Kezdőlap

Kézai Simon (13. sz.): krónikás, 1283-ban udvari jegyző. Életéről keveset tudunk. Valószínűleg a Fejér vm.-i Bicske melletti Kéza faluból való félszabad v. szolgarendű családból származott és olasz egy.-en tanult. 1282–83 táján írta meg krónikáját, mely igen fontos történeti forrásunk, benne megőrizte a már korábban elkészült ún. hun krónikát. – M. Gesta Hunnorum et Hungarorum (Kiadása: Szentpétery Imre szerk. Scriptores rerum Hung. tempore ducum regumque stirpis Arpadianae gestarum I–II. Bp., 1937–38, m. fordítása: Szabó Károly: Mo. tört. forrásai, 3. Pest, 1862; Császár Mihály: Magy. Kvtár, Bp., 1901). – Irod. Domanovszky Sándor: K. S. mester krónikája (Bp., 1906); Jakubovich Emil: Adalékok okleveleink és krónikáink íróihoz (Magy. Nyelv, 1925, 1–4. sz.); Horváth János: Irodalmi műveltségünk kezdetei (Bp., 1931); Erdélyi László Krónikáink atyja, K. (Szeged, 1933); Váczy Péter: A népfelség elvének első magyar hirdetője, K. (Károlyi Emlékkv, 1933).