Kezdőlap

Balázs János (Nagyalásony, 1914. nov. 4.Bp., 1989. márc. 16.): nyelvész, filológus, a nyelvészeti tudományok doktora (1965). A bp.-i tudományegy.-en m.-latin-görög szakon és Olaszo.-ban Pisában végezte egy.-i tanulmányait. Bp.-en doktorált 1939-ben, doktori disszertációja A gazai iskola Thukydidés-tanulmányai olasz nyelven is megjelent (1940). Középisk. tanár, majd egy.-i docens, kandidátusi disszertációjának (A nyelvtanirodalom alapjai és a magyar nyelvtanirodalom kezdetei) megvédése után egy.-i tanár az Általános és alkalmazott nyelvészeti tanszéken (1956). Az 1954. évi nyelvész kongresszuson elvi jelentőségű tanulmánnyal jelentkezett A stílus kérdései címmel. Sylvester János és kora c. monográfiája a m. tudománytörténet becses, nagy filológiai apparátussal megírt alkotása (1958); 1956-tól a Nyelvtudományi Intézetben részt vett a Magyar Nyelv Értelmező Szótára szerk.-ében. A munka közben 1966-ban tette közzé Szintagmatizálódás és lexikalizálódás c. elvi-módszertani tapasztalatait. Tanulmányai jelentek meg a Filológiai Közlönyben, a Magy. Tudományban, a Studia Slavica és az Általános nyelvészeti tanulmányok köteteiben. Szerk.-je volt a Nyelvi rendszer és nyelvhasználat: általános és alkalmazott nyelvészeti tanulmányok c. kötetnek (1988), és a Nyelvünk a Duna-tájon c. egy.-i segédkönyvnek (1989). Munkát fejtett ki a Magy. Nyelvtudományi Társaságban. A Révai Miklós-díjjal és emlékéremmel tüntették ki. – F. m. Sylvester János és kora (Bp., 1958); A szövegtan alapjai (Nyelvtudományi Közl., 1979); Magyar deákság (Bp., 1980); Az areális nyelvészeti kutatások története, módszerei és eredménye. Areális nyelvészeti tanulmányok, Bp., 1983); A szöveg (Bp., 1985); Hermész nyomában. A magyar nyelvbölcsészet alapkérdései (Bp., 1987). – Irod. Studia in honorem J. B. offerta a collegis et discipulis (Bp., 1984); Károly Sándor: B. J. hetvenéves (Magy. Nyelv, 1985. 3. sz.); Mészáros György: Az utolsó beszélgetés B. J.-sal (interjú, Palócföld, 1985. 6. sz.); Lőrincze Lajos: B. J. (Magy. Nyelvőr, 1989. 3. sz.); Benkő Loránd: Búcsú B. J.-tól (Magy. Nyelv, 1990. 1–2. sz.).