Kezdőlap

Békefi Benő (Bp., 1909. máj. S.Bp., 1964. márc. 25.): ref. püspök, teológiai tanár, egyházi író. A teológiát Bp.-en és Debrecenben végezte. Utána az országos evangelizációs mozgalmak keretében megszervezte a nyíregyházi diakonissza-intézetet, s 1939-től ennek lelkésze lett. 1945 után előbb a Szabolcs megyei Nemzeti Bizottság elnöke, később a városi szociálpolitikai osztály vezetője, majd a nyíregyházi ref. egyházközség lelkésze lett; 1952-59-ben a nyírségi egyházmegye esperese. Ezt követően debreceni, azután bp.-i ref. teológiai tanár. 1962-től a dunántúli egyházkerület püspöke és egyúttal Veszprém lelkésze. Több egyházi lapot szerk. (Magyar Református Ébredés, 1943-47; Keresztyén Család, 1946-47). Széles körű egyházi irodalmi munkásságot fejtett ki. – F. m. Az evangélium szolgálata. (Kézikönyv gyülekezeti munkásoknak, Bp., 1937); Mi hasznod belőle? (A Heidelbergi Káté magyarázata, Nyíregyháza, 1943). – Irod. Theol. Szle (1964. 5-6. sz.); Ref. Egyház (1964. 4. sz.).