Kezdőlap

Hollendonner Ferenc (Csehi, 1882. okt. 10.Bp., 1935. ápr. 10.): botanikus, paleontológus, tanár. Bp.-i egy.-i tanulmányok után 1907-ben tanári oklevelet szerzett és bölcsészdoktor lett. 1905-től tanársegéd a műegy. növénytani tanszékén, 1914-ben uo. magántanár. 1916-tól a reálisk., 1921-től a polgári isk. tanárképző tanára. 1922-ben a bp.-i tudományegy.-en is magántanári képesítést nyert. A korszerű m. növényszövettan megalapítója. Kidolgozta az elszenesedett fák mikroszkópos vizsgálatának (az anthrakotomiának) módszereit és ennek segítségével a hazai faszénmaradványokból fontos következtetéseket vont le a mo.-i ősember korának növényzetérc és éghajlati ingadozásaira; feldolgozta számos ásatás famaradványait, elsősorban pedig a Bükk hegységi barlangokét. – F. m. A fenyőfelék fájának összehasonlító szövettana (Bp., 1913); A magyarországi prehisztorikus fák és faszenek mikroszkopikus vizsgálata (MTA Mathem. Term. tud. Ért: 1926. 42. sz.). – Irod. Rapaics Rajmund: A magyar biológia története (Bp., 1935); Sárkány Sándor: H. F. emlékezete (Botan. Közl. 1937 34. sz.);