Kezdőlap

Ágoston Sándor (Bácsfeketehegy, 1882. máj. 8.Feketics, 1960. jún. 23.): ref. püspök. Bp.-en tanult teológiát 1900-tól 1904-ig, majd segédlelkész, 1906-tól lelkész Kórógyon 1917-től Eszéken, 1919-től ismét Kórógyon 1921-től Bácsfeketehegyen. Itt 1922-től alesperes, 1928-tól főesperes, 1933-tól pedig püspöki címmel vezette a Jugoszláviai Ref. Keresztyén Egyházat, 1941–1945 között átmenetileg ismét esperesi minőségben. 1917-től szerk. az Eszéki Református Egyházi Életet, 1921-től a Magvetőt, 1923-ban és 1924-ben Szerb–horvát–szlavón–magyar naptár, 1924-től 1940-ig Református Árvaházi naptárt szerk. és adott ki. 1939-ben kiadta a Délvidéki Református Énekeskönyvet, amely a reformáció idejéből való dicséreteknek és Szenczi Molnár Albert Zsoltárainak romlatlan szövegét és dallamát adja. – F. m. Vasárnap délután (imák és elbeszélések, Eszék, 1911); Üzenet hazulról (Eszék, 1915); Vedd és olvasd! (igehirdetések, Bp., 1915); Szórványok egyházi gondozása (Bp., 1916); Református valláskönyv (Újverbász, 1925); Református keresztyén kis káté a Heidelbergi Káté alapján (Kovácsy Sándorral és Szabó Zoltánnal, Rév-Komárom, 1932); Rövidített református valláskönyv a szórványok részére (Szabadka, é. n.); Istentiszteleti rend a szórványokban (Csele Istvánnal, Szabadka, 1943), Pictures from Yugoslavia 1929 (Subotica–Szabadka, 1929); Miatyánk (Győr, 1941); Felszabadulás (Bp., 1941); Hogyan lettem lelkipásztor? (Feketics 1959). – Irod. Gara József–Bottyán János: Á. S. 1882–1960 (Ref. Egyház, 1960); Thomka Viktor: Á. S. elsőpüspökűnk (Jugoszláviai Ref. Képes Naptár az 1968-ik évre, Újvidék, 1967); Ladányi Sándor: Száz éve született Á. S. (Képes Kálvin Kalendáriumaz 1982. évre, Bp., 1981).