Kezdőlap

Hodinka Antal (Ladomér, 1864. jan. 13.Bp., 1946. júl. 15.): történész, egyetemi tanár, az MTA tagja (l. 1910, r. 1933). A bp.-i papnevelőben folytatott tanulmányai után az OSZK munkatársa, majd Bécsben az Osztrák Történeti Intézetnél ösztöndíjas. 1891-ben a bp.-i egy. bölcsészeti karán szerzett doktorátust, majd 1892–1906 között Bécsben levéltáros, könyvtáros; Rómában is kutatott. A pozsonyi jogak.-n (1906), majd egy.-en (1912) s 1923-tól 1935-ig, nyugalomba vonulásáig a pécsi egy.-en tanár. 1932–33-ban rektor. Főleg orosz és délszláv források m. vonatkozásaival foglalkozott. – F. m. A szerb fejedelemség viszonya Magyarországhoz (Bp., 1889); A munkácsi görög kath. püspökség története (Bp., 1909, külön Okmánytár, 1911); Az orosz évkönyvek magyar vonatkozásai (Bp., 1913); Adalékok az ungvári vár és tartománya és Ungvár város történetéhez (Bp., 1918); A kárpátaljai rutének lakóhelye, gazdaságuk és múltjuk (Bp., 1923); Codex diplomaticus… Magyarország melléktartományainak oklevéltára. 1, A horvát véghelyek oklevéltára (Szerk. Thallóczy Lajos–Hodinka Antal Monum. Hung. Hist. I. 31. Bp., 1903). Irod. Szabó Pál: A Magy. Kir. Erzsébet Tudományegyetem és irodalmi munkássága (Pécs, 1940); Holub József: H. A. (nekrológ, Századok, 1945–46); Petényi József: Emlékezés H. A.-ra (Századok, 1965).