Kezdőlap

Kálmáncsehi Domokos (?1501): humanista püspök. Parasztcsaládból származott, 1450-ben a bécsi egy.-re iratkozott be. Pályafutását kincstári szolgálatban kezdte. 1462-től 1474-ig a székesfehérvári Miklós-káptalan prépostja, 1474-től 1495-ig székesfehérvári prépost, 1495–1501 között váradi püspök és kir. személynök, 1501-ben erdélyi püspök. 1495-ben új adójavaslatot dolgozott ki a kir. megbízásából, 1496-ban a kincstartó számadásait felülvizsgáló bizottság elnöke volt. Kisebb jelentőségű ügyekben diplomáciai szolgálatban is tevékenykedett. 1501-ben a Thurzókkal a belényesi bányák művelésére kötött szerződést. Fehérvárott a ma már romokban levő királyi bazilika Anna-kápolnáját alapította. Híres volt könyvtáráról és építkezéseiről. Könyvtárából összesen négy kéziratos könyv maradt ránk, melyet az OSZK őriz, fennmaradt egy valószínűleg Mátyás temetésére készült pajzsa is. Címerét és gyűrűs pecsétjét ismerjük. – Irod. Bunyitay Vince: A váradi püspökség története (Nagyvárad, 1883); Fraknói Vilmos: Mátyás király magyar diplomatái (Századok, 1898. 10. sz.); Horváth János Az irodalmi műveltség megoszlása (Bp., 1935); Kubinyi András: A kincstári személyzet a XV. sz. második felében (Tanulmányok Budapest múltjából, XII. Bp., 1957).