Kezdőlap

Csóka Lajos János (Bük, 1904. jún. 23.Pannonhalma, 1980. jún. 17.): bencés szerzetes, tanár, a pannonhalmi főapátság levéltárosa. Pannonhalmi főisk. tanár és hitoktató volt Celldömölkön. 2 éves bécsi tanulmányút után, 1934-től ismét főisk. tanár Pannonhalmán. 1943- 1946 között berendelt gimn. ig.-ként működött a Vallás- és Közoktatási Min.-ban, 1947-ben pedig min. osztálytanácsosként. 1948-tól haláláig ismét Pannonhalmán főisk. és gimn.-i tanár, valamint a főapátsági levéltár vezetője. Tudományos tevékenysége három fő területet ölelt fel. Foglalkozott a XVIII. sz.-i mo.-i művelődéspolitikával. Következtetéseit Mária Terézia iskolareformja és Kollár Ádám (Pannonhalma, 1936) c. könyvében és még több tanulmányában foglalta össze. Középkori forráskritikai vizsgálatainak eredményeit számos tanulmánya mellett A latin nyelvű történeti irodalom kialakulása Magyarországon a XI-XIV. században (Bp., 1967) c. művében összegezte. A bencés rend történetét a Clunyi szellemű volt-e a magyar egyház a XI. században? (Bp., 1943) és Szent Benedek fiainak világtörténete, különös tekintettel Magyarországra (1-2., Bp., 1970; München, 1980) c. műveiben dolgozta fel. Tudományos munkája mellett folyamatosan rendezte a főapátsági levéltárat; élete utolsó éveiben a Lónyay Stefánia-anyagot kezdte feldolgozni, e munkája befejezetlen maradt. Gazdasági és társadalmi ismeretek, ill. Közgazdasági és jogi ismeretek c.-mel tankönyveket is írt polgári fiúisk.-k és leánygimn.-ok számára. – További m. Sopron vármegye katolikus egyházi és tanügyi viszonyai III. Károly és Mária Terézia korában (Pannonhalma, 1929); Kollár Ádám Ferenc hatása az államtanács magyar kamerális tárgyalásaira (Gr. Klebelsberg Kuno Magy. Tört. kutató Int. Évkönyve, 1935); A katolikus megújhodás kora (Bp., 1940); Állam és egyház a fejedelmi abszolutizmus és a felvilágosodás korában (Bp., 1941); A magyar tudományosság megszervezésének kísérletei a XVIII. században (Pannonhalma, 1942); A pannonhalmi alapítólevél interpolálása (Levélt. Közl., 1961); Ki volt Anonymus? (Bp., 1962); Az Adalbert és Walter féle pannonhalmi oklevelek hitelessége (Levélt. Közl., 1964); Hartwig v. Hersfeld, Studien und Mitteilungen zur Geschichte der Benediktiner Ordens (1966); Észrevételek a P. dictus magister értelmezéséhez (Irod. tört. Közl., 1976). – Irod. Csapodi Csaba: Cs. L. J. 1904-1980 (Levélt. Közl., 51-52. évf); V. Kovács Sándor: Cs. J. L. (1904-1980) (Irod. tört. Közl., 1980. 3. sz.).