Kezdőlap

Draskóczy István (Huszt, 1906. dec. 1.Székesfehérvár, 1987. ápr. 1.): református lelkész, vallástanár. Elemi isk.-it és a gimn. első osztályait Máramarosszigeten, a felsőbb osztályokat Pécsett végezte. 1926-ban érettségizett. Teológiát Bp.-en (1926-1930), Lancasterben (1930-1931, itt Bachelor of Divinity fokozatot szerzett) és Pittsburghben (1931-1933) tanult. Innen Magisterként tért haza 1933 jan.-jában. Budafoki, majd kelenföldi hitoktató, 1934. szept.-től óraadó, 1937. szept.-től r. vallástanár a bp.-i ref. gimn.-ban 1952-ig, annak megszűnéséig. Emellett 1945-1952 között az isk. internátusának vezetője. 1952-54-ben a Ref. Egyetemes Konvent Nyugdíjosztályán tisztviselő, 1954-től 1971-ig, nyugdíjazásáig mezőszilasi lelkész. 1971-1979 között Lajoskomáromban h. lelkész. 1984-ben nyugállományba vonult. Irodalmi tevékenységet is folytatott. Megírta A Budapesti Református Gimnázium második (csonka) félszázadának történetét, Szabó Imre (1891-1955), Joó Sándor (1910-1970) életrajzát és a Magy. Evangéliumi Keresztyén Diákszövetség (MEKDSZ) történetét, amelyek kéziratban maradtak. Szerk. a Képek a keresztyénség múltjából sorozatot, cikkei jelentek meg egyházi lapokban. – M. Zwemer, Samuel: A mohamedanizmus mai helyzete Bulgáriában. Egy diplomata misszionárius (Bp., 1932); A mag szárba szökken (szerk., Bp., 1939); Pislogó mécses (szerk., Bp., 1939); Iránytűt vesztett hajó (szerk., Bp., 1940); Reformátorok (szerk., Bp., 1940); Élet a reformáció századában (Bp., 1941); Dévay Biró Mátyás, az első magyar reformátor (Bp., 1941); Kálvin: Gondolatok házasságról, családról, közéletről (összeáll., Bp., 1943); Wilder Róbert (Bp., 1944); Kálvin: Gondolatok (szerk., Bp., 1946); Az egyház története. Vezérfonal a gimnáziumi vallástanításhoz (Bp., 1950; ua. Pünkösdtől az ökumenéig címen, Bp., 1955); Szabó Imre, a budapesti református egyházmegye első esperese (Mezőszilas, 1968). – Irod. Ritoók Zsigmond: Néhány szó a kötet szerzőjéről (D. L: Szabó Imre…, Mezőszilas, 1968).