Kezdőlap

Eberhard, Albeni (?1420): püspök, főkancellár. Ismeretlen családból, a németo.-i Pfalz tartományból való. Nővére Albeni Rudolf felesége, ezért ~ot is Albeninek szokás nevezni. Rokonságban állt a Cillei családdal. 1397-ig szebeni prépost. Sorsa szorosan összefüggött Zsigmond kir.-éval, akinek befolyásos tanácsosa volt. 1397-től 1407-ig zágrábi püspök. Tagja volt a siklósi ligának. 1402-ben IX. Bonifác pápa megfosztotta a püspökségtől, de ténylegesen annak birtokában maradt. Részt vett az 1403-i felkelés leverésében, majd véres megtorlást sürgetett. Nagy része volt az ún. placetum regium (1404) kiadásában. 1404-től 1420-ig főkancellár, 1407–09-ben váradi, majd haláláig zágrábi püspök. 1410-ben Zsigmond politikáját követve kibékült a pápával; 1411-ben részt vett a Velence elleni hadjáratban. – Irod. Mályusz Elemér: A konstanzi zsinat és a magyar főkegyúri jog (Bp., 1958. Ért. a tőrt. tud. köréből. Új sor. 9.); Mályusz Elemér: Zsigmond király központosító törekvései Magyarországon (Tört. Szle, 1960. 2. sz.).