Kezdőlap

Ignácz László (Dés, 1868. dec. 1.Fogaras, 1927. okt. 17.): tanár, ref. lelkész. Nagyenyeden ref. teológiát végzett, majd nyelvtanári oklevelet szerzett. Tanári pályáját Szászvároson kezdte, utána Kovásznán első lelkész, az orbai egyházmegye esperese, iskolaszéki elnök, egyházkerületi számvevő. Kovásznán kórházat és művelődési egyletet alapított, az erdélyi ref. papok nyugdíjintézetének felállítását kezdeményezte. 1918-ban Fogarasra került, itt m. középisk.-t alapított. 1925-től haláláig a román parlament tagja. A m. nyelvű közművelődés és a békés román–magyar egymás mellett élés harcosa volt.