Kezdőlap

Dezsényi Béla (Bp., 1907. máj. 8.Bp., 1972. szept. 8.): könyvtáros, sajtótörténész, az irodalomtudományok kandidátusa (1952). A bp.-i tudományegy.-et Eötvös-kollégistaként végezte el francia-német szakon. 1927-ben és 1929-ben ösztöndíjasként a genfi egy.-en tanult. 1931-től óradíjas tanár, 1935-től az OSZK-ban gyakornok volt. 1940-ben segédőrnek, 1943-ban a hírlaptár osztályvezetőjének nevezték ki, később a különgyűjtemények főosztályvezetője volt. Korszerű alapokra helyezte az OSZK hírlap- és folyóiratgyűjteményének feltárását, megindította a Magyar folyóiratok repertóriumát (1946-ban), a külföldi folyóiratok országos címjegyzékét. Tudományos pályáját világirodalmi tanulmányokkal kezdte, főleg a svájci írók mo.-i kapcsolatait vizsgálta. Erről Magyar–svájci szellemi kapcsolatok a szabadságharc idején (Bp., 1938), Magyarország és Svájc (Bp., 1946) c. munkái szólnak. 1946-ban a bp.-i egy.-en magántanárrá habilitálták. Az időszakos sajtóval kapcsolatos kérdések foglalkoztatták, nagyszámú ilyen tárgyú publikációja jelent meg főleg a Magyar Könyvszemlében és az OSZK Évkönyveiben. A fiatal újságírók egész nemzedékét oktatta sajtótörténetre a Magyar Újságírók Szövetségének Főisk.-ján és az ELTE-n, melynek docense volt. Részt vett a periodika-bibliográfia, címrövidítések és egyéb könyvtári szabványok szerkesztésében. A Magyar Könyvszemle c. ak. folyóirat h. szerk.-je (1954-1968), szerk.-je (1968-1972). Szerk. Az OSZK Évkönyvét. Ő írta több lexikon sajtóvonatkozású cikkeit, valamint az új magyar irodalomtörténet idevágó részeit is. Ő végezte el a magyar sajtótudomány alapvető úttörő munkáját. Munkáit nagy anyagismeret, filológiai pontosság és szakirodalmi tájékozottság jellemzi. Felesége Szemző Piroska. – M. A magyar hírlapirodalom első százada (Bp., 1941); Az időszaki sajtó története a Dunatáj országaiban (Bp., 1947); A magyar sajtó 250 éve (Nemes Györggyel, Bp., 1954). – Irod. Katona Jenő: D. B. (Könyvtáros, 1972. 11. sz); Kókay György: D. B. (Irod. tört., 1973. 2. sz.); Mezey László: D. B. emlékezete (Magy. Könyvszle, 1973. 1. sz.); Haraszthy Gyula: D. B. (Az OSZK Évke, 1970/71, Bp., 1973); D. Szemző Piroska: D. B. irodalmi munkássága (bibliográfia, OSZK Évke, 1970/71. Bp., 1973); V. Kovács Sándor: D. B. (Irod. tört. Közl., 1972. 5-6. sz.); D. Szemző Piroska: D. B. sajtótörténész és könyvtárnok (Biblos, 1974. 4. sz.); Kelecsényi Gábor: D. B. (Könyvtáros, 1978. 6. sz.).