miatt a zsidók tömegestül hozzám járultak Jeruzsálemben és itt is, s akiről azt kiabálták, hogy nem szabad életben maradnia. 25Én azonban úgy találtam, hogy nem követett el semmi olyant, ami miatt halált érdemelne. De mivel a Fölséghez föllebbezett, úgy döntöttem, hogy elküldöm hozzá. 26Viszont nem tudok pontos adatokat írni róla az uralkodónak. Ezért vezettettem elétek, és kiváltképp te eléd, Agrippa király, hogy a kihallgatás megtörténte után legyen mit írnom. 27Ésszerűtlennek találom ugyanis, hogy a foglyot az ellene emelt vádak jelentése nélkül küldjem el."

26    Pál Agrippa előtt. 1Agrippa király erre Pálhoz fordult e szavakkal: "Megengedjük, hogy szólj a magad érdekében." Pál erre kiterjesztette kezét, majd belekezdett védekező beszédébe.

2"Boldognak tartom magamat, Agrippa király, hogy a te jelenlétedben védekezhetem a zsidók összes vádaskodásai ellen, 3annál is inkább, mivel te ismered a zsidóknál honos összes szokásokat és vitás kérdéseket. Kérlek tehát, hallgass meg türelmesen.

4Életem kezdettől fogva népem környezetében, Jeruzsálemben folyt, és ifjú koromtól kezdve ismeretes az összes zsidók előtt. 5Régtől fogva ismernek, s ha akarják, ők is megerősíthetik, hogy vallásuk legszigorúbb felekezete szerint éltem, mint farizeus. 6Most meg azért állok itt, és várom ítéletemet, mert reménykedtem Isten atyáinknak tett ígéretében, 7hiszen tizenkét törzsünk is abban reménykedik, hogy beteljesül az, ha éjjel-nappal állhatatosan teljesíti szolgálatát. 8Emiatt a reménység miatt vádolnak engem a zsidók, király.

Mi hihetetlent találtok abban, hogy Isten halottakat támaszt föl? 9Eleinte én is azt gondoltam, hogy határozottan a názáreti Jézus ellen kell szegülnöm, s ezt meg is tettem Jeruzsálemben. 10A főpapok fölhatalmazásával sok szentet fogságba vetettem, és kivégzésük mellett szavaztam. 11Zsinagógáról zsinagógára jártam, sokszor megkínoztattam őket, s így akartam őket káromlásra kényszeríteni. Sőt mindinkább elfogott a düh velük szemben, úgyhogy még idegen városokban is üldöztem őket.

12Egy alkalommal a főpapok fölhatalmazásával és engedélyével Damaszkusz felé tartottam. 13Ekkor útközben déltájban napnál vakítóbb fényt láttam, király, amely körülragyogott engem és útitársaimat. Mindnyájan földre buktunk. 14Ekkor egy hangot hallottam, amely zsidó nyelven így szólt hozzám: - Saul, Saul miért üldözöl engem? Hiába rugdalózol az ösztöke ellen! - 15Én erre megkérdeztem: - ki vagy te Uram? - Én vagyok Jézus, - felelte az Úr - akit te üldözöl. 16De kelj föl, állj talpra. Azért jelentem meg előtted, hogy terjesztője és tanúja légy annak, amit láttál és amit még mutatok neked. 17Megoltalmazlak népeddel és a pogányokkal szemben. 18Ezek közé (most) azért küldelek, hogy fölnyisd szemüket, hogy a sötétségből a világosságra, a sátán hatalmából az Istenhez térjenek, s így elnyerjék a bűnbocsánatot, és helyet kapjanak azok között, akiket a belém vetett hit megszentelt.

19"Ezért hát, Agrippa király, nem voltam hitetlen a mennyei látomás iránt, 20hanem hirdettem először a damaszkusziaknak, jeruzsálemieknek és egész Júdea lakosainak, majd a pogányoknak is, hogy tartsanak bűnbánatot, és térjenek meg Istenhez a bűnbánat méltó tettei által. 21Ezek miatt fogtak el a zsidók a templomban, és voltak azon, hogy megöljenek. 22Isten oltalma azonban megsegített mind a mai napig. Tanúságot tettem kicsinyek és nagyok előtt. Semmi mást nem mondtam azon kívül, amit Mózes és a próféták megjövendöltek: 23vagyis hogy a Messiás szenvedni fog, elsőnek támad föl a halottak közül, s világosságot hirdet népének és a pogányoknak."

Pál beszédének hatása. 24Mikor védekező beszédében eddig jutott, Fesztusz harsány hangon közbekiáltott: "Elment az eszed, Pál! A sok tudomány elvette az eszedet!" 25"Nem vagyok én esztelen, kegyelmes Fesztusz, - viszonozta Pál - hanem igaz és józan szavakat hirdetek. 26A király, akihez éppen ezért bátran beszélek, ismeri ezeket a dolgokat. Valóban nem hinném, hogy valami is ismeretlen volna előtte ezek közül, hiszen mindez nem zugban történt. 27Agrippa király, hiszel a prófétákban? Tudom, hogy hiszel!" 28Erre Agrippa azt mondta Pálnak: "Kevés híja, hogy keresztény nem leszek." 29Pál erre így felelt: "Arra kérem az Istent, hogy akár kevés , akár sok, nemcsak te, hanem egész mai hallgatóságom olyan legyen mint én, e bilincsek kivételével." 30Ekkor a király, a helytartó, Bereniké és a körülöttük ülők fölemelkedtek helyükről. 31Távozásuk közben ezeket a szavakat váltották egymás közt: "Ez az ember semmit sem tett, ami halált vagy bilincset érdemelne." 32Agrippa pedig így nyilatkozott  Fesztusz előtt: "Ezt az embert szabadon lehetett volna bocsátani, ha nem föllebbezett volna a császárhoz."

27    Indulás Rómába. 1Mikor megtörtént a döntés, hogy hajón indulnak Itáliába, Pált és még több foglyot átadtak az Auguszta zászlóalj Juliusz nevű századosának. 2Egy adramitteni hajóra szálltunk föl, amely az ázsiai kikötők felé tartott, és kifutottunk a tengerre. Velünk tartott a tesszalonikai macedón Arisztarkhosz is. 3Másnap megérkeztünk Szidonba. Júliusz emberségesen bánt Pállal és megengedte, hogy fölkeresse barátait, s hogy azok gondját viselhessék. 4Innen tovább indulva az ellenszél miatt Ciprus túlsó partja mellett hajóztunk el, 5majd a kilikiai és pamfiliai tengeren keresztülhaladva a liciai Mírába érkeztünk.

Vihar és hajótörés. 6A százados itt egy Itáliába induló alexandriai hajóra talált, s arra szállított át minket. 7Hajónk több napon át lassan haladt előre, s csak nagy nehezen jutottunk el Knídosz elé. Mivel a szél gátolt minket, Szalmóné táján Kréta alá hajóztunk. 8Üggyel-bajjal haladtunk a partok mellett, s végül egy Jókikötőnek nevezett helyhez értünk. Ennek közelében fekszik Laszája városa.

9Az idő igen eljárt, és a hajózás már nem volt biztonságos, hiszen a böjt is elmúlt már. Ezért Pál figyelmeztette őket: 10"Emberek, látom, hogy a hajózás kezd gyötrelmessé és - nemcsak a rakományra és hajóra, hanem a mi életünkre nézve is - veszélyessé válni." 11A százados azonban inkább bízott a kormányosban és a hajó gazdájában, mint Pál szavaiban.

12A kikötő nem volt alkalmas a telelésre, ezért aztán a többség abban a tervben állapodott meg, hogy elhajózunk onnét, és amennyiben lehetséges, Főnixbe tartanak, és ott telelnek. Ez egy krétai kikötő, amely védelmet nyújt a délnyugati és északnyugati széllel szemben. 13Gyönge déli szél fújt, ezért azt gondolták, hogy tervüket végre tudják hajtani. Fölvonták tehát a horgonyt, és tovább indultak Kréta mentén. 14Kisvártatva azonban az Euraquilónak nevezett forgószél csapott le ránk. 15Belekapott a hajóba, úgyhogy nem tudtunk a széllel szemben tovább haladni. Föladtuk a harcot, s a szél elragadott minket. 16Mikor elfutottunk egy Klauda nevű kis sziget mellett, alig tudtuk megmenteni a csónakot. 17Miután mégis fölhúzták, védőintézkedést alkalmaztak: körülkötözték a hajót, s mivel attól tartottak, hogy Szirtiszre vetődnek, lebocsátották a lassítót, és így haladtak tovább. 18A rettenetes vihar hányt-vetett minket, s ezért másnap a rakomány egy részét a tengerbe dobták. 19Harmadnapon pedig saját kezükkel kidobálták a hajófölszerelést. 20Több napon át sem a nap, sem a csillagok nem tűntek föl, a nagy vihar pedig folyton dühöngött: így hát oda volt már megmenekülésünk minden reménye.

21Mikor már az étel sem kellett, Pál ezekkel a szavakkal lépett hozzájuk: "Emberek! Rám kellett volna hallgatnotok: nem lett volna szabad elindulni Kréta alól, s ilyen veszélyt és kárt venni a nyakunkba. 22De most arra biztatlak titeket, ne veszítsétek el bizalmatokat, mert emberéletben nem lesz veszteség, csak a hajó megy tönkre. 23Az éjjel ugyanis megjelent előttem annak az Istennek az angyala, akié vagyok és akinek szolgálok, és ezt közölte velem: 24ne félj Pál! Neked meg kell jelenned a császár előtt, ezért Isten a kedvedért megkíméli mindazokat, akik veled utaznak. 25Bízzatok hát emberek, mert én hiszek Istenben, hogy minden úgy történik, ahogy közölte velem. 26Valami szigetre kell kivetődnünk."

27Már a tizennegyedik éjszaka szakadt ránk, mióta az Adrián hajóztunk, mikor a hajósoknak éjféltájban az a sejtésük támadt, hogy valamilyen szárazföldhöz közeledünk. 28Erre lebocsátották a mélységmérőt, és húsz ölet mértek, kevéssel odább ismét lebocsátva tizenöt ölet mértek. 29Aztán attól tartva, hogy szirtek közé sodródunk, a hajó faráról négy horgonyt eresztettek le, és sóvárogva várták a hajnalhasadást. 30A hajósok meg akartak szökni a hajóról, ezért azzal az ürüggyel, mintha a hajó orráról akarnának horgonyt kivetni, arra készültek, hogy a csónakot a tengerre bocsássák. 31Pál azonban figyelmeztette a századost és a katonákat: "Ha ezek nem maradnak a hajón, ti nem menekülhettek meg." 32Erre a katonák elvágták a csónakot tartó köteleket, s hagyták, hogy kiessék.

33Mikor pirkadni kezdett, Pál mindnyájukat kérte, hogy vegyenek magukhoz valami táplálékot. "Ma már a tizennegyedik napja, mondta, hogy étlen vesztegeltek, és semmit sem vesztek magatokhoz. 34Ezért nagyon kérlek titeket, vegyetek magatokhoz valami táplálékot, az javatokra szolgál. Egyikteknek sem vész el még a hajaszála sem a fejéről." 35Ezeket mondva kezébe vette a kenyeret, mindnyájuk szeme láttára hálát adott Istennek, majd megtörte, és enni kezdett. 36Erre mindnyájan megnyugodtak, s szintén vettek magukhoz eledelt. 37Összesen kétszázhetvenhatan voltunk a hajón. 38Majd mikor jóllaktunk az étellel, úgy könnyítettek a hajón, hogy a gabonát a tengerbe hányták.

39Mikor aztán megvirradt, nem ismerték föl a szárazföldet, de észrevettek egy öblöt, amelynek lapos partja volt. Gondolták, hogy ha lehetséges, erre futtatják föl a hajót. 40A horgonyokat eloldották és hagyták a tengerbe veszni, egyben meglazították a kormányrudak köteleit is. A vezérvitorlát fölhúzták a szél fúvásának irányában és így igyekeztek a part felé. 41Egy földnyelv elé érkezve ráhajtották a hajót. A hajó orra ugyan megakadt és mozdulatlan maradt, tatja azonban kezdett szétmállani az erős hullámverés következtében. 42A katonák akkor elhatározták, hogy megölik a foglyokat, hogy valamelyik ki ne ússzék és meg ne szökjék. 43A százados azonban meg akarta menteni Pált, s ezért megtiltotta tervük végrehajtását. Megparancsolta tehát, hogy először azok szálljanak ki, akik tudnak úszni, és igyekezzenek kijutni a szárazra. 44A többieket pedig úgy vitték ki: némelyeket deszkákon, másokat a hajó roncsain. Így aztán mindenki épségben kijutott a partra.

28    A máltai tartózkodás. 1Megmenekülésünk után megtudtuk, hogy a szigetet Máltának hívják. 2A bennszülöttek igazán emberségesen bántak velünk: tüzet raktak és mindnyájunkat odahívtak a ránkszakadt eső és hideg elől. 3Pál összeszedett egy csomó rőzsét, de mikor tűzre rakta, a hőség elől egy vipera kúszott elő és a kezére vetette magát. 4Mikor a bennszülöttek meglátták a kezén csüngő állatot, ezt mondogatták egymásnak: "Ez az ember bizonyosan gyilkos, mert kimenekült ugyan a tengerből, de az igazság nem hagyja életben." 5Ő azonban lerázta az állatot a tűzbe és semmi baja sem történt. 6Azok pedig várták, hogy fölpuffad, vagy rögtön holtan rogy össze. Várták is jó ideig, de mikor látták, hogy semmi baj nem éri, véleményt változtattak és azt mondták róla, hogy isten.

7Azon a vidéken volt a sziget első tisztviselőjének, Publiusznak a birtoka. Ez házába fogadott, és három napig szívesen látott minket. 8Publiusz apja történetesen láztól és vérhastól gyötörve feküdt. Pál bement hozzá, s imádsággal és kézrátétellel meggyógyította. 9Erre az eseményre aztán a sziget többi betege is odajött, és meggyógyultak. 10Nagy tiszteletben tartottak minket, s mikor hajóra szálltunk, minden szükségessel elhalmoztak.

Megérkezés Rómába. 11Három hónap múlva egy alexandriai hajón tovább indultunk. Ez a hajó a szigeten telelt, és a Dioszkúroszok jelvényét viselte. 12Szirakúzába érve három napig ott vesztegeltünk. Innen a part mellett haladva Régiumba érkeztünk. 13Egy nappal később déli szél támadt, s így a következő napon Puteoliba érkezhettünk. 14Itt testvérekre találtunk, kérésükre egy hétig ott maradtunk, és csak azután indultunk tovább Róma felé.

15A testvérek amint hírt kaptak rólunk, elénk siettek egészen Forum Appii és Tres Tabernae tájékáig. Pál láttukra hálát adott Istennek, és bizalomra gerjedt. 16Rómába való érkezésünk után Pál engedélyt kapott, hogy magánlakásban maradhasson egy katona őrizete mellett.

Szent Pál Rómában hirdeti Krisztust. 17Harmadnapra magához kérette a tekintélyesebb zsidókat. Mikor összejöttek, ezekkel a szavakkal fordult hozzájuk: "Testvéreim, én semmit sem tettem a nép vagy az ősi szokások ellen, mégis bilincsbe verve adtak át Jeruzsálemből a rómaiak kezébe. 18Ezek megvizsgálták az ügyemet, s aztán szabadon akartak bocsátani, mert semmi főbenjáró vétséget sem követtem el. 19Azonban a zsidók tiltakozása következtében kénytelen voltam a császárhoz föllebbezni, de nem azért, mintha népem ellen akarnék vádaskodni. 20Ez az oka annak, hogy látni kívántalak titeket és néhány szót akartam szólni hozzátok. Ezt a bilincset ugyanis Izrael reménysége miatt verték rám."

21Azok erre kijelentették neki: "Nem kaptunk felőled levelet Júdeából, és az ideérkező testvérek közül sem hozott senki hírt vagy mondott rólad valami rosszat. 22Szeretnénk tőled hallani, milyen fölfogást vallasz. Azt tudjuk ugyanis erről a felekezetről, hogy mindenütt ellenzésre talál."

23Megállapodtak vele egy napban, és akkor igen sokan eljöttek hozzá a lakására. Meggyőző erővel magyarázott nekik az Isten országáról, és reggeltől estig igyekezett őket megnyerni Jézusnak a Mózes törvényéből és a prófétákból merített érvekkel. 24Némelyek elfogadták azt, amit mondott, mások meg hitetlenek maradtak.

25Végül, mivel nem értettek egyet, szétoszlottak. Pál ekkor ezt a mondást olvasta rájuk: "Helyesen szólt a Szentlélek, mikor Izajás próféta által ezt mondta atyáitoknak:

26menj el ehhez a néphez és így beszélj:
hallani fogtok, de nem értetek,
nézni fogtok, de nem láttok.
27Megkérgesedett e népnek a szíve;
fülükre nagyot hallanak
és behunyják szemüket,
hogy szemükkel ne lássanak
és ne halljanak fülükkel,
szívükkel ne értsenek
és meg ne térjenek,
hogy meggyógyítsam őket.

28Vegyétek tehát tudomásul, hogy Isten üdvözítő szándéka a pogányoknak szól, s azok hallgatni fognak rá." 29Ezekre a szavakra a zsidók nagy vitatkozva eltávoztak tőle.

Zárlat. 30Két álló esztendeig maradt bérelt szállásán. Mindenkit fogadott, aki betért hozzá, 31és nagy bizalommal, akadálytalanul tanította az Úr Jézus Krisztusról szóló igazságokat.
 


Tartalom