Kezdőlap

Bán Imre (Bp., 1905. dec. 2.Debrecen, 1990. márc. 28.): irodalomtörténész, egyetemi tanár, az irodalomtudomány doktora (1963). Az egri gimn.-ban érettségizett 1923-ban. A bp.-i tudományegy.-en az Eötvös Kollégium tagjaként Horváth János és Eckhardt Sándor tanítványa volt. Magyar-francia szakon szerzett tanári diplomát, utána állami ösztöndíjjal Párizsban a Sorbonne-on tanult. Többször vett részt olasz nyelvtanfolyamon Velencében, 1930-tól 1952-ig a gyöngyösi gimn.-ban tanított. Diáktársa volt József Attilának a Horváth János-féle szemináriumon. 1952 őszén került a debreceni Kossuth Lajos Tudományegy. (KLTE) Irodalomtörténeti Intézetébe, adjunktus, ill. docens volt, majd nyugdíjba vonulásáig (1976) a régi m. irodalom tanszéken egy.-i tanár. Mint Dante-kutató foglalkozott a középkor kultúrtörténetével, így jutott el az Érdy-kódex korának, keletkezési idejének vizsgálatához, a Karthauzi Névtelen művéhez. Tudományos munkásságához tartoznak tanulmányai a régi m. költészet és próza tárgyköréből, irodalomelméleti dolgozatai. Érdemei vannak a m. irodalomtudomány eredményeinek külföldi megismertetésében angol, francia, német, olasz nyelven megjelent tanulmányaival. Tagja volt az MTA Irodalomtudományi Bizottságának és az Acta Litteraria szerkesztőbizottságának. 80. születésnapjára az MTA és a Debreceni Akadémia Bizottsága ünnepi ülésszakot rendezett (1988). – F. m. Apáczai Csere János (Bp., 1958); Apáczai Csere János: Magyar Encyclopaedia (sajtó alá rendezte, bev., 1959); A barokk (szemelvénygyűjtemény, bev., válogatta, ford., 1962, 1963, 1968); Irodalomelméleti kézikönyvek Magyarországon a XVI–XVIII. században (Bp., 1971); Eszmék és stílusok. Irodalmi tanulmányok (Bp., 1976); A Karthauzi Névtelen műveltsége (Bp., 1976); Dante-tanulmányok (szerk. Kovács Sándor Iván, sajtó alá rendezte, utószóval Király Erzsébet, Bp., 1988). – Irod. Szénássy Barnáné Ludányi Valéria: B. I. műveinek bibliográfiája 1977-ig (Debrecen, 1977); Bitskey István: B. I. hetven éves (Helikon, 1975. 9. sz.); Klaniczay Tibor: B: I. köszöntése (Studia Litteraria, 1975); Simon Zoltán: B. I. köszöntése és a Studia Litteraria (Alföld, 1976. 4–5. sz.); Kovács Sándor Iván: Arckép vázlat B. L-ről (Alföld, 1977. 6. sz.); B. I. tudományos munkássága 1975–1984 (Studia Litteraria, 1985); Tarnóc Márton: A tudós köszöntése (Alföld, 1985. 12. sz.); Bitskey István: B. I. 1905–1990 (Hungarológiai Ért., 1988. 1–2. sz.); Dankó Imre: B. I. és a múzeumügy (Múz. Kurir, 1990); Tarnai Andor: B. I. (Irod. tört. Közl., 1990. 5–6. sz.).