Kezdőlap

Brukenthal Sámuel, báró, Bruckenthal (Újegyház, 1721. júl. 26.Nagyszeben, 1803. ápr. 9.): Erdély kormányzója, erdélyi szász politikus. 1741-től gyakornok az erdélyi kormányzóságon, 1745-ben nagyszebeni törvényszéki titkár, 1751-ben aljegyző, 1760-ban kormányzósági tanácsos s a szászok bécsi megbízottja lett. Erdélyi ügyekben Mária Terézia bizalmas tanácsadója. 1766-tól az erdélyi udvari kancellária elnöke. 1777-től 1787-ig Erdély gubernátora. Befolyását a m. feudális uralkodó osztály háttérbe szorítására és a szászok vezető szerepének kivívására igyekezett felhasználni. Kieszközölte a fogarasi kir. uradalom átengedését a szászoknak, amivel lerakta az önálló erdélyi szász vagyon alapjait. Meghiúsította Mária Terézia erdélyi úrbérrendezésének tervét. Szembefordult II. Józsefnek a szász kiváltságokat és feudális. érdekeket egyaránt sértő reformjaival, ezért 1787-ben leváltották. Alapítványa, az 1817-ben megnyílt nagyszebeni ~-múz. és könyvtár az erdélyi szászok legjelentősebb tudományos intézményévé vált. – Irod. Friedrich Teutsch: S. von. B. (Nagyszeben, 1903); Berlász Jenő: Az erdélyi úrbérrendezés problémái (Századok, 1941).