Kezdőlap

Erdős Károly (Ujsóvé, 1887. júl. 17.Debrecen, 1971. jún. 6.): ref. teológiatanár. Debrecenben tanult, 1908-ban köztanító, 1909-ben kollégiumi senior. 1911-től Berlinben, Cambridge-ben, majd Zürichben tanult két éven át. Hazatérve rövid nagybányai, majd debreceni segédlelkészi szolgálat után, 1913 febr.-jában a kollégium docense, később az egyháztörténeti tanszék h. előadója lett. 1914. szept.-től 1918-ig az akkor felállított lelkészképző int. docense, majd 1929-ig tanára volt. 1913 elején teológia magántanári képesítést szerzett Debrecenben, 1914 tavaszán a bécsi egy.-en teológia licenciátusi fokozatot, majd 1919-ben doktori fokozatot szerzett, 1927-ben a debreceni tudományegy. magántanára lett. 1950-1954 között az újonnan szervezett ref. teológiai ak. tanára. Kiterjedt irodalmi munkásságot folytatott. Szerk. a debreceni hittanszaki önképző társulat Közlönyét (1909-1910), a Debreceni Protestáns Lapot (1926-1925), majd a Lelkészegyesületet (1926-1935). – F. m. Bullinger Henrik és Fejértóy János levelezése (Debrecen, 1913); A három első századbeli keresztény irodalom áttekintése (Theol. Ért., 1916); A keresztyénség történetének egyes főbb mozzanatai a reformációig (Theol. Ért., 1916); A Didache kora (Debrecen, 1916); Antiochiai Ignatius levelei (Debrecen, 1925); Pál apostol athéni beszéde (Bp., 1927); Debrecen and her reformed Collage (Debrecen, 1927) Újszövetségi bevezetés (Pongrácz Józseffel, Pápa, 1934, több kiadása van); A magyar református presbyter jogai, kötelességei és felelőssége (Debrecen, 1934, több kiadása van); Kálvin „Commentarius in harmoniam evangelicam” munkája és a görög szöveg (In: Kálvin és a kálvinizmus, Debrecen, 1936); Az Újszövetség magyar fordításai a reformáció óta (Debrecen, 1937); Az Újszövetség debreceni kiadásai (Debrecen, 1943). – Irod. Czeglédy Sándor: E. K. (1887-1971) (Ref. Egyház, 1971); Módis László: Dr. E. K. professzor emlékezete (Képes Kálvin Kalendárium az 1972. évre, Bp., 1971); E. K. emlékezete (Reformátusok L., 1971).