Kezdőlap

Haynald Lajos (Szécsény, 1816. okt. 3.Kalocsa, 1891. júl. 4.): kalocsai érsek, bíboros, az MTA t. tagja (1868). 1839-ben szentelték pappá. 1842-től 1846-ig teológiai tanár Esztergomban. 1846-ban prímási titkár, 1848-ban prímási irodaig. lett. Nem engedte kihirdetni a függetlenségi nyilatkozatot és a Szemere kormány rendeleteit, ezért a kormány 1849. jún.-ban elmozdította állásából, de később Scitovszky hercegprímás visszahelyezte. 1852-ben erdélyi püspökké nevezték ki. Az októberi diploma kibocsátása után a jogfolytonosság álláspontjára helyezkedett, sürgette Mo. és Erdély unióját. A gyulafehérvári gyűlésen (1861) elítélte a bécsi kormány abszolutisztikus politikáját, 1863-ban lemondott. 1863–67-ben Rómában a rendkívüli (politikai) ügyek kongregációjában működött. 1867-ben mint kalocsai érsek tért vissza. 1879-ben a pápa bíborossá nevezte ki. Állást foglalt a darwinizmussal szemben és éles harcot folytatott a polgári házassági törvény ellen. Ugyanakkor a zsidók emancipációja mellett szavazott. Élénk tevékenységet fejtett ki az MTA-n és a főrendiházban. Sok alapítványt tett. Fiatal korától kezdve lelkes növénygyűjtő, kora m. flórakutatóinak bőkezű mecénása. Nagy herbáriumát és szakkönyvtárát az MNM Növénytárának hagyományozta, amely így 1914-ig Európa harmadik legnagyobb botanikai könyvtára volt. Tudományos és világnézeti elveit külföldi tudósokról mondott akadémiai emlékbeszédeiben fejtette ki. Nevét számos növény és a Haynaldia nemzetség viseli. Saját botanikai munkái kevéssé jelentősek. – F. m. A szentírási mézgák és gyanták termőnövényei (Bp., 1880); Castanea vulgaris (Kalocsa, 1881). – Irod. Vázlatok H. L. életéből (Szerk. KőhalmI–Klimstein József, Pozsony – Bp., 1889); Kanitz Ágost: H. bíbornok, mint botanikus (H. L. Album, Pozsony, 1889); Fraknói Vilmos: H. L. emlékezete (Akad. Ért. Bp., 1894); Szittyai Dénes: H. L. kalocsai bíboros-érsek élete (Kalocsai főgimn. ért. 1914–15, 1916–17); Eckhart Ferenc: Egy magyar főpap életéből (Bécsi Magyar Tört. Int. Évkönyve, Bp., 1932); Gombocz Endre: A magyar botanika története (1936).