A Jelenések könyve
 
 I. PROLÓGUS

Figyeljük meg a kinyilatkoztatást. 1Jézus Krisztus kinyilatkoztatása, amelyet Isten azért adott neki, hogy megmutassa szolgáinak mindazt, aminek csakhamar meg kell történnie. Elküldte angyalát s úgy jelentette ki szolgájának, Jánosnak, 2aki tanúságot tesz Isten szaváról  és Jézus Krisztus tanúságáról: mindarról, amit látott. 3Boldog, aki olvassa és aki hallgatja ennek a jövendölésnek igéit, és megtartja mindazt, ami föl van jegyezve  benne, mert közel az idő.

 

II. LEVELEK AZ ÁZSIAI EGYHÁZAKHOZ

Üdvözlet. 4János a hét egyháznak, mely Ázsiában van. Kegyelem nektek és békesség attól, aki van és aki volt és aki eljövendő; meg a hét szellemtől, aki trónja előtt áll, és Jézus Krisztustól. 5Ő a hűséges tanú, az Elsőszülött a holtak közül és a föld királyainak Fejedelme. Ő szeretett minket, 6vérével megváltott bűneinktől és Istennek, Atyjának országává és papjaivá tett: övé a dicsőség és a hatalom örökkön-örökké. Ámen.

7Nézzétek, eljön a felhőkön. Látni fogja őt minden ember, azok is, akik keresztülszúrták. Akkor majd mellét veri miatta a föld minden népe. Így van. Ámen. 8Én az Alfa és az Omega vagyok, (a kezdet és a vég), mondja Isten, az Úr, aki van és aki volt és aki eljövendő: a Mindenható.

Az első látomás. 9Én János, testvéretek és társatok Jézus (Krisztusban), az üldöztetésben, a királyságban és az állhatatosságban, a Patmosz nevű szigeten voltam Isten igéje és Jézus tanúsága miatt. 10Az Úr napján elragadtatásba estem. Hátam mögött harsona hangjához hasonló  nagy szózatot hallottam. 11Így szólt: "Amit látsz, írd egy könyvtekercsre és küldd el a hét egyháznak, (mely Ázsiában van): Efezusba, Szmirnába, Pergamonba, Tiatírába, Szárdeszbe, Filadelfiába, és Laodíceába". 12Erre megfordultam, hogy lássam, kitől jön a szózat. Amint megfordultam, hét arany gyertyatartót láttam, a (hét arany) gyertyatartó között pedig ember fiához hasonlót. 13Bokáig érő ruhába volt öltözve, mellén aranyövvel övezve. 14Feje és haja fehér volt, mint a hófehér gyapjú, szeme mint a lobogó tűz, 15lába mint a kemencében izzó sárgaréz, hangja  mint a nagy vizek zúgása. 16Jobbjában hét csillagot tartott, szájából kétélű, hegyes kard tört elő, arca pedig olyan volt, mint a teljes fényében ragyogó Nap.

17Láttára holtként rogytam lába elé. De ő rámtette jobbját és így szólt: "Ne félj! Én vagyok az Első és Utolsó, s az Élő: halott voltam, de most örökkön- örökké élek. 18Nálam van a halál és az alvilág kulcsa. 19Jegyezd föl tehát, amit láttál: ami jelenvaló és aminek ezután kell megtörténnie. 20A jobbomon látott  hét csillag és a hét gyertyatartó titka ez: a hét csillag a hét egyház angyala, a hét gyertyatartó pedig a hét egyház."

Levél az efezusi egyházhoz. 1"Az efezusi egyház angyalának írd meg: így szól, aki jobbjában a hét csillagot tartja, aki a hét arany gyertyatartó közt jár: 2ismerem tetteidet, fáradozásodat és állhatatosságodat. Tudom, hogy nem tűröd meg a gonoszokat: próbára tetted azokat, akik apostoloknak mondják magukat, pedig nem azok, és hazugoknak találtad őket. 3Állhatatos is vagy: szenvedtél értem és  nem fáradtál bele. 4De az a kifogásom ellened, hogy elhagytad első szeretetedet. 5Gondold meg, honnan süllyedtél ide. Tarts bűnbánatot és tégy úgy, mint előbb. Különben föllépek ellened és elmozdítom helyéről gyertyatartódat, ha bűnbánatot nem tartasz. 6Az viszont jó benned, hogy gyűlölöd a nikolaiták tetteit. Én is gyűlölöm azokat. 7Akinek füle van, hallja meg mit mond a Lélek az egyházaknak: a győztesnek az élet fájáról adok enni, mely Isten paradicsomában van.

A szmirnaiaknak. 8A szmirnai egyház angyalának írd meg: így szól az Első és az Utolsó, aki halott volt, de életre kelt: 9ismerem üldöztetésedet és szegénységedet. Valójában gazdag vagy. Tudom, hogy gyaláznak azok, akik zsidóknak vallják magukat, pedig nem azok, hanem a sátán zsinagógája. 10Ne félj a rád váró szenvedéstől. Az ördög néhányat közületek börtönbe vet, hogy próbára tegyen. Tíz napi üldözést kell kiállnotok. Légy hű mindhalálig, s neked adom az élet koronáját.
11Akinek füle van, hallja meg, mit mond a Lélek az egyházaknak: a győztest nem sebzi meg a második halál.

A pergamoniaknak. 12A pergamoni egyház angyalának írd meg: így szól, aki a kétélű hegyes kardot tartja: tudom, hol lakol: ahol a sátán trónja áll. 13Mégis kitartasz mellettem és nem tagadtad meg hitemet, még azokban a napokban sem, amikor Antipászt, hűséges vértanúmat megölték nálatok, ahol a sátán lakik. 14De van némi kifogásom ellened: vannak ott nálad Bálám tanításának követői, aki kioktatta Bálákot, hogy áldozati hús evésére és paráználkodásra csábítsa Izrael fiait. 15Azonkívül vannak nálad követői a nikolaiták tanításának is. 16Tarts tehát bűnbánatot, különben hamarosan föllépek ellened és harcba szállok velük szájamnak kardjával.

17Akinek füle van, hallja meg, mit mond a Lélek az egyházaknak: a győztesnek rejtett mannát adok és egy fehér követ, a kövön új név áll, amelyet más meg nem ért, csak aki megkapja.

A tiatíraiaknak. 18A tiatírai egyház angyalának írd meg: így szól az Isten Fia, akinek szeme mint a lobogó tűz, és lába mint a sárgaréz: 19ismerem tetteidet, szeretetedet, hitedet, szolgálataidat, állhatatosságodat, és utóbbi tetteidet, amelyek fölülmúlják az előbbieket. 20De az a kifogásom ellened, hogy megtűröd Jezabel asszonyt. Ez prófétának mondja magát és tanításával arra csábítja szolgáimat, hogy paráználkodjanak és egyenek a bálvány áldozatokból. 21Időt adtam neki, hogy bűnbánatot tartson, de nem akar megtérni paráznaságából. 22Ágynak döntöm, és akik házasságtörést követnek el vele, azokat nagy nyomorúságba, ha el nem fordulnak tetteiktől. 23Fiait halálra adom. Tudja meg minden egyház, hogy én vesék és szívek vizsgálója vagyok és megfizetek kinek-kinek tettei szerint. 24Nektek, többieknek pedig, akik Tiatírában vagytok, de nem követitek ezt a tanítást és nem ismeritek a sátán úgynevezett mélységeit, azt mondom: nem rakok rátok más terhet, 25de amitek van, ahhoz ragaszkodjatok, amíg el nem jövök. 26A győztesnek, aki mindvégig kitart tetteim mellett, hatalmat adok a pogány nemzetek fölött. 27Vasvesszővel kormányozza őket, és mint cserépedényeket, összetöri.

28Ezt a hatalmat Atyámtól kaptam. És neki adom a hajnalcsillagot. 29Akinek füle van, hallja meg mit mond a Lélek az egyházaknak.

A szárdeszieknek. 1A szárdeszi egyház angyalának írd meg: így szól, akié az Isten hét lelke és a hét csillag: ismerem tetteidet. Tudom, hogy élőnek tartanak, de halott vagy. 2Ébredj föl, erősítsd meg a többit, aki halálán van. Tetteidet nem találom tökéletesnek Istenem előtt. Jusson eszedbe tehát a tanítás, amit kaptál és hallottál. 3Tarts ki mellette és térj meg. Ha nem virrasztasz, mint a tolvaj jövök (hozzád) és nem fogod tudni, mely órában érkezem. 4De vannak néhányan Szárdeszben, akik nem szennyezték be ruháikat. Velem fognak járni fehér ruhában, mert megérdemlik. 5A győztest ilyen fehér ruhába öltöztetik. Nevét nem törlöm ki többé az élet könyvéből, hanem megvallom Atyám és angyalai előtt. 6Akinek füle van, hallja meg, mit mond a Lélek az egyházaknak.

A filadelfiaiaknak. 7A filadelfiai egyház angyalának írd meg: így szól a Szent, az Igaz, akinél Dávid kulcsa van, aki megnyit és senki be nem zárja, bezár  és senki ki nem nyitja: ismerem tetteidet. 8Nézd, nyitott ajtót bíztam rád, amelyet senki be nem zárhat. Bár kevés az erőd, mégis megtartottad tanításomat és nem tagadtál meg engem. 9Nézd, adok neked néhányat a sátán zsinagógájából, akik zsidóknak vallják magukat, pedig nem azok, hanem hazugok. Kényszerítem őket, hogy jöjjenek, lábadhoz boruljanak és ráeszméljenek, hogy szeretlek téged. 10Mivel megőrizted állhatatosságra buzdító igémet, én is megőrizlek a megpróbáltatás órájában, amely eljön az egész földkerekségre, hogy próbára tegye a föld lakóit. 11Hamarosan eljövök. Ragaszkodj ahhoz, amid van, hogy senki el ne vegye koronádat.

12A győztest oszloppá teszem Isten templomában, és többé nem távozik onnan. Ráírom Isten nevét, és Istenem városának nevét, az új Jeruzsálemét, mely az égből, Istentől szállt alá, valamint az én új nevemet. 13Akinek füle van, hallja meg, mit mond a Lélek az egyházaknak.

A laodíceaiaknak. 14A laodíceai egyház angyalának írd meg: így szól az Amen, a hűséges és igaz tanú, Isten teremtésének kútfeje: Ismerem tetteidet. 15Nem vagy se hideg, se meleg. Bárcsak hideg volnál, vagy meleg! 16De mivel langyos vagy és se hideg, se meleg, kivetlek szájamból. 17Azt mondod: gazdag vagyok, dúsgazdag, semmire sincs szükségem. Hát nem tudod, hogy nyomorult vagy és szánalomra méltó, szegény, vak és mezítelen! 18Tanácsolom neked, végy tőlem tűzben tisztult színaranyat, hogy meggazdagodjál; fehér ruhát, hogy magadra öltsd és ne lássék szégyenletes mezítelenséged; és kenőcsöt, hogy megkend szemeidet és láss. 19Mindazt, akit szeretek, korholom és megfenyítem. Buzdulj föl és tarts bűnbánatot! Nézd, az ajtóban állok és zörgetek.

20Aki meghallja szavamat és kinyitja az ajtót, ahhoz bemegyek és vele étkezem, ő meg velem. 21A győztesnek megadom, hogy velem üljön trónomon, amint én is győztem és Atyámmal ülök trónján.

22Akinek füle van, hallja meg, mit mond a Lélek az egyházaknak."

 
 III. AZ ÚR NAPJA ELŐKÉSZÜLETEI

Látomás a jövendő dolgokról. 1Ezután láttam, hogy megnyílt egy kapu a mennyben. Az előbbi hang, mely harsonaként szólt hozzám, így folytatta: "Jöjj föl ide! Megmutatom neked, aminek ezután kell megtörténnie." 2Nyomban elragadtatásba estem. Íme, egy trón állt a  mennyben, és a trónon ült valaki. 3Az ott ülő úgy ragyogott, akár jáspis és kárneol drágaköve. 4A trón fölött smaragd színéhez hasonló szivárvány ívelt. A trón körül huszonnégy szék. A székeken huszonnégy vén ült fehér ruhába öltözve, fejükön arany korona. 5A trónból villám és mennydörgő szózat tört elő. Hét fáklya égett a trón előtt: Isten hét szelleme.

A négy mennyei élőlény. 6A trón előtt kristályhoz hasonló, üvegként csillogó tenger terült el. Középen a trón előtt és a trón körül négy élőlény, elöl-hátul csupa szem. 7Az első élőlény oroszlánhoz hasonlított, a második tulokhoz, a harmadiknak emberhez hasonló arca volt, a negyedik szárnyaló sashoz hasonlított. 8A négy élőlény mindegyikének hat szárnya volt, köröskörül és belül csupa szem.

A mennyei dicsőítések. Éjjel-nappal szüntelenül kiáltották: "Szent, szent, szent az Úr, a mindenható Isten, aki volt és aki van és aki eljövendő!"
9Miközben az élőlények dicsőséget, tiszteletet és áldást mondtak a trónon ülőnek, az örökkön-örökké élőnek, 10a huszonnégy vén leborult a trónon ülő előtt és imádta az örökkön-örökké élőt. Letették koronájukat a trón elé és így kiáltottak:

11"Méltó vagy Urunk Istenünk, hogy tiéd legyen a dicsőség, a tisztelet és a hatalom,  mert te alkottad a mindenséget:
akaratod hívott létre és teremtett mindent."

A bárány és a tekercs. 1Akkor a trónon ülő jobbjában egy kívül-belül teleírt könyvtekercset pillantottam meg, mely hét pecséttel volt lepecsételve. 2Aztán láttam egy hatalmas angyalt, aki harsány hangon hirdette: "Ki méltó arra, hogy kibontsa a könyvtekercset és feltörje pecsétjeit?" 3De senki sem volt képes rá sem a mennyben, sem a földön, sem a föld alatt, hogy kinyissa a könyvet és be letekintsen. 4Erre keserves sírásra fakadtam, mert senki sem volt méltó rá, hogy kinyissa a könyvet és beletekintsen. 5A vének egyike így szólt hozzám: "Ne sírj! Nézd, győzött az oroszlán Júda törzséből, Dávid sarja. ő nyitja ki a könyvet és töri fel hét pecsétjét.

6Akkor láttam, hogy a trón, a négy élőlény és a vének között ott áll a Bárány, mintegy megölve. Hét szarva és hét szeme volt: ezek Istennek az egész földre szétküldött hét szelleme. 7Odament és átvette a trónon ülő jobbjából a könyvet.

A Bárány imádása. 8Amint átvette a könyvet, a négy élőlény és a huszonnégy vén leborult a Bárány előtt. Hárfája és tömjénnel telt aranycsészéje volt mindegyiknek: ezek a szentek imádságai. 9Új éneket énekeltek:

11Amint néztem, sok angyal szavát hallottam a trón, az élőlények és a vének körül. Számuk meghaladta az ezerszer ezret és a tízezerszer tízezret. 12Harsány hangon kiáltottak: "Méltó a Bárány, akit megöltek, hogy övé legyen a hatalom, a gazdagság, a bölcsesség, az erő, a tisztelet, a dicsőség és az áldás."

13Erre hallottam, hogy minden teremtmény, mely a mennyben, a földön és a föld alatt, a tengeren és a tengerben van, így kiáltott:

14A négy élőlény ráfelelte: "Ámen", a (huszonnégy) vén pedig arcra borult és imádta (az örökkön-örökké élőt).

Az első hat pecsét. 1Akkor láttam, hogy a Bárány feltöri a hét pecsét közül az elsőt. Erre hallottam, hogy a négy élőlény egyike mennydörgő hangon így kiáltott: "Jöjj (és nézd)!" Egy fehér lovat pillantottam meg. 2A rajta ülőnek kézíja volt. Koronát nyújtottak neki, és ő diadalmasan kivonult, hogy győzelmet arasson.

3Mikor a második pecsétet feltörte, hallottam, hogy a második élőlény kiáltja: Jöjj (és nézd!)" 4Egy tűzvörös ló vágtatott elő. Lovasa hatalmat kapott, hogy megbontsa a békét a földön, hogy öldököljék egymást az emberek. Hosszú kardja volt.

5Mikor a harmadik pecsétet feltörte, hallottam, hogy a harmadik élőlény kiáltja: "Jöjj (és nézd!)" Erre egy fekete lovat pillantottam meg. Lovasának kezében mérleg volt. 6A négy élőlény között szózat hallatszott: "Egy mérő gabona egy dénár, három mérő árpa is egy dénár de az olajban és a borban ne tégy kárt."

7Mikor a negyedik pecsétet feltörte, hallottam a negyedik élőlény szavát: "Jöjj (és nézd!)" 8Erre egy fakó lovat láttam. Lovasának halál a neve, nyomában az alvilág járt. Hatalmat kapott a föld negyedrésze fölött, hogy karddal és éhínséggel, halállal és fenevadakkal öldököljön.

Az ötödik pecsét. 9Mikor az ötödik pecsétet feltörte, láttam az oltár alatt azoknak lelkét, akiket Isten igéje és tanúságtételük miatt öltek meg. 10Nagy szóval kiáltották: "Urunk, te szent és igaz, meddig tartasz még ítéletet és nem állsz bosszút vérünkért a föld lakóin?" 11Erre mindegyiküknek  hosszú fehér ruhát adtak és azt mondták nekik, maradjanak nyugodtan még egy rövid ideig, amíg betelik bajtársaik és testvéreik száma, akiket meg fognak ölni, akárcsak őket.

A hatodik pecsét. 12Mikor a hatodik pecsétet feltörte, láttam, hogy nagy földrengés támad. A Nap olyan fekete lett, mint a szőrzsák és az egész Hold olyan, mint a vér. 13Az ég csillagai a földre hulltak, mint amint a fügefa hullatja éretlen gyümölcsét, ha erős szél rázza. 14Az ég eltűnt, mint egy felgöngyölt könyvtekercs, és minden hegy és sziget elmozdult helyéről. 15A föld királyai, nagyjai és hadvezérei, a gazdagok és hatalmasok, minden rabszolga és szabad hegyi barlangokba és sziklák közé rejtőztek. 16Így kiáltottak a hegyeknek és szikláknak: "Omoljatok ránk és rejtsetek el a trónon ülőnek színe elől és a Bárány haragja elől! 17Eljött haragjuk nagy napja: ugyan ki tudna helytállni?"

Ezrek pecsétje. 1Ezután négy angyalt láttam, amint a föld négy sarkán állt és föltartóztatta a föld négy szelét, hogy ne fújjon a földön, sem a tengeren és semmiféle fán. 2Akkor láttam, hogy napkelet felől egy másik angyal száll föl, akinél az élő Isten pecsétje volt. Hangosan rákiáltott a négy angyalra, akinek az volt a dolga, hogy ártson a földnek és tengernek: 3"Ne ártsatok a földnek, se a tengernek, se a fáknak, amíg meg nem jelöljük Isten szolgáinak homlokát!" 4Hallottam a megjelöltek számát is: száznegyvennégyezren voltak Izrael fiainak minden törzséből: 5Júda törzséből tizenkétezer, Rúben törzséből tizenkétezer, Gád törzséből tizenkétezer, 6Áser törzséből tizenkétezer, Neftali törzséből tizenkétezer, Manassze törzséből tizenkétezer, 7Simeon törzséből tizenkétezer, Lévi törzséből tizenkétezer, Isszakár törzséből tizenkétezer, 8Zabulón törzséből tizenkétezer, József törzséből tizenkétezer, Benjamin törzséből tizenkétezer.

A választottak győzelme. 9Ezután akkora sereget láttam, hogy meg sem lehetett számlálni, minden nemzetből, törzsből, népből, és nyelvből. Ott álltak a trón és a Bárány színe előtt, fehér ruhába öltözve, kezükben pálmaágakkal. 10Nagy szóval kiáltották: "Üdv Istenünknek, aki a trónon ül és a Báránynak!" 11Erre az angyalok mind körülfogták a trónt, a véneket és a négy élőlényt, arcra borultak a trón előtt és imádták Istent: 12"Ámen! Áldás és dicsőség, bölcsesség, hála és tisztelet, hatalom és erő Istenünknek örökkön-örökké. Ámen!"

A látomás értelmezése. 13Ekkor az egyik vén azt kérdezte tőlem: "Kik ezek a fehér ruhába öltözöttek és honnan jöttek?" 14"Te tudod Uram", - feleltem. ő megmagyarázta: "Ezek a nagy üldöztetésből jöttek és fehérre mosták ruhájukat a Bárány vérében.

A hét harsona. 1Mikor a hetedik pecsétet feltörte, mintegy félóráig tartó csend lett a mennyben. 2Akkor láttam, hogy az Isten színe előtt álló hét angyalnak hét harsonát adtak.

Az aranyos tömjénező. 3Jött egy másik angyal arany tömjénezővel, s megállt az oltár előtt. Sok tömjént adtak neki, hogy tegye az összes szentek imádságával a trón előtt álló arany oltárra. 4A tömjénáldozat füstje a szentek imádságával fölszállt az angyal kezéből Isten színe elé. 5Ezután az angyal fogta a tömjénezőt, megtöltötte az oltár parazsával és lehajította a földre. Erre dübörgő mennydörgés, villámlás és földrengés támadt.

Az első négy harsona. 6A hét angyal pedig, akinél a hét harsona volt, fölkészült, hogy megfújja harsonáját.  7Az első angyal megfújta harsonáját. Erre vérrel vegyes jégeső és tűz támadt s a földre zuhogott. A föld harmadrésze elégett, a fák harmadrésze elhamvadt és a zöldellő fű mind leperzselődött.

8A második angyal is megfújta a harsonáját. Erre mint egy tűzben izzó nagy hegy, valami a tengerbe zuhant. A tenger harmadrésze vérré vált, 9a tengerben élő állatok harmadrésze elpusztult és a hajók harmadrésze elsüllyedt.

10A harmadik angyal is megfújta harsonáját. Erre nagy csillag hullott le az égből, s mint égő fáklya lobogott. A folyók és vízforrások harmadrészébe zuhant. 11A csillag neve Üröm volt. A vizek harmadrésze ürömmé változott és sok ember meghalt a víztől, mert megkeseredett.

12A negyedik angyal is megfújta harsonáját. Erre a nap, a hold és a csillagok harmadrészét érte csapás, úgyhogy harmadrészük elhomályosodott, a nappal és az éjszaka világossága pedig harmadrészével csökkent.

13Látomásom folytatódott. Hallottam, hogy egy sas az ég magasán repülve nagy szóval kiáltja: "Jaj, jaj, jaj a föld lakóinak a többi harsonaszó miatt, melyet a három angyal hallatni fog!"

Az ötödik harsona. 1Az ötödik angyal is megfújta harsonáját. Erre láttam egy égről földre hulló csillagot. Nála volt az alvilág kulcsa. 2Megnyitotta az alvilágot, mire füstje fölszállt, mint egy nagy kemence füstje, és elsötétült tőle a nap és a levegő. 3A füstből sáskák lepték el a  földet. Olyan erejük volt, mint a föld skorpióinak. 4Azt a parancsot kapták, hogy ne bántsák a föld füvét, se a zöldellő növényt, se a fákat, hanem csak azokat az embereket, akiknek homlokán nincs az Isten jele. 5Ne öljék meg őket, csak kínozzák öt hónapon keresztül. Kínzásuk olyan, mint amikor skorpiómarás éri az embert. 6Azokban a napokban az emberek keresni fogják a halált, de nem találják; vágyódni fognak a halál után, de a halál futni fog előlük.

7A sáskák alakja harcra kész paripákhoz hasonlított. Fejükön aranynak tetsző koronát viseltek, arcuk olyan volt, mint az emberarc. 8Hajuk mint asszonyok haja, foguk mint az oroszláné. 9Vaspáncélhoz hasonló vértezet borította őket, szárnyuk csattogása pedig olyan volt, mint nagyszámú, csatába száguldó harci szekér dübörgése. 10Farkuk és fullánkjuk mint a skorpióé, s farkukban olyan erő volt, hogy öt hónapon keresztül árthattak az embereknek. 11Királyuk a mélység angyala volt, akinek héber neve Abaddón, görög neve pedig Apollión.  12Így múlt el az első jaj, de jön még két másik.

A hatodik harsona. 13A hatodik angyal is megfújta harsonáját. Erre szózatot hallottam az Isten színe előtt álló aranyoltár négy sarka közül. 14Így szólt a hatodik harsonás angyalhoz: "Oldozd föl  a négy angyalt, aki a nagy Eufrátesz folyónál meg van kötözve." 15Akkor fölszabadult a négy angyal, s órára, napra, hónapra, meg esztendőre készen állt, hogy megölje az emberek harmadrészét. 16A lovassereg száma húszezerszer tízezer volt. Ezt a számot hallottam. 17Látomásomban a paripákat és lovasaikat így láttam: tűzvörös, sötétkék és kénsárga vértezet borította őket, a paripák feje oroszlánéhoz hasonlított, szájukból tűz, füst és kénkő tört elő. 18E három csapás: a szájukból előtörő tűz, füst és kénkő megölte az emberek harmadrészét. 19A lovak ereje ugyanis szájukban és farkukban rejlett. Farkuk kígyószerű volt, s fejük volt, amellyel marni tudtak.

20A többi ember, aki nem pusztult el ezekben a csapásokban, nem fordult el gonosz tetteitől, hanem tovább imádta a gonosz lelkeket, az aranyból, ezüstből, rézből, kőből és fából készült bálványokat, amelyek nem látnak, nem hallanak és nem is mozognak. 21Nem fordultak el gyilkosságaiktól, varázslataiktól, paráznaságuktól és tolvajlásaiktól.

10 Angyal könyvtekerccsel. 1Akkor láttam, hogy egy másik hatalmas angyal száll le az égből. Felhő övezte, fején szivárvány volt, arca ragyogott, mint a nap, és lábai izzottak, mint tűzoszlopok. 2Kezében kibontott kis könyvtekercset tartott. Jobb lábát a tengerre tette, a balt pedig a  földre. 3Harsány hangon kiáltott, úgy amint oroszlán ordít. Kiáltására hangját hallatta a hét mennydörgés is. Mikor a hét mennydörgés elhangzott, írni akartam. 4De az égből ezt a szózatot hallottam: "Jegyezd meg, amit a hét mennydörgés hirdetett, de ne írd föl!" 5Akkor láttam, hogy az angyal, aki a tenger és a föld fölött állt, 6égre emelte kezét és megesküdött az örökkön örökké élőre, aki az eget és a benne lévőket, a földet és a rajta élőket, a tengert és a benne élőket teremtette: "Nem lesz több haladék, 7hanem azon a napon, amikor a hetedik angyal megfújja harsonáját, beteljesedik Isten örökös titka, amint tudtul adta szolgáinak, a prófétáknak."

A próféta megbízatása. 8Erre az égből hallott hang ismét szólt hozzám: "Menj vedd át a kibontott könyvtekercset az angyal kezéből, aki a tenger és a föld fölött áll." 9Odamentem az angyalhoz és kértem, hogy adja át a könyvtekercset. ő hozzám fordult: "Fogd a könyvtekercset és nyeld le! Gyomrodban ugyan keserű lesz, de szádban olyan édes, mint a méz." 10átvettem a könyvtekercset az angyal kezéből és lenyeltem. Számban édes volt, mint a méz, de amikor lenyeltem, gyomrom keserű lett tőle. 11Aztán ezt az utasítást kaptam: "Erről jövendölnöd kell sokféle népnek, nemzetnek, nyelvnek és királynak."

11    A két tanú. 1Akkor vesszőhöz hasonló nádszálat adtak és azt mondták: "Rajta, mérd föl Isten templomát, az oltárt és az ott imádkozókat. 2A templom előcsarnokát azonban hagyd ki, ne mérd föl. A nemzetek prédája lesz: negyvenkét hónapig fogják a szent várost taposni.

A két tanú jele. 3Két tanúmnak pedig meghagyom, hogy  szőrzsákba öltözve ezerkétszázhatvan napig hirdessen bűnbánatot." 4Ez a két olajfa és a két gyertyatartó, mely a föld Urának színe előtt áll. 5Ha valaki bántja őket, tűz csap ki szájukból és fölemésztik az ellenséget. És ha bárki is árt nekik, a halál fia. 6Hatalmuk van arra, hogy bezárják az eget, hogy ne essék eső küldetésük napjaiban. Hatalmuk van arra is, hogy a vizet vérré változtassák és annyi csapással sújtsák a földet, amennyivel csak akarják.

7Mikor tanúságukat befejezik, a mélységből fölbukkanó vadállat harcra kél ellenük, legyőzi és megöli őket. 8Holttestük a nagy város utcáján fog heverni, ahol Urukat is keresztre feszítették. Ez szellemi értelemben Szodoma és Egyiptom. 9A népekből, törzsekből, nyelvekből és nemzetekből sokan fogják nézni holttestüket három és fél napon keresztül és nem engedik, hogy holttestüket sírba tegyék. 10A föld lakói ujjongani fognak emiatt s örömükben ajándékot küldenek egymásnak, mert a két próféta terhére volt a föld lakóinak. 11De három és fél nap múlva Istentől az élet lelke száll beléjük és talpra állnak mindazoknak nagy félelmére, akik nézték őket. 12Hallottam, harsány hang az égből így kiáltott: "Jöjjetek föl ide!" Erre ellenségeik szemeláttára egy felhőben fölszálltak a mennybe. 13Abban az órában nagy földrengés támadt, a város tizedrésze összeomlott, és a földrengésben hétezer ember vesztette életét. A többieket félelem szállta meg és dicsőíteni kezdték az Istent a mennyben. 14Így múlt el a második jaj, de hamarosan eljön a harmadik.

A hetedik harsona. 15A hetedik angyal is megfújta harsonáját. Erre nagy üdvrivalgás hallatszott az égben: "Urunké  és Fölkentjéé a világ uralma: ő uralkodik örökkön-örökké. (Ámen.)"

16Az Isten színe előtt trónoló huszonnégy vén arcra borult és e szavakkal áldotta Istent:

19Erre a mennyben megnyílt Isten temploma és a templomban láthatóvá lett a szövetség szekrénye. Villámlás, csattogás, mennydörgés, földrengés és nagy jégeső támadt.

12 Az asszony és a sárkány. 1Az égen nagy jel tűnt föl: egy asszony, kinek öltözete a nap volt, lába alatt a hold, fején tizenkét csillagból korona. 2Mivel áldott állapotban volt, fájdalmában és szülési gyötrelmeiben kiáltozott. 3Akkor egy másik jel tűnt föl az égen: egy nagy tűzvörös sárkány. Hét feje és tíz szarva volt, fejein pedig hét királyi korona. 4Farka lesöpörte és földre sodorta az ég csillagainak harmadrészét. A sárkány odaállt a vajúdó asszony elé, hogy mihelyt szül, fölfalja gyermekét. 5Az fiúgyermeket szült, aki vasvesszővel kormányozza az összes nemzeteket. A gyermeket elragadták és Isten trónjához vitték. 6Az asszony  pedig a pusztába menekült, ahol egy Istentől előkészített helyet talált, hogy ott ezerkétszázhatvan napig gondját viseljék.

Győzelem a mennyben.  7Akkor (nagy) harc támadt a mennyben: Mihály és angyalai megtámadták a sárkányt. 8A sárkány és angyalai védekeztek, de nem tudtak ellenállni és nem maradt számukra hely a mennyben. 9Letaszították a nagy sárkányt, az őskígyót, aki maga az ördög, a sátán, aki elcsábítja  az egész világot. A földre taszították, és vele együtt lezuhantak angyalai is.

10Erre harsány hangot hallottam a mennyben:

Az asszony röpülése. 13Mikor a sárkány látta, hogy letaszították a földre, üldözni kezdte az asszonyt, aki fiúgyermeket szült. 14Az asszonynak két nagy sasszárnyat adtak, hogy a pusztába röpüljön, saját helyére, ahol távol a kígyótól egy évig, két évig és félévig gondját viseljék. 15A kígyó torkából olyan vízsugarat lövellt az asszony  után, mint egy folyó, hogy elsodortassa az árral. 16De a föld megsegítette az asszonyt: föltárta gyomrát és elnyelte a sárkány torkából áradó vizet. 17Erre a sárkány haragra lobbant az asszony ellen és harcba szállt többi gyermekével, akik megtartják Isten parancsait és kitartanak tanúságukban Jézusról. 18Kiállt a tenger partjára.

13 Az első vadállat. 1Akkor láttam, hogy egy vadállat bukkan föl a tengerből. Hét feje és tíz szarva volt, szarvain tíz királyi korona, fejein pedig istenkáromló nevek. 2Ez a vadállat, melyet láttam, hasonlított a párduchoz, lába olyan mint a medvéé, szája pedig, mint az oroszláné. A sárkány neki adta erejét, trónját, és nagy hatalmát is. 3(Úgy tűnt), mintha egyik fele halálra lett volna sebezve, de halálos sebe meggyógyult. 4Az egész föld csodálattal nézte a vadállatot, és imádta a sárkányt, mivel hatalmat adott a vadállatnak. Imádták a vadállatot is és így kiáltottak: "Ki mérhető a vadállathoz? Ki tudja fölvenni a küzdelmet vele?"

5Nagyzoló és káromló szája volt, és hatalmat kapott, hogy negyvenkét hónapig jártassa. 6Káromlásra nyitotta száját  Isten ellen: káromolta nevét, hajlékát és a menny lakóit. 7Azt is megengedték neki, hogy harcot indítson a szentek ellen és legyőzze őket. Sőt hatalmat kapott minden törzs, nép, nyelv és nemzet fölött. 8Imádni fogják őt a föld lakói mind,  akiknek neve nem áll a világ kezdete óta a megölt Bárány életkönyvében.

9Akinek füle van, hallja meg! Aki mást fogságba hurcol, fogságba kerül, aki karddal öl, kardélen hull el. 10 Ez az alapja a szentek állhatatosságának és hűségének.

A második vadállat. 11Akkor láttam, hogy egy másik vadállat emelkedik ki a szárazföldből. Két szarva volt, mint a  kosnak, de úgy ordított, mint a sárkány. 12Az első vadállat színe előtt annak minden hatalmát gyakorolta és rábírta a föld minden lakóját, hogy imádja az első vadállatot, amelynek meggyógyult halálos sebe. 13Nagy csodajeleket művelt, az emberek szemeláttára tüzet bocsátott le az égből. 14E csodákkal, melyeket a vadállat színe előtt művelhetett, megtévesztette a föld lakóit és rábírta őket arra, hogy szobrot állítsanak a vadállatnak, mely kardéltől sebesült, de fölépült. 15Hatalmat kapott arra, is, hogy lelket leheljen a vadállat szobrába, hogy megszólaljon a vadállat szobra és megölje azokat, akik nem imádják. 16Elrendelte, hogy mindenkinek: kicsinek, nagynak, szegénynek, gazdagnak, szabadnak és szolgának jelöljék meg jobb karját és homlokát, 17s hogy senki sem adhasson, vehessen, ha nem viseli a vadállat jelét: nevét, vagy nevének számát.

18Ez itt a titok. Akinek van esze, számítsa ki a vadállat számát, mert az emberi szám: hatszázhatvanhat.

14 A Bárány és követői. 1Akkor láttam, hogy a Bárány Sion hegyén állott. Vele volt a száznegyvennégyezer, aki homlokán viselte az ő nevét és Atyjának nevét. 2Aztán szózatot hallottam az égből, mint nagy vizek zúgását s mint erős mennydörgés robaját. A szózat, melyet hallottam, úgy hangzott, mint mikor a hárfások hárfáikat pengetik. 3Új éneket énekeltek a trón, a négy élőlény és a vének előtt. Az éneket senki nem tudta megtanulni, csak a földről megváltott száznegyvennégyezer. 4Ezek azok, akik nem szennyezték be magukat asszonyokkal, hanem szüzek maradtak. A Bárány nyomában járnak, bárhová megy. ők a megváltottak az emberek közül, zsengéi Istennek és a Báránynak. 5Ajkukon nincsen hazugság, szeplőtelenül állnak (Isten trónja előtt).

A három angyal. 6Akkor láttam, hogy egy másik angyal száll az ég magasán. Örök evangéliumot kellett hirdetnie a föld lakóinak: minden nemzetnek, törzsnek, nyelvnek és népnek. 7Harsány hangon kiáltotta: "Féljétek Istent s dicsőítsétek, mert eljött ítéletének órája. Imádjátok őt: az ég a föld, a tenger és a vízforrások alkotóját."

8Egy másik angyal követte, aki így kiáltott:

9Egy harmadik angyal követte, aki így kiáltott: "Aki imádja a vadállatot és szobrát vagy aki viseli jelét homlokán vagy kezén, 10az is inni fog Isten tüzes  borából, melyet színtisztán töltött haragjának kelyhébe. Tűz és kénkő fogja kínozni a szent angyalok és a Bárány színe előtt. 11Gyötrelmének füstje fölszáll örökkön-örökké. Nem lesz nyugalma sem éjjel, sem nappal, mert imádta a vadállatot és szobrát, és viselte nevének jelét. 12Ez az alapja a szentek állhatatosságának, akik kitartanak Isten parancsai és Jézus hite mellett."

13Erre szózatot hallottam az égből: "Jegyezd föl: mostantól fogva boldogok a holtak, akik az Úrban halnak meg. Így van, mondja a Lélek: pihenjék ki fáradalmaikat, mert tetteik elkísérik őket."

A Föld megremeg. 14Folytatódott látomásom. Fehér felhőt láttam, a felhőn ember fiához hasonló ült. Fején arany koronát viselt, kezében éles sarló. 15Egy másik angyal jött ki a templomból és harsány hangon kiáltott a felhőn ülőnek: "Lendítsd meg sarlódat és arass! 16Itt az aratás ideje, már érett a vetés a földön." A felhőn ülő sarlóját a földre hajította és learatta a földet.

17Ekkor egy másik angyal lépett ki a mennyei templomból, akinek éles metszőkése volt. 18Egy harmadik angyal az oltártól lépett elő. Ennek hatalma volt a tűz fölött. Harsány hangon kiáltott annak, akinél az éles metszőkés volt: "Lendítsd meg éles késedet, és szüreteld le a föld szőlejének fürtjeit, mert beért már a szeme." 19Az angyal lehajította éles metszőkését a földre, leszüretelte a föld szőlőjét és Isten haragjának nagy sajtójába vetette. 20A sajtót a városon kívül kitaposták. Annyi vér folyt ki a sajtóból, hogy a lovak zablájáig ért, ezerhatszáz stádiumnyira.

15 A hét csapás. 1Akkor egy másik csodálatos nagy jelet láttam az égen: hét angyalt, akinél a hét végső csapás volt. Általuk teljesedik be Isten haragja.

2Tűzben játszó, üvegként csillogó tengert láttam. Akik legyőzték a vadállatot, az ő szobrát, és nevének számát, ott álltak Isten hárfáival az üvegtengeren. 3Mózesnek, Isten szolgájának, és a Báránynak énekét énekelték:

Az angyalok haraga. 5Ezután láttam, hogy megnyílt a szövetség sátrának mennyei temploma. 6A templomból hét angyal lépett ki a hét csapással. Tiszta fehér gyolcsba voltak öltözve, mellük aranyövvel övezve. 7A négy élőlény egyike a hét angyalnak hét aranycsészét adott, tele az örökkön-örökké élő Isten haragjával. Erre a templomot betöltötte Isten dicsőségének és hatalmának füstje. 8Senki sem léphetett be a templomba, míg be nem teljesedett a hét angyal hét csapása.

16 A hét csésze. 1Akkor nagy szózatot hallottam a templomból, mely a hét angyalhoz szólt: "Menjetek, öntsétek ki Isten haragjának hét csészéjét a földön."

2Elment az első és kiöntötte csészéjét a földre. Rosszindulatú, fájdalmas fekély támadt azokon az embereken, akik a vadállat jelét viselték és szobrát imádták.

3A második (angyal) csészéjét a tengerbe öntötte. Az olyan lett, mint a holtnak vére, és minden tengeri élőlény elpusztult.

4A harmadik a folyókba és vízforrásokba öntötte csészéjét, s azok vérré változtak. 5Erre hallottam, hogy megszólalt a vizek angyala:

7Hallottam, hogy az oltár felől egy másik is szól:

8A negyedik (angyal) a napra öntötte csészéjét. Az erőt nyert arra, hogy forró tüzével gyötörje az embereket. 9Az emberek égtek a nagy forróságtól, de mégis káromolták Isten nevét, akinek hatalma volt a csapásokon. Nem tértek meg és nem adták meg neki a tiszteletet.

10Az ötödik (angyal) a vadállat trónjára öntötte csészéjét, mire annak birodalma sötétbe borult. Az emberek nyelvüket harapdálták kínjukban 11és káromolták az ég Istenét kínjuk és fekélyeik miatt, de mégsem tértek meg gonosz tetteikből.

Csapatok gyülekeznek keleten. 12A hatodik (angyal) csészéjét a nagy Eufrátesz folyamba öntötte. Erre kiszáradt a vize, hogy út nyíljék napkelet királyainak. 13Akkor láttam, hogy a sárkány, a vadállat és az álpróféta szájából három békához hasonló tisztátalan szellem jön ki. 14Ördögi szellemek ezek, akik csodákat művelnek és elmennek a föld összes királyaihoz, hogy harcra toborozzák őket a mindenható Isten nagy napjára. - 15Lásd, úgy jövök, mint a tolvaj. Boldog,  aki virraszt és ügyel ruhájára, hogy mezítelenül ne járjon és ne lássák szégyenét. - 16A királyokat összegyűjti arra a helyre, melynek héber neve Harmageddón.

A hetedik csésze. 17A hetedik (angyal) a levegőbe öntötte csészéjét. Erre a templomból a trón felől nagy szózat tört elő: "Megtörtént!" 18Mire villámlás, csattogás és mennydörgés támadt, s akkora földrengés keletkezett, amekkora még nem volt, mióta ember van a földön. 19A nagy város háromfelé vált és a pogányok városai leomlottak. Isten akkor megemlékezett a nagy Babilonról és haragja tüzes borának kelyhét nyújtotta neki. 20Minden sziget eltűnt, és a hegyeket nem lehetett többé látni. 21Mázsás jégeső hullott az égből az emberekre. Az emberek pedig káromolták az Istent a jégverés miatt, mert rettenetes nagy volt.
 

IV. BABILON MEGTISZTÍTÁSA

17 A nagy Babilon. 1Egyik a hét angyal közül, akiknél a hét csésze volt, hozzám jött és így szólt: "Jöjj, megmutatom neked a nagy parázna asszony kárhozatát, aki a nagy vizek mellett ül. 2Vele paráználkodtak a föld királyai és paráznaságának borától megrészegültek a föld lakói." És lélekben elragadott a pusztába. 3Egy asszonyt láttam ott, aki skarlátvörös vadállaton ült. Ez tele volt istenkáromló nevekkel, s hét feje és tíz szarva volt. 4Az asszony bíborba és karmazsinba volt öltözve, arannyal, drágakővel és gyöngyökkel fölékesítve. Kezében arany serleget tartott, tele utálatos és szennyes paráznasággal. 5Homlokán ez a titokzatos név állt: "A nagy Babilon, a paráznák és a föld undokságainak anyja." 6Akkor láttam, hogy az asszony megrészegült a szenteknek és Jézus vártanúinak vérétől. A vadállat és a szajha jelentése. Láttára nagy ámulatba estem.

A látomás értelmezése. 7Az angyal megkérdezte: "Mit csodálkozol? én meg  magyarázom neked az asszony titkát és a hétfejű, tízszarvú vadállatét, mely hordozza. 8A vadállat, melyet láttál, volt, de nincs többé. Fölszáll a mélységből, de vesztébe rohan. A vadállat láttára, mely volt és nincs többé, de ismét megjelenik, csodálkozni fognak a föld lakói, akiknek neve nem áll a világ teremtése óta az élet könyvében. 9Itt van szükség bölcsességgel párosult értelemre. A hét fej hét hegyet jelent, ezeken ül az asszony. De jelenti a hét királyt is. 10Öt közülük lebukott, egy most uralkodik, az utolsó még nem jött el. Ha majd eljön, rövid ideig lesz csak maradása. 11Maga a vadállat, mely volt, de nincs többé, lesz a nyolcadik: az előző hét közül való s vesztébe is rohan. 12A tíz szarv pedig, melyet láttál, tíz királyt jelent. Még nem jutottak uralomra, de a vadállat után királyi hatalmat nyernek egy órára. 13Ezek egyetértenek a vadállattal, erejüket és hatalmukat rendelkezésére bocsátják. 14Harcot indítanak a Bárány ellen, de a Bárány, aki az uralkodók Ura és a királyok Királya, legyőzi őket meghívott, kiválasztott és hűséges szövetségeseivel."

15Azután így folytatta: "A vizek, amelyek mellett látomásodban a parázna asszony ült, a népeket, törzseket, nemzeteket és nyelveket jelentik. 16 A tíz szarv, melyet láttál, és a vadállat meggyűlölik a parázna asszonyt, kifosztják és levetkőztetik, sőt húsán rágódnak és tűzön sütik. 17Isten sugalmazta nekik, hogy tervét végrehajtsák és uralmukat egyetértve a vadállatra ruházzák, amíg Isten igéje be nem teljesül. 18Az asszony, akit láttál, az a nagy város, amely a föld királyain uralkodik."

18 Babilon bukása. 1Ezután láttam, hogy egy másik angyal száll le az égből, akinek nagy hatalma volt. Tündöklése beragyogta a földet. 2Harsány hangon kiáltotta:

4Akkor egy másik szózatot hallottam az égből, mely így szólt:

A föld királyinak gyásza. 9"Siratják és gyászolják a föld királyai, akik paráználkodtak és gyönyörökben éltek vele, mikor majd látják füstölgő égését. 10Gyötrelmeitől való félelmükben, távolról így kiáltanak:

A kereskedők gyásza. 11A föld kereskedői is siratják majd és gyászolják, mert senki sem veszi meg többé áruikat: 12Arany és ezüst árut, drágakövet és gyöngyöket, gyolcsot, bíbort, selymet és karmazsint, semmiféle tujafát és elefántcsont díszt, sem értékes fából, rézből, vasból és márványból készült edényt, 13fahéjat és balzsamot, illatszert, kenetet és tömjént, bort, olajat, lisztlángot és búzát, barmot és juhot, lovat és kocsit, rabszolgák testét és lelkét.

15A kereskedők, akik meggazdagodtak belőle, gyötrelmeitől való félelmükben távol tőle megállnak, siratják és gyászolják, s így kiáltanak:

A hajósok gyásza. Minden hajóskapitány és tengerész,  minden tengeren hajózó és kereskedő távol tartotta magát, amikor megpillantotta füstölgő égését, és így kiáltott: 18melyik város hasonlított ehhez a nagy városhoz! 19Port hintettek fejükre és sírva és gyászolva kiáltották:

Örüljetek! Babilon elpusztul! 20örvendezz miatta te menny, s ti szentek, apostolok és próféták! Isten megtorolja rajta igazságtokat." 21Egy erős angyal erre malomkő nagyságú követ ragadott föl s a tengerbe dobta e szavakkal:

19 Az isteni győzelem öröméneke. 1Ezután nagy sereg örömujjongását hallottam a mennyben:

3És újra kiáltották: "Alleluja! Füstje fölszáll örökkön-örökké." 4Erre a huszonnégy vén és a négy élőlény arcra borulva imádta a trónon ülő Istent és így kiáltott: "Úgy legyen! Alleluja!"

A győzelmi ének. 5A trón felől pedig szózat tört elő:

6Akkor nagy sereg énekét hallottam, mely sok víz zúgásához és erős mennydörgés robajához hasonlított: "Alleluja! Az Úr, mindenható Istenünk, átvette az uralmat. Örvendezzünk, ujjongjunk és dicsőítsük őt! 7Elérkezett a Bárány menyegzőjének napja. 8Jegyese fölkészült: Méltó volt arra, hogy ragyogó fehér gyolcsba öltözzék." A gyolcs a szentek igaz cselekedeteit jelenti.

9Akkor így szólt hozzám: "Jegyezd föl: Boldogok a Bárány menyegzős lakomájára hivatalosak!" és hozzáfűzte: "Ezek Isten igaz igéi." 10Lába elé borultam, hogy imádjam, de ő így szólt hozzám: "Vigyázz ne (tedd)! Csak Istent imádd! Én csak szolgatársad vagyok és testvéreidé, akik tanúságot tesznek Jézusról. A Jézusról tett tanúság a prófétálás lelke.

 
 V. A POGÁNY NÉPEK ELPUSZTÍTÁSA

A királyok királya. 11Akkor a megnyílt mennyben egy fehér lovat pillantottam meg. Lovasa a Hűséges és az Igaz, igazságosan ítél és harcol. 12Szeme olyan, mint a lobogó tűz, fején ékes diadém, rajta olyan név, amelyet senki sem ismer, csak ő maga. 13Vértől ázott ruhát viselt. Neve: Isten Igéje. 14A mennyei seregek tiszta fehér gyolcsába öltözve fehér lovon kísérték. 15Szájából éles kard tört elő, hogy azzal sújtson a nemzetekre. Vas vesszővel fogja kormányozni őket, és taposni fogja a mindenható Isten haragja borának sajtóját. 16Köntösén csípő magasságban ez a név volt írva: "Királyok Királya, uralkodók Ura."

A sas lakomája. 17Akkor láttam, hogy egy angyal áll a napban. Harsány hangon rákiáltott az ég magasán repülő madarakra: "Jöjjetek, gyűljetek egybe Isten nagy lakomájára! 18Egyétek a királyok húsát, a hadvezérek és hatalmasok húsát, a lovak és lovasaik húsát, szabadokét és szolgákét, kicsinyekét és nagyokét!" 19Akkor láttam: A vadállat és a föld királyai hadseregükkel összegyűltek, hogy harcra keljenek a Lovassal és seregével. 20De ezek elfogták a  vadállatot és vele együtt a hamis prófétát, aki csodákat művelt, hogy félrevezesse azokat, akik a vadállat jelét viselték és bálványképét imádták. Mindkettőt elevenen kénkővel égő tüzes tóba vetették. 21A többit a Lovas kardja ölte meg, mely szájából tört elő. És a madarak mind jóllaktak azok húsával.

20 Az ezeréves uralom. 1Azután láttam, hogy egy angyal szállt le az égből, akinél a pokol kulcsa volt, kezében pedig nagy lánc. 2Megragadta a sárkányt, az őskígyót, aki nem más, mint az ördög, a sátán és ezer esztendőre megbilincselte. 3Letaszította a pokolba, bezárta és lepecsételte, hogy félre ne vezesse a nemzeteket, míg el nem telik az ezer esztendő. Annak elteltével szabadon engedik, de csak rövid időre.

4Akkor trónusokat láttam, azok ültek rajtuk, akikre az ítéletet bízták. és láttam azok lelkeit, akiket Jézus tanúsága és az Isten igéje miatt lefejeztek, akik nem imádták a vadállatot és bálványképét, és jelét nem viselték homlokukon és kezükön. Ezek életre keltek és Krisztussal ezer esztendeig uralkodtak. 5A többi halott csak akkor kelt életre, amikor letelt az ezer esztendő. Ez az első föltámadás. 6Boldog és szent az, akinek része van az első föltámadásban! A második halálnak nincs hatalma rajtuk, Isten és Krisztus papjai lesznek és ezer esztendeig uralkodnak vele.

Góg és Magóg ellen. 7Mikor eltelik az ezer esztendő, a sátán kiszabadul börtönéből 8és megindul, hogy félrevezesse a föld négy sarkán lakó nemzeteket, Gógot és Magógot, és harcra gyűjtse őket. Számuk annyi, mint a tenger fövenye. 9Fölvonulnak a föld minden táján, körülzárják a szentek táborát és a szeretett várost. De tőz csap le Istentől az égből és megemészti őket. 10Az ördögöt, aki félrevezette őket, kénkővel égő tüzes tóba vetik, ahol a vadállattal és az álprófétával éjjel-nappal, örökkön-örökké gyötrődni fog.

Az utolsó ítélet. 11Akkor nagy ragyogó trónt láttam. A rajta ülő tekintete elől menekült a föld és az ég, és nem maradt számukra hely. 12és láttam, hogy a holtak, nagyok és kicsinyek ott állnak trón előtt. Könyvek álltak nyitva. 13Kinyitottak egy másik könyvet is, az élet könyvét. A holtakat megítélték tetteik szerint, amint a könyvekben föl volt jegyezve. A tenger  visszaadta a beléveszett holtakat, a halál és az alvilág is visszaadta halottjait. Valamennyit megítélték tetteik szerint. 14A halált és az alvilágot tüzes tóba vetették. 15Ez a tüzes tó a második halál. Aki nem volt följegyezve az élet könyvébe, azt a tüzes tóba vetették.

VI. AZ ÚJ TEREMTÉS

21 Az új ég és új föld. 1Akkor új eget és új földet láttam. Az első ég és első föld elmúlt, és a tenger is megszűnt. 2Ezután (én magam János) láttam, hogy a szent város, az új Jeruzsálem leszáll a mennyből, Istentől. Díszes volt, mint a vőlegényének fölékesített menyasszony. 3A trón felől harsány hangot hallottam: "Nézd, ez Isten hajléka az emberek között! Ő velük fog lakni, azok pedig az ő népe lesznek, és maga Isten lesz velük. 4Letöröl szemőkről minden könnyet. Halál nem lesz többé, sem gyász, sem jajgatás, sem fájdalom. Ami eddig volt, elmúlt." 5A trónon ülő így szólt: "Íme, újjáalkotok mindent."

Második következtetés. Azután hozzám fordult: "Jegyezd föl: ezek a szavak hitelesek és  igazak." 6Majd így folytatta: "Beteljesedett. Én az Alfa és az Omega vagyok, a kezdet és a vég. Én a szomjazónak ingyen adok az élő vizek forrásából. 7A győztes részesedik mindebben. Én Istene leszek, s ő az én fiam. 8A gyáva, a hitetlen, a szentségtörő, a gyilkos, a parázna, a varázsló, a bálványimádó és a hazug mind a kénkővel égő tüzes tóba kerül. Ez a második halál."

Az új Jeruzsálem. 9Akkor odajött egyik a hét angyal közül, akiknél a végső hét csapással teli csészék voltak és így szólt hozzám: "Jöjj, megmutatom neked a menyasszonyt, a Bárány jegyesét." 10Lélekben elragadott egy nagy magas hegyre és megmutatta a mennyből Istentől alászállt szent várost, Jeruzsálemet, 11mely Isten dicsőségében ragyogott. Tündökölt, mint a drágakő, mint a kristálytiszta jáspis. Széles, magas fala volt, tizenkét kapuval. 12A kapuk fölött tizenkét angyal és a kapukon nevek, Izrael tizenkét törzsének neve. 13Kelet felől három kapu, észak felől három kapu, dél felől három kapu, nyugat felől három kapu. 14A város kapujának tizenkét alapköve volt, rajtuk a Bárány tizenkét apostolának tizenkét neve.

15Aki velem beszélt, arany mérőnádat tartott kezében, hogy fölmérje a várost és kapuit, meg falát. 16A város négyszögben épült, hossza akkora, mint szélessége. Fölmérte a várost az (arany) náddal: tizenkétezer stádium volt. 17Hossza, magassága és szélessége egyenlő. Megmérte falát: száznegyvennégy könyök, emberi mérték szerint, ami az angyal mértéke is. 18A falak jáspisból épültek, a város pedig tükörfényes színaranyból. 19A város falának alapköveit mindenféle drágakő ékesítette. Az első alapkő jáspis, a második zafír, a harmadik kalcedon, a negyedik smaragd, az ötödik szárdonix, 20a hatodik kárneol, a hetedik krizolit, a nyolcadik berill, a kilencedik topáz, a tizedik krizopráz, a tizenegyedik jácint, a tizenkettedik ametiszt. 21A tizenkét kapu tizenkét drágagyöngy: mindegyik kapu egy-egy drágagyöngyből. A város utcái tükörfényes színaranyból voltak.

Isteni jelenlét a városban. 22Templomot nem láttam benne. Az Úr, a mindenható Isten, és a Bárány a temploma. 23A városnak nincs szüksége sem napvilágra, sem holdsugárra: Isten dicsősége világítja meg, fénye pedig a Bárány. 24Világosságában járnak a nemzetek, és a föld királyai hódolnak neki. 25Kapuit nem zárják be soha, hiszen nincs is ott éjszaka. 26Kincseikkel és értékeikkel neki adóznak a nemzetek. 27De nem léphet be oda tisztátalan szentségtörő és hazug, csak az, aki föl van jegyezve a Bárány életkönyvébe.

22 A víz és az élet fái. 1Azután megmutatta nekem az élővizek folyóját, amely kristálytisztán fakadt Isten és a Bárány trónjából. 2Az utca közepén és a folyó mindkét partján az élet fái álltak. Tizenkétszer hoznak termést, vagyis minden hónapban gyümölcsöznek. A fa levelei a nemzetek gyógyulására szolgálnak.

3Átok nem lesz többé benne. Isten és a Bárány trónja áll majd ott és szolgái hódolnak neki. 4Látni fogják arcát és homlokukon hordják nevét. 5Nem lesz többé éjszaka és nem szorulnak lámpafényre vagy napvilágra. Az Úristen ragyog rájuk, s uralkodni fognak örökkön-örökké.
 

VII. EPILÓGUS

6Azután így szólt hozzám: "Ezek a szavak hitelesek és igazak." Az Úr, a prófétalelkek Istene, elküldte angyalát, hogy hírül adja szolgáinak, aminek csakhamar meg kell történnie. 7"Nézd, hamarosan eljövök. Boldog, aki megszívleli e könyv prófétai szavait."

8Én, János hallottam és láttam ezeket. Miután hallottam és láttam, leborultam az angyal lába elé, aki ezeket megmutatta, hogy imádjam. 9De ő így szólt hozzám. "Vigyázz, ne (tedd)! Én csak szolgatársad vagyok és testvéreidé, a prófétáké, és azoké, akik megszívlelik e könyv (prófétai) szavait. Egyedül Istent imádd!"

10Azután folytatta: "Ne pecsételd le e  könyv prófétai szavait, mert az idő közel van. 11Aki gonoszat tesz, tegye továbbra is, aki tisztátalan, csak tisztátalankodjék, de aki igaz, legyen még igazabb, és aki szent legyen még szentebb.

12Hamarosan eljövök és magammal hozom a jutalmat, hogy megfizessek kinek-kinek cselekedete szerint. 13Én az Alfa és Omega vagyok, az első és az utolsó, a kezdet és a vég. 14Boldog, aki megmossa ruháját (a Bárány vérében)! Joga lesz az élet fájához, és a kapukon át bemegy a városba. 15A kutya, a varázsló, a parázna, a gyilkos, a bálványimádó és mind, aki hamisat szeret és tesz, kinn marad.

16Én, Jézus, elküldtem angyalomat, hogy tanúságot tegyen ezekről az egyházakban. Én vagyok Dávid gyökere és sarja, a tündöklő hajnalcsillag."

17A Lélek és a menyasszony hív: "Jöjj el!" Aki hallja, hívjon: "Jöjj el!" Aki szomjazik, jöjjön, s aki kívánja az élet vizét, igyék ingyen.

18Figyelmeztetek mindenkit, aki hallja ennek a könyvnek prófétai szavait: "Aki ezekhez hozzátesz valamit, arra Isten ráméri a könyvben leírt csapásokat. 19Aki pedig elvesz valamit ennek a prófétai könyvnek szavaiból, annak Isten elveszi jogát az élet fájához és a szent városhoz, melyről szó van a könyvben."

20Aki minderről tanúskodik, kijelenti: "Igen, hamarosan eljövök." Úgy legyen. Jöjj el, Uram Jézus!

21Az Úr Jézus (Krisztus) kegyelme legyen minden szenttel! Ámen.
 


Tartalom